Prześlij konwersje telefoniczne

Za pomocą interfejsu Google Ads API możesz przesyłać do Google Ads konwersje telefoniczne offline, aby śledzić, kiedy reklamy prowadzą do połączeń telefonicznych, a kiedy te połączenia prowadzą do wartościowych działań klientów.

Nie można przesłać jako konwersji reklamy mobilnej typu „kliknij, aby połączyć”, jeśli nie ma przypisanego numeru Google do przekazywania połączeń. Bez numeru Google do przekazywania połączeń nie możemy sprawdzić, czy kliknięcie doprowadziło do nawiązania połączenia, a następnie do konwersji. Jeśli prześlesz kliknięcie w ten sposób, zostanie ono zignorowane przez działanie powodujące konwersję.

Mapowanie na interfejs Google Ads działa tak samo jak w przypadku korzystania ze źródła konwersji Przesłane pliki i wybieraniu opcji Konwersje telefoniczne.

Tworzenie konwersji telefonicznej

Kilka kwestii, o których warto pamiętać podczas tworzenia CallConversion:

 • Począwszy od wersji 15 interfejsu Google Ads API, musisz wypełnić pole consent obiektu CallConversion.

 • Atrybut partial_failure elementu UploadCallConversionsRequest zawsze powinien mieć wartość true. Podczas jednoczesnej obsługi prawidłowych i nieudanych operacji postępuj zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi częściowych błędów.

 • Jeśli w odpowiedzi na prośbę o przesłanie konwersji otrzymasz wiadomość TOO_RECENT_CONVERSION_ACTION lub TOO_RECENT_CALL, odczekaj odpowiednio 6 lub 12 godzin, zanim spróbujesz ponownie wykonać nieudane wiersze.

 • Statystyki zaimportowanych konwersji pojawią się na koncie Google Ads w ciągu maksymalnie 3 godzin.

 • Jeśli prześlesz zduplikowane konwersje (czyli CallConversion z przesłanymi wcześniej wartościami caller_id, conversion_date_time i conversion_action), zostanie zwrócony błąd CALL_CONVERSION_ALREADY_EXISTS.

  • Jeśli jedno żądanie zawiera wiele operacji na tę samą konwersję, zwracany jest błąd DUPLICATE_CALL_CONVERSION_IN_REQUEST.

Przesyłanie konwersji telefonicznej

Aby powiązać konwersje telefoniczne offline z działaniem powodującym konwersję, potrzebujesz tych informacji: identyfikatora rozmówcy (numeru telefonu), daty i godziny konwersji, nazwy zasobu działania powodującego konwersję oraz, opcjonalnie, wartości i waluty konwersji powiązanej z elementem ConversionUploadService. Więcej informacji o różnych danych wejściowych znajdziesz w tym artykule w Centrum pomocy. Przykładowy kod opisuje też formaty różnych danych wejściowych.

Wymagania

Podczas przesyłania CallConversion należy spełnić kilka wymagań.

Aby uniknąć błędu ConversionUploadError.INVALID_CONVERSION_ACTION, atrybut conversion_action musi odnosić się do elementu ConversionAction, gdzie:

 • ConversionActionType to UPLOAD_CALLS.

 • status ConversionAction to ENABLED. W przeciwnym razie operacja zakończy się niepowodzeniem i wyświetli się błąd NO_CONVERSION_ACTION_FOUND.

 • Element ConversionAction występuje w przypadku klienta dokonującego konwersji Google Ads na koncie Google Ads powiązanym z kliknięciem.

Zalecamy również ustawienie parametru ConversionAction.category na kategorię, która najlepiej opisuje Twoje konwersje.

Dodatkowo muszą być spełnione te warunki:

 • W czasie rozmowy u klienta, który dokonał konwersji Google Ads, na koncie Google Ads powiązanym z połączeniem było włączone śledzenie konwersji.

