Prześlij korekty konwersji

Gdy konwersja zostanie już zgłoszona do Google Ads, możesz dostosować ją później w interfejsie Google Ads API.

Aby dostosować konwersję, musisz najpierw skonfigurować działanie powodujące konwersję i zarejestrować konwersje, które chcesz dostosować.

Przykładowy kod

Interfejs Google Ads API obsługuje użycie parametru order_id, nazywanego też identyfikatorem transakcji, do identyfikowania konwersji, którą chcesz dostosować za pomocą ConversionAdjustmentUploadService.

Aby uzyskać conversion_action_id wymagany do dostosowania konwersji, możesz wykonać jedną z tych czynności:

 • Uzyskaj wartość z parametru ctId dostępnego w adresie URL po kliknięciu szczegółów konwersji w interfejsie Google Ads.

 • Wyślij zapytanie do interfejsu Google Ads API dla conversion_action.id w raporcie conversion_action.

Java

private void runExample(
  GoogleAdsClient googleAdsClient,
  long customerId,
  long conversionActionId,
  String orderId,
  String adjustmentType,
  String adjustmentDateTime,
  @Nullable Float restatementValue)
  throws InvalidProtocolBufferException {
 // Gets the conversion adjustment enum value from the adjustmentType String.
 ConversionAdjustmentType conversionAdjustmentType =
   ConversionAdjustmentType.valueOf(adjustmentType);

 // Applies the conversion adjustment to the existing conversion.
 ConversionAdjustment conversionAdjustment =
   ConversionAdjustment.newBuilder()
     .setConversionAction(ResourceNames.conversionAction(customerId, conversionActionId))
     .setAdjustmentType(conversionAdjustmentType)
     // Sets the orderId to identify the conversion to adjust.
     .setOrderId(orderId)
     // As an alternative to setting orderId, you can provide a GclidDateTimePair, but
     // setting orderId instead is strongly recommended.
     // .setGclidDateTimePair(
     //   GclidDateTimePair.newBuilder()
     //     .setGclid(gclid)
     //     .setConversionDateTime(conversionDateTime)
     //     .build())
     .setAdjustmentDateTime(adjustmentDateTime)
     .build();

 // Sets adjusted value for adjustment type RESTATEMENT.
 if (restatementValue != null
   && conversionAdjustmentType == ConversionAdjustmentType.RESTATEMENT) {
  conversionAdjustment =
    conversionAdjustment.toBuilder()
      .setRestatementValue(
        RestatementValue.newBuilder().setAdjustedValue(restatementValue).build())
      .build();
 }

 // Creates the conversion upload service client.
 try (ConversionAdjustmentUploadServiceClient conversionUploadServiceClient =
   googleAdsClient.getLatestVersion().createConversionAdjustmentUploadServiceClient()) {
  // Uploads the click conversion. Partial failure should always be set to true.
  UploadConversionAdjustmentsRequest request =
    UploadConversionAdjustmentsRequest.newBuilder()
      .setCustomerId(Long.toString(customerId))
      // Enables partial failure (must be true).
      .setPartialFailure(true)
      .addConversionAdjustments(conversionAdjustment)
      .build();
  UploadConversionAdjustmentsResponse response =
    conversionUploadServiceClient.uploadConversionAdjustments(request);

  // Extracts the partial failure error if present on the response.
  ErrorUtils errorUtils = ErrorUtils.getInstance();
  GoogleAdsFailure googleAdsFailure =
    response.hasPartialFailureError()
      ? errorUtils.getGoogleAdsFailure(response.getPartialFailureError())
      : null;

  // Constructs a protocol buffer printer that will print error details in a concise format.
  final Printer errorPrinter = JsonFormat.printer().omittingInsignificantWhitespace();
  // Prints the results for each adjustment, including any partial errors returned.
  for (int opIndex = 0; opIndex < request.getConversionAdjustmentsCount(); opIndex++) {
   ConversionAdjustmentResult result = response.getResults(opIndex);
   if (errorUtils.isPartialFailureResult(result)) {
    // The operation failed. Prints the error details.
    for (GoogleAdsError googleAdsError :
      errorUtils.getGoogleAdsErrors(opIndex, googleAdsFailure)) {
     System.out.printf(
       "%4d: Partial failure occurred: %s%n", opIndex, errorPrinter.print(googleAdsError));
    }
   } else {
    System.out.printf(
      "%4d: Uploaded conversion adjustment for conversion action '%s' and order ID '%s'.%n",
      opIndex, result.getConversionAction(), result.getOrderId());
   }
  }
 }
}
   

C#

public void Run(GoogleAdsClient client, long customerId, long conversionActionId,
  string gclid, string conversionDateTime, string adjustmentDateTime,
  ConversionAdjustmentType adjustmentType,
  double? restatementValue)
{
  // Get the ConversionAdjustmentUploadService.
  ConversionAdjustmentUploadServiceClient conversionAdjustmentUploadService =
    client.GetService(Services.V16.ConversionAdjustmentUploadService);

