Class SuggestionsResponse

คําตอบที่แนะนํา

ออบเจ็กต์การตอบกลับที่อาจแสดงผลจากฟังก์ชันเรียกกลับของคําแนะนํา บรรทัดนี้จะใช้กับวิดเจ็ต TextInput ที่ใช้การเติมข้อความอัตโนมัติ

var suggestionsResponse = CardService.newSuggestionsResponseBuilder()
  .setSuggestions(CardService.newSuggestions()
    .addSuggestion("First suggestion")
    .addSuggestion("Second suggestion"))
    .build();

เมธอด

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
printJson()Stringพิมพ์การนําเสนอ JSON ของออบเจ็กต์นี้

เอกสารประกอบโดยละเอียด

printJson()

พิมพ์การนําเสนอ JSON ของออบเจ็กต์นี้ ชื่อนี้ใช้สําหรับแก้ไขข้อบกพร่องเท่านั้น

ไปกลับ

String