Utwórz działania powodujące konwersję

W tym przewodniku znajdziesz listę różnych typów działań powodujących konwersję, które możesz tworzyć za pomocą interfejsu Google Ads API, informacje o tym, jak są one mapowane na interfejs internetowy Google Ads, oraz szczegółowy przykład kodu pokazujący, jak tworzyć nowe działania powodujące konwersję.

Aby mierzyć konwersje, skonfiguruj ConversionAction dla type działania powodującego konwersję, które chcesz śledzić. Na przykład zakup online i rozmowa telefoniczna wymagają różnych działań powodujących konwersję.

Najlepszym sposobem skonfigurowania nowych działań powodujących konwersję w interfejsie API jest skorzystanie z poniższego przykładu kodu działania powodującego konwersję. Ten przykład wykonuje za Ciebie wszystkie zadania uwierzytelniania w tle i pokazuje, jak utworzyć ConversionAction.

Śledzenie większości działań powodujących konwersję wymaga też dodatkowych działań z Twojej strony. Aby np. śledzić konwersje w witrynie, musisz dodać do strony konwersji w witrynie fragment kodu nazywany tagiem. Inne wymagania dotyczące działań powodujących konwersję znajdziesz w tym artykule w Centrum pomocy.

Konwersje w witrynie

Dzięki konwersjom w witrynie możesz śledzić działania w witrynie, takie jak sprzedaż online, kliknięcia linków, wyświetlenia strony i rejestracje.

Aby śledzić konwersje w swojej witrynie, musisz utworzyć ConversionAction z ConversionActionType ustawionym jako WEBPAGE i dodać do strony konwersji w witrynie fragment kodu nazywany tagiem.

Element ConversionAction obejmuje kilka typów konwersji w witrynie. Wyróżnia się je w interfejsie API polem type każdego elementu TagSnippet wymienionego w polu tag_snippets elementu ConversionAction.

TagSnippet dostarcza kod śledzenia, który musi zostać umieszczony w witrynie, aby można było śledzić działania powodujące konwersję. Konwersje po kliknięciu witryny i kliknięcia numeru telefonu wymagają tagu event_snippet, który należy umieścić na stronach internetowych wskazujących działanie powodujące konwersję, np. potwierdzenia płatności lub przesłania formularza kontaktowego, oraz tag global_site_tag, który trzeba zainstalować na każdej stronie witryny. Oba te atrybuty możesz pobrać za pomocą metody ConversionActionService. Więcej informacji o tagowaniu stron znajdziesz w Centrum pomocy.

W tabeli poniżej znajdziesz równoważne parametry interfejsu API, które należy stosować w przypadku poszczególnych Źródła w interfejsie internetowym Google Ads:

Typ kodu śledzenia Źródło Google Ads
WEBPAGE Witryna, witryna (Google Analytics (GA4))
WEBPAGE_ONCLICK Witryna, witryna (Google Analytics (GA4))
CLICK_TO_CALL Kliknięcia numeru telefonu
--- Witryna (Google Analytics (UA))

konwersji w aplikacji,

Konwersja w aplikacji pozwala śledzić instalacje aplikacji mobilnej lub zakupy w aplikacji ze Sklepu Google Play.

W tabeli poniżej znajdziesz równoważne parametry interfejsu API ConversionActionType, których należy użyć w przypadku poszczególnych źródeł w interfejsie internetowym Google Ads:

Typ działania powodującego konwersję Źródło Google Ads
GOOGLE_PLAY_DOWNLOAD Google Play > Instalacje
GOOGLE_PLAY_IN_APP_PURCHASE Google Play > Zakupy w aplikacji

Jeśli chcesz śledzić inne działania w aplikacjach mobilnych za pomocą usług w Google Analytics 4 lub analityki aplikacji innych firm. Zobacz Dodatkowe typy działań powodujących konwersję.

Konwersje telefoniczne

Śledzenie konwersji telefonicznych pozwala monitorować połączenia z reklam, połączenia z numerem podanym w witrynie i kliknięcia numerów w witrynach mobilnych.

