Utwórz reklamę i grupę reklam

Utwórz grupę reklam

Podobnie jak grupa Campaign utworzona w poprzednich krokach, ta grupa reklam wymaga minimalnej konfiguracji, ponieważ jest optymalizowana automatycznie.

Najważniejsze wymagania dotyczące grup reklam w kampanii inteligentnej:

W poniższym przykładzie w polu campaign ustawiamy nazwę tymczasową zasobu używaną do utworzenia kampanii w poprzednich krokach.

Java

private MutateOperation createAdGroupOperation(long customerId) {
 MutateOperation.Builder builder = MutateOperation.newBuilder();
 builder
   .getAdGroupOperationBuilder()
   .getCreateBuilder()
   .setResourceName(ResourceNames.adGroup(customerId, AD_GROUP_TEMPORARY_ID))
   .setName("Smart campaign ad group " + CodeSampleHelper.getShortPrintableDateTime())
   .setCampaign(ResourceNames.campaign(customerId, SMART_CAMPAIGN_TEMPORARY_ID))
   .setType(AdGroupType.SMART_CAMPAIGN_ADS);
 return builder.build();
}
   

C#

/// <summary>
/// Creates a MutateOperation that creates a new ad group.
/// A temporary ID will be used in the campaign resource name for this ad group to
/// associate it with the Smart campaign created in earlier steps. A temporary ID will
/// also be used for its own resource name so that we can associate an ad group ad with
/// it later in the process.
/// Only one ad group can be created for a given Smart campaign.
/// </summary>
/// <param name="customerId">The Google Ads customer ID.</param>
/// <returns>A MutateOperation that creates a new ad group.</returns>
private MutateOperation CreateAdGroupOperation(long customerId)
{
  return new MutateOperation
  {
    AdGroupOperation = new AdGroupOperation
    {
      Create = new AdGroup
      {
        // Set the ad group ID to a temporary ID.
        ResourceName = ResourceNames.AdGroup(customerId, AD_GROUP_TEMPORARY_ID),
        Name = $"Smart campaign ad group #{ExampleUtilities.GetRandomString()}",
        // Set the campaign ID to a temporary ID.
        Campaign = ResourceNames.Campaign(customerId, SMART_CAMPAIGN_TEMPORARY_ID),
        // The ad group type must be SmartCampaignAds.
        Type = AdGroupType.SmartCampaignAds
      }
    }
  };
}
   

PHP

private static function createAdGroupOperation(int $customerId): MutateOperation
{
  // Creates the ad group object.
  $adGroup = new AdGroup([
    // Sets the ad group ID to a temporary ID.
    'resource_name' => ResourceNames::forAdGroup($customerId, self::AD_GROUP_TEMPORARY_ID),
    'name' => "Smart campaign ad group #" . Helper::getPrintableDatetime(),
    // Sets the campaign ID to a temporary ID.
    'campaign' =>
      ResourceNames::forCampaign($customerId, self::SMART_CAMPAIGN_TEMPORARY_ID),
    // The ad group type must be set to SMART_CAMPAIGN_ADS.
    'type' => AdGroupType::SMART_CAMPAIGN_ADS
  ]);

  // Creates the MutateOperation that creates the ad group.
  return new MutateOperation([
    'ad_group_operation' => new AdGroupOperation(['create' => $adGroup])
  ]);
}
   

Python

def create_ad_group_operation(client, customer_id):
  """Creates a MutateOperation that creates a new ad group.

  A temporary ID will be used in the campaign resource name for this
  ad group to associate it with the Smart campaign created in earlier steps.
  A temporary ID will also be used for its own resource name so that we can
  associate an ad group ad with it later in the process.

  Only one ad group can be created for a given Smart campaign.

  Args:
    client: an initialized GoogleAdsClient instance.
    customer_id: a client customer ID.

