Prześlij konwersje po kliknięciu

Za pomocą interfejsu Google Ads API możesz przesyłać do Google Ads konwersje po kliknięciu, aby śledzić reklamy, które doprowadziły do sprzedaży offline, np. przez telefon lub przez przedstawiciela handlowego.

Konfiguracja

Aby skonfigurować konwersje offline, musisz spełnić kilka warunków. Zanim przystąpisz do wdrażania, sprawdź, czy spełniasz wszystkie wymagania wstępne:

 1. Włącz śledzenie konwersji na koncie klienta dokonującego konwersji w Google Ads.

 2. Skonfiguruj tagowanie i identyfikatory kliknięć sklepu.

1. Włącz śledzenie konwersji na koncie klienta dokonującego konwersji w Google Ads

Jeśli masz już za sobą omówione wprowadzenie dotyczące konwersji i masz włączone śledzenie konwersji, możesz przejść do kroku 2: konfigurowania tagowania.

Pobieranie informacji o konfiguracji śledzenia konwersji

Aby sprawdzić konfigurację śledzenia konwersji na swoim koncie i potwierdzić, że śledzenie konwersji jest włączone, wyślij zapytanie do zasobu Customer dotyczącego ConversionTrackingSetting. Wyślij to zapytanie do GoogleAdsService.SearchStream:

SELECT
 customer.conversion_tracking_setting.google_ads_conversion_customer,
 customer.conversion_tracking_setting.conversion_tracking_status,
 customer.conversion_tracking_setting.conversion_tracking_id,
 customer.conversion_tracking_setting.cross_account_conversion_tracking_id
FROM customer

Pole google_ads_conversion_customer wskazuje konto Google Ads, które tworzy konwersje dla tego klienta i zarządza nimi. W przypadku klientów, którzy korzystają ze śledzenia konwersji dla wielu kont, jest to identyfikator konta menedżera. Identyfikator klienta konwersji Google Ads należy podawać jako customer_id w żądaniach do interfejsu Google Ads API na potrzeby tworzenia konwersji i zarządzania nimi. Pamiętaj, że to pole jest wypełniane nawet wtedy, gdy śledzenie konwersji jest wyłączone.

Pole conversion_tracking_status wskazuje, czy śledzenie konwersji jest włączone i czy konto korzysta ze śledzenia konwersji dla wielu kont.

Tworzenie działania powodującego konwersję dla klienta powodującego konwersję w Google Ads

Jeśli wartość conversion_tracking_status wynosi NOT_CONVERSION_TRACKED, śledzenie konwersji jest wyłączone na tym koncie. Włącz śledzenie konwersji, tworząc na koncie konwersji Google Ads co najmniej 1 element ConversionAction, jak w przykładzie poniżej. Możesz też utworzyć w interfejsie działanie powodujące konwersję, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w Centrum pomocy pod kątem typu konwersji, który chcesz włączyć.

Pamiętaj, że konwersje rozszerzone są włączane automatycznie podczas przesyłania przez interfejs Google Ads API, ale można je wyłączyć w interfejsie Google Ads.

Przykładowy kod

Java

private void runExample(GoogleAdsClient googleAdsClient, long customerId) {

 // Creates a ConversionAction.
 ConversionAction conversionAction =
   ConversionAction.newBuilder()
     // Note that conversion action names must be unique. If a conversion action already
     // exists with the specified conversion_action_name the create operation will fail with
     // a ConversionActionError.DUPLICATE_NAME error.
     .setName("Earth to Mars Cruises Conversion #" + getPrintableDateTime())
     .setCategory(ConversionActionCategory.DEFAULT)
     .setType(ConversionActionType.WEBPAGE)
     .setStatus(ConversionActionStatus.ENABLED)
     .setViewThroughLookbackWindowDays(15L)
     .setValueSettings(
       ValueSettings.newBuilder()
         .setDefaultValue(23.41)
         .setAlwaysUseDefaultValue(true)
         .build())
     .build();

 // Creates the operation.
 ConversionActionOperation operation =
   ConversionActionOperation.newBuilder().setCreate(conversionAction).build();

 try (ConversionActionServiceClient conversionActionServiceClient =
   googleAdsClient.getLatestVersion().createConversionActionServiceClient()) {
  MutateConversionActionsResponse response =
    conversionActionServiceClient.mutateConversionActions(
      Long.toString(customerId), Collections.singletonList(operation));
  System.out.printf("Added %d conversion actions:%n", response.getResultsCount());
  for (MutateConversionActionResult result : response.getResultsList()) {
   System.out.printf(
     "New conversion action added with resource name: '%s'%n", result.getResourceName());
  }
 }
}
   

C#

public void Run(GoogleAdsClient client, long customerId)
{
  // Get the ConversionActionService.
  ConversionActionServiceClient conversionActionService =
    client.GetService(Services.V16.ConversionActionService);

  // Note that conversion action names must be unique.
  // If a conversion action already exists with the specified name the create operation
  // will fail with a ConversionAction.DUPLICATE_NAME error.
  string ConversionActionName = "Earth to Mars Cruises Conversion #"
    + ExampleUtilities.GetRandomString();

  // Add a conversion action.
  ConversionAction conversionAction = new ConversionAction()
  {
    Name = ConversionActionName,
    Category = ConversionActionCategory.Default,
    Type = ConversionActionType.Webpage,
    Status = ConversionActionStatus.Enabled,
    ViewThroughLookbackWindowDays = 15,
    ValueSettings = new ConversionAction.Types.ValueSettings()
    {
      DefaultValue = 23.41,
      AlwaysUseDefaultValue = true
    }
  };

  // Create the operation.
  ConversionActionOperation operation = new ConversionActionOperation()
  {
    Create = conversionAction
  };

  try
  {
    // Create the conversion action.
    MutateConversionActionsResponse response =
      conversionActionService.MutateConversionActions(customerId.ToString(),
          new ConversionActionOperation[] { operation });

