Zmiana usługi stanu

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Wideo: stan

Zmiana stanu pozwala śledzić zasoby, które zmieniły się na koncie w danym okresie. Jeśli w danym zasobie wprowadzono wiele zmian, zostanie zwrócona tylko najnowsza.

Za pomocą tej usługi możesz określić, czy w Twojej bazie danych mają być synchronizowane wartości lokalne z wartościami zmienionymi w tym okresie.

Jeśli na przykład w danym okresie dodasz i zaktualizujesz konkretną kampanię, zostanie zwrócony tylko stan zmiany operacji UPDATE (a nie operacji ADD). Jeśli przeniesiesz przedział czasu przed aktualizacją, zobaczysz ADD operację.

Jeśli chcesz zobaczyć pełne wyniki w poszczególnych polach z szczegółowym widokiem podobnym do interfejsu historii zmian, skorzystaj z usługi Zmień zdarzenie.

Zmień typy stanu

Usługa zmian obecnie śledzi zmiany w tych typach zasobów:

Typ zasobu Wartość Identyfikator typu zasobu
Podstawowe jednostki
Grupa reklam GRUPA_AD_ 2
Reklama z grupy reklam REKLAMA_GRUPY_REKLAM 3
Modyfikator stawki grupy reklam AD_GROUP_BID_MODIFIER, 11
Kryterium w grupie reklam REKLAMA_GRUPY_REKLAMOWEJ 4
Kanał grupy reklam GRUPA_AD_GROUP 12
Kampania KAMPANIA 5
Kryterium kampanii KAMPANIA_KAMPANII 6
Kanały
Kanał kampanii KAMPANIE_KAMPANII 9
Plik danych AKTYWNOŚĆ 8
Element kanału RSS PLIK_DANYCH 10
Wspólne zestawy
Wspólny zestaw UDOSTĘPNIONY_ZAKRES 17
Wspólny zestaw kampanii USTAWIENIA_KAMPANII 18
Zasoby
Zasób ZASÓB 13
Zasób klienta ZAKRES_KLIENTA 14
Zasób kampanii CAMPAIGN_ASSET 15
Zasób grupy reklam AD_GROUP_ASSET 16

Planujemy śledzenie dodatkowych typów zasobów w przyszłych wersjach.

Określanie typu zasobu według identyfikatora

Interfejs API Google Ads może zwracać wiersze z wartością typu zasobu UNKNOWN w starszych wersjach interfejsu API. Oznacza to, że ten typ będzie obsługiwany w przyszłej wersji interfejsu Google Ads API, ale nie był w pełni obsługiwany w chwili wydania bieżącej wersji.

W takim przypadku nadal możesz określić typ zasobu w wierszu, analizując zwrócony resource_name.

Format nazwy zasobu to:

customers/{customer_id}/changeStatus/{timestamp}-{resource_type_id}-{additional_ids}

Może istnieć co najmniej 1 dodatkowy identyfikator, oddzielony znakiem -, ale ten, który ma tu znaczenie, jest resource_type_id, drugi identyfikator po ostatnim ukośniku. Pełną listę identyfikatorów typów zasobów znajdziesz w tabeli powyżej.

Pobieram zmiany

Listę zmian można filtrować według daty oraz typu zasobu. Operacją na danym zasobie będzie ADDED, CHANGED lub REMOVED.

Możesz pobrać listę wszystkich zmian dla wszystkich typów zasobów. Zwrócone resource_type to pole, które uległo zmianie. Wszystkie pola nadrzędne są wypełnione. Jeśli na przykład zmieni się wartość ad_group_criterion, pole ad_group też zostanie wypełnione.

Zapytanie musi być filtrowane według daty z ostatnich 90 dni (i opcjonalnie czasu) oraz musi zawierać klauzulę LIMIT ustawioną na maksymalnie 10 000 wyników.

