Tworzenie i wykorzystywanie komponentów

Większość typów komponentów należy utworzyć za pomocą: AssetService, zanim będzie można użyć ich w reklamie. Wyjątkiem jest typ TextAsset, ponieważ jest tworzony w tekście podczas tworzenia reklamy. Pozostałe typy muszą zostać przesłane na konto reklamodawcy, aby można je było wykorzystać.

Tworzenie zasobu

Podczas tworzenia zasobów graficznych i pakietów kreacji multimedialnych wymagane są unikalne nazwy. Jeśli podasz istniejącą nazwę, nowa nazwa zostanie utworzona przez dopisanie do niej unikalnego ciągu. Zdecydowanie zalecamy używanie unikalnych, opisowych nazw, które ułatwią identyfikację poszczególnych zasobów i zarządzanie nimi w miarę powiększania się kolekcji.

Przykład poniżej pokazuje, jak utworzyć nowy komponent z obrazem na podstawie adresu URL z nieprzetworzonymi danymi obrazu.

Java

private void runExample(GoogleAdsClient googleAdsClient, long customerId) throws IOException {
 byte[] imageData = ByteStreams.toByteArray(new URL(IMAGE_URL).openStream());

 // Create the image asset.
 ImageAsset imageAsset = ImageAsset.newBuilder().setData(ByteString.copyFrom(imageData)).build();

 // Creates an asset.
 Asset asset =
   Asset.newBuilder()
     // Provide a unique friendly name to identify your asset.
     // When there is an existing image asset with the same content but a different name, the
     // new name will be dropped silently.
     .setName("Marketing Image")
     .setType(AssetType.IMAGE)
     .setImageAsset(imageAsset)
     .build();

 // Creates the operation.
 AssetOperation operation = AssetOperation.newBuilder().setCreate(asset).build();

 // Creates the service client.
 try (AssetServiceClient assetServiceClient =
   googleAdsClient.getLatestVersion().createAssetServiceClient()) {
  // Issues a mutate request to add the asset.
  MutateAssetsResponse response =
    assetServiceClient.mutateAssets(Long.toString(customerId), ImmutableList.of(operation));
  // Prints the result.
  System.out.printf(
    "The image asset with resource name '%s' was created.%n",
    response.getResults(0).getResourceName());
 }
}
   

C#

public void Run(GoogleAdsClient client, long customerId)
{
  // Get the AssetServiceClient.
  AssetServiceClient assetService =
    client.GetService(Services.V16.AssetService);

  // Creates an image content.
  byte[] imageContent = MediaUtilities.GetAssetDataFromUrl(IMAGE_URL, client.Config);

  // Creates an image asset.
  ImageAsset imageAsset = new ImageAsset()
  {
    Data = ByteString.CopyFrom(imageContent),
    FileSize = imageContent.Length,
    MimeType = MimeType.ImageJpeg,
    FullSize = new ImageDimension()
    {
      HeightPixels = 315,
      WidthPixels = 600,
      Url = IMAGE_URL
    }
  };

  // Creates an asset.
  Asset asset = new Asset()
  {
    // Optional: Provide a unique friendly name to identify your asset.
    // If you specify the name field, then both the asset name and the image being
    // uploaded should be unique, and should not match another ACTIVE asset in this
    // customer account.
    // Name = 'Jupiter Trip #' + ExampleUtilities.GetRandomString(),
    Type = AssetType.Image,
    ImageAsset = imageAsset,
    // Provide a unique friendly name to identify your asset.
    // When there is an existing image asset with the same content but a different
    // name, the new name will be dropped silently.
    Name = "Marketing Image"
  };

  // Creates an asset operation.
  AssetOperation operation = new AssetOperation()
  {
    Create = asset
  };

  try
  {
    // Issues a mutate request to add the asset.
    MutateAssetsResponse response =
      assetService.MutateAssets(customerId.ToString(), new[] { operation });

