Class DriveItemsSelectedActionResponse

DriveItemsSelectedActionResponse

แสดงการตอบกลับที่ทําการเปลี่ยนแปลงในไดรฟ์ขณะเลือกรายการในไดรฟ์และตอบสนองต่อการดําเนินการใน UI อย่างการคลิกปุ่ม

เมธอด

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
printJson()Stringพิมพ์การนําเสนอ JSON ของออบเจ็กต์นี้

เอกสารประกอบโดยละเอียด

printJson()

พิมพ์การนําเสนอ JSON ของออบเจ็กต์นี้ ชื่อนี้ใช้สําหรับแก้ไขข้อบกพร่องเท่านั้น

ไปกลับ

String