Class UpdateDraftToRecipientsAction

UpdateDraftToRecipientsAction

อัปเดต "ถึงผู้รับ" ของอีเมลฉบับร่าง

วิธีการ

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
addUpdateToRecipients(toRecipientEmails)UpdateDraftToRecipientsActionอัปเดต "ถึงผู้รับ" ของอีเมลฉบับร่าง

เอกสารประกอบโดยละเอียด

addUpdateToRecipients(toRecipientEmails)

อัปเดต "ถึงผู้รับ" ของอีเมลฉบับร่าง

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
toRecipientEmailsString[]ผู้รับ "ถึง" ที่จะแทรกในอีเมลฉบับร่าง

รีเทิร์น

UpdateDraftToRecipientsAction — ออบเจ็กต์นี้สำหรับการทำเชน