W tabeli poniżej znajdziesz równoważne parametry interfejsu API ConversionActionType, których należy użyć w przypadku poszczególnych źródeł w interfejsie internetowym Google Ads:

Typ działania powodującego konwersję Źródło Google Ads
AD_CALL Połączenia z reklam korzystających z rozszerzeń połączeń lub reklam typu „tylko połączenie”
WEBSITE_CALL Połączenia z numerem telefonu w Twojej witrynie
CLICK_TO_CALL Kliknięcia numeru w Twojej witrynie mobilnej

Typ CLICK_TO_CALL różni się od typu AD_CALL tym, że nie śledzi rzeczywistych połączeń telefonicznych. Zamiast tego CLICK_TO_CALL śledzi tylko kliknięcia numeru telefonu na urządzeniu mobilnym. Jest to przydatne, gdy nie można użyć numeru Google do przekazywania połączeń do śledzenia połączeń telefonicznych.

AD_CALL

Działanie powodujące konwersję AD_CALL wyświetla się w interfejsie Google Ads jako konwersja Połączenia z reklam. Po utworzeniu działania powodującego konwersję AD_CALL podaj jego nazwę zasobu w polu call_conversion_action podczas tworzenia CallAsset. Komponenty do wykonywania połączeń umożliwiają wyświetlanie numeru telefonu bezpośrednio w reklamach.

Połączenie jest rejestrowane jako konwersja, jeśli trwa dłużej niż określony czas. Wartość domyślna to 60 sekund.

WEBSITE_CALL

Działanie powodujące konwersję WEBSITE_CALL wyświetla się w interfejsie Google Ads jako konwersja połączenia z witryny.

W przeciwieństwie do AD_CALL ten tag śledzenia wymaga dodania w witrynie parametrów event_snippet i global_site_tag, aby pobierać dynamiczny numer Google do przekazywania połączeń na potrzeby śledzenia połączeń z numerów podanych w witrynie. Dodatkowo musisz skonfigurować komponent do wykonywania połączeń i połączyć go na poziomie klienta, kampanii lub grupy reklam.

Importowanie konwersji offline

W tabeli poniżej znajdziesz odpowiadające im parametry interfejsu API ConversionActionType, których należy używać w przypadku poszczególnych źródeł w interfejsie internetowym Google Ads, oraz link do dokumentacji poszczególnych typów działań powodujących konwersję:

Typ działania powodującego konwersję Źródło Google Ads Przewodnik po konfiguracji interfejsu API
UPLOAD_CLICKS Śledzenie konwersji po kliknięciu i konwersjach rozszerzonych powiązanych z potencjalnymi klientami Przewodnik po kliknięciach przesyłania
Przewodnik po konwersjach rozszerzonych dotyczących potencjalnych klientów
UPLOAD_CALLS Śledź konwersje telefoniczne Przewodnik po konfiguracji interfejsu API
STORE_SALES Śledzenie konwersji polegających na sprzedaży w sklepie Przewodnik po konfiguracji interfejsu API

Konwersje rozszerzone w kampaniach internetowych

Konwersje rozszerzone w kampaniach internetowych umożliwiają wysyłanie własnych danych o konwersjach w przypadku WEBPAGE działań powodujących konwersję w ciągu 24 godzin od zdarzenia konwersji, a nie w tym samym czasie. Umożliwia to lokalizowanie danych własnych z różnych źródeł, takich jak baza danych klientów lub system CRM.

Dodatkowe typy działań powodujących konwersję

Interfejs Google Ads API udostępnia w raportach dodatkowe typy działań powodujących konwersję, ale może ograniczać lub blokować tworzenie i modyfikowanie tych działań.

Konwersje SKAdNetwork

Jeśli prowadzisz kampanie promujące aplikacje na iOS i masz zaimplementowaną SKAdNetwork, możesz uzyskać dostęp do danych o SKAdNetwork przekazywanych Google do Google na poziomie Customer i Campaign. Możesz w tym celu skorzystać z tych zasobów:

Pole raportu Opis
metrics.sk_ad_network_conversions Liczba konwersji raportowana przez Apple. Te dane można dzielić na segmenty tylko według dowolnej kombinacji wartości segments.sk_ad_network_conversion_value i segmentów związanych z datą.
segments.sk_ad_network_conversion_value

Wartość konwersji zgłoszona przez Apple. Tego segmentu nie można zastosować do danych innych niż metrics.sk_ad_network_conversions i można go łączyć tylko z segmentami związanymi z datami.

