Class EntryPoint

EntryPoint

คำจำกัดความของวิธีเข้าร่วมการประชุมที่เฉพาะเจาะจง ตัวอย่างการใช้:

var videoEntryPoint = ConferenceDataService.newEntryPoint()
  .setEntryPointType(ConferenceDataService.EntryPointType.VIDEO)
  .setUri('https://example.com/myroom');
  .setPasscode('12345');

var phoneEntryPoint = ConferenceDataService.newEntryPoint()
  .setEntryPointType(ConferenceDataService.EntryPointType.PHONE)
  .setUri('tel:+11234567890,,,112233445;9687')
  .addFeature(ConferenceDataService.EntryPointFeature.TOLL)
  setPin('9687');

var sipEntryPoint = ConferenceDataService.newEntryPoint()
  .setEntryPointType(ConferenceDataService.EntryPointType.SIP)
  .setUri('sip:joe@example.com')
  .setAccessCode('1234567');

var moreEntryPoint = ConferenceDataService.newEntryPoint()
  .setEntryPointType(ConferenceDataService.EntryPointType.MORE)
  .setUri('https://example.com/moreJoiningInfo');

วิธีการ

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
addFeature(feature)EntryPointเพิ่มฟีเจอร์ของจุดแรกเข้า เช่น ค่าผ่านทางหรือค่าโทรฟรี
setAccessCode(accessCode)EntryPointรหัสการเข้าถึงสำหรับเข้าถึงการประชุม
setEntryPointType(entryPointType)EntryPointตั้งค่าประเภทของจุดแรกเข้า
setMeetingCode(meetingCode)EntryPointรหัสการประชุมสำหรับเข้าถึงการประชุม
setPasscode(passcode)EntryPointรหัสผ่านสำหรับเข้าถึงการประชุม
setPassword(password)EntryPointรหัสสําหรับเข้าถึงการประชุม
setPin(pin)EntryPointรหัส PIN สำหรับเข้าถึงการประชุม
setRegionCode(regionCode)EntryPointรหัสภูมิภาค CLDR/ISO 3166 สำหรับประเทศที่เชื่อมโยงกับจุดแรกเข้านี้
setUri(uri)EntryPointตั้งค่า URI สำหรับการเข้าร่วมการประชุมผ่านจุดแรกเข้านี้

เอกสารประกอบโดยละเอียด

addFeature(feature)

เพิ่มฟีเจอร์ของจุดแรกเข้า เช่น ค่าผ่านทางหรือค่าโทรฟรี

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
featureEntryPointFeatureฟีเจอร์ที่จะตั้งค่า

รีเทิร์น

EntryPoint — ออบเจ็กต์นี้สำหรับการทำเชน

การขว้าง

Error — หากฟีเจอร์ใช้กับจุดแรกเข้านี้ไม่ได้


setAccessCode(accessCode)

รหัสการเข้าถึงสำหรับเข้าถึงการประชุม มีอักขระได้สูงสุด 128 ตัว ไม่บังคับ

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
accessCodeStringรหัสการเข้าถึงที่จะตั้งค่า

รีเทิร์น

EntryPoint — ออบเจ็กต์นี้สำหรับการทำเชน

การขว้าง

Error — หากรหัสการเข้าถึงที่ระบุยาวเกินไป


setEntryPointType(entryPointType)

ตั้งค่าประเภทของจุดแรกเข้า ต้องระบุ

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
entryPointTypeEntryPointTypeประเภทจุดแรกเข้าที่ต้องการตั้งค่า

รีเทิร์น

EntryPoint — ออบเจ็กต์นี้สำหรับการทำเชน


setMeetingCode(meetingCode)

รหัสการประชุมสำหรับเข้าถึงการประชุม มีอักขระได้สูงสุด 128 ตัว ไม่บังคับ

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
meetingCodeStringรหัสการประชุมที่จะตั้งค่า

รีเทิร์น

EntryPoint — ออบเจ็กต์นี้สำหรับการทำเชน

การขว้าง

Error — หากรหัสการประชุมที่ระบุยาวเกินไป


setPasscode(passcode)

รหัสผ่านสำหรับเข้าถึงการประชุม มีอักขระได้สูงสุด 128 ตัว ไม่บังคับ

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
passcodeStringรหัสผ่านที่จะตั้ง

รีเทิร์น

EntryPoint — ออบเจ็กต์นี้สำหรับการทำเชน

การขว้าง

Error — หากรหัสผ่านที่ระบุยาวเกินไป


setPassword(password)

รหัสสําหรับเข้าถึงการประชุม มีอักขระได้สูงสุด 128 ตัว ไม่บังคับ

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
passwordStringรหัสผ่านที่จะตั้ง

รีเทิร์น

EntryPoint — ออบเจ็กต์นี้สำหรับการทำเชน

การขว้าง

Error — หากรหัสผ่านที่ระบุยาวเกินไป


setPin(pin)

รหัส PIN สำหรับเข้าถึงการประชุม มีอักขระได้สูงสุด 128 ตัว ไม่บังคับ

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
pinStringรหัส PIN ที่จะตั้งค่า

รีเทิร์น

EntryPoint — ออบเจ็กต์นี้สำหรับการทำเชน

การขว้าง

Error — หากรหัส PIN ที่ระบุยาวเกินไป


setRegionCode(regionCode)

รหัสภูมิภาค CLDR/ISO 3166 สำหรับประเทศที่เชื่อมโยงกับจุดแรกเข้านี้ ใช้ได้กับประเภท จุดแรกเข้าของโทรศัพท์เท่านั้น ไม่บังคับ

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
regionCodeStringรหัสภูมิภาคที่จะตั้งค่า

รีเทิร์น

EntryPoint — ออบเจ็กต์นี้สำหรับการทำเชน

การขว้าง

Error — หากรหัสภูมิภาคที่ระบุยาวเกินไป


setUri(uri)

ตั้งค่า URI สำหรับการเข้าร่วมการประชุมผ่านจุดแรกเข้านี้ สำหรับจุดแรกเข้า PHONE ต้องมีคำนำหน้า tel: สำหรับจุดแรกเข้า SIP ต้องมีคำนำหน้า sip: สำหรับจุดแรกเข้า VIDEO และ MORE จะต้องนำหน้า http: หรือ https: มีอักขระได้สูงสุด 1,300 ตัว ต้องระบุ

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
uriStringURI ที่จะตั้งค่า

รีเทิร์น

EntryPoint — ออบเจ็กต์นี้สำหรับการทำเชน

การขว้าง

Error — หาก URI ที่ระบุมีรูปแบบไม่ถูกต้อง