Class UpdateDraftToRecipientsAction

UpdateDraftsToRecipientAction

อัปเดตผู้รับเป็นอีเมลฉบับร่าง

เมธอด

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
addUpdateToRecipients(toRecipientEmails)UpdateDraftToRecipientsActionอัปเดตผู้รับเป็นอีเมลฉบับร่าง

เอกสารประกอบโดยละเอียด

addUpdateToRecipients(toRecipientEmails)

อัปเดตผู้รับเป็นอีเมลฉบับร่าง

พารามิเตอร์

ชื่อประเภทคำอธิบาย
toRecipientEmailsString[]ผู้รับที่จะแทรกในฉบับร่างของอีเมล

ไปกลับ

UpdateDraftToRecipientsAction — เป็นออบเจ็กต์นี้เพื่อเป็นเชน