Zaawansowana usługa Arkuszy

Usługa Zaawansowane Arkusze umożliwia dostęp do interfejsu Sheets API przy użyciu Apps Script. Podobnie jak w przypadku wbudowanej usługi interfejsu API Arkuszy Google w Apps Script, ten interfejs API umożliwia skryptom odczytywanie, edytowanie, formatowanie i prezentowanie danych w Arkuszach Google. W większości przypadków usługa wbudowana jest łatwiejsza w użyciu, ale ta zaawansowana usługa ma kilka dodatkowych funkcji.

Dokumentacja

Szczegółowe informacje o tej usłudze znajdziesz w dokumentacji interfejsu API Arkuszy. Podobnie jak wszystkie usługi zaawansowane w Apps Script, zaawansowana usługa Arkusze korzysta z tych samych obiektów, metod i parametrów co publiczny interfejs API. Więcej informacji znajdziesz w artykule Jak określane są podpisy metod.

Aby zgłosić problemy i znaleźć inną pomoc, zapoznaj się z przewodnikiem pomocy Arkuszy.

Przykładowy kod

Przykładowy kod poniżej korzysta z interfejsu API w wersji 4. To jedyna wersja interfejsu API Arkuszy, która jest obecnie dostępna jako usługa zaawansowana w Apps Script.

Odczytuj wartości z zakresu

Poniższy przykład pokazuje, jak odczytywać wartości danych z określonego zakresu w arkuszu za pomocą usługi zaawansowanej Arkuszy. Jest to odpowiednik przykładu przepisu Odczytywanie pojedynczego zakresu.

advanced/sheets.gs
/**
 * Read a range (A1:D5) of data values. Logs the values.
 * @param {string} spreadsheetId The spreadsheet ID to read from.
 * @see https://developers.google.com/sheets/api/reference/rest/v4/spreadsheets.values/get
 */
function readRange(spreadsheetId = yourspreadsheetId) {
 try {
  const response = Sheets.Spreadsheets.Values.get(spreadsheetId, 'Sheet1!A1:D5');
  if (response.values) {
   console.log(response.values);
   return;
  }
  console.log('Failed to get range of values from spreadsheet');
 } catch (e) {
  // TODO (developer) - Handle exception
  console.log('Failed with error %s', e.message);
 }
}

Zapisz wartości w wielu zakresach

Poniższy przykład pokazuje, jak za pomocą jednego żądania zapisywać dane w różnych, rozłączonych zakresach. Jest to odpowiednik przykładu przepisu Zapisywanie w wielu zakresach.

advanced/sheets.gs
/**
 * Write to multiple, disjoint data ranges.
 * @param {string} spreadsheetId The spreadsheet ID to write to.
 * @see https://developers.google.com/sheets/api/reference/rest/v4/spreadsheets.values/batchUpdate
 */
function writeToMultipleRanges(spreadsheetId = yourspreadsheetId) {
 // Specify some values to write to the sheet.
 const columnAValues = [
  ['Item', 'Wheel', 'Door', 'Engine']
 ];
 const rowValues = [
  ['Cost', 'Stocked', 'Ship Date'],
  ['$20.50', '4', '3/1/2016']
 ];

 const request = {
  'valueInputOption': 'USER_ENTERED',
  'data': [
   {
    'range': 'Sheet1!A1:A4',
    'majorDimension': 'COLUMNS',
    'values': columnAValues
   },
   {
    'range': 'Sheet1!B1:D2',
    'majorDimension': 'ROWS',
    'values': rowValues
   }
  ]
 };
 try {
  const response = Sheets.Spreadsheets.Values.batchUpdate(request, spreadsheetId);
  if (response) {
   console.log(response);
   return;
  }
  console.log('response null');
 } catch (e) {
  // TODO (developer) - Handle exception
  console.log('Failed with error %s', e.message);
 }
}

Dodaj nowy arkusz

Poniższy przykład pokazuje, jak utworzyć nowy arkusz o określonym rozmiarze i kolorze karty. Jest to odpowiednik przykładu przepisu Dodaj arkusz.

advanced/sheets.gs
/**
 * Add a new sheet with some properties.
 * @param {string} spreadsheetId The spreadsheet ID.
 * @see https://developers.google.com/sheets/api/reference/rest/v4/spreadsheets/batchUpdate
 */
function addSheet(spreadsheetId = yourspreadsheetId) {
 const requests = [{
  'addSheet': {
   'properties': {
    'title': 'Deposits',
    'gridProperties': {
     'rowCount': 20,
     'columnCount': 12
    },
    'tabColor': {
     'red': 1.0,
     'green': 0.3,
     'blue': 0.4
    }
   }
  }
 }];
 try {
  const response =
   Sheets.Spreadsheets.batchUpdate({'requests': requests}, spreadsheetId);
  console.log('Created sheet with ID: ' +
   response.replies[0].addSheet.properties.sheetId);
 } catch (e) {
  // TODO (developer) - Handle exception
  console.log('Failed with error %s', e.message);
 }
}

Tworzenie tabeli przestawnej

Poniższy przykład pokazuje, jak utworzyć tabelę przestawną na podstawie danych źródłowych. Jest to odpowiednik przykładu przepisu Dodawanie tabeli przestawnej.

advanced/sheets.gs
/**
 * Add a pivot table.
 * @param {string} spreadsheetId The spreadsheet ID to add the pivot table to.
 * @param {string} pivotSourceDataSheetId The sheet ID to get the data from.
 * @param {string} destinationSheetId The sheet ID to add the pivot table to.
 * @see https://developers.google.com/sheets/api/reference/rest/v4/spreadsheets/batchUpdate
 */
function addPivotTable(
  spreadsheetId = yourspreadsheetId,
  pivotSourceDataSheetId= yourpivotSourceDataSheetId,
  destinationSheetId= yourdestinationSheetId) {
 const requests = [{
  'updateCells': {
   'rows': {
    'values': [
     {
      'pivotTable': {
       'source': {
        'sheetId': pivotSourceDataSheetId,
        'startRowIndex': 0,
        'startColumnIndex': 0,
        'endRowIndex': 20,
        'endColumnIndex': 7
       },
       'rows': [
        {
         'sourceColumnOffset': 0,
         'showTotals': true,
         'sortOrder': 'ASCENDING',
         'valueBucket': {
          'buckets': [
           {
            'stringValue': 'West'
           }
          ]
         }
        },
        {
         'sourceColumnOffset': 1,
         'showTotals': true,
         'sortOrder': 'DESCENDING',
         'valueBucket': {}
        }
       ],
       'columns': [
        {
         'sourceColumnOffset': 4,
         'sortOrder': 'ASCENDING',
         'showTotals': true,
         'valueBucket': {}
        }
       ],
       'values': [
        {
         'summarizeFunction': 'SUM',
         'sourceColumnOffset': 3
        }
       ],
       'valueLayout': 'HORIZONTAL'
      }
     }
    ]
   },
   'start': {
    'sheetId': destinationSheetId,
    'rowIndex': 49,
    'columnIndex': 0
   },
   'fields': 'pivotTable'
  }
 }];
 try {
  const response = Sheets.Spreadsheets.batchUpdate({'requests': requests}, spreadsheetId);
  // The Pivot table will appear anchored to cell A50 of the destination sheet.
 } catch (e) {
  // TODO (developer) - Handle exception
  console.log('Failed with error %s', e.message);
 }
}