    // Display the results.
    foreach (MutateConversionActionResult newConversionAction in response.Results)
    {
      Console.WriteLine($"New conversion action with resource name = " +
        $"'{newConversionAction.ResourceName}' was added.");
    }
  }
  catch (GoogleAdsException e)
  {
    Console.WriteLine("Failure:");
    Console.WriteLine($"Message: {e.Message}");
    Console.WriteLine($"Failure: {e.Failure}");
    Console.WriteLine($"Request ID: {e.RequestId}");
    throw;
  }
}
   

PHP

public static function runExample(GoogleAdsClient $googleAdsClient, int $customerId)
{
  // Creates a conversion action.
  $conversionAction = new ConversionAction([
    // Note that conversion action names must be unique.
    // If a conversion action already exists with the specified conversion_action_name
    // the create operation will fail with a ConversionActionError.DUPLICATE_NAME error.
    'name' => 'Earth to Mars Cruises Conversion #' . Helper::getPrintableDatetime(),
    'category' => ConversionActionCategory::PBDEFAULT,
    'type' => ConversionActionType::WEBPAGE,
    'status' => ConversionActionStatus::ENABLED,
    'view_through_lookback_window_days' => 15,
    'value_settings' => new ValueSettings([
      'default_value' => 23.41,
      'always_use_default_value' => true
    ])
  ]);

  // Creates a conversion action operation.
  $conversionActionOperation = new ConversionActionOperation();
  $conversionActionOperation->setCreate($conversionAction);

  // Issues a mutate request to add the conversion action.
  $conversionActionServiceClient = $googleAdsClient->getConversionActionServiceClient();
  $response = $conversionActionServiceClient->mutateConversionActions(
    MutateConversionActionsRequest::build($customerId, [$conversionActionOperation])
  );

  printf("Added %d conversion actions:%s", $response->getResults()->count(), PHP_EOL);

  foreach ($response->getResults() as $addedConversionAction) {
    /** @var ConversionAction $addedConversionAction */
    printf(
      "New conversion action added with resource name: '%s'%s",
      $addedConversionAction->getResourceName(),
      PHP_EOL
    );
  }
}
   

Python

def main(client, customer_id):
  conversion_action_service = client.get_service("ConversionActionService")

  # Create the operation.
  conversion_action_operation = client.get_type("ConversionActionOperation")

  # Create conversion action.
  conversion_action = conversion_action_operation.create

  # Note that conversion action names must be unique. If a conversion action
  # already exists with the specified conversion_action_name, the create
  # operation will fail with a ConversionActionError.DUPLICATE_NAME error.
  conversion_action.name = f"Earth to Mars Cruises Conversion {uuid.uuid4()}"
  conversion_action.type_ = (
    client.enums.ConversionActionTypeEnum.UPLOAD_CLICKS
  )
  conversion_action.category = (
    client.enums.ConversionActionCategoryEnum.DEFAULT
  )
  conversion_action.status = client.enums.ConversionActionStatusEnum.ENABLED
  conversion_action.view_through_lookback_window_days = 15

  # Create a value settings object.
  value_settings = conversion_action.value_settings
  value_settings.default_value = 15.0
  value_settings.always_use_default_value = True

  # Add the conversion action.
  conversion_action_response = (
    conversion_action_service.mutate_conversion_actions(
      customer_id=customer_id,
      operations=[conversion_action_operation],
    )
  )

  print(
    "Created conversion action "
    f'"{conversion_action_response.results[0].resource_name}".'
  )
   

Ruby

def add_conversion_action(customer_id)
 # GoogleAdsClient will read a config file from
 # ENV['HOME']/google_ads_config.rb when called without parameters
 client = Google::Ads::GoogleAds::GoogleAdsClient.new


 # Add a conversion action.
 conversion_action = client.resource.conversion_action do |ca|
  ca.name = "Earth to Mars Cruises Conversion #{(Time.new.to_f * 100).to_i}"
  ca.type = :UPLOAD_CLICKS
  ca.category = :DEFAULT
  ca.status = :ENABLED
  ca.view_through_lookback_window_days = 15

  # Create a value settings object.
  ca.value_settings = client.resource.value_settings do |vs|
   vs.default_value = 15
   vs.always_use_default_value = true
  end
 end

 # Create the operation.
 conversion_action_operation = client.operation.create_resource.conversion_action(conversion_action)

 # Add the ad group ad.
 response = client.service.conversion_action.mutate_conversion_actions(
  customer_id: customer_id,
  operations: [conversion_action_operation],
 )

 puts "New conversion action with resource name = #{response.results.first.resource_name}."
end
   

Perl

sub add_conversion_action {
 my ($api_client, $customer_id) = @_;

 # Note that conversion action names must be unique.
 # If a conversion action already exists with the specified conversion_action_name,
 # the create operation fails with error ConversionActionError.DUPLICATE_NAME.
 my $conversion_action_name = "Earth to Mars Cruises Conversion #" . uniqid();

 # Create a conversion action.
 my $conversion_action =
  Google::Ads::GoogleAds::V16::Resources::ConversionAction->new({
   name             => $conversion_action_name,
   category           => DEFAULT,
   type             => WEBPAGE,
   status            => ENABLED,
   viewThroughLookbackWindowDays => 15,
   valueSettings         =>
    Google::Ads::GoogleAds::V16::Resources::ValueSettings->new({
     defaultValue     => 23.41,
     alwaysUseDefaultValue => "true"
    })});

 # Create a conversion action operation.
 my $conversion_action_operation =
  Google::Ads::GoogleAds::V16::Services::ConversionActionService::ConversionActionOperation
  ->new({create => $conversion_action});

 # Add the conversion action.
 my $conversion_actions_response =
  $api_client->ConversionActionService()->mutate({
   customerId => $customer_id,
   operations => [$conversion_action_operation]});

 printf "New conversion action added with resource name: '%s'.\n",
  $conversion_actions_response->{results}[0]{resourceName};

 return 1;
}
   

Sprawdź, czy conversion_action_type ma prawidłową wartość ConversionActionType. Więcej informacji o tworzeniu działań powodujących konwersję w interfejsie Google Ads API znajdziesz w artykule Tworzenie działań powodujących konwersję.