Zwracana jest wartość 0, jeśli Apple zgłasza wartość 0, a w innym przypadku nie zawiera żadnej wartości. Sprawdź obecność pola, aby odróżnić te 2 przypadki.

Możesz też zapisać mapowanie wartości konwersji SKAdNetwork dla konkretnych połączonych klientów z aplikacjami na iOS za pomocą narzędzia CustomerSkAdNetworkConversionValueSchema.

Przykładowy kod w Pythonie

#!/usr/bin/env python
# Copyright 2019 Google LLC
#
# Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
# you may not use this file except in compliance with the License.
# You may obtain a copy of the License at
#
#   https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
#
# Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
# distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
# WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
# See the License for the specific language governing permissions and
# limitations under the License.

import argparse
import sys

from google.ads.googleads.client import GoogleAdsClient
from google.ads.googleads.errors import GoogleAdsException

def main(client, customer_id):
  """Adds a keyword plan, campaign, ad group, etc. to the customer account.

  Also handles errors from the API and prints them.

  Args:
    client: An initialized instance of GoogleAdsClient
    customer_id: A str of the customer_id to use in requests.
  """

  res = update_skan_cv_schema(
    client, customer_id, "my_app_id", "account_link_id"
  )
  print(res)

def update_skan_cv_schema(client, customer_id, app_id, account_link_id):
  skan_service = client.get_service(
    "CustomerSkAdNetworkConversionValueSchemaService"
  )

  req = client.get_type(
    "MutateCustomerSkAdNetworkConversionValueSchemaRequest"
  )
  operation = client.get_type(
    "CustomerSkAdNetworkConversionValueSchemaOperation"
  )
  schema_instance = client.get_type(
    "CustomerSkAdNetworkConversionValueSchema"
  )

  new_schema = operation.update
  new_schema.resource_name = (
    skan_service.customer_sk_ad_network_conversion_value_schema_path(
      "customer_id", "account_link_id"
    )
  )
  new_schema.schema.app_id = app_id
  new_schema.schema.measurement_window_hours = 48

  skan_cv_mapping = (
    schema_instance.SkAdNetworkConversionValueSchema.FineGrainedConversionValueMappings()
  )
  skan_cv_mapping.fine_grained_conversion_value = 0 # 0 - 63
  skan_cv_mapping.conversion_value_mapping.min_time_post_install_hours = 0
  skan_cv_mapping.conversion_value_mapping.max_time_post_install_hours = 48

  skan_cv_event = schema_instance.SkAdNetworkConversionValueSchema.Event()
  skan_cv_event.mapped_event_name = "TEST"
  skan_cv_event.event_revenue_value = 10

  skan_cv_mapping.conversion_value_mapping.mapped_events.append(skan_cv_event)
  new_schema.schema.fine_grained_conversion_value_mappings.append(
    skan_cv_mapping
  )

  req.operation = operation
  req.customer_id = customer_id

  res = skan_service.mutate_customer_sk_ad_network_conversion_value_schema(
    req
  )
  return res

if __name__ == "__main__":
  # GoogleAdsClient will read the google-ads.yaml configuration file in the
  # home directory if none is specified.
  googleads_client = GoogleAdsClient.load_from_storage(
    version="v16"
  )

  parser = argparse.ArgumentParser(
    description="Creates a keyword plan for specified customer."
  )
  # The following argument(s) should be provided to run the example.
  parser.add_argument(
    "-c",
    "--customer_id",
    type=str,
    required=True,
    help="The Google Ads customer ID.",
  )
  args = parser.parse_args()

  try:
    main(googleads_client, args.customer_id)
  except GoogleAdsException as ex:
    print(
      f'Request with ID "{ex.request_id}" failed with status '
      f'"{ex.error.code().name}" and includes the following errors:'
    )
    for error in ex.failure.errors:
      print(f'\tError with message "{error.message}".')
      if error.location:
        for field_path_element in error.location.field_path_elements:
          print(f"\t\tOn field: {field_path_element.field_name}")
    sys.exit(1)
 

Google Analytics

Konwersje z połączonej usługi w Google Analytics mają jedną z tych wartości type:

 • Konwersja usługi w GA4:

  • GOOGLE_ANALYTICS_4_CUSTOM
  • GOOGLE_ANALYTICS_4_PURCHASE

  Identyfikator usługi GA4, jej nazwę i nazwę zdarzenia możesz też pobrać z pola google_analytics_4_settings.

