Zmień usługę wydarzenia

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Zdarzenie zmiany zawiera szczegółowe informacje o zmianach na koncie. W raportach dotyczących operacji tworzenia zwracane są wszystkie nowe wartości pól, a w raportach dotyczących operacji wyświetlane są zarówno nowe, jak i stare wartości, dające pełny obraz poszczególnych zmian.

Dodatkowo podany jest typ klienta (np. interfejs API lub klient internetowy), który został użyty do wprowadzenia zmiany, oraz imię i nazwisko użytkownika, który wprowadził zmianę, przy założeniu, że informacje są też widoczne w historii zmian klienta internetowego.

Zmień typy zdarzeń

Usługa zdarzeń zmiany obecnie śledzi zmiany następujących typów zasobów:

Typ zasobu Wartość
Reklama AD
Grupa reklam AD_GROUP
Reklama z grupy reklam AD_GROUP_AD
Modyfikator stawki grupy reklam AD_GROUP_BID_MODIFIER
Kryterium w grupie reklam AD_GROUP_CRITERION
Kampania CAMPAIGN
Budżet kampanii CAMPAIGN_BUDGET
Kryterium kampanii CAMPAIGN_CRITERION
Kanał grupy reklam AD_GROUP_FEED
Kanał kampanii CAMPAIGN_FEED
Plik danych FEED
Element kanału RSS FEED_ITEM
Zasób ASSET
Zasób klienta CUSTOMER_ASSET
Zasób kampanii CAMPAIGN_ASSET
Zasób grupy reklam AD_GROUP_ASSET

Zapytanie

Listę zmian należy filtrować według daty (zakres dat musi przypadać w ciągu ostatnich 30 dni).

Zapytanie musi też zawierać klauzulę LIMIT,która ogranicza wyniki do maksymalnie 10 000 wierszy. Jeśli interesuje Cię ponad 10 000 wyników, zanotuj sygnaturę czasową ostatniego wpisu w zwróconym wyniku, a następnie ustaw zakres dat dla poniższego zapytania, aby rozpocząć je po tym czasie, aby kontynuować od tego samego miejsca.

Odzwierciedlenie zmian w wynikach zdarzenia zmiany może potrwać do 3 minut.

Poniższy przykład pokazuje, jak pobierać zdarzenia zmiany i je przetwarzać, w tym określać, kto wprowadził zmianę, jaki typ klienta został użyty do jej wprowadzenia, a także wyświetlać stare i nowe wartości w poszczególnych polach zmiany:

Java

private void runExample(GoogleAdsClient googleAdsClient, long customerId) {
 // Defines a GAQL query to retrieve change_event instances from the last 14 days.
 String query =
   String.format(
     "SELECT"
       + " change_event.resource_name,"
       + " change_event.change_date_time,"
       + " change_event.change_resource_name,"
       + " change_event.user_email,"
       + " change_event.client_type,"
       + " change_event.change_resource_type,"
       + " change_event.old_resource,"
       + " change_event.new_resource,"
       + " change_event.resource_change_operation,"
       + " change_event.changed_fields "
       + "FROM "
       + " change_event "
       + "WHERE "
       + " change_event.change_date_time <= '%s' "
       + " AND change_event.change_date_time >= '%s' "
       + "ORDER BY"
       + " change_event.change_date_time DESC "
       + "LIMIT 5",
     LocalDate.now().toString("YYYY-MM-dd"),
     LocalDate.now().minusDays(14).toString("YYYY-MM-dd"));

 // Creates a GoogleAdsServiceClient instance.
 try (GoogleAdsServiceClient client =
   googleAdsClient.getLatestVersion().createGoogleAdsServiceClient()) {
  // Issues the search query.
  SearchPagedResponse response = client.search(String.valueOf(customerId), query);

  // Processes the rows of the response.
  for (GoogleAdsRow row : response.iterateAll()) {
   ChangeEvent event = row.getChangeEvent();

   // Prints some general information about the change event.
   System.out.printf(
     "On '%s', user '%s' used interface '%s' to perform a(n) '%s' operation on a '%s' with"
       + " resource name '%s'.%n",
     event.getChangeDateTime(),
     event.getUserEmail(),
     event.getClientType(),
     event.getResourceChangeOperation(),
     event.getChangeResourceType(),
     event.getResourceName());

   // Prints some detailed information about update and create operations.
   if (event.getResourceChangeOperation() == ResourceChangeOperation.UPDATE
     || event.getResourceChangeOperation() == ResourceChangeOperation.CREATE) {
    // Retrieves the entity that was changed.
    Optional<Message> oldResource =
      getResourceByType(event.getOldResource(), event.getChangeResourceType());
    Optional<Message> newResource =
      getResourceByType(event.getNewResource(), event.getChangeResourceType());