Pobierz istniejące działanie powodujące konwersję

Aby pobrać szczegóły istniejącego działania powodującego konwersję, wyślij następujące zapytanie. Upewnij się, że identyfikator klienta w żądaniu jest ustawiony na klienta dokonującego konwersji Google Ads wskazanego powyżej, a dla typu działania powodującego konwersję jest ustawiona prawidłowa wartość ConversionActionType.

SELECT
 conversion_action.resource_name,
 conversion_action.name,
 conversion_action.status
FROM conversion_action
WHERE conversion_action.type = 'INSERT_CONVERSION_ACTION_TYPE'

2. Skonfiguruj tagowanie i identyfikatory kliknięć sklepu

Wykonaj instructions, aby sprawdzić, czy automatyczne tagowanie jest włączone, i skonfiguruj swoje konto Google Ads, witrynę oraz system śledzenia kontaktów do potencjalnych klientów, aby rejestrować i zapisywać identyfikatory kliknięcia Google, GBRAID lub WBRAID każdego wyświetlenia i kliknięcia związanego z Twoimi reklamami. Automatyczne tagowanie jest domyślnie włączone na nowych kontach.

Tworzenie żądania

Wykonaj podane niżej wskazówki, aby utworzyć obiekt UploadClickConversionsRequest i ustawić w jego polach odpowiednie wartości.

customer_id

Identyfikuje konto Google Ads, na które przesyłasz dane. Jako klienta konwersji Google Ads podaj to konto, które jest źródłem kliknięć.

job_id

Zapewnia mechanizm wiązania żądań przesyłania z informacjami o poszczególnych zadaniach w diagnostyce danych offline.

Jeśli nie ustawisz tego pola, interfejs Google Ads API przypisze każdemu żądaniu unikalną wartość z zakresu [2^31, 2^63). Jeśli wolisz zgrupować wiele żądań w 1 zadaniu logicznym, ustaw to pole na tę samą wartość z zakresu [0, 2^31) w każdym żądaniu w zadaniu.

Pole job_id w odpowiedzi zawiera identyfikator zadania dla żądania niezależnie od tego, czy została określona wartość, czy zezwala interfejsowi Google Ads API na jej przypisanie.

partial_failure_enabled

Określa, jak interfejs Google Ads API obsługuje błędy wynikające z operacji.

To pole musi mieć wartość true. Podczas przetwarzania odpowiedzi postępuj zgodnie z wytycznymi dotyczącymi cząstkowych błędów.

debug_enabled

Określa sposób raportowania błędów w przypadku przesyłanych konwersji rozszerzonych dotyczących potencjalnych klientów. Interfejs Google Ads API ignoruje to pole podczas przesyłania konwersji po kliknięciu za pomocą gclid, gbraid lub wbraid.

Utwórz operacje konwersji po kliknięciu

Kolekcja obiektów ClickConversion w UploadClickConversionRequest określa zestaw konwersji, które chcesz przesłać. Postępuj zgodnie z podanymi niżej wskazówkami, aby utworzyć każdy obiekt ClickConversion i ustawić w jego polach odpowiednie wartości.

Ustaw wymagane pola każdej operacji konwersji.

Wykonaj podane niżej instrukcje, aby ustawić odpowiednie wartości w wymaganych polach ClickConversion.

gclid, gbraid, wbraid
Identyfikator kliknięcia lub wyświetlenia powiązany z konwersją przechwycony w momencie kliknięcia. Ustaw tylko jedno z tych pól.
conversion_date_time

Data i godzina konwersji.

Wartość musi mieć określoną strefę czasową i format: yyyy-mm-dd HH:mm:ss+|-HH:mm, na przykład: 2022-01-01 19:32:45-05:00 (z wyłączeniem czasu letniego).

Strefa czasowa może być dowolną prawidłową wartością: nie musi odpowiadać strefie czasowej konta. Jeśli jednak planujesz porównywać przesłane dane konwersji z danymi w interfejsie Google Ads, zalecamy użycie tej samej strefy czasowej co na koncie Google Ads, by liczby konwersji były jednakowe. Więcej informacji i przykładów znajdziesz w Centrum pomocy, a listę prawidłowych identyfikatorów stref czasowych znajdziesz w sekcji Kody i formaty.

user_identifiers

Nie ustawiaj tego pola podczas przesyłania konwersji tylko przy użyciu identyfikatorów kliknięć. Jeśli to pole jest ustawione, Google Ads będzie traktować operację przesyłania jako przesłanie konwersji rozszerzonych dotyczących potencjalnych klientów.

conversion_action

Nazwa zasobu ConversionAction na potrzeby konwersji po kliknięciu.

Działanie powodujące konwersję musi mieć parametr type o wartości UPLOAD_CLICKS i musi występować w kliencie dokonującym konwersji Google Ads na koncie Google Ads powiązanym z kliknięciem.

conversion_value

Wartość konwersji.

currency_code

Kod waluty conversion_value.

Ustaw opcjonalne pola każdej operacji konwersji

Przejrzyj poniższą listę opcjonalnych pól i w razie potrzeby skonfiguruj je w ClickConversion.

order_id
Identyfikator transakcji powiązany z konwersją. To pole jest opcjonalne, ale zdecydowanie zalecane. Jeśli ustawisz ją podczas przesyłania, musisz go używać do wszelkich korekty wprowadzanych w konwersji.
external_attribution_data

Jeśli do śledzenia konwersji używasz narzędzi firm zewnętrznych lub własnych rozwiązań, możesz przypisać Google Ads tylko część udziału w konwersji lub rozdzielić ją na kilka kliknięć. Importowanie konwersji z zewnętrznym modelem atrybucji umożliwia przesyłanie konwersji z częściowym udziałem przypisanym do każdego kliknięcia.

Aby przesłać częściowe udziały, ustaw w tym polu obiekt ExternalAttributionData z wartościami external_attribution_model i external_attribution_credit.

custom_variables

Wartości niestandardowych zmiennych konwersji.

