Class EditorFileScopeActionResponse

EditorFileScopeActionResponse

ทำการเปลี่ยนแปลงในเครื่องมือแก้ไข เช่น Google เอกสาร ชีต หรือสไลด์ตามการดำเนินการที่ทำใน UI เช่น คำขอขอบเขต drive.file สำหรับเอกสารที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน

วิธีการ

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
printJson()Stringพิมพ์การแสดงแทน JSON ของออบเจ็กต์นี้

เอกสารประกอบโดยละเอียด

printJson()

พิมพ์การแสดงแทน JSON ของออบเจ็กต์นี้ ซึ่งใช้สำหรับการแก้ไขข้อบกพร่องเท่านั้น

รีเทิร์น

String