 • Konwersja usługi w Universal Analytics:

  • UNIVERSAL_ANALYTICS_GOAL
  • UNIVERSAL_ANALYTICS_TRANSACTION

W konwersjach usługi w GA4 możesz wprowadzić te zmiany:

Każda próba zmiany innych atrybutów zaimportowanej konwersji GA4 lub dowolnego atrybutu zaimportowanej konwersji Universal Analytics powoduje wystąpienie błędu MUTATE_NOT_ALLOWED. Te zmiany możesz wprowadzić tylko w interfejsie Google Ads.

Firebase i analityka aplikacji przez firmy zewnętrzne

Aby zaimportować konwersje z zewnętrznej analityki aplikacji lub Firebase, zmień wartość status elementu ConversionAction z HIDDEN na ENABLED, korzystając z metody mutate opisanej jako ConversionActionService. W przypadku tych działań powodujących konwersję nie można zaktualizować komponentu app_id.

 • FIREBASE_ANDROID_FIRST_OPEN
 • FIREBASE_ANDROID_IN_APP_PURCHASE
 • FIREBASE_ANDROID_CUSTOM
 • FIREBASE_IOS_FIRST_OPEN
 • FIREBASE_IOS_IN_APP_PURCHASE
 • FIREBASE_IOS_CUSTOM
 • THIRD_PARTY_APP_ANALYTICS_ANDROID_FIRST_OPEN
 • THIRD_PARTY_APP_ANALYTICS_ANDROID_IN_APP_PURCHASE
 • THIRD_PARTY_APP_ANALYTICS_ANDROID_CUSTOM
 • THIRD_PARTY_APP_ANALYTICS_IOS_FIRST_OPEN
 • THIRD_PARTY_APP_ANALYTICS_IOS_IN_APP_PURCHASE
 • THIRD_PARTY_APP_ANALYTICS_IOS_CUSTOM

Sprzedaże w sklepie

Chociaż nie możesz tworzyć działań powodujących konwersję typu STORE_SALES ani STORE_SALES_DIRECT_UPLOAD za pomocą interfejsu Google Ads API, obsługuje on przesyłanie transakcji sprzedaży w sklepie.

 • STORE_SALES
 • STORE_SALES_DIRECT_UPLOAD

Różne

Podane niżej typy działań powodujących konwersję są dostępne w interfejsie Google Ads API tylko do odczytu i udostępniane do celów raportowania.

 • ANDROID_APP_PRE_REGISTRATION
 • ANDROID_INSTALLS_ALL_OTHER_APPS
 • FLOODLIGHT_ACTION
 • FLOODLIGHT_TRANSACTION
 • GOOGLE_HOSTED
 • LEAD_FORM_SUBMIT
 • SALESFORCE
 • SEARCH_ADS_360
 • SMART_CAMPAIGN_AD_CLICKS_TO_CALL
 • SMART_CAMPAIGN_MAP_CLICKS_TO_CALL
 • SMART_CAMPAIGN_MAP_DIRECTIONS
 • SMART_CAMPAIGN_TRACKED_CALLS
 • STORE_VISITS
 • WEBPAGE_CODELESS

Brak informacji

Jeśli konto Google Ads zawiera inne typy działań powodujących konwersję, może się okazać, że zapytania i raporty zwracają działania powodujące konwersję, w których ConversionAction.type to „UNKNOWN”. Interfejs API nie obsługuje zarządzania tymi działaniami powodującymi konwersję, ale zwraca je w raportach, aby przedstawić kompletne wyniki dotyczące kluczowych danych o konwersjach, np. metrics.conversions i metrics.conversions_value.