    // Displays the result.
    Console.WriteLine($"Image asset with resource name: " +
      $"'{response.Results.First().ResourceName}' is created.");
  }
  catch (GoogleAdsException e)
  {
    Console.WriteLine("Failure:");
    Console.WriteLine($"Message: {e.Message}");
    Console.WriteLine($"Failure: {e.Failure}");
    Console.WriteLine($"Request ID: {e.RequestId}");
    throw;
  }
}
   

PHP

public static function runExample(GoogleAdsClient $googleAdsClient, int $customerId)
{
  // Creates an image content.
  $imageContent = file_get_contents(self::IMAGE_URL);

  // Creates an asset.
  $asset = new Asset([
    // Provide a unique friendly name to identify your asset.
    // When there is an existing image asset with the same content but a different
    // name, the new name will be dropped silently.
    'name' => 'Marketing Image',
    'type' => AssetType::IMAGE,
    'image_asset' => new ImageAsset(['data' => $imageContent])
  ]);

  // Creates an asset operation.
  $assetOperation = new AssetOperation();
  $assetOperation->setCreate($asset);

  // Issues a mutate request to add the asset.
  $assetServiceClient = $googleAdsClient->getAssetServiceClient();
  $response = $assetServiceClient->mutateAssets(MutateAssetsRequest::build(
    $customerId,
    [$assetOperation]
  ));

  if (!empty($response->getResults())) {
    // Prints the resource name of the added image asset.
    /** @var MutateAssetResult $addedImageAsset */
    $addedImageAsset = $response->getResults()[0];
    printf(
      "The image asset with resource name '%s' was created.%s",
      $addedImageAsset->getResourceName(),
      PHP_EOL
    );
  } else {
    print 'No image asset was created.' . PHP_EOL;
  }
}
   

Python

def main(client, customer_id):
  """Main method, to run this code example as a standalone application."""

  # Download image from URL
  url = "https://gaagl.page.link/Eit5"
  image_content = requests.get(url).content

  asset_service = client.get_service("AssetService")
  asset_operation = client.get_type("AssetOperation")
  asset = asset_operation.create
  asset.type_ = client.enums.AssetTypeEnum.IMAGE
  asset.image_asset.data = image_content
  asset.image_asset.file_size = len(image_content)
  asset.image_asset.mime_type = client.enums.MimeTypeEnum.IMAGE_JPEG
  # Use your favorite image library to determine dimensions
  asset.image_asset.full_size.height_pixels = 315
  asset.image_asset.full_size.width_pixels = 600
  asset.image_asset.full_size.url = url
  # Provide a unique friendly name to identify your asset.
  # When there is an existing image asset with the same content but a different
  # name, the new name will be dropped silently.
  asset.name = "Marketing Image"

  mutate_asset_response = asset_service.mutate_assets(
    customer_id=customer_id, operations=[asset_operation]
  )
  print("Uploaded file(s):")
  for row in mutate_asset_response.results:
    print(f"\tResource name: {row.resource_name}")

   

Ruby

def upload_image_asset(customer_id)
 # GoogleAdsClient will read a config file from
 # ENV['HOME']/google_ads_config.rb when called without parameters
 client = Google::Ads::GoogleAds::GoogleAdsClient.new

 url = 'https://gaagl.page.link/Eit5'
 image_data = open(url) { |f| f.read }

 # Create the operation for uploading the image asset.
 asset_operation = client.operation.create_resource.asset do |asset|
  asset.type = :IMAGE
  asset.image_asset = client.resource.image_asset do |image_asset|
   image_asset.data = image_data
   image_asset.file_size = image_data.length()
   image_asset.mime_type = :IMAGE_JPEG
   image_asset.full_size = client.resource.image_dimension do |dimension|
    dimension.height_pixels = 315
    dimension.width_pixels = 600
    dimension.url = url
   end
  end
  # Provide a unique friendly name to identify your asset.
  # When there is an existing image asset with the same content but a different
  # name, the new name will be dropped silently.
  asset.name = "Marketing Image"
 end

