Class EntryPoint

จุดแรกเข้า

คําจํากัดความของวิธีการเข้าร่วมการประชุมที่เฉพาะเจาะจง ตัวอย่างการใช้

var videoEntryPoint = ConferenceDataService.newEntryPoint()
  .setEntryPointType(ConferenceDataService.EntryPointType.VIDEO)
  .setUri('https://example.com/myroom');
  .setPasscode('12345');

var phoneEntryPoint = ConferenceDataService.newEntryPoint()
  .setEntryPointType(ConferenceDataService.EntryPointType.PHONE)
  .setUri('tel:+11234567890,,,112233445;9687')
  .addFeature(ConferenceDataService.EntryPointFeature.TOLL)
  setPin('9687');

var sipEntryPoint = ConferenceDataService.newEntryPoint()
  .setEntryPointType(ConferenceDataService.EntryPointType.SIP)
  .setUri('sip:joe@example.com')
  .setAccessCode('1234567');

var moreEntryPoint = ConferenceDataService.newEntryPoint()
  .setEntryPointType(ConferenceDataService.EntryPointType.MORE)
  .setUri('https://example.com/moreJoiningInfo');

เมธอด

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
addFeature(feature)EntryPointเพิ่มฟีเจอร์จุดแรกเข้า เช่น มีค่าผ่านทางหรือค่าผ่านทางไม่ได้
setAccessCode(accessCode)EntryPointรหัสการเข้าถึงการประชุม
setEntryPointType(entryPointType)EntryPointตั้งค่าประเภทของจุดแรกเข้า
setMeetingCode(meetingCode)EntryPointรหัสการประชุมสําหรับเข้าถึงการประชุม
setPasscode(passcode)EntryPointรหัสผ่านสําหรับการเข้าถึงการประชุม
setPassword(password)EntryPointรหัสรหัสผ่านสําหรับการเข้าถึงการประชุม
setPin(pin)EntryPointรหัส PIN สําหรับการเข้าถึงการประชุม
setRegionCode(regionCode)EntryPointรหัสภูมิภาคของ CLDR/ISO 3166 สําหรับประเทศที่เชื่อมโยงกับจุดแรกเข้า
setUri(uri)EntryPointตั้งค่า URI สําหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านจุดเข้าถึงนี้

เอกสารประกอบโดยละเอียด

addFeature(feature)

เพิ่มฟีเจอร์จุดแรกเข้า เช่น มีค่าผ่านทางหรือค่าผ่านทางไม่ได้

พารามิเตอร์

ชื่อประเภทคำอธิบาย
featureEntryPointFeatureฟีเจอร์ที่ต้องกําหนด

ไปกลับ

EntryPoint — เป็นออบเจ็กต์นี้เพื่อเป็นเชน

ผ้าคลุม

Error — หากฟีเจอร์ดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับจุดแรกเข้านี้


setAccessCode(accessCode)

รหัสการเข้าถึงการประชุม ความยาวสูงสุด 128 อักขระ ไม่บังคับ

พารามิเตอร์

ชื่อประเภทคำอธิบาย
accessCodeStringรหัสการเข้าถึงเพื่อตั้ง

ไปกลับ

EntryPoint — เป็นออบเจ็กต์นี้เพื่อเป็นเชน

ผ้าคลุม

Error — หากรหัสการเข้าถึงที่ระบุยาวเกินไป


setEntryPointType(entryPointType)

ตั้งค่าประเภทของจุดแรกเข้า ต้องระบุ

พารามิเตอร์

ชื่อประเภทคำอธิบาย
entryPointTypeEntryPointTypeประเภทจุดเข้าใช้งานที่จะตั้งค่า

ไปกลับ

EntryPoint — เป็นออบเจ็กต์นี้เพื่อเป็นเชน


setMeetingCode(meetingCode)

รหัสการประชุมสําหรับเข้าถึงการประชุม ความยาวสูงสุด 128 อักขระ ไม่บังคับ

พารามิเตอร์

ชื่อประเภทคำอธิบาย
meetingCodeStringรหัสการประชุมที่ต้องการกําหนด

ไปกลับ

EntryPoint — เป็นออบเจ็กต์นี้เพื่อเป็นเชน

ผ้าคลุม

Error — หากรหัสการประชุมที่ระบุยาวเกินไป


setPasscode(passcode)

รหัสผ่านสําหรับการเข้าถึงการประชุม ความยาวสูงสุด 128 อักขระ ไม่บังคับ

พารามิเตอร์

ชื่อประเภทคำอธิบาย
passcodeStringรหัสผ่านที่ต้องการตั้งค่า

ไปกลับ

EntryPoint — เป็นออบเจ็กต์นี้เพื่อเป็นเชน

ผ้าคลุม

Error — หากรหัสผ่านที่ระบุยาวเกินไป


setPassword(password)

รหัสรหัสผ่านสําหรับการเข้าถึงการประชุม ความยาวสูงสุด 128 อักขระ ไม่บังคับ

พารามิเตอร์

ชื่อประเภทคำอธิบาย
passwordStringรหัสผ่านที่ต้องการตั้งค่า

ไปกลับ

EntryPoint — เป็นออบเจ็กต์นี้เพื่อเป็นเชน

ผ้าคลุม

Error — หากรหัสผ่านที่ระบุยาวเกินไป


setPin(pin)

รหัส PIN สําหรับการเข้าถึงการประชุม ความยาวสูงสุด 128 อักขระ ไม่บังคับ

พารามิเตอร์

ชื่อประเภทคำอธิบาย
pinStringรหัส PIN ที่ต้องการตั้งค่า

ไปกลับ

EntryPoint — เป็นออบเจ็กต์นี้เพื่อเป็นเชน

ผ้าคลุม

Error — หากรหัส PIN ที่ระบุยาวเกินไป


setRegionCode(regionCode)

รหัสภูมิภาคของ CLDR/ISO 3166 สําหรับประเทศที่เชื่อมโยงกับจุดแรกเข้า ใช้ได้กับประเภทจุดเข้าถึงโทรศัพท์เท่านั้น ไม่บังคับ

พารามิเตอร์

ชื่อประเภทคำอธิบาย
regionCodeStringไปยังรหัสภูมิภาค

ไปกลับ

EntryPoint — เป็นออบเจ็กต์นี้เพื่อเป็นเชน

ผ้าคลุม

Error — หากรหัสภูมิภาคที่ระบุยาวเกินไป


setUri(uri)

ตั้งค่า URI สําหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านจุดเข้าถึงนี้ สําหรับจุดแรกเข้า PHONE จะต้องใส่คํานําหน้า tel: สําหรับจุดแรกเข้า SIP จะต้องใส่คํานําหน้า sip: สําหรับจุดแรกเข้าของ VIDEO และ MORE จะต้องใส่คํานําหน้า http: หรือ https: ความยาวสูงสุด 1,300 อักขระ ต้องระบุ

พารามิเตอร์

ชื่อประเภทคำอธิบาย
uriStringURI ที่จะตั้งค่า

ไปกลับ

EntryPoint — เป็นออบเจ็กต์นี้เพื่อเป็นเชน

ผ้าคลุม

Error — หาก URI ที่ระบุมีรูปแบบไม่ถูกต้อง