    // Prints the old and new values for each field that was updated/created.
    for (String changedPath : row.getChangeEvent().getChangedFields().getPathsList()) {
     // Uses the FieldMasks utility to retrieve a value from a . delimited path.
     List<? extends Object> oldValue =
       oldResource.isPresent()
         ? FieldMasks.getFieldValue(changedPath, oldResource.get())
         : Collections.emptyList();
     List<? extends Object> newValue =
       newResource.isPresent()
         ? FieldMasks.getFieldValue(changedPath, newResource.get())
         : Collections.emptyList();
     // Prints different messages for UPDATE and CREATE cases.
     if (event.getResourceChangeOperation() == ResourceChangeOperation.UPDATE) {
      System.out.printf("\t %s changed from %s to %s.%n", changedPath, oldValue, newValue);
     } else if (event.getResourceChangeOperation() == ResourceChangeOperation.CREATE) {
      System.out.printf("\t %s set to %s.%n", changedPath, newValue);
     }
    }
   }
  }
 }
}
   

C#

public void Run(GoogleAdsClient client, long customerId)
{
  // Get the GoogleAdsService.
  GoogleAdsServiceClient googleAdsService = client.GetService(
    Services.V11.GoogleAdsService);

  // Construct a query to find details for recent changes in your account.
  // The LIMIT clause is required for the change_event resource.
  // The maximum size is 10000, but a low limit was set here for demonstrative
  // purposes.
  // The WHERE clause on change_date_time is also required. It must specify a
  // window of at most 30 days within the past 30 days.

  string startDate = DateTime.Today.Subtract(TimeSpan.FromDays(25)).ToString("yyyyMMdd");
  string endDate = DateTime.Today.Add(TimeSpan.FromDays(1)).ToString("yyyyMMdd");
  string searchQuery = $@"
    SELECT
      change_event.resource_name,
      change_event.change_date_time,
      change_event.change_resource_name,
      change_event.user_email,
      change_event.client_type,
      change_event.change_resource_type,
      change_event.old_resource,
      change_event.new_resource,
      change_event.resource_change_operation,
      change_event.changed_fields
    FROM
      change_event
    WHERE
      change_event.change_date_time >= '{startDate}' AND
      change_event.change_date_time <= '{endDate}'
    ORDER BY
      change_event.change_date_time DESC
    LIMIT 5";

  try
  {
    // Issue a search request.
    googleAdsService.SearchStream(customerId.ToString(), searchQuery,
      delegate (SearchGoogleAdsStreamResponse resp)
      {
        // Display the results.
        foreach (GoogleAdsRow googleAdsRow in resp.Results)
        {
          ChangeEvent changeEvent = googleAdsRow.ChangeEvent;
          ChangedResource oldResource = changeEvent.OldResource;
          ChangedResource newResource = changeEvent.NewResource;

          bool knownResourceType = true;
          IMessage oldResourceEntity = null;
          IMessage newResourceEntity = null;
          switch (changeEvent.ChangeResourceType)
          {
            case ChangeEventResourceType.Ad:
              oldResourceEntity = oldResource.Ad;
              newResourceEntity = newResource.Ad;
              break;

            case ChangeEventResourceType.AdGroup:
              oldResourceEntity = oldResource.AdGroup;
              newResourceEntity = newResource.AdGroup;
              break;

            case ChangeEventResourceType.AdGroupAd:
              oldResourceEntity = oldResource.AdGroupAd;
              newResourceEntity = newResource.AdGroupAd;
              break;

            case ChangeEventResourceType.AdGroupAsset:
              oldResourceEntity = oldResource.AdGroupAsset;
              newResourceEntity = newResource.AdGroupAsset;
              break;

            case ChangeEventResourceType.AdGroupBidModifier:
              oldResourceEntity = oldResource.AdGroupBidModifier;
              newResourceEntity = newResource.AdGroupBidModifier;
              break;

            case ChangeEventResourceType.AdGroupCriterion:
              oldResourceEntity = oldResource.AdGroupCriterion;
              newResourceEntity = newResource.AdGroupCriterion;
              break;

            case ChangeEventResourceType.AdGroupFeed:
              oldResourceEntity = oldResource.AdGroupFeed;
              newResourceEntity = newResource.AdGroupFeed;
              break;

            case ChangeEventResourceType.Asset:
              oldResourceEntity = oldResource.Asset;
              newResourceEntity = newResource.Asset;
              break;

            case ChangeEventResourceType.AssetSet:
              oldResourceEntity = oldResource.AssetSet;
              newResourceEntity = newResource.AssetSet;
              break;

            case ChangeEventResourceType.AssetSetAsset:
              oldResourceEntity = oldResource.AssetSetAsset;
              newResourceEntity = newResource.AssetSetAsset;
              break;

            case ChangeEventResourceType.Campaign:
              oldResourceEntity = oldResource.Campaign;
              newResourceEntity = newResource.Campaign;
              break;

            case ChangeEventResourceType.CampaignAsset:
              oldResourceEntity = oldResource.CampaignAsset;
              newResourceEntity = newResource.CampaignAsset;
              break;