  Returns:
    a MutateOperation that creates a new ad group.
  """
  mutate_operation = client.get_type("MutateOperation")
  ad_group = mutate_operation.ad_group_operation.create
  # Set the ad group ID to a temporary ID.
  ad_group.resource_name = client.get_service("AdGroupService").ad_group_path(
    customer_id, _AD_GROUP_TEMPORARY_ID
  )
  ad_group.name = f"Smart campaign ad group #{uuid4()}"
  # Set the campaign ID to a temporary ID.
  ad_group.campaign = client.get_service("CampaignService").campaign_path(
    customer_id, _SMART_CAMPAIGN_TEMPORARY_ID
  )
  # The ad group type must be set to SMART_CAMPAIGN_ADS.
  ad_group.type_ = client.enums.AdGroupTypeEnum.SMART_CAMPAIGN_ADS

  return mutate_operation
   

Ruby

# Creates a mutate_operation that creates a new ad group.
# A temporary ID will be used in the campaign resource name for this
# ad group to associate it with the Smart campaign created in earlier steps.
# A temporary ID will also be used for its own resource name so that we can
# associate an ad group ad with it later in the process.
# Only one ad group can be created for a given Smart campaign.
def create_ad_group_operation(client, customer_id)
 mutate_operation = client.operation.mutate do |m|
  m.ad_group_operation = client.operation.create_resource.ad_group do |ag|
   # Set the ad group ID to a temporary ID.
   ag.resource_name = client.path.ad_group(customer_id, AD_GROUP_TEMPORARY_ID)
   ag.name = "Smart campaign ad group ##{(Time.new.to_f * 1000).to_i}"
   # Set the campaign ID to a temporary ID.
   ag.campaign = client.path.campaign(customer_id, SMART_CAMPAIGN_TEMPORARY_ID)
   # The ad group type must be set to SMART_CAMPAIGN_ADS.
   ag.type = :SMART_CAMPAIGN_ADS
  end
 end

 mutate_operation
end
   

Perl

# Creates a MutateOperation that creates a new ad group.
# A temporary ID will be used in the campaign resource name for this ad group to
# associate it with the Smart campaign created in earlier steps. A temporary ID
# will also be used for its own resource name so that we can associate an ad group ad
# with it later in the process.
# Only one ad group can be created for a given Smart campaign.
sub _create_ad_group_operation {
 my ($customer_id) = @_;

 return
  Google::Ads::GoogleAds::V17::Services::GoogleAdsService::MutateOperation->
  new({
   adGroupOperation =>
    Google::Ads::GoogleAds::V17::Services::AdGroupService::AdGroupOperation
    ->new({
     create => Google::Ads::GoogleAds::V17::Resources::AdGroup->new({
       # Set the ad group ID to a temporary ID.
       resourceName =>
        Google::Ads::GoogleAds::V17::Utils::ResourceNames::ad_group(
        $customer_id, AD_GROUP_TEMPORARY_ID
        ),
       name => "Smart campaign ad group #" . uniqid(),
       # Set the campaign ID to a temporary ID.
       campaign =>
        Google::Ads::GoogleAds::V17::Utils::ResourceNames::campaign(
        $customer_id, SMART_CAMPAIGN_TEMPORARY_ID
        ),
       # The ad group type must be set to SMART_CAMPAIGN_ADS.
       type => SMART_CAMPAIGN_ADS
      })})});
}
   

Utwórz reklamę grupy reklam

Kampania inteligentna może zawierać tylko jedną grupę reklam, ale może ona zawierać wiele reklam. Tekst reklamy w kampanii inteligentnej jest wybierany dynamicznie, więc nagłówki i teksty reklamy z różnych reklam mogą zostać połączone.

Najważniejsze wymagania dotyczące reklam w kampanii inteligentnej:

 • type musi mieć wartość AdTypeEnum.SMART_CAMPAIGN_AD.
 • Możesz podać maksymalnie 3 nagłówki.
 • Możesz podać maksymalnie 2 teksty reklamy.

W poniższym przykładzie w polu ad_group ustawiamy nazwę tymczasową zasobu używaną do utworzenia powyższej grupy reklam.

