Strumieniowe przesyłanie raportów

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Są 3 metody pobierania elementów i raportowania danych przez interfejs Google Ads API.

Ten przewodnik dotyczy głównie danych przesyłanych strumieniowo z GoogleAdsService. Wyróżniamy 3 metody pobierania danych:

UsługaGoogleAds.Wyszukiwarka UsługaGoogleAds.Wyszukiwarka Żądania GET
Odpowiednie do kodu produkcyjnego Tak Tak Nie (tylko na potrzeby debugowania)
Usługa GoogleAdsService GoogleAdsService Usługi związane z zasobami (na przykład CampaignService)
Scenariusz Pobieranie obiektów i raportów Pobieranie obiektów i raportów Pobieram obiekty
Odpowiedź Strumień obiektów GoogleAdsRow Strony obiektów GoogleAdsRow 1 obiekt (na przykład Campaign).
Pola odpowiedzi Tylko określone w zapytaniu Tylko określone w zapytaniu Wszystkie pola zostały wypełnione
Limity dzienne Limity dzienne na podstawie poziomów dostępu Limity dzienne na podstawie poziomów dostępu 1000 żądań dziennie

Mimo że Search może wysłać wiele żądań z podziałem na strony, by pobrać cały raport, SearchStream wysyła pojedyncze żądanie i trwale nawiązuje połączenie z interfejsem Google Ads API, niezależnie od rozmiaru raportu.

W przypadku SearchStream pakiety danych zaczynają być pobierane natychmiast, a całkowity wynik jest buforowany w buforze danych. Twój kod może rozpocząć buforowanie danych bez konieczności czekania na zakończenie całego strumienia.

Wyeliminowanie czasu przesyłania danych w obie strony, który jest wymagany do przesłania każdej strony odpowiedzi Search w zależności od aplikacji, SearchStream może poprawić wydajność przy stronicowaniu, zwłaszcza w przypadku większych raportów.

Przykład

Załóżmy, że raport składa się z 100,000 wierszy. W poniższej tabeli znajdziesz różnice dotyczące obu metod.

SearchStream, Szukaj
Rozmiar strony Nie dotyczy 10 000 wierszy na stronie
Liczba żądań do interfejsu API 1 żądanie 10 żądań
Liczba odpowiedzi API 1 ciągły strumień 10 odpowiedzi

Czynniki wydajności

Zasadniczo zalecamy stosowanie SearchStream zamiast Search z następujących powodów.

 • W przypadku raportów na jednej stronie (poniżej 10 tys. wierszy): nie ma różnicy w wydajności między obiema metodami.

 • SearchStream

Ograniczenia liczby żądań

Dzienny limit obu metod odpowiada standardom i poziomom dostępu tokena programisty. Pojedyncze zapytanie lub raport jest liczone jako 1 operacja niezależnie od tego, czy wynik jest skanowany lub przesyłany strumieniowo.

Przykłady kodu

Java

private void runExample(GoogleAdsClient googleAdsClient, long customerId) {
 try (GoogleAdsServiceClient googleAdsServiceClient =
   googleAdsClient.getLatestVersion().createGoogleAdsServiceClient()) {
  String searchQuery =
    "SELECT campaign.id, "
      + "campaign.name, "
      + "ad_group.id, "
      + "ad_group.name, "
      + "ad_group_criterion.criterion_id, "
      + "ad_group_criterion.keyword.text, "
      + "ad_group_criterion.keyword.match_type, "
      + "metrics.impressions, "
      + "metrics.clicks, "
      + "metrics.cost_micros "
      + "FROM keyword_view "
      + "WHERE segments.date DURING LAST_7_DAYS "
      + "AND campaign.advertising_channel_type = 'SEARCH' "
      + "AND ad_group.status = 'ENABLED' "
      + "AND ad_group_criterion.status IN ('ENABLED', 'PAUSED') "
      // Limits to the 50 keywords with the most impressions in the date range.
      + "ORDER BY metrics.impressions DESC "
      + "LIMIT 50";
  // Constructs the SearchGoogleAdsStreamRequest.
  SearchGoogleAdsStreamRequest request =
    SearchGoogleAdsStreamRequest.newBuilder()
      .setCustomerId(Long.toString(customerId))
      .setQuery(searchQuery)
      .build();