Google Ads nie obsługuje niestandardowych zmiennych konwersji w połączeniu z parametrami wbraid lub gbraid.

cart_data

W polu cart_data, które składa się z tych atrybutów, możesz podać informacje o koszyku: ClickConversion:

 • merchant_id: identyfikator powiązanego konta Merchant Center.
 • feed_country_code: dwuznakowy kod regionu w formacie ISO 3166 z pliku danych Merchant Center.
 • feed_language_code: kod języka w formacie ISO 639-1 pliku danych Merchant Center.
 • local_transaction_cost: suma wszystkich rabatów na poziomie transakcji w currency_code: ClickConversion.
 • items: produkty w koszyku.

Każdy element w grupie items składa się z tych atrybutów:

 • product_id: identyfikator produktu, czasem nazywany identyfikatorem oferty lub identyfikatorem produktu.
 • quantity: liczba sztuk produktu.
 • unit_price: cena jednostkowa produktu.
conversion_environment

Wskazuje środowisko, w którym zarejestrowano tę konwersję. Może to być na przykład aplikacja lub sieć.

Przykładowy kod

Java

private void runExample(
  GoogleAdsClient googleAdsClient,
  long customerId,
  long conversionActionId,
  String gclid,
  String gbraid,
  String wbraid,
  String conversionDateTime,
  Double conversionValue,
  Long conversionCustomVariableId,
  String conversionCustomVariableValue,
  String orderId,
  ConsentStatus adUserDataConsent)
  throws InvalidProtocolBufferException {
 // Verifies that exactly one of gclid, gbraid, and wbraid is specified, as required.
 // See https://developers.google.com/google-ads/api/docs/conversions/upload-clicks for details.
 long numberOfIdsSpecified =
   Arrays.asList(gclid, gbraid, wbraid).stream().filter(idField -> idField != null).count();
 if (numberOfIdsSpecified != 1) {
  throw new IllegalArgumentException(
    "Exactly 1 of gclid, gbraid, or wbraid is required, but "
      + numberOfIdsSpecified
      + " ID values were provided");
 }

 // Constructs the conversion action resource name from the customer and conversion action IDs.
 String conversionActionResourceName =
   ResourceNames.conversionAction(customerId, conversionActionId);

 // Creates the click conversion.
 ClickConversion.Builder clickConversionBuilder =
   ClickConversion.newBuilder()
     .setConversionAction(conversionActionResourceName)
     .setConversionDateTime(conversionDateTime)
     .setConversionValue(conversionValue)
     .setCurrencyCode("USD");

 // Sets the single specified ID field.
 if (gclid != null) {
  clickConversionBuilder.setGclid(gclid);
 } else if (gbraid != null) {
  clickConversionBuilder.setGbraid(gbraid);
 } else {
  clickConversionBuilder.setWbraid(wbraid);
 }

 if (conversionCustomVariableId != null && conversionCustomVariableValue != null) {
  // Sets the custom variable and value, if provided.
  clickConversionBuilder.addCustomVariables(
    CustomVariable.newBuilder()
      .setConversionCustomVariable(
        ResourceNames.conversionCustomVariable(customerId, conversionCustomVariableId))
      .setValue(conversionCustomVariableValue));
 }

 if (orderId != null) {
  // Sets the order ID (unique transaction ID), if provided.
  clickConversionBuilder.setOrderId(orderId);
 }

 // Sets the consent information, if provided.
 if (adUserDataConsent != null) {
  // Specifies whether user consent was obtained for the data you are uploading. See
  // https://www.google.com/about/company/user-consent-policy for details.
  clickConversionBuilder.setConsent(Consent.newBuilder().setAdUserData(adUserDataConsent));
 }
 ClickConversion clickConversion = clickConversionBuilder.build();

 // Creates the conversion upload service client.
 try (ConversionUploadServiceClient conversionUploadServiceClient =
   googleAdsClient.getLatestVersion().createConversionUploadServiceClient()) {
  // Uploads the click conversion. Partial failure should always be set to true.

  // NOTE: This request contains a single conversion as a demonstration. However, if you have
  // multiple conversions to upload, it's best to upload multiple conversions per request
  // instead of sending a separate request per conversion. See the following for per-request
  // limits:
  // https://developers.google.com/google-ads/api/docs/best-practices/quotas#conversion_upload_service
  UploadClickConversionsResponse response =
    conversionUploadServiceClient.uploadClickConversions(
      UploadClickConversionsRequest.newBuilder()
        .setCustomerId(Long.toString(customerId))
        .addConversions(clickConversion)
        // Enables partial failure (must be true).
        .setPartialFailure(true)
        .build());

  // Prints any partial errors returned.
  if (response.hasPartialFailureError()) {
   GoogleAdsFailure googleAdsFailure =
     ErrorUtils.getInstance().getGoogleAdsFailure(response.getPartialFailureError());
   // Constructs a protocol buffer printer that will print error details in a concise format.
   Printer errorPrinter = JsonFormat.printer().omittingInsignificantWhitespace();
   for (int operationIndex = 0;
     operationIndex < response.getResultsCount();
     operationIndex++) {
    ClickConversionResult conversionResult = response.getResults(operationIndex);
    if (ErrorUtils.getInstance().isPartialFailureResult(conversionResult)) {
     // Prints the errors for the failed operation.
     System.out.printf("Operation %d failed with the following errors:%n", operationIndex);
     for (GoogleAdsError resultError :
       ErrorUtils.getInstance().getGoogleAdsErrors(operationIndex, googleAdsFailure)) {
      // Prints the error with newlines and extra spaces removed.
      System.out.printf(" %s%n", errorPrinter.print(resultError));
     }
    } else {
     // Prints the information about the successful operation.
     StringBuilder clickInfoBuilder =
       new StringBuilder("conversion that occurred at ")
         .append(String.format("'%s' ", conversionResult.getConversionDateTime()))
         .append("with ");
     if (conversionResult.hasGclid()) {
      clickInfoBuilder.append(String.format("gclid '%s'", conversionResult.getGclid()));
     } else if (!conversionResult.getGbraid().isEmpty()) {
      clickInfoBuilder.append(String.format("gbraid '%s'", conversionResult.getGbraid()));
     } else if (!conversionResult.getWbraid().isEmpty()) {
      clickInfoBuilder.append(String.format("wbraid '%s'", conversionResult.getWbraid()));
     } else {
      clickInfoBuilder.append("no click ID");
     }
     System.out.printf("Operation %d for %s succeeded.%n", operationIndex, clickInfoBuilder);
    }
   }
  }
 }
}
   