Java

private MutateOperation createAdGroupAdOperation(
  long customerId, SmartCampaignAdInfo adSuggestions) {
 MutateOperation.Builder opBuilder = MutateOperation.newBuilder();

 // Constructs an Ad instance containing a SmartCampaignAd.
 Ad.Builder adBuilder = Ad.newBuilder();
 adBuilder
   .setType(AdType.SMART_CAMPAIGN_AD)
   // The SmartCampaignAdInfo object includes headlines and descriptions retrieved
   // from the suggestSmartCampaignAd method. It's recommended that users review and approve or
   // update these creatives before they're set on the ad. It's possible that some or all of
   // these assets may contain empty texts, which should not be set on the ad and instead
   // should be replaced with meaningful texts from the user. Below we just accept the
   // creatives that were suggested while filtering out empty assets, but individual workflows
   // will vary here.
   .getSmartCampaignAdBuilder()
   .addAllHeadlines(
     adSuggestions.getHeadlinesList().stream()
       .filter(h -> h.hasText())
       .collect(Collectors.toList()))
   .addAllDescriptions(
     adSuggestions.getDescriptionsList().stream()
       .filter(d -> d.hasText())
       .collect(Collectors.toList()));

 // Adds additional headlines + descriptions if we didn't get enough back from the suggestion
 // service.
 int numHeadlines = adBuilder.getSmartCampaignAdBuilder().getHeadlinesCount();
 if (numHeadlines < NUM_REQUIRED_HEADLINES) {
  for (int i = 0; i < NUM_REQUIRED_HEADLINES - numHeadlines; ++i) {
   adBuilder
     .getSmartCampaignAdBuilder()
     .addHeadlines(AdTextAsset.newBuilder().setText("Placeholder headline " + i).build());
  }
 }
 if (adSuggestions.getDescriptionsCount() < NUM_REQUIRED_DESCRIPTIONS) {
  int numDescriptions = adBuilder.getSmartCampaignAdBuilder().getDescriptionsCount();
  for (int i = 0; i < NUM_REQUIRED_DESCRIPTIONS - numDescriptions; ++i) {
   adBuilder
     .getSmartCampaignAdBuilder()
     .addDescriptions(
       AdTextAsset.newBuilder().setText("Placeholder description " + i).build());
  }
 }

 opBuilder
   .getAdGroupAdOperationBuilder()
   .getCreateBuilder()
   .setAdGroup(ResourceNames.adGroup(customerId, AD_GROUP_TEMPORARY_ID))
   .setAd(adBuilder);
 return opBuilder.build();
}
   

C#

/// <summary>
/// Creates a MutateOperation that creates a new ad group ad.
/// A temporary ID will be used in the ad group resource name for this ad group ad to
/// associate it with the ad group created in earlier steps.
/// </summary>
/// <param name="customerId">The Google Ads customer ID.</param>
/// <param name="adSuggestions">SmartCampaignAdInfo with ad creative
/// suggestions.</param>
/// <returns>A MutateOperation that creates a new ad group ad.</returns>
private MutateOperation CreateAdGroupAdOperation(long customerId, SmartCampaignAdInfo
  adSuggestions)
{
  AdGroupAd adGroupAd = new AdGroupAd
  {
    AdGroup = ResourceNames.AdGroup(customerId, AD_GROUP_TEMPORARY_ID),
    Ad = new Ad
    {
      SmartCampaignAd = new SmartCampaignAdInfo(),
    },
  };

  SmartCampaignAdInfo ad = adGroupAd.Ad.SmartCampaignAd;

  // The SmartCampaignAdInfo object includes headlines and descriptions
  // retrieved from the SmartCampaignSuggestService.SuggestSmartCampaignAd
  // method. It's recommended that users review and approve or update these
  // creatives before they're set on the ad. It's possible that some or all of
  // these assets may contain empty texts, which should not be set on the ad
  // and instead should be replaced with meaninful texts from the user. Below
  // we just accept the creatives that were suggested while filtering out empty
  // assets. If no headlines or descriptions were suggested, then we manually
  // add some, otherwise this operation will generate an INVALID_ARGUMENT
  // error. Individual workflows will likely vary here.
  ad.Headlines.Add(adSuggestions.Headlines);
  ad.Descriptions.Add(adSuggestions.Descriptions);

  // If there are fewer headlines than are required, we manually add additional
  // headlines to make up for the difference.
  if (adSuggestions.Headlines.Count() < NUM_REQUIRED_HEADLINES)
  {
    for (int i = 0; i < NUM_REQUIRED_HEADLINES - adSuggestions.Headlines.Count(); i++)
    {
      ad.Headlines.Add(new AdTextAsset()
      {
        Text = $"Placeholder headline {i + 1}"
      });
    }
  }