 • customer_id elementu UploadCallConversionsRequest musi być identyfikatorem klienta klienta konwersji Google Ads powiązanego z kontem Google Ads powiązanym z połączeniem. W przeciwnym razie przesłanie konwersji spowoduje wystąpienie błędu ConversionUploadError.INVALID_CUSTOMER_FOR_CALL.

 • Wartość conversion_value musi być większa niż lub równa 0.

 • conversion_date_time musi mieć podaną strefę czasową i wybrać format yyyy-mm-dd HH:mm:ss+|-HH:mm, na przykład: 2022-01-01 19:32:45-05:00 (z wyłączeniem czasu letniego). Strefa czasowa może być dowolną prawidłową wartością: nie musi odpowiadać strefie czasowej konta.

Przykładowy kod

Java

private void runExample(
  GoogleAdsClient googleAdsClient,
  long customerId,
  String conversionActionId,
  String callerId,
  String callStartDateTime,
  double conversionValue,
  Long conversionCustomVariableId,
  String conversionCustomVariableValue,
  ConsentStatus adUserDataConsent) {
 // Create a call conversion by specifying currency as USD.
 CallConversion.Builder conversionBuilder =
   CallConversion.newBuilder()
     .setConversionAction(conversionActionId)
     .setCallerId(callerId)
     .setCallStartDateTime(callStartDateTime)
     .setConversionValue(conversionValue)
     .setCurrencyCode("USD");

 if (conversionCustomVariableId != null && conversionCustomVariableValue != null) {
  conversionBuilder.addCustomVariables(
    CustomVariable.newBuilder()
      .setConversionCustomVariable(
        ResourceNames.conversionCustomVariable(customerId, conversionCustomVariableId))
      .setValue(conversionCustomVariableValue));
 }

 // Sets the consent information, if provided.
 if (adUserDataConsent != null) {
  // Specifies whether user consent was obtained for the data you are uploading. See
  // https://www.google.com/about/company/user-consent-policy for details.
  conversionBuilder.setConsent(Consent.newBuilder().setAdUserData(adUserDataConsent));
 }

 CallConversion conversion = conversionBuilder.build();

 // Uploads the call conversion to the API.
 try (ConversionUploadServiceClient conversionUploadServiceClient =
   googleAdsClient.getLatestVersion().createConversionUploadServiceClient()) {
  // Partial failure MUST be enabled for this request.

  // NOTE: This request contains a single conversion as a demonstration. However, if you have
  // multiple conversions to upload, it's best to upload multiple conversions per request
  // instead of sending a separate request per conversion. See the following for per-request
  // limits:
  // https://developers.google.com/google-ads/api/docs/best-practices/quotas#conversion_upload_service
  UploadCallConversionsResponse response =
    conversionUploadServiceClient.uploadCallConversions(
      UploadCallConversionsRequest.newBuilder()
        .setCustomerId(String.valueOf(customerId))
        .setCustomerId(Long.toString(customerId))
        .addConversions(conversion)
        .setPartialFailure(true)
        .build());

  // Prints any partial failure errors returned.
  if (response.hasPartialFailureError()) {
   GoogleAdsFailure googleAdsFailure =
     ErrorUtils.getInstance().getGoogleAdsFailure(response.getPartialFailureError());
   googleAdsFailure
     .getErrorsList()
     .forEach(e -> System.out.println("Partial failure occurred: " + e.getMessage()));
   throw new RuntimeException(
     "Partial failure occurred " + response.getPartialFailureError().getMessage());
  }

  // Prints the result if valid.
  CallConversionResult result = response.getResults(0);
  System.out.printf(
    "Uploaded call conversion that occurred at '%' for caller ID '%' to the conversion"
      + " action with resource name '%'.%n",
    result.getCallStartDateTime(), result.getCallerId(), result.getConversionAction());
 }
}
   

C#

public void Run(GoogleAdsClient client, long customerId,
  long conversionActionId, string callerId, string callStartTime,
  string conversionTime, double conversionValue,
  long? conversionCustomVariableId, string conversionCustomVariableValue,
  ConsentStatus? adUserDataConsent)
{
  // Get the ConversionUploadService.
  ConversionUploadServiceClient conversionUploadService =
    client.GetService(Services.V16.ConversionUploadService);