C#

public void Run(GoogleAdsClient client, long customerId, long conversionActionId,
  string gclid, string gbraid, string wbraid, string conversionTime,
  double conversionValue, ConsentStatus? adUserDataConsent)
{
  // Get the ConversionActionService.
  ConversionUploadServiceClient conversionUploadService =
    client.GetService(Services.V16.ConversionUploadService);

  // Creates a click conversion by specifying currency as USD.
  ClickConversion clickConversion = new ClickConversion()
  {
    ConversionAction = ResourceNames.ConversionAction(customerId, conversionActionId),
    ConversionValue = conversionValue,
    ConversionDateTime = conversionTime,
    CurrencyCode = "USD",
  };

  // Sets the consent information, if provided.
  if (adUserDataConsent != null)
  {
    // Specifies whether user consent was obtained for the data you are uploading. See
    // https://www.google.com/about/company/user-consent-policy
    // for details.
    clickConversion.Consent = new Consent()
    {
      AdUserData = (ConsentStatus)adUserDataConsent
    };
  }

  // Verifies that exactly one of gclid, gbraid, and wbraid is specified, as required.
  // See https://developers.google.com/google-ads/api/docs/conversions/upload-clicks
  // for details.
  string[] ids = { gclid, gbraid, wbraid };
  int idCount = ids.Where(id => !string.IsNullOrEmpty(id)).Count();

  if (idCount != 1)
  {
    throw new ArgumentException($"Exactly 1 of gclid, gbraid, or wbraid is " +
      $"required, but {idCount} ID values were provided");
  }

  // Sets the single specified ID field.
  if (!string.IsNullOrEmpty(gclid))
  {
    clickConversion.Gclid = gclid;
  }
  else if (!string.IsNullOrEmpty(wbraid))
  {
    clickConversion.Wbraid = wbraid;
  }
  else if (!string.IsNullOrEmpty(gbraid))
  {
    clickConversion.Gbraid = gbraid;
  }

  try
  {
    // Issues a request to upload the click conversion.
    UploadClickConversionsResponse response =
      conversionUploadService.UploadClickConversions(
        new UploadClickConversionsRequest()
        {
          CustomerId = customerId.ToString(),
          Conversions = { clickConversion },
          PartialFailure = true,
          ValidateOnly = false
        });

    // Prints the result.
    ClickConversionResult uploadedClickConversion = response.Results[0];
    Console.WriteLine($"Uploaded conversion that occurred at " +
      $"'{uploadedClickConversion.ConversionDateTime}' from Google " +
      $"Click ID '{uploadedClickConversion.Gclid}' to " +
      $"'{uploadedClickConversion.ConversionAction}'.");
  }
  catch (GoogleAdsException e)
  {
    Console.WriteLine("Failure:");
    Console.WriteLine($"Message: {e.Message}");
    Console.WriteLine($"Failure: {e.Failure}");
    Console.WriteLine($"Request ID: {e.RequestId}");
    throw;
  }
}
   

PHP

public static function runExample(
  GoogleAdsClient $googleAdsClient,
  int $customerId,
  int $conversionActionId,
  ?string $gclid,
  ?string $gbraid,
  ?string $wbraid,
  ?string $orderId,
  string $conversionDateTime,
  float $conversionValue,
  ?string $conversionCustomVariableId,
  ?string $conversionCustomVariableValue,
  ?int $adUserDataConsent
) {
  // Verifies that exactly one of gclid, gbraid, and wbraid is specified, as required.
  // See https://developers.google.com/google-ads/api/docs/conversions/upload-clicks for details.
  $nonNullFields = array_filter(
    [$gclid, $gbraid, $wbraid],
    function ($field) {
      return !is_null($field);
    }
  );
  if (count($nonNullFields) !== 1) {
    throw new \UnexpectedValueException(
      sprintf(
        "Exactly 1 of gclid, gbraid or wbraid is required, but %d ID values were "
        . "provided",
        count($nonNullFields)
      )
    );
  }

  // Creates a click conversion by specifying currency as USD.
  $clickConversion = new ClickConversion([
    'conversion_action' =>
      ResourceNames::forConversionAction($customerId, $conversionActionId),
    'conversion_value' => $conversionValue,
    'conversion_date_time' => $conversionDateTime,
    'currency_code' => 'USD'
  ]);
  // Sets the single specified ID field.
  if (!is_null($gclid)) {
    $clickConversion->setGclid($gclid);
  } elseif (!is_null($gbraid)) {
    $clickConversion->setGbraid($gbraid);
  } else {
    $clickConversion->setWbraid($wbraid);
  }

  if (!is_null($conversionCustomVariableId) && !is_null($conversionCustomVariableValue)) {
    $clickConversion->setCustomVariables([new CustomVariable([
      'conversion_custom_variable' => ResourceNames::forConversionCustomVariable(
        $customerId,
        $conversionCustomVariableId
      ),
      'value' => $conversionCustomVariableValue
    ])]);
  }
  // Sets the consent information, if provided.
  if (!empty($adUserDataConsent)) {
    // Specifies whether user consent was obtained for the data you are uploading. See
    // https://www.google.com/about/company/user-consent-policy for details.
    $clickConversion->setConsent(new Consent(['ad_user_data' => $adUserDataConsent]));
  }

  if (!empty($orderId)) {
    // Sets the order ID (unique transaction ID), if provided.
    $clickConversion->setOrderId($orderId);
  }