 # Upload the image asset.
 response = client.service.asset.mutate_assets(
  customer_id: customer_id,
  operations: [asset_operation],
 )

 puts "Uploaded image asset #{response.results.first.resource_name}."
end
   

Perl

sub upload_image_asset {
 my ($api_client, $customer_id) = @_;

 # Create an image content.
 my $image_content = get_base64_data_from_url(IMAGE_URL);

 # Create an asset.
 my $asset = Google::Ads::GoogleAds::V16::Resources::Asset->new({
   # Provide a unique friendly name to identify your asset.
   # When there is an existing image asset with the same content but a different
   # name, the new name will be dropped silently.
   name    => "Marketing Image",
   type    => IMAGE,
   imageAsset => Google::Ads::GoogleAds::V16::Common::ImageAsset->new({
     data => $image_content
    })});

 # Create an asset operation.
 my $asset_operation =
  Google::Ads::GoogleAds::V16::Services::AssetService::AssetOperation->new({
   create => $asset
  });

 # Issue a mutate request to add the asset.
 my $assets_response = $api_client->AssetService()->mutate({
   customerId => $customer_id,
   operations => [$asset_operation]});

 printf "The image asset with resource name '%s' was created.\n",
  $assets_response->{results}[0]{resourceName};

 return 1;
}
   

Po utworzeniu zasobu interfejs API zwraca obiekt MutateAssetResult zawierający nazwę zasobu nowego ImageAsset. Ta nazwa zasobu będzie służyć do odwoływania się do zasobu ImageAsset podczas tworzenia reklamy opartej na komponentach.

Listę istniejących zasobów i ich nazw możesz pobrać, wysyłając zapytanie do GoogleAdsService. Więcej informacji znajdziesz w artykule Pobieranie atrybutów i danych zasobów.

Używanie komponentu w reklamie

Różne typy reklam i kampanii obsługują różne typy komponentów, zgodnie z tabelą w tej tabeli:

Typy reklam i kampanii oraz obsługiwane przez nie typy komponentów
AppAd
TextAsset
ImageAsset
VideoAsset
MediaBundleAsset
AppEngagementAd TextAsset
ImageAsset
VideoAsset
DisplayUploadAd MediaBundleAsset
Kampania Performance Max TextAsset
ImageAsset
VideoAsset
MediaBundleAsset
YoutubeVideoAsset
CallToActionAsset
ResponsiveDisplayAd TextAsset
ImageAsset
VideoAsset
ResponsiveSearchAd TextAsset

Każdy z powyższych typów reklam zawiera pola do ustawiania różnych obsługiwanych typów komponentów. W przypadku TextAsset w treści reklamy jest tworzony nowy komponent z ciągiem znaków. W przypadku pozostałych rodzajów komponentów istniejące komponenty są dodawane do reklamy na podstawie ich nazw.

Przykład poniżej pokazuje dodawanie TextAsset i ImageAsset do ResponsiveDisplayAd. Element TextAsset jest tworzony w tekście jako nagłówek i tekst reklamy. Element ImageAsset jest określony nazwą zasobu.

Java

private void createAd(
  GoogleAdsClient googleAdsClient, long customerId, String adGroupResourceName)
  throws IOException {
 String marketingImageUrl = "https://gaagl.page.link/Eit5";
 String marketingImageName = "Marketing Image";
 String marketingImageResourceName =
   uploadAsset(googleAdsClient, customerId, marketingImageUrl, marketingImageName);
 String squareMarketingImageName = "Square Marketing Image";
 String squareMarketingImageUrl = "https://gaagl.page.link/bjYi";
 String squareMarketingImageResourceName =
   uploadAsset(googleAdsClient, customerId, squareMarketingImageUrl, squareMarketingImageName);