  // Create a call conversion by specifying currency as USD.
  CallConversion callConversion = new CallConversion()
  {
    ConversionAction = ResourceNames.ConversionAction(customerId, conversionActionId),
    CallerId = callerId,
    CallStartDateTime = callStartTime,
    ConversionDateTime = conversionTime,
    ConversionValue = conversionValue,
    CurrencyCode = "USD",
  };

  if (adUserDataConsent != null)
  {
    // Specifies whether user consent was obtained for the data you are uploading. See
    // https://www.google.com/about/company/user-consent-policy
    // for details.
    callConversion.Consent = new Consent()
    {
      AdUserData = (ConsentStatus)adUserDataConsent
    };
  }

  if (conversionCustomVariableId != null &&
    !string.IsNullOrEmpty(conversionCustomVariableValue))
  {
    callConversion.CustomVariables.Add(new CustomVariable()
    {
      ConversionCustomVariable = ResourceNames.ConversionCustomVariable(
        customerId, conversionCustomVariableId.Value),
      Value = conversionCustomVariableValue
    });
  }

  UploadCallConversionsRequest request = new UploadCallConversionsRequest()
  {
    CustomerId = customerId.ToString(),
    Conversions = { callConversion },
    PartialFailure = true
  };

  try
  {
    // Issues a request to upload the call conversion. The partialFailure parameter
    // is set to true, and validateOnly parameter to false as required by this method
    // call.
    // NOTE: This request contains a single conversion as a demonstration. However, if
    // you have multiple conversions to upload, it's best to upload multiple conversions
    // per request instead of sending a separate request per conversion. See the
    // following for per-request limits:
    // https://developers.google.com/google-ads/api/docs/best-practices/quotas#conversion_upload_service
    UploadCallConversionsResponse response =
      conversionUploadService.UploadCallConversions(request);

    // Since we set partialFailure = true, we can retrieve error messages (if any) from
    // the operation response.
    if (response.PartialFailureError != null)
    {
      Console.WriteLine("Call conversion upload failed.");

      // Retrieves the errors from the partial failure and prints them.
      List<GoogleAdsError> errors =
        response.PartialFailure.GetErrorsByOperationIndex(0);
      foreach (GoogleAdsError error in errors)
      {
        Console.WriteLine($"Operation failed with error: {error}.");
      }
    }
    else
    {
      // Prints the result.
      CallConversionResult uploadedCallConversion = response.Results[0];
      Console.WriteLine($"Uploaded call conversion that occurred at " +
        $"'{uploadedCallConversion.CallStartDateTime}' for caller ID " +
        $"'{uploadedCallConversion.CallerId}' to the conversion action with " +
        $"resource name '{uploadedCallConversion.ConversionAction}'.");
    }

  }
  catch (GoogleAdsException e)
  {
    Console.WriteLine("Failure:");
    Console.WriteLine($"Message: {e.Message}");
    Console.WriteLine($"Failure: {e.Failure}");
    Console.WriteLine($"Request ID: {e.RequestId}");
    throw;
  }
}
   

PHP

public static function runExample(
  GoogleAdsClient $googleAdsClient,
  int $customerId,
  int $conversionActionId,
  string $callerId,
  string $callStartDateTime,
  string $conversionDateTime,
  float $conversionValue,
  ?string $conversionCustomVariableId,
  ?string $conversionCustomVariableValue,
  ?int $adUserDataConsent
) {
  // Creates a call conversion by specifying currency as USD.
  $callConversion = new CallConversion([
    'conversion_action' =>
      ResourceNames::forConversionAction($customerId, $conversionActionId),
    'caller_id' => $callerId,
    'call_start_date_time' => $callStartDateTime,
    'conversion_date_time' => $conversionDateTime,
    'conversion_value' => $conversionValue,
    'currency_code' => 'USD'
  ]);
  if (!is_null($conversionCustomVariableId) && !is_null($conversionCustomVariableValue)) {
    $callConversion->setCustomVariables([new CustomVariable([
      'conversion_custom_variable' => ResourceNames::forConversionCustomVariable(
        $customerId,
        $conversionCustomVariableId
      ),
      'value' => $conversionCustomVariableValue
    ])]);
  }
  // Sets the consent information, if provided.
  if (!empty($adUserDataConsent)) {
    // Specifies whether user consent was obtained for the data you are uploading. See
    // https://www.google.com/about/company/user-consent-policy for details.
    $callConversion->setConsent(new Consent(['ad_user_data' => $adUserDataConsent]));
  }