            case ChangeEventResourceType.CampaignAssetSet:
              oldResourceEntity = oldResource.CampaignAssetSet;
              newResourceEntity = newResource.CampaignAssetSet;
              break;

            case ChangeEventResourceType.CampaignBudget:
              oldResourceEntity = oldResource.CampaignBudget;
              newResourceEntity = newResource.CampaignBudget;
              break;

            case ChangeEventResourceType.CampaignCriterion:
              oldResourceEntity = oldResource.CampaignCriterion;
              newResourceEntity = newResource.CampaignCriterion;
              break;

            case ChangeEventResourceType.CampaignFeed:
              oldResourceEntity = oldResource.CampaignFeed;
              newResourceEntity = newResource.CampaignFeed;
              break;

            case ChangeEventResourceType.CustomerAsset:
              oldResourceEntity = oldResource.CustomerAsset;
              newResourceEntity = newResource.CustomerAsset;
              break;

            case ChangeEventResourceType.Feed:
              oldResourceEntity = oldResource.Feed;
              newResourceEntity = newResource.Feed;
              break;

            case ChangeEventResourceType.FeedItem:
              oldResourceEntity = oldResource.FeedItem;
              newResourceEntity = newResource.FeedItem;
              break;

            default:
              knownResourceType = false;
              break;
          }

          if (!knownResourceType)
          {
            Console.WriteLine($"Unknown change_resource_type " +
              $"'{changeEvent.ChangeResourceType}'.");
            continue;
          }

          Console.WriteLine($"On #{changeEvent.ChangeDateTime}, user " +
            $"{changeEvent.UserEmail} used interface {changeEvent.ClientType} " +
            $"to perform a(n) '{changeEvent.ResourceChangeOperation}' " +
            $"operation on a '{changeEvent.ChangeResourceType}' with " +
            $"resource name {changeEvent.ChangeResourceName}.");

          foreach (string fieldMaskPath in changeEvent.ChangedFields.Paths)
          {
            if (changeEvent.ResourceChangeOperation ==
              ResourceChangeOperation.Create)
            {
              object newValue = FieldMasks.GetFieldValue(
                fieldMaskPath, newResourceEntity);
              Console.WriteLine($"\t{fieldMaskPath} set to '{newValue}'.");
            }
            else if (changeEvent.ResourceChangeOperation ==
              ResourceChangeOperation.Update)
            {
              object oldValue = FieldMasks.GetFieldValue(fieldMaskPath,
                oldResourceEntity);
              object newValue = FieldMasks.GetFieldValue(fieldMaskPath,
                newResourceEntity);

              Console.WriteLine($"\t{fieldMaskPath} changed from " +
                $"'{oldValue}' to '{newValue}'.");
            }
          }
        }
      });
  }
  catch (GoogleAdsException e)
  {
    Console.WriteLine("Failure:");
    Console.WriteLine($"Message: {e.Message}");
    Console.WriteLine($"Failure: {e.Failure}");
    Console.WriteLine($"Request ID: {e.RequestId}");
    throw;
  }
}
   

PHP

public static function runExample(GoogleAdsClient $googleAdsClient, int $customerId)
{
  $googleAdsServiceClient = $googleAdsClient->getGoogleAdsServiceClient();

  // Constructs a query to find details for recent changes in your account.
  // The LIMIT clause is required for the change_event resource.
  // The maximum size is 10000, but a low limit was set here for demonstrative
  // purposes.
  // The WHERE clause on change_date_time is also required. It must specify a
  // window of at most 30 days within the past 30 days.
  $query = 'SELECT change_event.resource_name, '
    . 'change_event.change_date_time, '
    . 'change_event.change_resource_name, '
    . 'change_event.user_email, '
    . 'change_event.client_type, '
    . 'change_event.change_resource_type, '
    . 'change_event.old_resource, '
    . 'change_event.new_resource, '
    . 'change_event.resource_change_operation, '
    . 'change_event.changed_fields '
    . 'FROM change_event '
    . sprintf(
      'WHERE change_event.change_date_time <= %s ',
      date_format(new DateTime('+1 day'), 'Ymd')
    ) . sprintf(
      'AND change_event.change_date_time >= %s ',
      date_format(new DateTime('-14 days'), 'Ymd')
    ) . 'ORDER BY change_event.change_date_time DESC '
    . 'LIMIT 5';
  // Issues a search request by specifying page size.
  // The page size is superfluous with the default limit set above, but it's
  // shown here since it's a good practice to use a reasonable page size when
  // you set a higher limit.
  $response =
    $googleAdsServiceClient->search($customerId, $query, ['pageSize' => self::PAGE_SIZE]);

  // Iterates over all rows in all pages and prints the requested field values for
  // the change event in each row.
  foreach ($response->iterateAllElements() as $googleAdsRow) {
    /** @var GoogleAdsRow $googleAdsRow */
    $changeEvent = $googleAdsRow->getChangeEvent();
    $oldResource = $changeEvent->getOldResource();
    $newResource = $changeEvent->getNewResource();