  // Creates and issues a search Google Ads stream request that will retrieve all of the
  // requested field values for the keyword.
  ServerStream<SearchGoogleAdsStreamResponse> stream =
    googleAdsServiceClient.searchStreamCallable().call(request);

  // Iterates through the results in the stream response and prints all of the requested
  // field values for the keyword in each row.
  for (SearchGoogleAdsStreamResponse response : stream) {
   for (GoogleAdsRow googleAdsRow : response.getResultsList()) {
    Campaign campaign = googleAdsRow.getCampaign();
    AdGroup adGroup = googleAdsRow.getAdGroup();
    AdGroupCriterion adGroupCriterion = googleAdsRow.getAdGroupCriterion();
    Metrics metrics = googleAdsRow.getMetrics();

    System.out.printf(
      "Keyword text '%s' with "
        + "match type '%s' "
        + "and ID %d "
        + "in ad group '%s' "
        + "with ID %d "
        + "in campaign '%s' "
        + "with ID %d "
        + "had %d impression(s), "
        + "%d click(s), "
        + "and %d cost (in micros) "
        + "during the last 7 days.%n",
      adGroupCriterion.getKeyword().getText(),
      adGroupCriterion.getKeyword().getMatchType(),
      adGroupCriterion.getCriterionId(),
      adGroup.getName(),
      adGroup.getId(),
      campaign.getName(),
      campaign.getId(),
      metrics.getImpressions(),
      metrics.getClicks(),
      metrics.getCostMicros());
   }
  }
 }
}
   

C#

public void Run(GoogleAdsClient client, long customerId)
{
  // Get the GoogleAdsService.
  GoogleAdsServiceClient googleAdsService = client.GetService(
    Services.V11.GoogleAdsService);

  // Create the query.
  string query =
    @"SELECT
     campaign.id,
     campaign.name,
     ad_group.id,
     ad_group.name,
     ad_group_criterion.criterion_id,
     ad_group_criterion.keyword.text,
     ad_group_criterion.keyword.match_type,
     metrics.impressions,
     metrics.clicks,
     metrics.cost_micros
   FROM keyword_view
   WHERE segments.date DURING LAST_7_DAYS
     AND campaign.advertising_channel_type = 'SEARCH'
     AND ad_group.status = 'ENABLED'
     AND ad_group_criterion.status IN ('ENABLED','PAUSED')
   ORDER BY metrics.impressions DESC
   LIMIT 50";

  try
  {
    // Issue a search request.
    googleAdsService.SearchStream(customerId.ToString(), query,
      delegate (SearchGoogleAdsStreamResponse resp)
      {
        // Display the results.
        foreach (GoogleAdsRow criterionRow in resp.Results)
        {
          Console.WriteLine(
            "Keyword with text " +
            $"'{criterionRow.AdGroupCriterion.Keyword.Text}', match type " +
            $"'{criterionRow.AdGroupCriterion.Keyword.MatchType}' and ID " +
            $"{criterionRow.AdGroupCriterion.CriterionId} in ad group " +
            $"'{criterionRow.AdGroup.Name}' with ID " +
            $"{criterionRow.AdGroup.Id} in campaign " +
            $"'{criterionRow.Campaign.Name}' with ID " +
            $"{criterionRow.Campaign.Id} had " +
            $"{criterionRow.Metrics.Impressions.ToString()} impressions, " +
            $"{criterionRow.Metrics.Clicks} clicks, and " +
            $"{criterionRow.Metrics.CostMicros} cost (in micros) during the " +
            "last 7 days.");
        }
      }
    );
  }
  catch (GoogleAdsException e)
  {
    Console.WriteLine("Failure:");
    Console.WriteLine($"Message: {e.Message}");
    Console.WriteLine($"Failure: {e.Failure}");
    Console.WriteLine($"Request ID: {e.RequestId}");
    throw;
  }
}
   