  // Associate conversion adjustments with the existing conversion action.
  // The GCLID should have been uploaded before with a conversion.
  ConversionAdjustment conversionAdjustment = new ConversionAdjustment()
  {
    ConversionAction = ResourceNames.ConversionAction(customerId, conversionActionId),
    AdjustmentType = adjustmentType,
    GclidDateTimePair = new GclidDateTimePair()
    {
      Gclid = gclid,
      ConversionDateTime = conversionDateTime,
    },
    AdjustmentDateTime = adjustmentDateTime,
  };

  // Set adjusted value for adjustment type RESTATEMENT.
  if (adjustmentType == ConversionAdjustmentType.Restatement)
  {
    conversionAdjustment.RestatementValue = new RestatementValue()
    {
      AdjustedValue = restatementValue.Value
    };
  }

  try
  {
    // Issue a request to upload the conversion adjustment.
    UploadConversionAdjustmentsResponse response =
      conversionAdjustmentUploadService.UploadConversionAdjustments(
        new UploadConversionAdjustmentsRequest()
        {
          CustomerId = customerId.ToString(),
          ConversionAdjustments = { conversionAdjustment },
          PartialFailure = true,
          ValidateOnly = false
        });

    ConversionAdjustmentResult result = response.Results[0];
    // Print the result.
    Console.WriteLine($"Uploaded conversion adjustment value of" +
      $" '{result.ConversionAction}' for Google Click ID " +
      $"'{result.GclidDateTimePair.Gclid}'");
  }
  catch (GoogleAdsException e)
  {
    Console.WriteLine("Failure:");
    Console.WriteLine($"Message: {e.Message}");
    Console.WriteLine($"Failure: {e.Failure}");
    Console.WriteLine($"Request ID: {e.RequestId}");
    throw;
  }
}
   

PHP

public static function runExample(
  GoogleAdsClient $googleAdsClient,
  int $customerId,
  int $conversionActionId,
  string $gclid,
  string $adjustmentType,
  string $conversionDateTime,
  string $adjustmentDateTime,
  float $restatementValue
) {
  $conversionAdjustmentType = ConversionAdjustmentType::value($adjustmentType);

  // Associates conversion adjustments with the existing conversion action.
  // The GCLID should have been uploaded before with a conversion.
  $conversionAdjustment = new ConversionAdjustment([
    'conversion_action' =>
      ResourceNames::forConversionAction($customerId, $conversionActionId),
    'adjustment_type' => $conversionAdjustmentType,
    'gclid_date_time_pair' => new GclidDateTimePair([
      'gclid' => $gclid,
      'conversion_date_time' => $conversionDateTime
    ]),
    'adjustment_date_time' => $adjustmentDateTime
  ]);

  // Sets adjusted value for adjustment type RESTATEMENT.
  if (
    $restatementValue !== null
    && $conversionAdjustmentType === ConversionAdjustmentType::RESTATEMENT
  ) {
    $conversionAdjustment->setRestatementValue(new RestatementValue([
      'adjusted_value' => $restatementValue
    ]));
  }

  // Issues a request to upload the conversion adjustment.
  $conversionAdjustmentUploadServiceClient =
    $googleAdsClient->getConversionAdjustmentUploadServiceClient();
  $response = $conversionAdjustmentUploadServiceClient->uploadConversionAdjustments(
    UploadConversionAdjustmentsRequest::build($customerId, [$conversionAdjustment], true)
  );

  // Prints the status message if any partial failure error is returned.
  // Note: The details of each partial failure error are not printed here, you can refer to
  // the example HandlePartialFailure.php to learn more.
  if ($response->hasPartialFailureError()) {
    printf(
      "Partial failures occurred: '%s'.%s",
      $response->getPartialFailureError()->getMessage(),
      PHP_EOL
    );
  } else {
    // Prints the result if exists.
    /** @var ConversionAdjustmentResult $uploadedConversionAdjustment */
    $uploadedConversionAdjustment = $response->getResults()[0];
    printf(
      "Uploaded conversion adjustment of '%s' for Google Click ID '%s'.%s",
      $uploadedConversionAdjustment->getConversionAction(),
      $uploadedConversionAdjustment->getGclidDateTimePair()->getGclid(),
      PHP_EOL
    );
  }
}
   

Python

def main(
  client,
  customer_id,
  conversion_action_id,
  gclid,
  adjustment_type,
  conversion_date_time,
  adjustment_date_time,
  restatement_value,
):
  conversion_adjustment_type_enum = client.enums.ConversionAdjustmentTypeEnum
  # Determine the adjustment type.
  conversion_adjustment_type = conversion_adjustment_type_enum[
    adjustment_type
  ].value

