Class Dialog

กล่องโต้ตอบ

โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อเปิดกล่องโต้ตอบแบบอินเทอร์แอกทีฟในเอกสารของ Google Chat

เครื่องมือสร้างสำหรับออบเจ็กต์ Dialog รายการ

ใช้ได้กับแอป Google Chat เท่านั้น ใช้กับส่วนเสริมของ Google Workspace ไม่ได้

const card = CardService.newCardBuilder()
    .setHeader(CardService.newCardHeader().setTitle('Card title')).build();

// Sets the card of the dialog.
const dialog = CardService.newDialog()
    .setBody(card);

วิธีการ

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
setBody(card)Dialogตั้งค่าบัตรของ Dialog

เอกสารโดยละเอียด

setBody(card)

ตั้งค่าบัตรของ Dialog

const card = CardService.newCardBuilder()
    .setHeader(CardService.newCardHeader().setTitle('Card title')).build();

// Sets the card of the dialog.
const dialog = CardService.newDialog()
    .setBody(card);

พารามิเตอร์

ชื่อประเภทคำอธิบาย
cardCardCard ที่จะใช้

รีเทิร์น

Dialog — ออบเจ็กต์นี้สำหรับการทำเชน