  // Issues a request to upload the click conversion.
  $conversionUploadServiceClient = $googleAdsClient->getConversionUploadServiceClient();
  /** @var UploadClickConversionsResponse $response */
  // NOTE: This request contains a single conversion as a demonstration. However, if you have
  // multiple conversions to upload, it's best to upload multiple conversions per request
  // instead of sending a separate request per conversion. See the following for per-request
  // limits:
  // https://developers.google.com/google-ads/api/docs/best-practices/quotas#conversion_upload_service
  $response = $conversionUploadServiceClient->uploadClickConversions(
    // Uploads the click conversion. Partial failure should always be set to true.
    UploadClickConversionsRequest::build($customerId, [$clickConversion], true)
  );

  // Prints the status message if any partial failure error is returned.
  // Note: The details of each partial failure error are not printed here, you can refer to
  // the example HandlePartialFailure.php to learn more.
  if ($response->hasPartialFailureError()) {
    printf(
      "Partial failures occurred: '%s'.%s",
      $response->getPartialFailureError()->getMessage(),
      PHP_EOL
    );
  } else {
    // Prints the result if exists.
    /** @var ClickConversionResult $uploadedClickConversion */
    $uploadedClickConversion = $response->getResults()[0];
    printf(
      "Uploaded click conversion that occurred at '%s' from Google Click ID '%s' " .
      "to '%s'.%s",
      $uploadedClickConversion->getConversionDateTime(),
      $uploadedClickConversion->getGclid(),
      $uploadedClickConversion->getConversionAction(),
      PHP_EOL
    );
  }
}
   

Python

def main(
  client,
  customer_id,
  conversion_action_id,
  gclid,
  conversion_date_time,
  conversion_value,
  conversion_custom_variable_id,
  conversion_custom_variable_value,
  gbraid,
  wbraid,
  order_id,
  ad_user_data_consent,
):
  """Creates a click conversion with a default currency of USD.

  Args:
    client: An initialized GoogleAdsClient instance.
    customer_id: The client customer ID string.
    conversion_action_id: The ID of the conversion action to upload to.
    gclid: The Google Click Identifier ID. If set, the wbraid and gbraid
      parameters must be None.
    conversion_date_time: The the date and time of the conversion (should be
      after the click time). The format is 'yyyy-mm-dd hh:mm:ss+|-hh:mm',
      e.g. '2021-01-01 12:32:45-08:00'.
    conversion_value: The conversion value in the desired currency.
    conversion_custom_variable_id: The ID of the conversion custom
      variable to associate with the upload.
    conversion_custom_variable_value: The str value of the conversion custom
      variable to associate with the upload.
    gbraid: The GBRAID for the iOS app conversion. If set, the gclid and
      wbraid parameters must be None.
    wbraid: The WBRAID for the iOS app conversion. If set, the gclid and
      gbraid parameters must be None.
    order_id: The order ID for the click conversion.
    ad_user_data_consent: The ad user data consent for the click.
  """
  click_conversion = client.get_type("ClickConversion")
  conversion_upload_service = client.get_service("ConversionUploadService")
  conversion_action_service = client.get_service("ConversionActionService")
  click_conversion.conversion_action = (
    conversion_action_service.conversion_action_path(
      customer_id, conversion_action_id
    )
  )

  # Sets the single specified ID field.
  if gclid:
    click_conversion.gclid = gclid
  elif gbraid:
    click_conversion.gbraid = gbraid
  else:
    click_conversion.wbraid = wbraid

  click_conversion.conversion_value = float(conversion_value)
  click_conversion.conversion_date_time = conversion_date_time
  click_conversion.currency_code = "USD"

  if conversion_custom_variable_id and conversion_custom_variable_value:
    conversion_custom_variable = client.get_type("CustomVariable")
    conversion_custom_variable.conversion_custom_variable = (
      conversion_upload_service.conversion_custom_variable_path(
        customer_id, conversion_custom_variable_id
      )
    )
    conversion_custom_variable.value = conversion_custom_variable_value
    click_conversion.custom_variables.append(conversion_custom_variable)

  if order_id:
    click_conversion.order_id = order_id

  # Sets the consent information, if provided.
  if ad_user_data_consent:
    # Specifies whether user consent was obtained for the data you are
    # uploading. For more details, see:
    # https://www.google.com/about/company/user-consent-policy
    click_conversion.consent.ad_user_data = client.enums.ConsentStatusEnum[
      ad_user_data_consent
    ]

  # Uploads the click conversion. Partial failure must be set to True here.
  #
  # NOTE: This request only uploads a single conversion, but if you have
  # multiple conversions to upload, it's most efficient to upload them in a
  # single request. See the following for per-request limits for reference:
  # https://developers.google.com/google-ads/api/docs/best-practices/quotas#conversion_upload_service
  request = client.get_type("UploadClickConversionsRequest")
  request.customer_id = customer_id
  request.conversions.append(click_conversion)
  request.partial_failure = True
  conversion_upload_response = (
    conversion_upload_service.upload_click_conversions(
      request=request,
    )
  )
  uploaded_click_conversion = conversion_upload_response.results[0]
  print(
    f"Uploaded conversion that occurred at "
    f'"{uploaded_click_conversion.conversion_date_time}" from '
    f'Google Click ID "{uploaded_click_conversion.gclid}" '
    f'to "{uploaded_click_conversion.conversion_action}"'
  )
   

Ruby

def upload_offline_conversion(
 customer_id,
 conversion_action_id,
 gclid,
 gbraid,
 wbraid,
 conversion_date_time,
 conversion_value,
 conversion_custom_variable_id,
 conversion_custom_variable_value,
 ad_user_data_consent)
 # GoogleAdsClient will read a config file from
 # ENV['HOME']/google_ads_config.rb when called without parameters
 client = Google::Ads::GoogleAds::GoogleAdsClient.new