PHP

public static function runExample(GoogleAdsClient $googleAdsClient, int $customerId)
{
  $googleAdsServiceClient = $googleAdsClient->getGoogleAdsServiceClient();
  // Creates a query that retrieves all keyword statistics.
  $query =
    "SELECT campaign.id, "
      . "campaign.name, "
      . "ad_group.id, "
      . "ad_group.name, "
      . "ad_group_criterion.criterion_id, "
      . "ad_group_criterion.keyword.text, "
      . "ad_group_criterion.keyword.match_type, "
      . "metrics.impressions, "
      . "metrics.clicks, "
      . "metrics.cost_micros "
    . "FROM keyword_view "
    . "WHERE segments.date DURING LAST_7_DAYS "
      . "AND campaign.advertising_channel_type = 'SEARCH' "
      . "AND ad_group.status = 'ENABLED' "
      . "AND ad_group_criterion.status IN ('ENABLED', 'PAUSED') "
    // Limits to the 50 keywords with the most impressions in the date range.
    . "ORDER BY metrics.impressions DESC "
    . "LIMIT 50";

  // Issues a search stream request.
  /** @var GoogleAdsServerStreamDecorator $stream */
  $stream =
    $googleAdsServiceClient->searchStream($customerId, $query);

  // Iterates over all rows in all messages and prints the requested field values for
  // the keyword in each row.
  foreach ($stream->iterateAllElements() as $googleAdsRow) {
    /** @var GoogleAdsRow $googleAdsRow */
    $campaign = $googleAdsRow->getCampaign();
    $adGroup = $googleAdsRow->getAdGroup();
    $adGroupCriterion = $googleAdsRow->getAdGroupCriterion();
    $metrics = $googleAdsRow->getMetrics();
    printf(
      "Keyword text '%s' with "
      . "match type %s "
      . "and ID %d "
      . "in ad group '%s' "
      . "with ID %d "
      . "in campaign '%s' "
      . "with ID %d "
      . "had %d impression(s), "
      . "%d click(s), "
      . "and %d cost (in micros) "
      . "during the last 7 days.%s",
      $adGroupCriterion->getKeyword()->getText(),
      KeywordMatchType::name($adGroupCriterion->getKeyword()->getMatchType()),
      $adGroupCriterion->getCriterionId(),
      $adGroup->getName(),
      $adGroup->getId(),
      $campaign->getName(),
      $campaign->getId(),
      $metrics->getImpressions(),
      $metrics->getClicks(),
      $metrics->getCostMicros(),
      PHP_EOL
    );
  }
}
   

Python

def main(client, customer_id):
  ga_service = client.get_service("GoogleAdsService")

  query = """
    SELECT
     campaign.id,
     campaign.name,
     ad_group.id,
     ad_group.name,
     ad_group_criterion.criterion_id,
     ad_group_criterion.keyword.text,
     ad_group_criterion.keyword.match_type,
     metrics.impressions,
     metrics.clicks,
     metrics.cost_micros
    FROM keyword_view WHERE segments.date DURING LAST_7_DAYS
    AND campaign.advertising_channel_type = 'SEARCH'
    AND ad_group.status = 'ENABLED'
    AND ad_group_criterion.status IN ('ENABLED', 'PAUSED')
    ORDER BY metrics.impressions DESC
    LIMIT 50"""

  # Issues a search request using streaming.
  search_request = client.get_type("SearchGoogleAdsStreamRequest")
  search_request.customer_id = customer_id
  search_request.query = query
  stream = ga_service.search_stream(search_request)
  for batch in stream:
    for row in batch.results:
      campaign = row.campaign
      ad_group = row.ad_group
      criterion = row.ad_group_criterion
      metrics = row.metrics
      print(
        f'Keyword text "{criterion.keyword.text}" with '
        f'match type "{criterion.keyword.match_type.name}" '
        f"and ID {criterion.criterion_id} in "
        f'ad group "{ad_group.name}" '
        f'with ID "{ad_group.id}" '
        f'in campaign "{campaign.name}" '
        f"with ID {campaign.id} "
        f"had {metrics.impressions} impression(s), "
        f"{metrics.clicks} click(s), and "
        f"{metrics.cost_micros} cost (in micros) during "
        "the last 7 days."
      )
   