Java

private void runExample(GoogleAdsClient googleAdsClient, long customerId) {
 String query =
   "SELECT change_status.resource_name, "
     + "change_status.last_change_date_time, "
     + "change_status.resource_status, "
     + "change_status.resource_type, "
     + "change_status.ad_group, "
     + "change_status.ad_group_ad, "
     + "change_status.ad_group_bid_modifier, "
     + "change_status.ad_group_criterion, "
     + "change_status.ad_group_feed, "
     + "change_status.campaign, "
     + "change_status.campaign_criterion, "
     + "change_status.campaign_feed, "
     + "change_status.feed, "
     + "change_status.feed_item "
     + "FROM change_status "
     + "WHERE change_status.last_change_date_time DURING LAST_14_DAYS "
     + "ORDER BY change_status.last_change_date_time "
     + "LIMIT 10000";

 try (GoogleAdsServiceClient client =
   googleAdsClient.getLatestVersion().createGoogleAdsServiceClient()) {
  SearchPagedResponse response = client.search(String.valueOf(customerId), query);

  for (GoogleAdsRow row : response.iterateAll()) {
   Optional<String> resourceNameOfChangedEntity =
     getResourceNameForResourceType(row.getChangeStatus());

   System.out.printf(
     "On '%s', change status '%s' shows a resource type of '%s' "
       + "with resource name '%s' was '%s'.%n",
     row.getChangeStatus().getLastChangeDateTime(),
     row.getChangeStatus().getResourceName(),
     row.getChangeStatus().getResourceType().name(),
     resourceNameOfChangedEntity.orElse(""),
     row.getChangeStatus().getResourceStatus().name());
  }
 }
}
   

C#

public void Run(GoogleAdsClient client, long customerId)
{
  // Get the GoogleAdsService.
  GoogleAdsServiceClient googleAdsService = client.GetService(
    Services.V11.GoogleAdsService);

  string searchQuery = @"
    SELECT
      change_status.resource_name,
      change_status.last_change_date_time,
      change_status.resource_type,
      change_status.campaign,
      change_status.ad_group,
      change_status.resource_status,
      change_status.ad_group_ad,
      change_status.ad_group_criterion,
      change_status.campaign_criterion
    FROM change_status
    WHERE
      change_status.last_change_date_time DURING LAST_14_DAYS
    ORDER BY change_status.last_change_date_time
    LIMIT 10000";

  // Create a request that will retrieve all changes using pages of the specified
  // page size.
  SearchGoogleAdsRequest request = new SearchGoogleAdsRequest()
  {
    PageSize = PAGE_SIZE,
    Query = searchQuery,
    CustomerId = customerId.ToString()
  };

  try
  {
    // Issue the search request.
    PagedEnumerable<SearchGoogleAdsResponse, GoogleAdsRow> searchPagedResponse =
      googleAdsService.Search(request);

    // Iterate over all rows in all pages and prints the requested field values for the
    // campaign in each row.
    foreach (GoogleAdsRow googleAdsRow in searchPagedResponse)
    {
      Console.WriteLine("Last change: {0}, Resource type: {1}, " +
        "Resource name: {2}, Resource status: {3}, Specific resource name: {4}",
        googleAdsRow.ChangeStatus.LastChangeDateTime,
        googleAdsRow.ChangeStatus.ResourceType,
        googleAdsRow.ChangeStatus.ResourceName,
        googleAdsRow.ChangeStatus.ResourceStatus,
        SpecificResourceName(googleAdsRow.ChangeStatus.ResourceType,
          googleAdsRow));
    }
  }
  catch (GoogleAdsException e)
  {
    Console.WriteLine("Failure:");
    Console.WriteLine($"Message: {e.Message}");
    Console.WriteLine($"Failure: {e.Failure}");
    Console.WriteLine($"Request ID: {e.RequestId}");
    throw;
  }
}

/// <summary>
/// Return the name of the most specific resource that changed.
/// </summary>
/// <param name="resourceType">Type of the resource.</param>
/// <param name="row">Each returned row contains all possible changed fields</param>
/// <returns>The resource name of the changed field based on the resource type.
/// The changed field's parent is also populated, but is not used.</returns>
private string SpecificResourceName(ChangeStatusResourceType resourceType, GoogleAdsRow row)
{
  string resourceName;
  switch (resourceType)
  {
    case ChangeStatusResourceType.AdGroup:
      resourceName = row.ChangeStatus.AdGroup;
      break;

    case ChangeStatusResourceType.AdGroupAd:
      resourceName = row.ChangeStatus.AdGroupAd;
      break;

    case ChangeStatusResourceType.AdGroupCriterion:
      resourceName = row.ChangeStatus.AdGroupCriterion;
      break;

    case ChangeStatusResourceType.Campaign:
      resourceName = row.ChangeStatus.Campaign;
      break;

    case ChangeStatusResourceType.CampaignCriterion:
      resourceName = row.ChangeStatus.CampaignCriterion;
      break;

    case ChangeStatusResourceType.Unknown:
    case ChangeStatusResourceType.Unspecified:
    default:
      resourceName = "";
      break;
  }
  return resourceName;
}
   