 // Creates the responsive display ad info object.
 ResponsiveDisplayAdInfo responsiveDisplayAdInfo =
   ResponsiveDisplayAdInfo.newBuilder()
     .addMarketingImages(
       AdImageAsset.newBuilder().setAsset(marketingImageResourceName).build())
     .addSquareMarketingImages(
       AdImageAsset.newBuilder().setAsset(squareMarketingImageResourceName).build())
     .addHeadlines(AdTextAsset.newBuilder().setText("Travel").build())
     .setLongHeadline(AdTextAsset.newBuilder().setText("Travel the World").build())
     .addDescriptions(AdTextAsset.newBuilder().setText("Take to the air!").build())
     .setBusinessName("Interplanetary Cruises")
     // Optional: Call to action text.
     // Valid texts: https://support.google.com/adwords/answer/7005917
     .setCallToActionText("Apply Now")
     // Optional: Sets the ad colors.
     .setMainColor("#0000ff")
     .setAccentColor("#ffff00")
     // Optional: Sets to false to strictly render the ad using the colors.
     .setAllowFlexibleColor(false)
     // Optional: Sets the format setting that the ad will be served in.
     .setFormatSetting(DisplayAdFormatSetting.NON_NATIVE)
     // Optional: Creates a logo image and sets it to the ad.
     /*
     .addLogoImages(
       AdImageAsset.newBuilder()
         .setAsset(StringValue.of("INSERT_LOGO_IMAGE_RESOURCE_NAME_HERE"))
         .build())
     */
     // Optional: Creates a square logo image and sets it to the ad.
     /*
     .addSquareLogoImages(
       AdImageAsset.newBuilder()
         .setAsset(StringValue.of("INSERT_SQUARE_LOGO_IMAGE_RESOURCE_NAME_HERE"))
         .build())
     */
     .build();

 // Creates the ad.
 Ad ad =
   Ad.newBuilder()
     .setResponsiveDisplayAd(responsiveDisplayAdInfo)
     .addFinalUrls("http://www.example.com/")
     .build();

 // Creates the ad group ad.
 AdGroupAd adGroupAd = AdGroupAd.newBuilder().setAdGroup(adGroupResourceName).setAd(ad).build();

 // Creates the ad group ad operation.
 AdGroupAdOperation operation = AdGroupAdOperation.newBuilder().setCreate(adGroupAd).build();

 // Creates the ad group ad service client.
 try (AdGroupAdServiceClient adGroupAdServiceClient =
   googleAdsClient.getLatestVersion().createAdGroupAdServiceClient()) {
  // Adds the ad group ad.
  MutateAdGroupAdsResponse response =
    adGroupAdServiceClient.mutateAdGroupAds(
      Long.toString(customerId), ImmutableList.of(operation));
  System.out.printf(
    "Created ad group ad with resource name '%s'.%n",
    response.getResults(0).getResourceName());
 }
}

   

C#

private void CreateAd(GoogleAdsClient client, long customerId, string adGroupResourceName)
{
  // Creates the ad group ad service client.
  AdGroupAdServiceClient adGroupAdServiceClient =
    client.GetService(Services.V16.AdGroupAdService);

  string marketingImageUrl = "https://gaagl.page.link/Eit5";
  string marketingImageName = "Marketing Image";
  string marketingImageResourceName =
    UploadAsset(client, customerId, marketingImageUrl, marketingImageName);
  string squareMarketingImageName = "Square Marketing Image";
  string squareMarketingImageUrl = "https://gaagl.page.link/bjYi";
  string squareMarketingImageResourceName =
    UploadAsset(client, customerId, squareMarketingImageUrl, squareMarketingImageName);