Przykładowy kod

Poniższy przykładowy kod przeprowadzi Cię przez proces tworzenia nowego działania powodującego konwersję. W szczególności tworzy działanie powodujące konwersję z parametrem type ustawionym na UPLOAD_CLICKS. Przypomina to tworzenie nowego działania powodującego konwersję w interfejsie Google Ads za pomocą opcji Importuj > Importowanie ręczne przy użyciu interfejsu API lub Przesyłanie > Śledź konwersje po kliknięciu. Ustawia też w elemencie category wartość DEFAULT.

Obowiązują następujące ustawienia domyślne:

Java

private void runExample(GoogleAdsClient googleAdsClient, long customerId) {

 // Creates a ConversionAction.
 ConversionAction conversionAction =
   ConversionAction.newBuilder()
     // Note that conversion action names must be unique. If a conversion action already
     // exists with the specified conversion_action_name the create operation will fail with
     // a ConversionActionError.DUPLICATE_NAME error.
     .setName("Earth to Mars Cruises Conversion #" + getPrintableDateTime())
     .setCategory(ConversionActionCategory.DEFAULT)
     .setType(ConversionActionType.WEBPAGE)
     .setStatus(ConversionActionStatus.ENABLED)
     .setViewThroughLookbackWindowDays(15L)
     .setValueSettings(
       ValueSettings.newBuilder()
         .setDefaultValue(23.41)
         .setAlwaysUseDefaultValue(true)
         .build())
     .build();

 // Creates the operation.
 ConversionActionOperation operation =
   ConversionActionOperation.newBuilder().setCreate(conversionAction).build();

 try (ConversionActionServiceClient conversionActionServiceClient =
   googleAdsClient.getLatestVersion().createConversionActionServiceClient()) {
  MutateConversionActionsResponse response =
    conversionActionServiceClient.mutateConversionActions(
      Long.toString(customerId), Collections.singletonList(operation));
  System.out.printf("Added %d conversion actions:%n", response.getResultsCount());
  for (MutateConversionActionResult result : response.getResultsList()) {
   System.out.printf(
     "New conversion action added with resource name: '%s'%n", result.getResourceName());
  }
 }
}
   

C#

public void Run(GoogleAdsClient client, long customerId)
{
  // Get the ConversionActionService.
  ConversionActionServiceClient conversionActionService =
    client.GetService(Services.V16.ConversionActionService);

  // Note that conversion action names must be unique.
  // If a conversion action already exists with the specified name the create operation
  // will fail with a ConversionAction.DUPLICATE_NAME error.
  string ConversionActionName = "Earth to Mars Cruises Conversion #"
    + ExampleUtilities.GetRandomString();

  // Add a conversion action.
  ConversionAction conversionAction = new ConversionAction()
  {
    Name = ConversionActionName,
    Category = ConversionActionCategory.Default,
    Type = ConversionActionType.Webpage,
    Status = ConversionActionStatus.Enabled,
    ViewThroughLookbackWindowDays = 15,
    ValueSettings = new ConversionAction.Types.ValueSettings()
    {
      DefaultValue = 23.41,
      AlwaysUseDefaultValue = true
    }
  };

  // Create the operation.
  ConversionActionOperation operation = new ConversionActionOperation()
  {
    Create = conversionAction
  };

  try
  {
    // Create the conversion action.
    MutateConversionActionsResponse response =
      conversionActionService.MutateConversionActions(customerId.ToString(),
          new ConversionActionOperation[] { operation });

    // Display the results.
    foreach (MutateConversionActionResult newConversionAction in response.Results)
    {
      Console.WriteLine($"New conversion action with resource name = " +
        $"'{newConversionAction.ResourceName}' was added.");
    }
  }
  catch (GoogleAdsException e)
  {
    Console.WriteLine("Failure:");
    Console.WriteLine($"Message: {e.Message}");
    Console.WriteLine($"Failure: {e.Failure}");
    Console.WriteLine($"Request ID: {e.RequestId}");
    throw;
  }
}
   