 # Verifies that exactly one of gclid, gbraid, and wbraid is specified, as required.
 # See https://developers.google.com/google-ads/api/docs/conversions/upload-clicks for details.
 identifiers_specified = [gclid, gbraid, wbraid].reject {|v| v.nil?}.count
 if identifiers_specified != 1
  raise "Must specify exactly one of GCLID, GBRAID, and WBRAID. " \
   "#{identifiers_specified} values were provided."
 end

 click_conversion = client.resource.click_conversion do |cc|
  cc.conversion_action = client.path.conversion_action(customer_id, conversion_action_id)
  # Sets the single specified ID field.
  if !gclid.nil?
   cc.gclid = gclid
  elsif !gbraid.nil?
   cc.gbraid = gbraid
  else
   cc.wbraid = wbraid
  end
  cc.conversion_value = conversion_value.to_f
  cc.conversion_date_time = conversion_date_time
  cc.currency_code = 'USD'
  if conversion_custom_variable_id && conversion_custom_variable_value
   cc.custom_variables << client.resource.custom_variable do |cv|
    cv.conversion_custom_variable = client.path.conversion_custom_variable(
     customer_id, conversion_custom_variable_id)
    cv.value = conversion_custom_variable_value
   end
  end
  # Sets the consent information, if provided.
  unless ad_user_data_consent.nil?
   c.consent = client.resource.consent do |c|
    # Specifies whether user consent was obtained for the data you are
    # uploading. For more details, see:
    # https://www.google.com/about/company/user-consent-policy
    c.ad_user_data = ad_user_data_consent
   end
  end
 end

 response = client.service.conversion_upload.upload_click_conversions(
  customer_id: customer_id,
  # NOTE: This request contains a single conversion as a demonstration.
  # However, if you have multiple conversions to upload, it's best to upload
  # multiple conversions per request instead of sending a separate request per
  # conversion. See the following for per-request limits:
  # https://developers.google.com/google-ads/api/docs/best-practices/quotas#conversion_upload_service
  conversions: [click_conversion],
  partial_failure: true,
 )
 if response.partial_failure_error.nil?
  result = response.results.first
  puts "Uploaded conversion that occurred at #{result.conversion_date_time} " \
   "from Google Click ID #{result.gclid} to #{result.conversion_action}."
 else
  failures = client.decode_partial_failure_error(response.partial_failure_error)
  puts "Request failed. Failure details:"
  failures.each do |failure|
   failure.errors.each do |error|
    puts "\t#{error.error_code.error_code}: #{error.message}"
   end
  end
 end
end
   

Perl

sub upload_offline_conversion {
 my (
  $api_client,          $customer_id,
  $conversion_action_id,     $gclid,
  $gbraid,            $wbraid,
  $conversion_date_time,     $conversion_value,
  $conversion_custom_variable_id, $conversion_custom_variable_value,
  $order_id,           $ad_user_data_consent
 ) = @_;

 # Verify that exactly one of gclid, gbraid, and wbraid is specified, as required.
 # See https://developers.google.com/google-ads/api/docs/conversions/upload-clicks for details.
 my $number_of_ids_specified = grep { defined $_ } ($gclid, $gbraid, $wbraid);
 if ($number_of_ids_specified != 1) {
  die sprintf "Exactly 1 of gclid, gbraid, or wbraid is required, " .
   "but %d ID values were provided.\n",
   $number_of_ids_specified;
 }

 # Create a click conversion by specifying currency as USD.
 my $click_conversion =
  Google::Ads::GoogleAds::V16::Services::ConversionUploadService::ClickConversion
  ->new({
   conversionAction =>
    Google::Ads::GoogleAds::V16::Utils::ResourceNames::conversion_action(
    $customer_id, $conversion_action_id
    ),
   conversionDateTime => $conversion_date_time,
   conversionValue  => $conversion_value,
   currencyCode    => "USD"
  });

 # Set the single specified ID field.
 if (defined $gclid) {
  $click_conversion->{gclid} = $gclid;
 } elsif (defined $gbraid) {
  $click_conversion->{gbraid} = $gbraid;
 } else {
  $click_conversion->{wbraid} = $wbraid;
 }

 if ($conversion_custom_variable_id && $conversion_custom_variable_value) {
  $click_conversion->{customVariables} = [
   Google::Ads::GoogleAds::V16::Services::ConversionUploadService::CustomVariable
    ->new({
     conversionCustomVariable =>
      Google::Ads::GoogleAds::V16::Utils::ResourceNames::conversion_custom_variable(
      $customer_id, $conversion_custom_variable_id
      ),
     value => $conversion_custom_variable_value
    })];
 }

 if (defined $order_id) {
  # Set the order ID (unique transaction ID), if provided.
  $click_conversion->{orderId} = $order_id;
 }

 # Set the consent information, if provided.
 if ($ad_user_data_consent) {
  # Specify whether user consent was obtained for the data you are uploading.
  # See https://www.google.com/about/company/user-consent-policy for details.
  $click_conversion->{consent} =
   Google::Ads::GoogleAds::V16::Common::Consent->new({
    adUserData => $ad_user_data_consent
   });
 }

 # Issue a request to upload the click conversion. Partial failure should
 # always be set to true.
 #
 # NOTE: This request contains a single conversion as a demonstration.
 # However, if you have multiple conversions to upload, it's best to
 # upload multiple conversions per request instead of sending a separate
 # request per conversion. See the following for per-request limits:
 # https://developers.google.com/google-ads/api/docs/best-practices/quotas#conversion_upload_service
 my $upload_click_conversions_response =
  $api_client->ConversionUploadService()->upload_click_conversions({
   customerId   => $customer_id,
   conversions  => [$click_conversion],
   partialFailure => "true"
  });

 # Print any partial errors returned.
 if ($upload_click_conversions_response->{partialFailureError}) {
  printf "Partial error encountered: '%s'.\n",
   $upload_click_conversions_response->{partialFailureError}{message};
 }

 # Print the result if valid.
 my $uploaded_click_conversion =
  $upload_click_conversions_response->{results}[0];
 if (%$uploaded_click_conversion) {
  printf
   "Uploaded conversion that occurred at '%s' from Google Click ID '%s' " .
   "to the conversion action with resource name '%s'.\n",
   $uploaded_click_conversion->{conversionDateTime},
   $uploaded_click_conversion->{gclid},
   $uploaded_click_conversion->{conversionAction};
 }

 return 1;
}
   

Rozwiązywanie problemów

Diagnostyka danych offline udostępnia jeden zasób do ciągłego sprawdzania ogólnego stanu przesyłanych danych. Podczas wdrażania możesz jednak korzystać z informacji z tej sekcji, aby sprawdzać wszelkie błędy zgłoszone w polu partial_failure_error odpowiedzi.