  // Creates the responsive display ad info object.
  ResponsiveDisplayAdInfo responsiveDisplayAdInfo = new ResponsiveDisplayAdInfo()
  {
    MarketingImages =
    {
      new AdImageAsset()
      {
        Asset = marketingImageResourceName
      }
    },
    SquareMarketingImages =
    {
      new AdImageAsset()
      {
        Asset = squareMarketingImageResourceName
      }
    },
    Headlines =
    {
      new AdTextAsset()
      {
        Text = "Travel"
      }
    },
    LongHeadline = new AdTextAsset()
    {
      Text = "Travel the World"
    },
    Descriptions =
    {
      new AdTextAsset()
      {
        Text = "Take to the air!"
      }
    },
    BusinessName = "Interplanetary Cruises",
    // Optional: Call to action text.
    // Valid texts: https://support.google.com/adwords/answer/7005917
    CallToActionText = "Apply Now",
    // Optional: Sets the ad colors.
    MainColor = "#0000ff",
    AccentColor = "#ffff00",
    // Optional: Sets to false to strictly render the ad using the colors.
    AllowFlexibleColor = false,
    // Optional: Sets the format setting that the ad will be served in.
    FormatSetting = DisplayAdFormatSetting.NonNative,
    // Optional: Creates a logo image and sets it to the ad.
    /*
      LogoImages = { new AdImageAsset()
      {
        Asset = "INSERT_LOGO_IMAGE_RESOURCE_NAME_HERE"
      }}
    */
    // Optional: Creates a square logo image and sets it to the ad.
    /*
      SquareLogoImages = { new AdImageAsset()
      {
        Asset = "INSERT_SQUARE_LOGO_IMAGE_RESOURCE_NAME_HERE"
      }}
    */
  };

  // Creates the ad.
  Ad ad = new Ad()
  {
    ResponsiveDisplayAd = responsiveDisplayAdInfo,
    FinalUrls = { "http://www.example.com/" }
  };

  // Creates the ad group ad.
  AdGroupAd adGroupAd = new AdGroupAd()
  {
    AdGroup = adGroupResourceName,
    Ad = ad
  };

  // Creates the ad group ad operation.
  AdGroupAdOperation operation = new AdGroupAdOperation()
  {
    Create = adGroupAd
  };

  // Adds the ad group ad.
  MutateAdGroupAdsResponse response = adGroupAdServiceClient.MutateAdGroupAds
    (customerId.ToString(), new[] { operation });
  Console.WriteLine("Created ad group ad with resource name " +
           $"'{response.Results.First().ResourceName}'.");
}
   

PHP

private static function createAd(
  GoogleAdsClient $googleAdsClient,
  int $customerId,
  string $adGroupResourceName
) {
  $marketingImageResourceName = self::uploadAsset(
    $googleAdsClient,
    $customerId,
    'https://gaagl.page.link/Eit5',
    'Marketing Image'
  );
  $squareMarketingImageResourceName = self::uploadAsset(
    $googleAdsClient,
    $customerId,
    'https://gaagl.page.link/bjYi',
    'Square Marketing Image'
  );

  // Creates the responsive display ad info object.
  $responsiveDisplayAdInfo = new ResponsiveDisplayAdInfo([
    'marketing_images' => [new AdImageAsset(['asset' => $marketingImageResourceName])],
    'square_marketing_images' => [new AdImageAsset([
      'asset' => $squareMarketingImageResourceName
    ])],
    'headlines' => [new AdTextAsset(['text' => 'Travel'])],
    'long_headline' => new AdTextAsset(['text' => 'Travel the World']),
    'descriptions' => [new AdTextAsset(['text' => 'Take to the air!'])],
    'business_name' => 'Interplanetary Cruises',
    // Optional: Call to action text.
    // Valid texts: https://support.google.com/google-ads/answer/7005917
    'call_to_action_text' => 'Apply Now',
    // Optional: Sets the ad colors.
    'main_color' => '#0000ff',
    'accent_color' => '#ffff00',
    // Optional: Sets to false to strictly render the ad using the colors.
    'allow_flexible_color' => false,
    // Optional: Sets the format setting that the ad will be served in.
    'format_setting' => DisplayAdFormatSetting::NON_NATIVE
    // Optional: Creates a logo image and sets it to the ad.
    // 'logo_images' => [new AdImageAsset([
    //   'asset' => 'INSERT_LOGO_IMAGE_RESOURCE_NAME_HERE'
    // ])],
    // Optional: Creates a square logo image and sets it to the ad.
    // 'square_logo_images' => [new AdImageAsset([
    //   'asset' => 'INSERT_SQUARE_LOGO_IMAGE_RESOURCE_NAME_HERE'
    // ])]
  ]);

