Tài liệu tham khảo về lớp GMSTime

Tài liệu tham khảo về lớp GMSTime

Tổng quan

Một lớp biểu thị thời gian theo giờ và phút theo đồng hồ 24 giờ.

Thuộc tính

NSUIntegergiờ
 Giờ biểu thị thời gian trong ngày.
NSUIntegerphút
 Đơn vị tính phút của thời gian trong khoảng thời gian 1 giờ.

Tài liệu về thuộc tính

– (NSUInteger) giờ [read, assign]

Giờ biểu thị thời gian trong ngày.

(Phạm vi nằm trong khoảng từ 0 đến 23).

– (NSUInteger) phút [read, assign]

Đơn vị tính phút của thời gian trong khoảng thời gian 1 giờ.

(Phạm vi nằm trong khoảng từ 0 đến 59).