  // Issues a request to upload the call conversion.
  $conversionUploadServiceClient = $googleAdsClient->getConversionUploadServiceClient();
  // NOTE: This request contains a single conversion as a demonstration. However, if you have
  // multiple conversions to upload, it's best to upload multiple conversions per request
  // instead of sending a separate request per conversion. See the following for per-request
  // limits:
  // https://developers.google.com/google-ads/api/docs/best-practices/quotas#conversion_upload_service
  $response = $conversionUploadServiceClient->uploadCallConversions(
    // Partial failure MUST be enabled for this request.
    UploadCallConversionsRequest::build($customerId, [$callConversion], true)
  );

  // Prints the status message if any partial failure error is returned.
  // Note: The details of each partial failure error are not printed here, you can refer to
  // the example HandlePartialFailure.php to learn more.
  if ($response->hasPartialFailureError()) {
    printf(
      "Partial failures occurred: '%s'.%s",
      $response->getPartialFailureError()->getMessage(),
      PHP_EOL
    );
  } else {
    // Prints the result if exists.
    /** @var CallConversionResult $uploadedCallConversion */
    $uploadedCallConversion = $response->getResults()[0];
    printf(
      "Uploaded call conversion that occurred at '%s' for caller ID '%s' to the "
      . "conversion action with resource name '%s'.%s",
      $uploadedCallConversion->getCallStartDateTime(),
      $uploadedCallConversion->getCallerId(),
      $uploadedCallConversion->getConversionAction(),
      PHP_EOL
    );
  }
}
   

Python

def main(
  client,
  customer_id,
  conversion_action_id,
  caller_id,
  call_start_date_time,
  conversion_date_time,
  conversion_value,
  conversion_custom_variable_id,
  conversion_custom_variable_value,
  ad_user_data_consent,
):
  """Imports offline call conversion values for calls related to your ads.

  Args:
    client: An initialized GoogleAdsClient instance.
    customer_id: The client customer ID string.
    conversion_action_id: The ID of the conversion action to upload to.
    caller_id: The caller ID from which this call was placed. Caller ID is
      expected to be in E.164 format with preceding '+' sign,
      e.g. '+18005550100'.
    call_start_date_time: The date and time at which the call occurred. The
      format is 'yyyy-mm-dd hh:mm:ss+|-hh:mm',
      e.g. '2021-01-01 12:32:45-08:00'.
    conversion_date_time: The the date and time of the conversion (should be
      after the click time). The format is 'yyyy-mm-dd hh:mm:ss+|-hh:mm',
      e.g. '2021-01-01 12:32:45-08:00'.
    conversion_value: The conversion value in the desired currency.
    conversion_custom_variable_id: The ID of the conversion custom
      variable to associate with the upload.
    conversion_custom_variable_value: The str value of the conversion custom
      variable to associate with the upload.
    ad_user_data_consent: The consent status for ad user data for all
      members in the job.
  """
  # Get the ConversionUploadService client.
  conversion_upload_service = client.get_service("ConversionUploadService")