  // Creates a new ad group ad.
  $adGroupAd = new AdGroupAd([
    'ad' => new Ad([
      'responsive_display_ad' => $responsiveDisplayAdInfo,
      'final_urls' => ['http://www.example.com/']
    ]),
    'ad_group' => $adGroupResourceName
  ]);

  // Creates an ad group ad operation.
  $adGroupAdOperation = new AdGroupAdOperation();
  $adGroupAdOperation->setCreate($adGroupAd);

  // Issues a mutate request to add the ad group ad.
  $adGroupAdServiceClient = $googleAdsClient->getAdGroupAdServiceClient();
  $response = $adGroupAdServiceClient->mutateAdGroupAds(
    MutateAdGroupAdsRequest::build($customerId, [$adGroupAdOperation])
  );

  /** @var AdGroupAd $addedAdGroupAd */
  $addedAdGroupAd = $response->getResults()[0];
  printf(
    "Created ad group ad with resource name '%s'.%s",
    $addedAdGroupAd->getResourceName(),
    PHP_EOL
  );
}
   

Python

def create_ad(client, customer_id, ad_group_resource_name):
  """Creates the responsive display ad.

  Args:
    client: An initialized GoogleAds client.
    customer_id: The Google Ads customer ID.
    ad_group_resource_name: The resource name of the target ad group.
  """
  # Get the AdGroupAdService client.
  ad_group_ad_service = client.get_service("AdGroupAdService")

  # Upload image assets for the ad.
  marketing_image_resource_name = upload_image_asset(
    client, customer_id, "https://gaagl.page.link/Eit5", "Marketing Image"
  )
  square_marketing_image_resource_name = upload_image_asset(
    client,
    customer_id,
    "https://gaagl.page.link/bjYi",
    "Square Marketing Image",
  )

  # Create the relevant asset objects for the ad.
  marketing_image = client.get_type("AdImageAsset")
  marketing_image.asset = marketing_image_resource_name
  square_marketing_image = client.get_type("AdImageAsset")
  square_marketing_image.asset = square_marketing_image_resource_name
  headline = client.get_type("AdTextAsset")
  headline.text = "Travel"
  description = client.get_type("AdTextAsset")
  description.text = "Take to the air!"

  # Create an ad group ad operation and set the ad group ad values.
  ad_group_ad_operation = client.get_type("AdGroupAdOperation")
  ad_group_ad = ad_group_ad_operation.create
  ad_group_ad.ad_group = ad_group_resource_name
  ad_group_ad.ad.final_urls.append("http://www.example.com/")

  # Configure the responsive display ad info object.
  responsive_display_ad_info = ad_group_ad.ad.responsive_display_ad
  responsive_display_ad_info.marketing_images.append(marketing_image)
  responsive_display_ad_info.square_marketing_images.append(
    square_marketing_image
  )
  responsive_display_ad_info.headlines.append(headline)
  responsive_display_ad_info.long_headline.text = "Travel the World"
  responsive_display_ad_info.descriptions.append(description)
  responsive_display_ad_info.business_name = "Interplanetary Cruises"
  # Optional: Call to action text.
  # Valid texts: https://support.google.com/google-ads/answer/7005917
  responsive_display_ad_info.call_to_action_text = "Apply Now"
  # Optional: Set the ad colors.
  responsive_display_ad_info.main_color = "#0000ff"
  responsive_display_ad_info.accent_color = "#ffff00"
  # Optional: Set to false to strictly render the ad using the colors.
  responsive_display_ad_info.allow_flexible_color = False
  # Optional: Set the format setting that the ad will be served in.
  responsive_display_ad_info.format_setting = (
    client.enums.DisplayAdFormatSettingEnum.NON_NATIVE
  )
  # Optional: Create a logo image and set it to the ad.
  # logo_image = client.get_type("AdImageAsset")
  # logo_image.asset = "INSERT_LOGO_IMAGE_RESOURCE_NAME_HERE"
  # responsive_display_ad_info.logo_images.append(logo_image)
  # Optional: Create a square logo image and set it to the ad.
  # square_logo_image = client.get_type("AdImageAsset")
  # square_logo_image.asset = "INSERT_SQUARE_LOGO_IMAGE_RESOURCE_NAME_HERE"
  # responsive_display_ad_info.square_logo_images.append(square_logo_image)