  # Associates conversion adjustments with the existing conversion action.
  # The GCLID should have been uploaded before with a conversion
  conversion_adjustment = client.get_type("ConversionAdjustment")
  conversion_action_service = client.get_service("ConversionActionService")
  conversion_adjustment.conversion_action = (
    conversion_action_service.conversion_action_path(
      customer_id, conversion_action_id
    )
  )
  conversion_adjustment.adjustment_type = conversion_adjustment_type
  conversion_adjustment.adjustment_date_time = adjustment_date_time

  # Set the Gclid Date
  conversion_adjustment.gclid_date_time_pair.gclid = gclid
  conversion_adjustment.gclid_date_time_pair.conversion_date_time = (
    conversion_date_time
  )

  # Sets adjusted value for adjustment type RESTATEMENT.
  if (
    restatement_value
    and conversion_adjustment_type
    == conversion_adjustment_type_enum.RESTATEMENT.value
  ):
    conversion_adjustment.restatement_value.adjusted_value = float(
      restatement_value
    )

  conversion_adjustment_upload_service = client.get_service(
    "ConversionAdjustmentUploadService"
  )
  request = client.get_type("UploadConversionAdjustmentsRequest")
  request.customer_id = customer_id
  request.conversion_adjustments = [conversion_adjustment]
  request.partial_failure = True
  response = (
    conversion_adjustment_upload_service.upload_conversion_adjustments(
      request=request,
    )
  )
  conversion_adjustment_result = response.results[0]
  print(
    f"Uploaded conversion that occurred at "
    f'"{conversion_adjustment_result.adjustment_date_time}" '
    f"from Gclid "
    f'"{conversion_adjustment_result.gclid_date_time_pair.gclid}"'
    f' to "{conversion_adjustment_result.conversion_action}"'
  )
   

Ruby

def upload_conversion_adjustment(
 customer_id,
 conversion_action_id,
 gclid,
 adjustment_type,
 conversion_date_time,
 adjustment_date_time,
 restatement_value
)
 # GoogleAdsClient will read a config file from
 # ENV['HOME']/google_ads_config.rb when called without parameters
 client = Google::Ads::GoogleAds::GoogleAdsClient.new

 # Associate conversion adjustments with the existing conversion action.
 # The GCLID should have been uploaded before with a conversion.
 conversion_adjustment = client.resource.conversion_adjustment do |ca|
  ca.conversion_action = client.path.conversion_action(customer_id, conversion_action_id)
  ca.adjustment_type = adjustment_type
  ca.gclid_date_time_pair = client.resource.gclid_date_time_pair do |gdtp|
   gdtp.gclid = gclid
   gdtp.conversion_date_time = conversion_date_time
  end
  ca.adjustment_date_time = adjustment_date_time

  # Set adjusted value for adjustment type RESTATEMENT.
  if adjustment_type == :RESTATEMENT
   ca.restatement_value = client.resource.restatement_value do |ra|
    ra.adjusted_value = restatement_value.to_f
   end
  end
 end

 # Issue a request to upload the conversion adjustment(s).
 response = client.service.conversion_adjustment_upload.upload_conversion_adjustments(
  customer_id: customer_id,
  # This example shows just one adjustment but you may upload multiple ones.
  conversion_adjustments: [conversion_adjustment],
  partial_failure: true
 )

 if response.partial_failure_error.nil?
  # Process and print all results for multiple adjustments
  response.results.each do |result|
   puts "Uploaded conversion adjustment at #{result.adjustment_date_time} " \
   "for adjustment #{result.adjustment_type} to #{result.conversion_action}."
  end
 else
  # Print any partial errors returned.
  failures = client.decode_partial_failure_error(response.partial_failure_error)
  puts 'Request failed. Failure details:'
  failures.each do |failure|
   failure.errors.each do |error|
    puts "\t#{error.error_code.error_code}: #{error.message}"
   end
  end
 end
end
   

Perl

sub upload_conversion_adjustment {
 my ($api_client, $customer_id, $conversion_action_id, $gclid,
  $adjustment_type, $conversion_date_time, $adjustment_date_time,
  $restatement_value)
  = @_;

 # Associate conversion adjustments with the existing conversion action.
 # The GCLID should have been uploaded before with a conversion.
 my $conversion_adjustment =
  Google::Ads::GoogleAds::V16::Services::ConversionAdjustmentUploadService::ConversionAdjustment
  ->new({
   conversionAction =>
    Google::Ads::GoogleAds::V16::Utils::ResourceNames::conversion_action(
    $customer_id, $conversion_action_id
    ),
   adjustmentType  => $adjustment_type,
   gclidDateTimePair =>
    Google::Ads::GoogleAds::V16::Services::ConversionAdjustmentUploadService::GclidDateTimePair
    ->new({
     gclid       => $gclid,
     conversionDateTime => $conversion_date_time
    }
    ),
   adjustmentDateTime => $adjustment_date_time,
  });

