Enum BorderType

ประเภทเส้นขอบ

ennum ที่แสดงถึงประเภทเส้นขอบที่นําไปใช้กับวิดเจ็ตได้

พร็อพเพอร์ตี้

พร็อพเพอร์ตี้ประเภทคำอธิบาย
NO_BORDEREnumไม่มีรูปแบบเส้นขอบ
STROKEEnumรูปแบบเส้นขอบขีด