  # Issue a mutate request to add the ad group ad.
  ad_group_ad_response = ad_group_ad_service.mutate_ad_group_ads(
    customer_id=customer_id, operations=[ad_group_ad_operation]
  )
  print(
    "Created ad group ad with resource name "
    f"'{ad_group_ad_response.results[0].resource_name}'."
  )
   

Ruby

def create_ad(client, customer_id, ad_group_resource_name)
 marketing_image_url = "https://gaagl.page.link/Eit5"
 square_marketing_image_url = "https://gaagl.page.link/bjYi"
 marketing_image_asset_resource_name = upload_asset(
  client, customer_id, marketing_image_url, "Marketing Image"
 )
 square_marketing_image_asset_resource_name = upload_asset(
  client, customer_id, square_marketing_image_url, "Square Marketing Image"
 )

 # Creates an ad group ad operation.
 operation = client.operation.create_resource.ad_group_ad do |aga|
  aga.ad_group = ad_group_resource_name
  aga.status = :PAUSED
  aga.ad = client.resource.ad do |a|
   a.final_urls << "https://www.example.com"

   # Creates the responsive display ad info object.
   a.responsive_display_ad = client.resource.responsive_display_ad_info do |rda|
    rda.headlines << client.resource.ad_text_asset do |ata|
     ata.text = "Travel"
    end
    rda.long_headline = client.resource.ad_text_asset do |ata|
     ata.text = "Travel the World"
    end
    rda.descriptions << client.resource.ad_text_asset do |ata|
     ata.text = "Take to the air!"
    end
    rda.business_name = "Interplanetary Cruises"
    rda.marketing_images << client.resource.ad_image_asset do |aia|
     aia.asset = marketing_image_asset_resource_name
    end
    rda.square_marketing_images << client.resource.ad_image_asset do |aia|
     aia.asset = square_marketing_image_asset_resource_name
    end
    # Optional: Call to action text.
    # Valid texts: https://support.google.com/google-ads/answer/7005917
    rda.call_to_action_text = "Apply Now"
    # Optional: Sets the ad colors.
    rda.main_color = "#0000ff"
    rda.accent_color = "#ffff00"
    # Optional: Sets to false to strictly render the ad using the colors.
    rda.allow_flexible_color = false
    # Optional: Sets the format setting that the ad will be served in.
    rda.format_setting = :NON_NATIVE
    # Optional: Creates a logo image and sets it to the ad.
    # rda.logo_images << client.resource.ad_image_asset do |aia|
    #  aia.asset = "INSERT_LOGO_IMAGE_RESOURCE_NAME_HERE"
    # end
    # Optional: Creates a square logo image and sets it to the ad.
    # rda.square_logo_images << client.resource.ad_image_asset do |aia|
    #  aia.asset = "INSERT_SQUARE_LOGO_IMAGE_RESOURCE_NAME_HERE"
    # end
   end
  end
 end

 # Issues a mutate request to add the ad group ad.
 response = client.service.ad_group_ad.mutate_ad_group_ads(
  customer_id: customer_id,
  operations: [operation]
 )

 # Prints out some information about the newly created ad.
 resource_name = response.results.first.resource_name
 puts "Created ad group ad: #{resource_name}"

 resource_name
end
   

Perl

sub create_ad {
 my ($api_client, $customer_id, $ad_group_resource_name) = @_;

 my $marketing_image_resource_name = upload_asset(
  $api_client, $customer_id,
  "https://gaagl.page.link/Eit5",
  "Marketing Image"
 );

 my $square_marketing_image_resource_name = upload_asset(
  $api_client, $customer_id,
  "https://gaagl.page.link/bjYi",
  "Square Marketing Image"
 );