PHP

public static function runExample(GoogleAdsClient $googleAdsClient, int $customerId)
{
  $googleAdsServiceClient = $googleAdsClient->getGoogleAdsServiceClient();
  // Creates a query to find information about changed resources in your account.
  $query = 'SELECT change_status.resource_name, '
    . 'change_status.last_change_date_time, '
    . 'change_status.resource_status, '
    . 'change_status.resource_type, '
    . 'change_status.ad_group, '
    . 'change_status.ad_group_ad, '
    . 'change_status.ad_group_bid_modifier, '
    . 'change_status.ad_group_criterion, '
    . 'change_status.ad_group_feed, '
    . 'change_status.campaign, '
    . 'change_status.campaign_criterion, '
    . 'change_status.campaign_feed, '
    . 'change_status.feed, '
    . 'change_status.feed_item '
    . 'FROM change_status '
    . 'WHERE change_status.last_change_date_time DURING LAST_14_DAYS '
    . 'ORDER BY change_status.last_change_date_time '
    . 'LIMIT 10000';

  // Issues a search request by specifying page size.
  $response =
    $googleAdsServiceClient->search($customerId, $query, ['pageSize' => self::PAGE_SIZE]);

  // Iterates over all rows in all pages and prints the requested field values for
  // the change status in each row.
  foreach ($response->iterateAllElements() as $googleAdsRow) {
    /** @var GoogleAdsRow $googleAdsRow */
    printf(
      "On %s, change status '%s' shows resource '%s' with type '%s' and status '%s'.%s",
      $googleAdsRow->getChangeStatus()->getLastChangeDateTime(),
      $googleAdsRow->getChangeStatus()->getResourceName(),
      self::getResourceNameForResourceType($googleAdsRow->getChangeStatus()),
      ChangeStatusResourceType::name(
        $googleAdsRow->getChangeStatus()->getResourceType()
      ),
      ChangeStatusOperation::name($googleAdsRow->getChangeStatus()->getResourceStatus()),
      PHP_EOL
    );
  }
}

/**
 * Gets the resource name for the resource type of the change status object.
 *
 * Each returned row contains all possible changed resources, only one of which is populated
 * with the name of the changed resource. This function returns the resource name of the
 * changed resource based on the resource type.
 *
 * @param ChangeStatus $changeStatus the change status object for getting changed resource
 * @return string the name of the resource that changed
 */
private static function getResourceNameForResourceType(
  ChangeStatus $changeStatus
) {
  $resourceType = $changeStatus->getResourceType();
  $resourceName = ''; // Default value for UNSPECIFIED or UNKNOWN resource type.
  switch ($resourceType) {
    case ChangeStatusResourceType::AD_GROUP:
      $resourceName = $changeStatus->getAdGroup();
      break;
    case ChangeStatusResourceType::AD_GROUP_AD:
      $resourceName = $changeStatus->getAdGroupAd();
      break;
    case ChangeStatusResourceType::AD_GROUP_BID_MODIFIER:
      $resourceName = $changeStatus->getAdGroupBidModifier();
      break;
    case ChangeStatusResourceType::AD_GROUP_CRITERION:
      $resourceName = $changeStatus->getAdGroupCriterion();
      break;
    case ChangeStatusResourceType::AD_GROUP_FEED:
      $resourceName = $changeStatus->getAdGroupFeed();
      break;
    case ChangeStatusResourceType::CAMPAIGN:
      $resourceName = $changeStatus->getCampaign();
      break;
    case ChangeStatusResourceType::CAMPAIGN_CRITERION:
      $resourceName = $changeStatus->getCampaignCriterion();
      break;
    case ChangeStatusResourceType::CAMPAIGN_FEED:
      $resourceName = $changeStatus->getCampaignFeed();
      break;
    case ChangeStatusResourceType::FEED:
      $resourceName = $changeStatus->getFeed();
      break;
    case ChangeStatusResourceType::FEED_ITEM:
      $resourceName = $changeStatus->getFeedItem();
      break;
  }

  return $resourceName;
}
   

Python

def main(client, customer_id):
  ads_service = client.get_service("GoogleAdsService")