  # Create a call conversion in USD currency.
  call_conversion = client.get_type("CallConversion")
  call_conversion.conversion_action = client.get_service(
    "ConversionActionService"
  ).conversion_action_path(customer_id, conversion_action_id)
  call_conversion.caller_id = caller_id
  call_conversion.call_start_date_time = call_start_date_time
  call_conversion.conversion_date_time = conversion_date_time
  call_conversion.conversion_value = conversion_value
  call_conversion.currency_code = "USD"

  if conversion_custom_variable_id and conversion_custom_variable_value:
    conversion_custom_variable = client.get_type("CustomVariable")
    conversion_custom_variable.conversion_custom_variable = (
      conversion_custom_variable_id
    )
    conversion_custom_variable.value = conversion_custom_variable_value
    call_conversion.custom_variables.append(conversion_custom_variable)

  # Specifies whether user consent was obtained for the data you are
  # uploading. For more details. see:
  # https://www.google.com/about/company/user-consent-policy
  if ad_user_data_consent:
    call_conversion.consent.ad_user_data = client.enums.ConsentStatusEnum[
      ad_user_data_consent
    ]

  # Issue a request to upload the call conversion.
  # Partial failure MUST be enabled for this request.
  request = client.get_type("UploadCallConversionsRequest")
  request.customer_id = customer_id
  request.conversions = [call_conversion]
  request.partial_failure = True
  # NOTE: This request only uploads a single conversion, but if you have
  # multiple conversions to upload, it's most efficient to upload them in a
  # single request. See the following for per-request limits for reference:
  # https://developers.google.com/google-ads/api/docs/best-practices/quotas#conversion_upload_service
  upload_call_conversions_response = (
    conversion_upload_service.upload_call_conversions(request=request)
  )

  # Print any partial errors returned.
  if upload_call_conversions_response.partial_failure_error:
    print(
      "Partial error occurred: "
      f"'{upload_call_conversions_response.partial_failure_error.message}'"
    )

  # Print the result if valid.
  uploaded_call_conversion = upload_call_conversions_response.results[0]
  if uploaded_call_conversion.call_start_date_time:
    print(
      "Uploaded call conversion that occurred at "
      f"'{uploaded_call_conversion.call_start_date_time}' "
      f"for caller ID '{uploaded_call_conversion.caller_id}' "
      "to the conversion action with resource name "
      f"'{uploaded_call_conversion.conversion_action}'."
    )
   

Ruby

def upload_call_conversion(
 customer_id,
 conversion_action_id,
 caller_id,
 call_start_date_time,
 conversion_date_time,
 conversion_value,
 conversion_custom_variable_id,
 conversion_custom_variable_value,
 ad_user_data_consent)
 # GoogleAdsClient will read a config file from
 # ENV['HOME']/google_ads_config.rb when called without parameters
 client = Google::Ads::GoogleAds::GoogleAdsClient.new

 # Create a call conversion by specifying currency as USD.
 call_conversion = client.resource.call_conversion do |c|
  c.conversion_action = client.path.conversion_action(
   customer_id, conversion_action_id)
  c.caller_id = caller_id
  c.call_start_date_time = call_start_date_time
  c.conversion_date_time = conversion_date_time
  c.conversion_value = conversion_value
  c.currency_code = "USD"
  if conversion_custom_variable_id && conversion_custom_variable_value
   c.custom_variables << client.resource.custom_variable do |cv|
    cv.conversion_custom_variable = client.path.conversion_custom_variable(
     customer_id, conversion_custom_variable_id)
    cv.value = conversion_custom_variable_value
   end
  end

  unless ad_user_data_consent.nil?
   c.consent = client.resource.consent do |c|
    # Specifies whether user consent was obtained for the data you are
    # uploading. For more details, see:
    # https://www.google.com/about/company/user-consent-policy
    c.ad_user_data = ad_user_data_consent
   end
  end
 end

 # Issues a request to upload the call conversion.
 response = client.service.conversion_upload.upload_call_conversions(
  customer_id: customer_id,
  # NOTE: This request only uploads a single conversion, but if you have
  # multiple conversions to upload, it's most efficient to upload them in a
  # single request. See the following for per-request limits for reference:
  # https://developers.google.com/google-ads/api/docs/best-practices/quotas#conversion_upload_service
  conversions: [call_conversion],
  partial_failure: true
 )