  // If there are fewer descriptions than are required, we manually add
  // additional descriptions to make up for the difference.
  if (adSuggestions.Descriptions.Count() < NUM_REQUIRED_DESCRIPTIONS)
  {
    for (int i = 0; i < NUM_REQUIRED_DESCRIPTIONS -
      adSuggestions.Descriptions.Count(); i++)
    {
      ad.Descriptions.Add(new AdTextAsset()
      {
        Text = $"Placeholder description {i + 1}"
      });
    }
  }

  return new MutateOperation
  {
    AdGroupAdOperation = new AdGroupAdOperation
    {
      Create = adGroupAd
    }
  };
}
   

PHP

private static function createAdGroupAdOperation(
  int $customerId,
  ?SmartCampaignAdInfo $adSuggestions
): MutateOperation {
  if (is_null($adSuggestions)) {
    $smartCampaignAdInfo = new SmartCampaignAdInfo();
  } else {
    // The SmartCampaignAdInfo object includes headlines and descriptions retrieved
    // from the SmartCampaignSuggestService::SuggestSmartCampaignAd method. It's
    // recommended that users review and approve or update these creatives before
    // they're set on the ad. It's possible that some or all of these assets may
    // contain empty texts, which should not be set on the ad and instead should be
    // replaced with meaningful texts from the user. Below we just accept the creatives
    // that were suggested while filtering out empty assets, but individual workflows
    // will vary here.
    $smartCampaignAdInfo = new SmartCampaignAdInfo([
      'headlines' => array_filter(
        iterator_to_array($adSuggestions->getHeadlines()->getIterator()),
        function ($value) {
          return $value->getText();
        }
      ),
      'descriptions' => array_filter(
        iterator_to_array($adSuggestions->getDescriptions()->getIterator()),
        function ($value) {
          return $value->getText();
        }
      )
    ]);
  }
  // Creates the ad group ad object.
  $adGroupAd = new AdGroupAd([
    // Sets the ad group ID to a temporary ID.
    'ad_group' => ResourceNames::forAdGroup($customerId, self::AD_GROUP_TEMPORARY_ID),
    'ad' => new Ad([
      // Sets the type to SMART_CAMPAIGN_AD.
      'type' => AdType::SMART_CAMPAIGN_AD,
      'smart_campaign_ad' => $smartCampaignAdInfo
    ])
  ]);

  // The SmartCampaignAdInfo object includes headlines and descriptions retrieved from the
  // SmartCampaignSuggestService.SuggestSmartCampaignAd method. It's recommended that users
  // review and approve or update these ads before they're set on the ad. It's possible that
  // some or all of these assets may contain empty texts, which should not be set on the ad
  // and instead should be replaced with meaningful texts from the user.
  // Below we just accept the ads that were suggested while filtering out empty assets.
  // If no headlines or descriptions were suggested, then we manually add some, otherwise
  // this operation will generate an INVALID_ARGUMENT error. Individual workflows will likely
  // vary here.
  $currentHeadlinesCount = $smartCampaignAdInfo->getHeadlines()->count();
  for ($i = 0; $i < self::NUM_REQUIRED_HEADLINES - $currentHeadlinesCount; $i++) {
    $smartCampaignAdInfo->setHeadlines(
      array_merge(
        iterator_to_array($smartCampaignAdInfo->getHeadlines()),
        [new AdTextAsset(['text' => 'Placeholder headline ' . $i])]
      )
    );
  }
  $currentDescriptionsCount = $smartCampaignAdInfo->getDescriptions()->count();
  for ($i = 0; $i < self::NUM_REQUIRED_DESCRIPTIONS - $currentDescriptionsCount; $i++) {
    $smartCampaignAdInfo->setDescriptions(
      array_merge(
        iterator_to_array($smartCampaignAdInfo->getDescriptions()),
        [new AdTextAsset(['text' => 'Placeholder description ' . $i])]
      )
    );
  }

  // Creates the MutateOperation that creates the ad group ad.
  return new MutateOperation([
    'ad_group_ad_operation' => new AdGroupAdOperation(['create' => $adGroupAd])
  ]);
}
   

Python

def create_ad_group_ad_operation(client, customer_id, ad_suggestions):
  """Creates a MutateOperation that creates a new ad group ad.