  # Construct a query to find information about changed resources in your
  # account.
  query = """
    SELECT
     change_status.resource_name,
     change_status.last_change_date_time,
     change_status.resource_type,
     change_status.campaign,
     change_status.ad_group,
     change_status.resource_status,
     change_status.ad_group_ad,
     change_status.ad_group_criterion,
     change_status.campaign_criterion
    FROM change_status
    WHERE change_status.last_change_date_time DURING LAST_14_DAYS
    ORDER BY change_status.last_change_date_time
    LIMIT 10000"""

  search_request = client.get_type("SearchGoogleAdsRequest")
  search_request.customer_id = customer_id
  search_request.query = query
  search_request.page_size = _DEFAULT_PAGE_SIZE

  response = ads_service.search(request=search_request)

  for row in response:
    cs = row.change_status
    resource_type = cs.resource_type.name
    if resource_type == "AD_GROUP":
      resource_name = cs.ad_group
    if resource_type == "AD_GROUP_AD":
      resource_name = cs.ad_group_ad
    if resource_type == "AD_GROUP_CRITERION":
      resource_name = cs.ad_group_criterion
    if resource_type == "CAMPAIGN":
      resource_name = cs.campaign
    if resource_type == "CAMPAIGN_CRITERION":
      resource_name = cs.campaign_criterion
    else:
      resource_name = "UNKNOWN"

    resource_status = cs.resource_status.name
    print(
      f"On '{cs.last_change_date_time}', change status "
      f"'{cs.resource_name}' shows that a resource type of "
      f"'{resource_type}' with resource name '{resource_name}' was "
      f"{resource_status}"
    )
   

Ruby

def get_change_summary(customer_id)
 # GoogleAdsClient will read a config file from
 # ENV['HOME']/google_ads_config.rb when called without parameters
 client = Google::Ads::GoogleAds::GoogleAdsClient.new

 # Construct a query to find information about changed resources in your
 # account.
 query = <<~QUERY
  SELECT
   change_status.resource_name,
   change_status.last_change_date_time,
   change_status.resource_type,
   change_status.campaign,
   change_status.ad_group,
   change_status.resource_status,
   change_status.ad_group_ad,
   change_status.ad_group_criterion,
   change_status.campaign_criterion
  FROM
   change_status
  WHERE change_status.last_change_date_time DURING LAST_14_DAYS
  ORDER BY
   change_status.last_change_date_time
  LIMIT 10000
 QUERY

 # Execute the query.
 response = client.service.google_ads.search(
  customer_id: customer_id,
  query: query,
  page_size: PAGE_SIZE
 )

 # Process the results.
 response.each do |row|
  cs = row.change_status
  resource_name = case cs.resource_type
  when :AD_GROUP
   cs.ad_group
  when :AD_GROUP_AD
   cs.ad_group_ad
  when :AD_GROUP_CRITERION
   cs.ad_group_criterion
  when :CAMPAIGN
   cs.campaign
  when :CAMPAIGN_CRITERION
   cs.campaign_criterion
  else
   "UNKNOWN"
  end
  puts "On #{cs.last_change_date_time}, change status #{cs.resource_name} " \
     "shows a resource type of #{cs.resource_type} " \
     "with resource name #{resource_name} was #{cs.resource_status}."
 end
end
   

Perl

sub get_change_summary {
 my ($api_client, $customer_id) = @_;