PHP

public static function runExample(GoogleAdsClient $googleAdsClient, int $customerId)
{
  // Creates a conversion action.
  $conversionAction = new ConversionAction([
    // Note that conversion action names must be unique.
    // If a conversion action already exists with the specified conversion_action_name
    // the create operation will fail with a ConversionActionError.DUPLICATE_NAME error.
    'name' => 'Earth to Mars Cruises Conversion #' . Helper::getPrintableDatetime(),
    'category' => ConversionActionCategory::PBDEFAULT,
    'type' => ConversionActionType::WEBPAGE,
    'status' => ConversionActionStatus::ENABLED,
    'view_through_lookback_window_days' => 15,
    'value_settings' => new ValueSettings([
      'default_value' => 23.41,
      'always_use_default_value' => true
    ])
  ]);

  // Creates a conversion action operation.
  $conversionActionOperation = new ConversionActionOperation();
  $conversionActionOperation->setCreate($conversionAction);

  // Issues a mutate request to add the conversion action.
  $conversionActionServiceClient = $googleAdsClient->getConversionActionServiceClient();
  $response = $conversionActionServiceClient->mutateConversionActions(
    MutateConversionActionsRequest::build($customerId, [$conversionActionOperation])
  );

  printf("Added %d conversion actions:%s", $response->getResults()->count(), PHP_EOL);

  foreach ($response->getResults() as $addedConversionAction) {
    /** @var ConversionAction $addedConversionAction */
    printf(
      "New conversion action added with resource name: '%s'%s",
      $addedConversionAction->getResourceName(),
      PHP_EOL
    );
  }
}
   

Python

def main(client, customer_id):
  conversion_action_service = client.get_service("ConversionActionService")

  # Create the operation.
  conversion_action_operation = client.get_type("ConversionActionOperation")

  # Create conversion action.
  conversion_action = conversion_action_operation.create

  # Note that conversion action names must be unique. If a conversion action
  # already exists with the specified conversion_action_name, the create
  # operation will fail with a ConversionActionError.DUPLICATE_NAME error.
  conversion_action.name = f"Earth to Mars Cruises Conversion {uuid.uuid4()}"
  conversion_action.type_ = (
    client.enums.ConversionActionTypeEnum.UPLOAD_CLICKS
  )
  conversion_action.category = (
    client.enums.ConversionActionCategoryEnum.DEFAULT
  )
  conversion_action.status = client.enums.ConversionActionStatusEnum.ENABLED
  conversion_action.view_through_lookback_window_days = 15

  # Create a value settings object.
  value_settings = conversion_action.value_settings
  value_settings.default_value = 15.0
  value_settings.always_use_default_value = True

  # Add the conversion action.
  conversion_action_response = (
    conversion_action_service.mutate_conversion_actions(
      customer_id=customer_id,
      operations=[conversion_action_operation],
    )
  )

  print(
    "Created conversion action "
    f'"{conversion_action_response.results[0].resource_name}".'
  )
   

Ruby

def add_conversion_action(customer_id)
 # GoogleAdsClient will read a config file from
 # ENV['HOME']/google_ads_config.rb when called without parameters
 client = Google::Ads::GoogleAds::GoogleAdsClient.new


 # Add a conversion action.
 conversion_action = client.resource.conversion_action do |ca|
  ca.name = "Earth to Mars Cruises Conversion #{(Time.new.to_f * 100).to_i}"
  ca.type = :UPLOAD_CLICKS
  ca.category = :DEFAULT
  ca.status = :ENABLED
  ca.view_through_lookback_window_days = 15

  # Create a value settings object.
  ca.value_settings = client.resource.value_settings do |vs|
   vs.default_value = 15
   vs.always_use_default_value = true
  end
 end

 # Create the operation.
 conversion_action_operation = client.operation.create_resource.conversion_action(conversion_action)

 # Add the ad group ad.
 response = client.service.conversion_action.mutate_conversion_actions(
  customer_id: customer_id,
  operations: [conversion_action_operation],
 )

 puts "New conversion action with resource name = #{response.results.first.resource_name}."
end
   

Perl

sub add_conversion_action {
 my ($api_client, $customer_id) = @_;

 # Note that conversion action names must be unique.
 # If a conversion action already exists with the specified conversion_action_name,
 # the create operation fails with error ConversionActionError.DUPLICATE_NAME.
 my $conversion_action_name = "Earth to Mars Cruises Conversion #" . uniqid();

