Class Suggestions

คําแนะนํา

คําแนะนําที่เติมข้อความอัตโนมัติเพื่อเสริมวิดเจ็ต TextInput

var textInput = CardService.newTextInput()
    .setSuggestions(CardService.newSuggestions()
        .addSuggestion("First suggestion")
        .addSuggestion("Second suggestion"))

เมธอด

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
addSuggestion(suggestion)Suggestionsเพิ่มการแนะนําข้อความ
addSuggestions(suggestions)Suggestionsเพิ่มรายการคําแนะนําข้อความ

เอกสารประกอบโดยละเอียด

addSuggestion(suggestion)

เพิ่มการแนะนําข้อความ

พารามิเตอร์

ชื่อประเภทคำอธิบาย
suggestionStringข้อความคําแนะนํา

ไปกลับ

Suggestions — เป็นออบเจ็กต์นี้เพื่อเป็นเชน


addSuggestions(suggestions)

เพิ่มรายการคําแนะนําข้อความ

พารามิเตอร์

ชื่อประเภทคำอธิบาย
suggestionsObject[]อาร์เรย์ของคําแนะนําสตริง

ไปกลับ

Suggestions — เป็นออบเจ็กต์นี้เพื่อเป็นเชน