 # Create the responsive display ad info object.
 my $responsive_display_ad_info =
  Google::Ads::GoogleAds::V16::Common::ResponsiveDisplayAdInfo->new({
   marketingImages => [
    Google::Ads::GoogleAds::V16::Common::AdImageAsset->new({
      asset => $marketing_image_resource_name
     })
   ],
   squareMarketingImages => [
    Google::Ads::GoogleAds::V16::Common::AdImageAsset->new({
      asset => $square_marketing_image_resource_name
     })
   ],
   headlines => [
    Google::Ads::GoogleAds::V16::Common::AdTextAsset->new({
      text => "Travel"
     })
   ],
   longHeadline => Google::Ads::GoogleAds::V16::Common::AdTextAsset->new({
     text => "Travel the World"
    }
   ),
   descriptions => [
    Google::Ads::GoogleAds::V16::Common::AdTextAsset->new({
      text => "Take to the air!"
     })
   ],
   businessName => "Interplanetary Cruises",
   # Optional: Call to action text.
   # Valid texts: https://support.google.com/google-ads/answer/7005917
   callToActionText => "Apply Now",
   # Optional: Set the ad colors.
   mainColor  => "#0000ff",
   accentColor => "#ffff00",
   # Optional: Set to false to strictly render the ad using the colors.
   allowFlexibleColor => "false",
   # Optional: Set the format setting that the ad will be served in.
   formatSetting => NON_NATIVE,
   # Optional: Create a logo image and set it to the ad.
   # logoImages => [
   #  Google::Ads::GoogleAds::V16::Common::AdImageAsset->new({
   #    asset => "INSERT_LOGO_IMAGE_RESOURCE_NAME_HERE"
   #   })
   # ],
   # Optional: Create a square logo image and set it to the ad.
   # squareLogoImages => [
   #  Google::Ads::GoogleAds::V16::Common::AdImageAsset->new({
   #    asset => "INSERT_SQUARE_LOGO_IMAGE_RESOURCE_NAME_HERE"
   #   })
   # ]
  });

 # Create an ad group ad.
 my $ad_group_ad = Google::Ads::GoogleAds::V16::Resources::AdGroupAd->new({
   adGroup => $ad_group_resource_name,
   ad   => Google::Ads::GoogleAds::V16::Resources::Ad->new({
     responsiveDisplayAd => $responsive_display_ad_info,
     finalUrls      => ["http://www.example.com/"]})});

 # Create an ad group ad operation.
 my $ad_group_ad_operation =
  Google::Ads::GoogleAds::V16::Services::AdGroupAdService::AdGroupAdOperation
  ->new({create => $ad_group_ad});

 # Issue a mutate request to add the ad group ad.
 my $ad_group_ads_response = $api_client->AdGroupAdService()->mutate({
   customerId => $customer_id,
   operations => [$ad_group_ad_operation]});

 printf "Created ad group ad with resource name '%s'.\n",
  $ad_group_ads_response->{results}[0]{resourceName};
}
   

Rekomendacje dotyczące zasobów

Rekomendacje mogą ulepszyć Twoje zasoby na kilka sposobów:

 1. Może sugerować komponenty, które możesz dodać do kampanii, wywołując metodę RecommendationService.ApplyRecommendation. Możesz na przykład pobrać rekomendacje CALLOUT_ASSET, SITELINK_ASSET, CALL_ASSET, LEAD_FORM_ASSET i RESPONSIVE_SEARCH_AD_ASSET, a potem zastosować je, aby dołączyć zalecane komponenty do odpowiedniej kampanii, grupy reklam lub reklamy.

 2. Pomagają zidentyfikować obszary, w których warto zaktualizować komponenty, aby zwiększyć ogólną skuteczność elastycznych reklam w wyszukiwarce lub kampanii Performance Max. Możesz np. pobierać rekomendacje IMPROVE_PERFORMANCE_MAX_AD_STRENGTH, aby sprawdzać, które grupy komponentów należy zaktualizować w celu zwiększenia ich skuteczności.

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po wyniku optymalizacji i rekomendacjach.