 # Create a conversion action.
 my $conversion_action =
  Google::Ads::GoogleAds::V16::Resources::ConversionAction->new({
   name             => $conversion_action_name,
   category           => DEFAULT,
   type             => WEBPAGE,
   status            => ENABLED,
   viewThroughLookbackWindowDays => 15,
   valueSettings         =>
    Google::Ads::GoogleAds::V16::Resources::ValueSettings->new({
     defaultValue     => 23.41,
     alwaysUseDefaultValue => "true"
    })});

 # Create a conversion action operation.
 my $conversion_action_operation =
  Google::Ads::GoogleAds::V16::Services::ConversionActionService::ConversionActionOperation
  ->new({create => $conversion_action});

 # Add the conversion action.
 my $conversion_actions_response =
  $api_client->ConversionActionService()->mutate({
   customerId => $customer_id,
   operations => [$conversion_action_operation]});

 printf "New conversion action added with resource name: '%s'.\n",
  $conversion_actions_response->{results}[0]{resourceName};

 return 1;
}
   

Ten przykład można też znaleźć w folderze remarketingu w bibliotece klienta oraz w kolekcji przykładowego kodu: Dodaj przykładowy kod działania powodującego konwersję.

Weryfikacje

Google Ads i interfejs Google Ads API obsługują wiele różnych działań powodujących konwersję, więc niektóre reguły weryfikacji różnią się w zależności od type działania.

Najczęstszy błąd podczas tworzenia działania powodującego konwersję to DUPLICATE_NAME. Sprawdź, czy każde działanie powodujące konwersję ma unikalną nazwę.

Oto kilka wskazówek dotyczących ustawiania pól ConversionAction:

Wszystkie pola wyliczeniowe
Próba ustawienia dowolnego pola wyliczenia na UNKNOWN powoduje błąd RequestError.INVALID_ENUM_VALUE.
app_id
Atrybut app_id jest stały i można go ustawić tylko podczas tworzenia nowej konwersji z aplikacji.
attribution_model_settings
Jeśli ustawisz wycofaną opcję, wystąpi błąd CANNOT_SET_RULE_BASED_ATTRIBUTION_MODELS. Google Ads obsługuje tylko GOOGLE_ADS_LAST_CLICK i GOOGLE_SEARCH_ATTRIBUTION_DATA_DRIVEN.
click_through_lookback_window_days

Ustawienie dla tego atrybutu wartości spoza dozwolonego zakresu powoduje błąd RangeError.TOO_LOW lub RangeError.TOO_HIGH.

Ten atrybut musi należeć do zakresu [1,60] w przypadku działania powodującego konwersję AD_CALL lub WEBSITE_CALL. W przypadku większości innych działań powodujących konwersję dozwolony zakres to [1,30].

include_in_conversions_metric

Ustawienie tej wartości w operacji create lub update kończy się błędem FieldError.IMMUTABLE_FIELD. Zamiast tego ustaw primary_for_goal zgodnie z opisem w przewodniku po celach konwersji.

phone_call_duration_seconds

Próba ustawienia tego atrybutu dla działania powodującego konwersję, które nie dotyczy połączeń, spowoduje wystąpienie błędu FieldError.VALUE_MUST_BE_UNSET.

type

Atrybutu type nie można zmienić i można go ustawić tylko podczas tworzenia nowej konwersji.

Zaktualizowanie działania powodującego konwersję z wartością type równą UNKNOWN spowoduje błąd MutateError.MUTATE_NOT_ALLOWED.

value_settings

value_settings w przypadku działania powodującego konwersję WEBSITE_CALL lub AD_CALL musi mieć wartość true w polu always_use_default_value. Określenie wartości false podczas tworzenia lub aktualizowania tej wartości skutkuje błędem INVALID_VALUE.

view_through_lookback_window_days

Ustawienie dla tego atrybutu wartości spoza dozwolonego zakresu powoduje błąd RangeError.TOO_LOW lub RangeError.TOO_HIGH. W przypadku większości działań powodujących konwersję dozwolony zakres to [1,30].

Tego atrybutu nie można ustawić w przypadku działań powodujących konwersję AD_CALL ani WEBSITE_CALL. Określenie wartości powoduje błąd VALUE_MUST_BE_UNSET.