Zasób manifestu dodatków

Konfiguracja zasobów, która służy do definiowania treści i zachowania dodatku do Google Workspace. Pliki manifestu dodatków do Google Workspace muszą zawierać wszystkie komponenty oznaczone jako Wymagane.

AddOns

Najwyższy poziom konfiguracji pliku manifestu dodatku do Google Workspace.

Zapis JSON
{
 "common": {
  object (Common)
 },
 "calendar": {
  object (Calendar)
 },
 "drive": {
  object (Drive)
 },
 "gmail": {
  object (Gmail)
 },
 "docs": {
  object (Docs)
 },
 "sheets": {
  object (Sheets)
 },
 "slides": {
  object (Slides)
 }
}
Pola
common

object (Common)

Wymagane. Definiuje wartości dodatku do Google Workspace, które są wspólne dla każdej aplikacji hosta. Niektóre zdefiniowane tutaj wartości są używane jako domyślne, gdy pomijane są określone wartości dla konkretnego hosta.

calendar

object (Calendar)

Wymagany, jeśli dodatek do Google Workspace rozszerza Kalendarz. Konfiguracje wyglądu i działania dodatku do Google Workspace w aplikacji hosta Kalendarza Google. Jeśli pominiesz to pole, dodatek zostanie wyłączony w Kalendarzu Google.

drive

object (Drive)

Wymagany, jeśli dodatek do Google Workspace rozszerza Dysk Google. Konfiguracje wyglądu i działania dodatku do Google Workspace w aplikacji hosta Dysku Google. Jeśli pominiesz to pole, dodatek zostanie wyłączony na Dysku Google.

gmail

object (Gmail)

Wymagany, jeśli dodatek do Google Workspace rozszerza Gmaila. Konfiguracje wyglądu i działania dodatku do Google Workspace w aplikacji hosta Gmaila. Pominięcie tego pola spowoduje, że dodatek zostanie wyłączony w Gmailu.

docs

object (Docs)

Wymagany, jeśli dodatek do Google Workspace rozszerza Dokumenty. Konfiguracje wyglądu i działania dodatku do Google Workspace w aplikacji hosta Dokumentów. Jeśli pominiesz to pole, dodatek zostanie wyłączony w Dokumentach.

sheets

object (Sheets)

Wymagany, jeśli dodatek do Google Workspace rozszerza Arkusze. Konfiguracje wyglądu i działania dodatku do Google Workspace w aplikacji hosta Arkuszy. Jeśli pominiesz to pole, dodatek zostanie wyłączony w Arkuszach.

slides

object (Slides)

Wymagany, jeśli dodatek do Google Workspace rozszerza Prezentacje. Konfiguracje wyglądu i działania dodatku do Google Workspace w aplikacji hosta Prezentacji. Jeśli pominiesz to pole, dodatek zostanie wyłączony w Prezentacjach.

Często wybierane

Konfiguracja pliku manifestu dla parametrów, które są wspólne dla każdej aplikacji hostującej. Niektóre zdefiniowane tutaj wartości są używane jako domyślne, gdy określone wartości konkretnego hosta są pominięte.

Zapis JSON
{
 "homepageTrigger": {
  object (HomepageTrigger)
 },
 "layoutProperties": {
  object (LayoutProperties)
 },
 "logoUrl": string,
 "name": string,
 "openLinkUrlPrefixes": [
  string
 ],
 "universalActions": [
  {
   object (UniversalAction)
  }
 ],
 "useLocaleFromApp": boolean
}
Pola
homepageTrigger

object (HomepageTrigger)

Domyślna specyfikacja funkcji aktywatora służąca do tworzenia strony głównej dodatku. Ta specyfikacja jest używana, jeśli nie zdefiniowano aktywatora strony głównej zależnej od hosta. Jeśli go też pominiesz, zostanie utworzona i używana w razie potrzeby ogólna karta strony głównej.
layoutProperties

object (LayoutProperties)

Konfiguracja kolorów używanych na pasku narzędzi dodatku i przyciskach.
logoUrl

string

Wymagane. Adres URL obrazu wyświetlanego na pasku narzędzi. Adres URL musi być publiczny.

name

string

Wymagane. Nazwa dodatku widoczna na pasku narzędzi.

openLinkUrlPrefixes[]

string

Wymagany, jeśli dodatek wyświetla linki wychodzące, niezależnie od tego, czy znajdują się w widżetach korzystających z OpenLink czy w widżecie tekstowym używającym tagów kotwicy HTML. Lista prefiksów adresów URL HTTPS. Aby chronić dane użytkownika, każdy link renderowany przez dodatek musi pasować do jednego z prefiksów na tej liście.

Więcej informacji znajdziesz w sekcji Umieszczanie adresów URL na liście dozwolonych.

universalActions[]

object (UniversalAction)

Lista działań uniwersalnych, które są zawsze dostępne w interfejsie dodatku.
useLocaleFromApp

boolean

Jeśli ustawiona jest wartość true, obiekty zdarzeń dodatkowych przekazywane do funkcji wywołania zwrotnego działań lub funkcji aktywatorów zawierają informacje o języku i strefie czasowej użytkownika. Wartość domyślna to false.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Dostęp do ustawień regionalnych i stref czasowych użytkownika.

LayoutProperties

Konfiguracja, która kontroluje kolor i wygląd Google Workspacepaska narzędzi dodatku.

Zapis JSON
{
 "primaryColor": string,
 "secondaryColor": string
}
Pola
primaryColor

string

Kolor paska narzędzi. Domyślnie jest to szary (#424242).
secondaryColor

string

Domyślny kolor przycisków. Jest to kolor domyślny (jeśli jest ustawiony). W przeciwnym razie jest to kolor domyślny (niebieski (#2196F3).

UniversalAction

Konfiguracja działania uniwersalnego. Jeśli wybierzesz tę opcję, działanie uniwersalne otworzy określony link URL lub uruchomi określoną funkcję Apps Script.

Zapis JSON
{
 "label": string,

 // Union field rule can be only one of the following:
 "openLink": string,
 "runFunction": string,
 // End of list of possible types for union field rule.

}
Pola
label

string

Wymagany w przypadku każdego działania uniwersalnego. Tekst wyświetlany w menu interfejsu dla tego działania.
runFunction

string

Wymagany w przypadku każdego działania uniwersalnego, jeśli nie określono openLink. Jeśli została podana, nazwa funkcji Apps Script, która jest wykonywana, gdy użytkownik wybierze to działanie.

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku Działania uniwersalne.