NavInfo.Builder

public static class NavInfo.Builder extends Object

Builder for NavInfo. An instance can be obtained using NavInfo.builder().

Public Method Summary

NavInfo
build()
NavInfo.Builder
setCurrentStep(StepInfo currentStep)
NavInfo.Builder
setDistanceToCurrentStepMeters(Integer distanceToCurrentStepMeters)
NavInfo.Builder
setDistanceToFinalDestinationMeters(Integer distanceToFinalDestinationMeters)
NavInfo.Builder
setDistanceToNextDestinationMeters(Integer distanceToNextDestinationMeters)
NavInfo.Builder
setNavState(int navState)
NavInfo.Builder
setRemainingSteps(StepInfo[] remainingSteps)
NavInfo.Builder
setRouteChanged(boolean routeChanged)
NavInfo.Builder
setTimeToCurrentStepSeconds(Integer timeToCurrentStepSeconds)
NavInfo.Builder
setTimeToFinalDestinationSeconds(Integer timeToFinalDestinationSeconds)
NavInfo.Builder
setTimeToNextDestinationSeconds(Integer timeToNextDestinationSeconds)

Inherited Method Summary

Public Methods

public NavInfo build ()

public NavInfo.Builder setCurrentStep (StepInfo currentStep)

Parameters
currentStep

public NavInfo.Builder setDistanceToCurrentStepMeters (Integer distanceToCurrentStepMeters)

Parameters
distanceToCurrentStepMeters

public NavInfo.Builder setDistanceToFinalDestinationMeters (Integer distanceToFinalDestinationMeters)

Parameters
distanceToFinalDestinationMeters

public NavInfo.Builder setDistanceToNextDestinationMeters (Integer distanceToNextDestinationMeters)

Parameters
distanceToNextDestinationMeters

public NavInfo.Builder setNavState (int navState)

Parameters
navState

public NavInfo.Builder setRemainingSteps (StepInfo[] remainingSteps)

Parameters
remainingSteps

public NavInfo.Builder setRouteChanged (boolean routeChanged)

Parameters
routeChanged

public NavInfo.Builder setTimeToCurrentStepSeconds (Integer timeToCurrentStepSeconds)

Parameters
timeToCurrentStepSeconds

public NavInfo.Builder setTimeToFinalDestinationSeconds (Integer timeToFinalDestinationSeconds)

Parameters
timeToFinalDestinationSeconds

public NavInfo.Builder setTimeToNextDestinationSeconds (Integer timeToNextDestinationSeconds)

Parameters
timeToNextDestinationSeconds