    $isResourceTypeKnown = true;
    $oldResourceEntity = null;
    $newResourceEntity = null;
    switch ($changeEvent->getChangeResourceType()) {
      case ChangeEventResourceType::AD:
        $oldResourceEntity = $oldResource->getAd();
        $newResourceEntity = $newResource->getAd();
        break;
      case ChangeEventResourceType::AD_GROUP:
        $oldResourceEntity = $oldResource->getAdGroup();
        $newResourceEntity = $newResource->getAdGroup();
        break;
      case ChangeEventResourceType::AD_GROUP_AD:
        $oldResourceEntity = $oldResource->getAdGroupAd();
        $newResourceEntity = $newResource->getAdGroupAd();
        break;
      case ChangeEventResourceType::AD_GROUP_ASSET:
        $oldResourceEntity = $oldResource->getAdGroupAsset();
        $newResourceEntity = $newResource->getAdGroupAsset();
        break;
      case ChangeEventResourceType::AD_GROUP_CRITERION:
        $oldResourceEntity = $oldResource->getAdGroupCriterion();
        $newResourceEntity = $newResource->getAdGroupCriterion();
        break;
      case ChangeEventResourceType::AD_GROUP_BID_MODIFIER:
        $oldResourceEntity = $oldResource->getAdGroupBidModifier();
        $newResourceEntity = $newResource->getAdGroupBidModifier();
        break;
      case ChangeEventResourceType::ASSET:
        $oldResourceEntity = $oldResource->getAsset();
        $newResourceEntity = $newResource->getAsset();
        break;
      case ChangeEventResourceType::ASSET_SET:
        $oldResourceEntity = $oldResource->getAssetSet();
        $newResourceEntity = $newResource->getAssetSet();
        break;
      case ChangeEventResourceType::ASSET_SET_ASSET:
        $oldResourceEntity = $oldResource->getAssetSetAsset();
        $newResourceEntity = $newResource->getAssetSetAsset();
        break;
      case ChangeEventResourceType::CAMPAIGN:
        $oldResourceEntity = $oldResource->getCampaign();
        $newResourceEntity = $newResource->getCampaign();
        break;
      case ChangeEventResourceType::CAMPAIGN_ASSET:
        $oldResourceEntity = $oldResource->getCampaignAsset();
        $newResourceEntity = $newResource->getCampaignAsset();
        break;
      case ChangeEventResourceType::CAMPAIGN_ASSET_SET:
        $oldResourceEntity = $oldResource->getCampaignAssetSet();
        $newResourceEntity = $newResource->getCampaignAssetSet();
        break;
      case ChangeEventResourceType::CAMPAIGN_BUDGET:
        $oldResourceEntity = $oldResource->getCampaignBudget();
        $newResourceEntity = $newResource->getCampaignBudget();
        break;
      case ChangeEventResourceType::CAMPAIGN_CRITERION:
        $oldResourceEntity = $oldResource->getCampaignCriterion();
        $newResourceEntity = $newResource->getCampaignCriterion();
        break;
      case ChangeEventResourceType::AD_GROUP_FEED:
        $oldResourceEntity = $oldResource->getAdGroupFeed();
        $newResourceEntity = $newResource->getAdGroupFeed();
        break;
      case ChangeEventResourceType::CAMPAIGN_FEED:
        $oldResourceEntity = $oldResource->getCampaignFeed();
        $newResourceEntity = $newResource->getCampaignFeed();
        break;
      case ChangeEventResourceType::CUSTOMER_ASSET:
        $oldResourceEntity = $oldResource->getCustomerAsset();
        $newResourceEntity = $newResource->getCustomerAsset();
        break;
      case ChangeEventResourceType::FEED:
        $oldResourceEntity = $oldResource->getFeed();
        $newResourceEntity = $newResource->getFeed();
        break;
      case ChangeEventResourceType::FEED_ITEM:
        $oldResourceEntity = $oldResource->getFeedItem();
        $newResourceEntity = $newResource->getFeedItem();
        break;
      default:
        $isResourceTypeKnown = false;
        break;
    }
    if (!$isResourceTypeKnown) {
      printf(
        "Unknown change_resource_type %s.%s",
        ChangeEventResourceType::name($changeEvent->getChangeResourceType()),
        PHP_EOL
      );
    }
    $resourceChangeOperation = $changeEvent->getResourceChangeOperation();
    printf(
      "On %s, user '%s' used interface '%s' to perform a(n) '%s' operation on a '%s' "
      . "with resource name '%s'.%s",
      $changeEvent->getChangeDateTime(),
      $changeEvent->getUserEmail(),
      ChangeClientType::name($changeEvent->getClientType()),
      ResourceChangeOperation::name($resourceChangeOperation),
      ChangeEventResourceType::name($changeEvent->getChangeResourceType()),
      $changeEvent->getChangeResourceName(),
      PHP_EOL
    );