 # Prints errors if any partial failure error is returned.
 if response.partial_failure_error
  failures = client.decode_partial_failure_error(response.partial_failure_error)
  failures.each do |failure|
   failure.errors.each do |error|
    human_readable_error_path = error
     .location
     .field_path_elements
     .map { |location_info|
      if location_info.index
       "#{location_info.field_name}[#{location_info.index}]"
      else
       "#{location_info.field_name}"
      end
     }.join(" > ")

    errmsg = "error occured while adding operations " \
     "#{human_readable_error_path}" \
     " with value: #{error.trigger.string_value}" \
     " because #{error.message.downcase}"
    puts errmsg
   end
  end
 else
  # Print the result if valid.
  uploaded_call_conversion = response.results.first
  puts "Uploaded call conversion that occurred at " \
   "#{uploaded_call_conversion.call_start_date_time} " \
   "for caller ID " \
   "#{uploaded_call_conversion.caller_id} " \
   "to the conversion action with resource name " \
   "#{uploaded_call_conversion.conversion_action}"
 end
end
   

Perl

sub upload_call_conversion {
 my (
  $api_client,            $customer_id,
  $conversion_action_id,       $caller_id,
  $call_start_date_time,       $conversion_date_time,
  $conversion_value,         $conversion_custom_variable_id,
  $conversion_custom_variable_value, $ad_user_data_consent
 ) = @_;

 # Create a call conversion by specifying currency as USD.
 my $call_conversion =
  Google::Ads::GoogleAds::V16::Services::ConversionUploadService::CallConversion
  ->new({
   conversionAction =>
    Google::Ads::GoogleAds::V16::Utils::ResourceNames::conversion_action(
    $customer_id, $conversion_action_id
    ),
   callerId      => $caller_id,
   callStartDateTime => $call_start_date_time,
   conversionDateTime => $conversion_date_time,
   conversionValue  => $conversion_value,
   currencyCode    => "USD"
  });

 if ($conversion_custom_variable_id && $conversion_custom_variable_value) {
  $call_conversion->{customVariables} = [
   Google::Ads::GoogleAds::V16::Services::ConversionUploadService::CustomVariable
    ->new({
     conversionCustomVariable =>
      Google::Ads::GoogleAds::V16::Utils::ResourceNames::conversion_custom_variable(
      $customer_id, $conversion_custom_variable_id
      ),
     value => $conversion_custom_variable_value
    })];
 }

 # Set the consent information, if provided.
 if ($ad_user_data_consent) {
  # Specify whether user consent was obtained for the data you are uploading.
  # See https://www.google.com/about/company/user-consent-policy for details.
  $call_conversion->{consent} =
   Google::Ads::GoogleAds::V16::Common::Consent->new({
    adUserData => $ad_user_data_consent
   });
 }

 # Issue a request to upload the call conversion.
 # NOTE: This request contains a single conversion as a demonstration.
 # However, if you have multiple conversions to upload, it's best to
 # upload multiple conversions per request instead of sending a separate
 # request per conversion. See the following for per-request limits:
 # https://developers.google.com/google-ads/api/docs/best-practices/quotas#conversion_upload_service
 my $upload_call_conversions_response =
  $api_client->ConversionUploadService()->upload_call_conversions({
   customerId   => $customer_id,
   conversions  => [$call_conversion],
   partialFailure => "true"
  });

 # Print any partial errors returned.
 if ($upload_call_conversions_response->{partialFailureError}) {
  printf "Partial error encountered: '%s'.\n",
   $upload_call_conversions_response->{partialFailureError}{message};
 }

 # Print the result if valid.
 my $uploaded_call_conversion =
  $upload_call_conversions_response->{results}[0];
 if (%$uploaded_call_conversion) {
  printf "Uploaded call conversion that occurred at '%s' " .
   "for caller ID '%s' to the conversion action with resource name '%s'.\n",
   $uploaded_call_conversion->{callStartDateTime},
   $uploaded_call_conversion->{callerId},
   $uploaded_call_conversion->{conversionAction};
 }

 return 1;
}