 # Set adjusted value for adjustment type RESTATEMENT.
 $conversion_adjustment->{restatementValue} =
  Google::Ads::GoogleAds::V16::Services::ConversionAdjustmentUploadService::RestatementValue
  ->new({
   adjustedValue => $restatement_value
  }) if defined $restatement_value && $adjustment_type eq RESTATEMENT;

 # Issue a request to upload the conversion adjustment.
 my $upload_conversion_adjustments_response =
  $api_client->ConversionAdjustmentUploadService()
  ->upload_conversion_adjustments({
   customerId      => $customer_id,
   conversionAdjustments => [$conversion_adjustment],
   partialFailure    => "true"
  });

 # Print any partial errors returned.
 if ($upload_conversion_adjustments_response->{partialFailureError}) {
  printf "Partial error encountered: '%s'.\n",
   $upload_conversion_adjustments_response->{partialFailureError}{message};
 }

 # Print the result if valid.
 my $uploaded_conversion_adjustment =
  $upload_conversion_adjustments_response->{results}[0];
 if (%$uploaded_conversion_adjustment) {
  printf "Uploaded conversion adjustment of the conversion action " .
   "with resource name '%s' for Google Click ID '%s'.\n",
   $uploaded_conversion_adjustment->{conversionAction},
   $uploaded_conversion_adjustment->{gclidDateTimePair}{gclid};
 }

 return 1;
}
   

Wymagania

Oto niektóre wymagania i ograniczenia, o których należy pamiętać podczas dostosowywania konwersji w interfejsie API:

 • Korekty może przesyłać tylko konto, które zarządza działaniami powodującymi konwersję. Skorzystaj z instrukcji konfigurowania śledzenia konwersji, aby ustalić, które konto zarządza konwersjami na Twoim koncie Google Ads.

  Próba przesłania korekty za pomocą innego konta powoduje wystąpienie błędu NO_CONVERSION_ACTION_FOUND. Ten błąd występuje też wtedy, gdy nie włączono działania powodującego konwersję związanego z danym dostosowaniem.

 • Google Ads obsługuje dostosowywanie konwersji tylko w przypadku działań powodujących konwersję typu SALESFORCE, UPLOAD_CLICKS lub WEBPAGE. Próba przesłania korekty konwersji, w której działanie powodujące konwersję nie należy do żadnego z tych typów, spowoduje wystąpienie błędu INVALID_CONVERSION_ACTION_TYPE.

 • Pola określające datę i godzinę wymagają określenia strefy czasowej, która nie musi być strefą czasową konta. Format tych pól to yyyy-mm-dd HH:mm:ss+|-HH:mm, na przykład: 2022-01-01 19:32:45-05:00 (z wyłączeniem czasu letniego).

 • Po utworzeniu działania powodującego konwersję odczekaj 4–6 godzin, zanim dostosujesz jego konwersje, aby uniknąć błędu TOO_RECENT_CONVERSION_ACTION.

 • Korekta kończy się błędem CONVERSION_NOT_FOUND w przypadku spełnienia dowolnego z tych warunków:

  • Konwersja nigdy nie została zarejestrowana.

  • Konwersja została zarejestrowana mniej niż 24 godziny przed próbą korekty. W niektórych sytuacjach może to prowadzić do błędu TOO_RECENT_CONVERSION.

 • Musisz określić order_id w ConversionAdjustment w dowolnym z tych warunków:

  • Wartość type działania powodującego konwersję jest równa WEBPAGE.

  • Pierwotna konwersja, którą dostosowujesz, ma przypisaną wartość order_id.

  Jeśli zamiast tego podasz gclid_date_time_pair, operacja zakończy się niepowodzeniem z błędem ConversionAdjustmentUploadError.MISSING_ORDER_ID_FOR_WEBPAGE lub ConversionAdjustmentUploadError.CONVERSION_NOT_FOUND.

 • Podczas tworzenia ConversionAdjustment atrybut partial_failure elementu UploadConversionAdjustmentsRequest powinien zawsze być ustawiony na true. Podczas jednoczesnej obsługi prawidłowych i nieudanych operacji postępuj zgodnie z wytycznymi dotyczącymi częściowych błędów.

 • Nie możesz zmienić elementu ConversionAction za pomocą korekty. Aby usunąć poprzednią konwersję i przesłać nową konwersję ze zaktualizowaną wartością ConversionAction, użyj zdarzenia RETRACTION. Sygnatury czasowej nie trzeba modyfikować. Więcej informacji znajdziesz w artykule Korekty konwersji.