    if (
      $resourceChangeOperation !== ResourceChangeOperation::CREATE
      && $resourceChangeOperation !== ResourceChangeOperation::UPDATE
    ) {
      continue;
    }
    foreach ($changeEvent->getChangedFields()->getPaths() as $path) {
      $newValueStr = self::convertToString(
        FieldMasks::getFieldValue($path, $newResourceEntity, true)
      );
      if ($resourceChangeOperation === ResourceChangeOperation::CREATE) {
        printf("'$path' set to '%s'.%s", $newValueStr, PHP_EOL);
      } elseif ($resourceChangeOperation === ResourceChangeOperation::UPDATE) {
        printf(
          "'$path' changed from '%s' to '%s'.%s",
          self::convertToString(
            FieldMasks::getFieldValue($path, $oldResourceEntity, true)
          ),
          $newValueStr,
          PHP_EOL
        );
      }
    }
  }
}

/**
 * Converts the specified value to string.
 *
 * @param mixed $value the value to be converted to string
 * @return string the value in string
 */
private static function convertToString($value)
{
  if (is_null($value)) {
    return 'no value';
  }
  if (gettype($value) === 'boolean') {
    return $value ? 'true' : 'false';
  } elseif (gettype($value) === 'object') {
    if (get_class($value) === RepeatedField::class) {
      return json_encode(iterator_to_array($value->getIterator()));
    }
    return json_encode($value);
  } else {
    return strval($value);
  }
}
   

Python

def main(client, customer_id):
  """Gets specific details about the most recent changes in the given account.

  Args:
   client: The Google Ads client.
   customer_id: The Google Ads customer ID.
  """
  googleads_service = client.get_service("GoogleAdsService")

  # Construct a query to find details for recent changes in your account.
  # The LIMIT clause is required for the change_event resource.
  # The maximum size is 10000, but a low limit was set here for demonstrative
  # purposes. For more information see:
  # https://developers.google.com/google-ads/api/docs/change-event#getting_changes
  # The WHERE clause on change_date_time is also required. It must specify a
  # window within the past 30 days.
  tomorrow = (datetime.now() + timedelta(1)).strftime("%Y-%m-%d")
  two_weeks_ago = (datetime.now() + timedelta(-14)).strftime("%Y-%m-%d")
  query = f"""
    SELECT
     change_event.resource_name,
     change_event.change_date_time,
     change_event.change_resource_name,
     change_event.user_email,
     change_event.client_type,
     change_event.change_resource_type,
     change_event.old_resource,
     change_event.new_resource,
     change_event.resource_change_operation,
     change_event.changed_fields
    FROM change_event
    WHERE change_event.change_date_time <= '{tomorrow}'
    AND change_event.change_date_time >= '{two_weeks_ago}'
    ORDER BY change_event.change_date_time DESC
    LIMIT 5"""

  search_request = client.get_type("SearchGoogleAdsRequest")
  search_request.customer_id = customer_id
  search_request.query = query
  search_request.page_size = _DEFAULT_PAGE_SIZE

  results = googleads_service.search(request=search_request)

  for row in results:
    event = row.change_event
    resource_type = event.change_resource_type.name
    if resource_type == "AD":
      old_resource = event.old_resource.ad
      new_resource = event.new_resource.ad
    elif resource_type == "AD_GROUP":
      old_resource = event.old_resource.ad_group
      new_resource = event.new_resource.ad_group
    elif resource_type == "AD_GROUP_AD":
      old_resource = event.old_resource.ad_group_ad
      new_resource = event.new_resource.ad_group_ad
    elif resource_type == "AD_GROUP_ASSET":
      old_resource = event.old_resource.ad_group_asset
      new_resource = event.new_resource.ad_group_asset
    elif resource_type == "AD_GROUP_CRITERION":
      old_resource = event.old_resource.ad_group_criterion
      new_resource = event.new_resource.ad_group_criterion
    elif resource_type == "AD_GROUP_BID_MODIFIER":
      old_resource = event.old_resource.ad_group_bid_modifier
      new_resource = event.new_resource.ad_group_bid_modifier
    elif resource_type == "AD_GROUP_FEED":
      old_resource = event.old_resource.ad_group_feed
      new_resource = event.new_resource.ad_group_feed
    elif resource_type == "ASSET":
      old_resource = event.old_resource.asset
      new_resource = event.new_resource.asset
    elif resource_type == "ASSET_SET":
      old_resource = event.old_resource.asset_set
      new_resource = event.new_resource.asset_set
    elif resource_type == "ASSET_SET_ASSET":
      old_resource = event.old_resource.asset_set_asset
      new_resource = event.new_resource.asset_set_asset
    elif resource_type == "CAMPAIGN":
      old_resource = event.old_resource.campaign
      new_resource = event.new_resource.campaign
    elif resource_type == "CAMPAIGN_ASSET":
      old_resource = event.old_resource.campaign_asset
      new_resource = event.new_resource.campaign_asset
    elif resource_type == "CAMPAIGN_ASSET_SET":
      old_resource = event.old_resource.campaign_asset_set
      new_resource = event.new_resource.campaign_asset_set
    elif resource_type == "CAMPAIGN_BUDGET":
      old_resource = event.old_resource.campaign_budget
      new_resource = event.new_resource.campaign_budget
    elif resource_type == "CAMPAIGN_CRITERION":
      old_resource = event.old_resource.campaign_criterion
      new_resource = event.new_resource.campaign_criterion
    elif resource_type == "CAMPAIGN_FEED":
      old_resource = event.old_resource.campaign_feed
      new_resource = event.new_resource.campaign_feed
    elif resource_type == "CUSTOMER_ASSET":
      old_resource = event.old_resource.customer_asset
      new_resource = event.new_resource.customer_asset
    elif resource_type == "FEED":
      old_resource = event.old_resource.feed
      new_resource = event.new_resource.feed
    elif resource_type == "FEED_ITEM":
      old_resource = event.old_resource.feed_item
      new_resource = event.new_resource.feed_item
    else:
      print(
        "Unknown change_resource_type: '{event.change_resource_type}'"
      )
      # If the resource type is unrecognized then we continue to
      # the next row.
      continue