 # Construct a search query to find information about changed resources in your
 # account.
 my $search_query =
  "SELECT change_status.resource_name, change_status.last_change_date_time, "
  . "change_status.resource_status, "
  . "change_status.resource_type, "
  . "change_status.ad_group, "
  . "change_status.ad_group_ad, "
  . "change_status.ad_group_bid_modifier, "
  . "change_status.ad_group_criterion, "
  . "change_status.ad_group_feed, "
  . "change_status.campaign, "
  . "change_status.campaign_criterion, "
  . "change_status.campaign_feed, "
  . "change_status.feed, "
  . "change_status.feed_item "
  . "FROM change_status "
  . "WHERE change_status.last_change_date_time DURING LAST_14_DAYS "
  . "ORDER BY change_status.last_change_date_time "
  . "LIMIT 10000";

 # Create a search Google Ads request that will retrieve all change statuses using
 # pages of the specified page size.
 my $search_request =
  Google::Ads::GoogleAds::V11::Services::GoogleAdsService::SearchGoogleAdsRequest
  ->new({
   customerId => $customer_id,
   query   => $search_query,
   pageSize  => PAGE_SIZE
  });

 # Get the GoogleAdsService.
 my $google_ads_service = $api_client->GoogleAdsService();

 my $iterator = Google::Ads::GoogleAds::Utils::SearchGoogleAdsIterator->new({
  service => $google_ads_service,
  request => $search_request
 });

 # Iterate over all rows in all pages and print the requested field values for
 # the change status in each row.
 while ($iterator->has_next) {
  my $google_ads_row = $iterator->next;

  my $change_status = $google_ads_row->{changeStatus};

  printf "On %s, change status '%s' shows a resource type of '%s' " .
   "with resource name '%s' was '%s'.\n",
   $change_status->{lastChangeDateTime},
   $change_status->{resourceName}, $change_status->{resourceType},
   __get_resource_name_for_resource_type($change_status),
   $change_status->{resourceStatus};
 }

 return 1;
}

# This method returns the resource name of the changed field based on the
# resource type. The changed field's parent is also populated but is not used.
sub __get_resource_name_for_resource_type {
 my $change_status = shift;
 my $resource_type = $change_status->{resourceType};
 if ($resource_type eq AD_GROUP) {
  return $change_status->{adGroup};
 } elsif ($resource_type eq AD_GROUP_AD) {
  return $change_status->{adGroupAd};
 } elsif ($resource_type eq AD_GROUP_BID_MODIFIER) {
  return $change_status->{adGroupBidModifier};
 } elsif ($resource_type eq AD_GROUP_CRITERION) {
  return $change_status->{adGroupCriterion};
 } elsif ($resource_type eq AD_GROUP_FEED) {
  return $change_status->{adGroupFeed};
 } elsif ($resource_type eq CAMPAIGN) {
  return $change_status->{campaign};
 } elsif ($resource_type eq CAMPAIGN_CRITERION) {
  return $change_status->{campaignCriterion};
 } elsif ($resource_type eq CAMPAIGN_FEED) {
  return $change_status->{campaignFeed};
 } elsif ($resource_type eq FEED) {
  return $change_status->{feed};
 } elsif ($resource_type eq FEED_ITEM) {
  return $change_status->{feedItem};
 } else {
  return "";
 }
}
   

Synchronizacja lokalna

Po pobraniu dokładnego resource_name należy utworzyć nowe zapytanie z tą nazwą zasobu, aby uzyskać wszystkie bieżące wartości zasobu. Usługa zmiany stanu nie śledzi konkretnych wartości zasobu, które się zmieniły – tylko które zasoby się zmieniły. Ustalenie różnicy między poprzednią a bieżącą wartością odpowiada program połączeń.

Sprawdzanie czasu zmiany zasobu

Usługa udostępnia pole last_change_date_time, które wskazuje, kiedy nastąpiła ostatnia zmiana w danym zasobie. Dzięki temu można porównać aktualność danych w pamięci podręcznej z tą wartością, by ustalić, czy dane lokalne są nieaktualne.

Pamiętaj, że to pole też można filtrować, co oznacza, że można go używać w klauzuli WHERE w zapytaniu Google Ads Language Language (GAQL). Dzięki temu możesz wysyłać zapytania o zmiany zasobów, które miały miejsce przed upływem określonego czasu lub po nim.

Aby na przykład znaleźć wszystkie zmiany wprowadzone dla danego typu zasobów w ciągu ostatniego tygodnia, możesz zastosować klauzulę predykatu GAQL, taką jak:

... WHERE change_status.last_change_date_time DURING LAST_7_DAYS