  A temporary ID will be used in the ad group resource name for this
  ad group ad to associate it with the ad group created in earlier steps.

  Args:
    client: an initialized GoogleAdsClient instance.
    customer_id: a client customer ID.
    ad_suggestions: a SmartCampaignAdInfo object with ad creative
     suggestions.

  Returns:
    a MutateOperation that creates a new ad group ad.
  """
  mutate_operation = client.get_type("MutateOperation")
  ad_group_ad = mutate_operation.ad_group_ad_operation.create
  # Set the ad group ID to a temporary ID.
  ad_group_ad.ad_group = client.get_service("AdGroupService").ad_group_path(
    customer_id, _AD_GROUP_TEMPORARY_ID
  )
  # Set the type to SMART_CAMPAIGN_AD.
  ad_group_ad.ad.type_ = client.enums.AdTypeEnum.SMART_CAMPAIGN_AD
  ad = ad_group_ad.ad.smart_campaign_ad

  # The SmartCampaignAdInfo object includes headlines and descriptions
  # retrieved from the SmartCampaignSuggestService.SuggestSmartCampaignAd
  # method. It's recommended that users review and approve or update these
  # creatives before they're set on the ad. It's possible that some or all of
  # these assets may contain empty texts, which should not be set on the ad
  # and instead should be replaced with meaningful texts from the user. Below
  # we just accept the creatives that were suggested while filtering out empty
  # assets. If no headlines or descriptions were suggested, then we manually
  # add some, otherwise this operation will generate an INVALID_ARGUMENT
  # error. Individual workflows will likely vary here.
  ad.headlines = [asset for asset in ad_suggestions.headlines if asset.text]
  num_missing_headlines = _REQUIRED_NUM_HEADLINES - len(ad.headlines)

  # If there are fewer headlines than are required, we manually add additional
  # headlines to make up for the difference.
  for i in range(num_missing_headlines):
    headline = client.get_type("AdTextAsset")
    headline.text = f"placeholder headline {i}"
    ad.headlines.append(headline)

  ad.descriptions = [
    asset for asset in ad_suggestions.descriptions if asset.text
  ]
  num_missing_descriptions = _REQUIRED_NUM_DESCRIPTIONS - len(ad.descriptions)

  # If there are fewer descriptions than are required, we manually add
  # additional descriptions to make up for the difference.
  for i in range(num_missing_descriptions):
    description = client.get_type("AdTextAsset")
    description.text = f"placeholder description {i}"
    ad.descriptions.append(description)

  return mutate_operation
   

Ruby

# Creates a mutate_operation that creates a new ad group ad.
# A temporary ID will be used in the ad group resource name for this
# ad group ad to associate it with the ad group created in earlier steps.
def create_ad_group_ad_operation(client, customer_id, ad_suggestions)
 mutate_operation = client.operation.mutate do |m|
  m.ad_group_ad_operation = client.operation.create_resource.ad_group_ad do |aga|
   # Set the ad group ID to a temporary ID.
   aga.ad_group = client.path.ad_group(customer_id, AD_GROUP_TEMPORARY_ID)
   aga.ad = client.resource.ad do |ad|
    # Set the type to SMART_CAMPAIGN_AD.
    ad.type = :SMART_CAMPAIGN_AD
    ad.smart_campaign_ad = client.resource.smart_campaign_ad_info do |sca|
     # The SmartCampaignAdInfo object includes headlines and descriptions
     # retrieved from the SmartCampaignSuggestService.SuggestSmartCampaignAd
     # method. It's recommended that users review and approve or update these
     # creatives before they're set on the ad. It's possible that some or all of
     # these assets may contain empty texts, which should not be set on the ad
     # and instead should be replaced with meaningful texts from the user. Below
     # we just accept the creatives that were suggested while filtering out empty
     # assets. If no headlines or descriptions were suggested, then we manually
     # add some, otherwise this operation will generate an INVALID_ARGUMENT
     # error. Individual workflows will likely vary here.
     sca.headlines += ad_suggestions.headlines.filter(&:text) if ad_suggestions
     if sca.headlines.size < REQUIRED_NUM_HEADLINES
      (REQUIRED_NUM_HEADLINES - sca.headlines.size).times do |i|
       sca.headlines << client.resource.ad_text_asset do |asset|
        asset.text = "placeholder headline #{i}"
       end
      end
     end