Ruby

def get_keyword_stats(customer_id)
 # GoogleAdsClient will read a config file from
 # ENV['HOME']/google_ads_config.rb when called without parameters
 client = Google::Ads::GoogleAds::GoogleAdsClient.new

 ga_service = client.service.google_ads

 # Limits to the 50 keywords with the most impressions in the date range.
 # If you wish to exclude entries with zero impressions, include a
 # predicate in the WHERE statement like 'metrics.impressions > 0'
 query = <<~QUERY
  SELECT campaign.id,
      campaign.name,
      ad_group.id,
      ad_group.name,
      ad_group_criterion.criterion_id,
      ad_group_criterion.keyword.text,
      ad_group_criterion.keyword.match_type,
      metrics.impressions,
      metrics.clicks,
      metrics.cost_micros
  FROM keyword_view
  WHERE segments.date DURING LAST_7_DAYS
   AND campaign.advertising_channel_type = 'SEARCH'
   AND ad_group.status = 'ENABLED'
   AND ad_group_criterion.status IN ('ENABLED', 'PAUSED')
  ORDER BY metrics.impressions DESC
  LIMIT 50
 QUERY

 responses = ga_service.search_stream(customer_id: customer_id, query: query)

 responses.each do |response|
  response.results.each do |row|
   campaign = row.campaign
   ad_group = row.ad_group
   criterion = row.ad_group_criterion
   metrics = row.metrics

   puts "Keyword text '#{criterion.keyword.text}' with match type "\
    "'#{criterion.keyword.match_type}' and ID #{criterion.criterion_id} in "\
    "ad group '#{ad_group.name}' with ID #{ad_group.id} in campaign "\
    "'#{campaign.name}' with ID #{campaign.id} had #{metrics.impressions} "\
    "impression(s), #{metrics.clicks} click(s), and #{metrics.cost_micros} "\
    "cost (in micros) during the last 7 days."
  end
 end
end
   

Perl

sub get_keyword_stats {
 my ($api_client, $customer_id) = @_;

 # Limit to the 50 keywords with the most impressions in the date range.
 # If you wish to exclude entries with zero impressions, include a
 # predicate in the WHERE statement like 'metrics.impressions > 0'.
 my $search_query =
  "SELECT campaign.id, campaign.name, ad_group.id, ad_group.name, " .
  "ad_group_criterion.criterion_id, ad_group_criterion.keyword.text, " .
  "ad_group_criterion.keyword.match_type, " .
  "metrics.impressions, metrics.clicks, metrics.cost_micros " .
  "FROM keyword_view WHERE segments.date DURING LAST_7_DAYS " .
  "AND campaign.advertising_channel_type = 'SEARCH' " .
  "AND ad_group.status = 'ENABLED' " .
  "AND ad_group_criterion.status IN ('ENABLED', 'PAUSED') " .
  "ORDER BY metrics.impressions DESC LIMIT 50";

 # Create a search Google Ads stream request that will retrieve all keyword
 # statistics.
 my $search_stream_request =
  Google::Ads::GoogleAds::V11::Services::GoogleAdsService::SearchGoogleAdsStreamRequest
  ->new({
   customerId => $customer_id,
   query   => $search_query,
  });

 # Get the GoogleAdsService.
 my $google_ads_service = $api_client->GoogleAdsService();

 my $search_stream_handler =
  Google::Ads::GoogleAds::Utils::SearchStreamHandler->new({
   service => $google_ads_service,
   request => $search_stream_request
  });

 # Issue a search request and process the stream response to print the requested
 # field values for the keyword in each row.
 $search_stream_handler->process_contents(
  sub {
   my $google_ads_row   = shift;
   my $campaign      = $google_ads_row->{campaign};
   my $ad_group      = $google_ads_row->{adGroup};
   my $ad_group_criterion = $google_ads_row->{adGroupCriterion};
   my $metrics      = $google_ads_row->{metrics};

   printf "Keyword text '%s' with match type '%s' and ID %d in ad group" .
    " '%s' with ID %d in campaign '%s' with ID %d had %d impression(s), " .
    "%d click(s), and %d cost (in micros) during the last 7 days.\n",
    $ad_group_criterion->{keyword}{text},
    $ad_group_criterion->{keyword}{matchType},
    $ad_group_criterion->{criterionId},
    $ad_group->{name},
    $ad_group->{id},
    $campaign->{name},
    $campaign->{id},
    $metrics->{impressions},
    $metrics->{clicks},
    $metrics->{costMicros};
  });

 return 1;
}