Do najczęstszych błędów podczas przesyłania działań powodujących konwersję należą błędy autoryzacji, np. USER_PERMISSION_DENIED. Dokładnie sprawdź, czy identyfikator klienta w prośbie podany jest w przypadku klienta Google Ads powodującego konwersję, do którego należy działanie powodujące konwersję. Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji. Wskazówki na temat debugowania tych różnych błędów znajdziesz w przewodniku po typowych błędach.

Debugowanie częstych błędów

Błąd
ConversionUploadError.INVALID_CONVERSION_ACTION_TYPE Typ podanego działania powodującego konwersję nie jest odpowiedni do przesyłania konwersji po kliknięciu. Upewnij się, że pole ConversionAction podane w prośbie o przesłanie ma typ UPLOAD_CLICKS.
ConversionUploadError.NO_CONVERSION_ACTION_FOUND Podane działanie powodujące konwersję nie jest włączone lub nie można go znaleźć w przesyłanym pliku customer_id. Upewnij się, że działanie powodujące konwersję w przesyłanym pliku jest włączone i należy do właściciela zasobu customer_id w prośbie o przesłanie.
ConversionUploadError.TOO_RECENT_CONVERSION_ACTION Działanie powodujące konwersję zostało utworzone niedawno. Odczekaj co najmniej 6 godzin po utworzeniu działania, zanim spróbujesz ponownie wykonać nieudane konwersje.
ConversionUploadError.INVALID_CUSTOMER_FOR_CLICK customer_id żądania nie jest tym samym identyfikatorem klienta, który był klientem dokonującym konwersji Google Ads w momencie kliknięcia. Zaktualizuj customer_id prośby o prawidłowego klienta.
ConversionUploadError.EVENT_NOT_FOUND Google Ads nie może znaleźć kombinacji identyfikatora kliknięcia i customer_id. Zapoznaj się z wymaganiami dotyczącymi: customer_id i potwierdź, że przesyłasz dane z właściwego konta Google Ads.
ConversionUploadError.DUPLICATE_CLICK_CONVERSION_IN_REQUEST Wiele konwersji w żądaniu ma tę samą kombinację identyfikatora kliknięcia conversion_date_time i conversion_action. Usuń ze swojego żądania duplikaty konwersji.
ConversionUploadError.CLICK_CONVERSION_ALREADY_EXISTS Przesłano już konwersję z tą samą kombinacją identyfikatora kliknięcia, conversion_date_time i conversion_action. Zignoruj ten błąd, jeśli ponowna próba przesłania pliku zakończyła się powodzeniem. Jeśli chcesz dodać kolejną konwersję oprócz wcześniej przesłanej konwersji, dostosuj conversion_date_time ClickConversion, aby uniknąć duplikowania przesłanej wcześniej konwersji.
ConversionUploadError.EVENT_NOT_FOUND Google Ads nie może znaleźć kombinacji identyfikatora kliknięcia i customer_id. Zapoznaj się z wymaganiami dotyczącymi: customer_id i potwierdź, że przesyłasz dane z właściwego konta Google Ads.
ConversionUploadError.EXPIRED_EVENT Zaimportowane kliknięcie miało miejsce przed przedziałem czasu określonym w polu click_through_lookback_window_days. Zmiana parametru click_through_lookback_window_days ma wpływ tylko na kliknięcia zarejestrowane po wprowadzeniu zmiany, więc zmiana okresu ważności nie rozwiąże problemu w przypadku konkretnego kliknięcia. W razie potrzeby zmień conversion_action na inne działanie z dłuższym okresem ważności.
ConversionUploadError.CONVERSION_PRECEDES_GCLID Wartość conversion_date_time jest przed datą i godziną kliknięcia. Zaktualizuj wartość conversion_date_time na późniejszą.
ConversionUploadError.GBRAID_WBRAID_BOTH_SET ClickConversion ma wartość ustawioną zarówno dla gbraid, jak i wbraid. Zmień konwersję tak, aby wykorzystywała tylko jeden identyfikator kliknięcia, i upewnij się, że nie łączono wielu kliknięć w tę samą konwersję. Każde kliknięcie ma tylko 1 identyfikator kliknięcia.
FieldError.VALUE_MUST_BE_UNSET Sprawdź location w GoogleAdsError, aby określić, które z poniższych problemów spowodowały błąd.
 • ClickConversion ma wartość ustawioną jako gclid oraz co najmniej jedną z tych wartości: gbraid lub wbraid. Zmień konwersję tak, aby wykorzystywała tylko 1 identyfikator kliknięcia, i upewnij się, że nie łączono wielu kliknięć w tę samą konwersję. Każde kliknięcie ma tylko 1 identyfikator kliknięcia.
 • ClickConversion ma wartość gbraid lub wbraid i ma wartość custom_variables. Google Ads nie obsługuje zmiennych niestandardowych w przypadku konwersji z identyfikatorem kliknięcia gbraid lub wbraid. Cofnij ustawienie pola custom_variables konwersji.

Konwersje w raportach

Przesłane konwersje są uwzględniane w raportach dla dnia wyświetlenia związanego z pierwotnym kliknięciem, a nie daty przesłania prośby o przesłanie lub daty conversion_date_time elementu ClickConversion.

Zaimportowane statystyki konwersji pojawią się na koncie Google Ads w ciągu maksymalnie 3 godzin w przypadku atrybucji ostatniego kliknięcia. W przypadku innych modeli atrybucji w wyszukiwarce może to potrwać dłużej niż 3 godziny. Więcej informacji znajdziesz w przewodniku dotyczącym częstotliwości aktualizacji danych.