    print(
      f"On {event.change_date_time}, user {event.user_email} "
      f"used interface {event.client_type.name} to perform a(n) "
      f"{event.resource_change_operation.name} operation on a "
      f"{event.change_resource_type.name} with resource name "
      f"'{event.change_resource_name}'"
    )

    operation_type = event.resource_change_operation.name

    if operation_type in ("UPDATE", "CREATE"):
      for changed_field in event.changed_fields.paths:
        # Change field name from "type" to "type_" so that it doesn't
        # raise an exception when accessed on the protobuf object, see:
        # https://developers.google.com/google-ads/api/docs/client-libs/python/library-version-10#field_names_that_are_reserved_words
        if changed_field == "type":
          changed_field = "type_"

        new_value = get_nested_attr(new_resource, changed_field)
        # If the field value is an Enum get the human readable name
        # so that it is printed instead of the field ID integer.
        if isinstance(type(new_value), ProtoEnumMeta):
          new_value = new_value.name

        if operation_type == "CREATE":
          print(f"\t{changed_field} set to {new_value}")
        else:
          old_value = get_nested_attr(old_resource, changed_field)
          # If the field value is an Enum get the human readable name
          # so that it is printed instead of the field ID integer.
          if isinstance(type(old_value), ProtoEnumMeta):
            old_value = old_value.name

          print(
            f"\t{changed_field} changed from {old_value} to {new_value}"
          )
   

Ruby

def get_change_details(customer_id)
 # GoogleAdsClient will read a config file from
 # ENV['HOME']/google_ads_config.rb when called without parameters
 client = Google::Ads::GoogleAds::GoogleAdsClient.new

 # Construct a query to find details for recent changes in your account.
 # The LIMIT clause is required for the change_event resource.
 # The maximum size is 10000, but a low limit was set here for demonstrative
 # purposes.
 # The WHERE clause on change_date_time is also required. It must specify a
 # window of at most 30 days within the past 30 days.
 query = <<~QUERY
  SELECT
   change_event.resource_name,
   change_event.change_date_time,
   change_event.change_resource_name,
   change_event.user_email,
   change_event.client_type,
   change_event.change_resource_type,
   change_event.old_resource,
   change_event.new_resource,
   change_event.resource_change_operation,
   change_event.changed_fields
  FROM
   change_event
  WHERE
   change_event.change_date_time <= '#{(Date.today + 1).to_s}'
   AND change_event.change_date_time >= '#{(Date.today - 14).to_s}'
  ORDER BY
   change_event.change_date_time DESC
  LIMIT 5
 QUERY

 # Execute the query to fetch results from the API.
 response = client.service.google_ads.search(
  customer_id: customer_id,
  query: query,
  # The page size is superfluous with the default limit set above, but it's
  # shown here since it's a good practice to use a reasonable page size when
  # you set a higher limit.
  page_size: PAGE_SIZE
 )