     sca.descriptions += ad_suggestions.descriptions.filter(&:text) if ad_suggestions
     if sca.descriptions.size < REQUIRED_NUM_DESCRIPTIONS
      (REQUIRED_NUM_DESCRIPTIONS - sca.descriptions.size).times do |i|
       sca.descriptions << client.resource.ad_text_asset do |asset|
        asset.text = "placeholder description #{i}"
       end
      end
     end
    end
   end
  end
 end

 mutate_operation
end
   

Perl

# Creates a MutateOperation that creates a new ad group ad.
# A temporary ID will be used in the ad group resource name for this ad group ad
# to associate it with the ad group created in earlier steps.
sub _create_ad_group_ad_operation {
 my ($customer_id, $ad_suggestions) = @_;

 my $mutate_operation =
  Google::Ads::GoogleAds::V17::Services::GoogleAdsService::MutateOperation->
  new({
   adGroupAdOperation =>
    Google::Ads::GoogleAds::V17::Services::AdGroupAdService::AdGroupAdOperation
    ->new({
     create => Google::Ads::GoogleAds::V17::Resources::AdGroupAd->new({
       adGroup =>
        # Set the ad group ID to a temporary ID.
        Google::Ads::GoogleAds::V17::Utils::ResourceNames::ad_group(
        $customer_id, AD_GROUP_TEMPORARY_ID
        ),
       ad => Google::Ads::GoogleAds::V17::Resources::Ad->new({
         # Set the type to SMART_CAMPAIGN_AD.
         type      => SMART_CAMPAIGN_AD,
         smartCampaignAd =>
          Google::Ads::GoogleAds::V17::Common::SmartCampaignAdInfo->
          new({
           headlines  => [],
           descriptions => []})})})})});

 # The SmartCampaignAdInfo object includes headlines and descriptions
 # retrieved from the SmartCampaignSuggestService.SuggestSmartCampaignAd
 # method. It's recommended that users review and approve or update these
 # creatives before they're set on the ad. It's possible that some or all of
 # these assets may contain empty texts, which should not be set on the ad
 # and instead should be replaced with meaningful texts from the user. Below
 # we just accept the creatives that were suggested while filtering out empty
 # assets. If no headlines or descriptions were suggested, then we manually
 # add some, otherwise this operation will generate an INVALID_ARGUMENT
 # error. Individual workflows will likely vary here.
 my $smart_campaign_ad =
  $mutate_operation->{adGroupAdOperation}{create}{ad}{smartCampaignAd};

 foreach my $asset (@{$ad_suggestions->{headlines}}) {
  push @{$smart_campaign_ad->{headlines}}, $asset
   if defined $asset->{text};
 }
 # If there are fewer headlines than are required, we manually add additional
 # headlines to make up for the difference.
 my $num_missing_headlines =
  REQUIRED_NUM_HEADLINES - scalar @{$smart_campaign_ad->{headlines}};
 for (my $i = 0 ; $i < $num_missing_headlines ; $i++) {
  push @{$smart_campaign_ad->{headlines}},
   Google::Ads::GoogleAds::V17::Common::AdTextAsset->new({
    text => "placeholder headline " . $i
   });
 }

 foreach my $asset (@{$ad_suggestions->{descriptions}}) {
  push @{$smart_campaign_ad->{descriptions}}, $asset
   if defined $asset->{text};
 }
 # If there are fewer descriptions than are required, we manually add
 # additional descriptions to make up for the difference.
 my $num_missing_descriptions =
  REQUIRED_NUM_DESCRIPTIONS - scalar @{$smart_campaign_ad->{descriptions}};
 for (my $i = 0 ; $i < $num_missing_descriptions ; $i++) {
  push @{$smart_campaign_ad->{descriptions}},
   Google::Ads::GoogleAds::V17::Common::AdTextAsset->new({
    text => "placeholder description " . $i
   });
 }

 return $mutate_operation;
}