 # Process the results and output changes.
 response.each do |row|
  event = row.change_event
  old_resource, new_resource = case event.change_resource_type
  when :AD
   [event.old_resource.ad, event.new_resource.ad]
  when :AD_GROUP
   [event.old_resource.ad_group, event.new_resource.ad_group]
  when :AD_GROUP_AD
   [event.old_resource.ad_group_ad, event.new_resource.ad_group_ad]
  when :AD_GROUP_ASSET
   [event.old_resource.ad_group_asset, event.new_resource.ad_group_asset]
  when :AD_GROUP_CRITERION
   [event.old_resource.ad_group_criterion, event.new_resource.ad_group_criterion]
  when :AD_GROUP_BID_MODIFIER
   [event.old_resource.ad_group_bid_modifier, event.new_resource.ad_group_bid_modifier]
  when :ASSET
   [event.old_resource.asset, event.new_resource.asset]
  when :ASSET_SET
   [event.old_resource.asset_set, event.new_resource.asset_set]
  when :ASSET_SET_ASSET
   [event.old_resource.asset_set_asset, event.new_resource.asset_set_asset]
  when :CAMPAIGN
   [event.old_resource.campaign, event.new_resource.campaign]
  when :CAMPAIGN_ASSET
   [event.old_resource.campaign_asset, event.new_resource.campaign_asset]
  when :CAMPAIGN_ASSET_SET
   [event.old_resource.campaign_asset_set, event.new_resource.campaign_asset_set]
  when :CAMPAIGN_BUDGET
   [event.old_resource.campaign_budget, event.new_resource.campaign_budget]
  when :CAMPAIGN_CRITERION
   [event.old_resource.campaign_criterion, event.new_resource.campaign_criterion]
  when :AD_GROUP_FEED
   [event.old_resource.ad_group_feed, event.new_resource.ad_group_feed]
  when :ASSET
   [event.old_resource.asset, event.new_resource.asset]
  when :CAMPAIGN_FEED
   [event.old_resource.campaign_feed, event.new_resource.campaign_feed]
  when :CUSTOMER_ASSET
   [event.old_resource.customer_asset, event.new_resource.customer_asset]
  when :FEED
   [event.old_resource.feed, event.new_resource.feed]
  when :FEED_ITEM
   [event.old_resource.feed_item, event.new_resource.feed_item]
  else
   puts "Unknown change_resource_type #{event.change_resource_type}."
   next
  end
  puts "On #{event.change_date_time}, user #{event.user_email} used interface " \
   "#{event.client_type} to perform a(n) #{event.resource_change_operation} " \
   "operation on a #{event.change_resource_type} with resource name " \
   "#{event.change_resource_name}."
  if [:UPDATE, :CREATE].include? event.resource_change_operation
   event.changed_fields.paths.each do |changed_field|
    new_value = get_value_from_path(changed_field, new_resource)
    if :CREATE == event.resource_change_operation
     puts "\t#{changed_field} set to '#{new_value}'."
    else
     old_value = get_value_from_path(changed_field, old_resource)
     puts "\t#{changed_field} changed from '#{old_value}' to '#{new_value}'."
    end
   end
  end
 end
end

# Given the string value of a path from the response, look up the value of the
# field located at that path on the given object.
def get_value_from_path(path, object)
 path.split(".").inject(object) {|obj, key| obj.send(key)}
end
   

Perl

sub get_change_details {
 my ($api_client, $customer_id) = @_;

 # Construct a query to find details for recent changes in your account.
 # The LIMIT clause is required for the change_event resource.
 # The maximum size is 10000, but a low limit was set here for demonstrative
 # purposes.
 # The WHERE clause on change_date_time is also required. It must specify a
 # window of at most 30 days within the past 30 days.
 my $search_query =
  "SELECT change_event.resource_name, change_event.change_date_time, " .
  "change_event.change_resource_name, change_event.user_email, " .
  "change_event.client_type, change_event.change_resource_type, " .
  "change_event.old_resource, change_event.new_resource, " .
  "change_event.resource_change_operation, change_event.changed_fields " .
  "FROM change_event " .
  "WHERE change_event.change_date_time DURING LAST_14_DAYS " .
  "ORDER BY change_event.change_date_time DESC LIMIT 5";

 # Create a search Google Ads request that will retrieve all change events using
 # pages of the specified page size.
 my $search_request =
  Google::Ads::GoogleAds::V11::Services::GoogleAdsService::SearchGoogleAdsRequest
  ->new({
   customerId => $customer_id,
   query   => $search_query,
   # The page size is superfluous with the default limit set above, but it's
   # shown here since it's a good practice to use a reasonable page size
   # when you set a higher limit.
   pageSize => PAGE_SIZE
  });

 # Get the GoogleAdsService.
 my $google_ads_service = $api_client->GoogleAdsService();

 my $iterator = Google::Ads::GoogleAds::Utils::SearchGoogleAdsIterator->new({
  service => $google_ads_service,
  request => $search_request
 });

 # Iterate over all rows in all pages and print the requested field values for
 # the change event in each row.
 while ($iterator->has_next) {
  my $google_ads_row = $iterator->next;

  my $change_event = $google_ads_row->{changeEvent};
  printf "On %s, user %s used interface %s to perform a(n) %s operation " .
   "on a %s with resource name '%s'.\n", $change_event->{changeDateTime},
   $change_event->{userEmail}, $change_event->{clientType},
   $change_event->{resourceChangeOperation},
   $change_event->{changeResourceType}, $change_event->{changeResourceName};

  if (grep /$change_event->{resourceChangeOperation}/, (CREATE, UPDATE)) {
   my ($old_resource, $new_resource) =
    _get_changed_resources_for_resource_type($change_event);

   foreach my $changed_field (split /,/, $change_event->{changedFields}) {
    my $new_value = get_field_value($new_resource, $changed_field) || "";
    if ($change_event->{resourceChangeOperation} eq CREATE) {
     print "\t$changed_field set to '$new_value'.\n";
    } else {
     my $old_value = get_field_value($old_resource, $changed_field) || "";
     print "\t$changed_field changed from '$old_value' to '$new_value'.\n";
    }
   }
  }
 }

 return 1;
}

# This method returns the old resource and new resource based on the change
# resource type of a change event.
sub _get_changed_resources_for_resource_type {
 my $change_event = shift;
 my $resource_type = $change_event->{changeResourceType};
 if ($resource_type eq AD) {
  return $change_event->{oldResource}{ad}, $change_event->{newResource}{ad};
 } elsif ($resource_type eq AD_GROUP) {
  return $change_event->{oldResource}{adGroup},
   $change_event->{newResource}{adGroup};
 } elsif ($resource_type eq AD_GROUP_AD) {
  return $change_event->{oldResource}{adGroupAd},
   $change_event->{newResource}{adGroupAd};
 } elsif ($resource_type eq AD_GROUP_ASSET) {
  return $change_event->{oldResource}{adGroupAsset},
   $change_event->{newResource}{adGroupAsset};
 } elsif ($resource_type eq AD_GROUP_CRITERION) {
  return $change_event->{oldResource}{adGroupCriterion},
   $change_event->{newResource}{adGroupCriterion};
 } elsif ($resource_type eq AD_GROUP_BID_MODIFIER) {
  return $change_event->{oldResource}{adGroupBidModifier},
   $change_event->{newResource}{adGroupBidModifier};
 } elsif ($resource_type eq AD_GROUP_FEED) {
  return $change_event->{oldResource}{adGroupFeed},
   $change_event->{newResource}{adGroupFeed};
 } elsif ($resource_type eq ASSET) {
  return $change_event->{oldResource}{asset},
   $change_event->{newResource}{asset};
 } elsif ($resource_type eq ASSET_SET) {
  return $change_event->{oldResource}{assetSet},
   $change_event->{newResource}{assetSet};
 } elsif ($resource_type eq ASSET_SET_ASSET) {
  return $change_event->{oldResource}{assetSetAsset},
   $change_event->{newResource}{assetSetAsset};
 } elsif ($resource_type eq CAMPAIGN) {
  return $change_event->{oldResource}{campaign},
   $change_event->{newResource}{campaign};
 } elsif ($resource_type eq CAMPAIGN_ASSET) {
  return $change_event->{oldResource}{campaignAsset},
   $change_event->{newResource}{campaignAsset};
 } elsif ($resource_type eq CAMPAIGN_ASSET_SET) {
  return $change_event->{oldResource}{campaignAssetSet},
   $change_event->{newResource}{campaignAssetSet};
 } elsif ($resource_type eq CAMPAIGN_BUDGET) {
  return $change_event->{oldResource}{campaignBudget},
   $change_event->{newResource}{campaignBudget};
 } elsif ($resource_type eq CAMPAIGN_CRITERION) {
  return $change_event->{oldResource}{campaignCriterion},
   $change_event->{newResource}{campaignCriterion};
 } elsif ($resource_type eq CAMPAIGN_FEED) {
  return $change_event->{oldResource}{campaignFeed},
   $change_event->{newResource}{campaignFeed};
 } elsif ($resource_type eq CUSTOMER_ASSET) {
  return $change_event->{oldResource}{customerAsset},
   $change_event->{newResource}{customerAsset};
 } elsif ($resource_type eq FEED) {
  return $change_event->{oldResource}{feed},
   $change_event->{newResource}{feed};
 } elsif ($resource_type eq FEED_ITEM) {
  return $change_event->{oldResource}{feedItem},
   $change_event->{newResource}{feedItem};
 } else {
  print "Unknown change_resource_type $resource_type.\n";
 }
}
   

Ograniczenia

Zdarzenie zmiany może nie zawierać wszystkich wierszy z historii zmian w kliencie internetowym. Aby uzyskać widok podobny do historii zmian, skorzystaj z zasobu change status (stan zmiany).

Zasób zdarzenia zmiany służy do zagłębiania się w szczegóły konkretnej zmiany. Możesz pobrać takie dane jak konkretne wartości pól, które uległy zmianie, osoba, która wprowadziła zmianę, i typ klienta, który ją wprowadził. Jednak nie wszystkie zmiany na koncie będą miały odpowiadający mu wpis zdarzenia zmiany.

Oto niektóre z najważniejszych klientów, którzy rejestrują zmiany na potrzeby zdarzeń zmiany:

 • Interfejs Google Ads API
 • Klient internetowy Google Ads

Zmiany wprowadzone za pomocą interfejsu AdWords API są wykluczone z wyników dla zapytań o zmianę w interfejsie Google Ads API.