Tempo wyświetlania wyników

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Język zapytań Google Ads obsługuje stronicowanie, określając w żądaniu page_size. Spowoduje to podzielenie zestawu wyników zapytania na wiele odpowiedzi, z których każda będzie zawierać maksymalnie obiekty page_size. Jeśli zasada page_size nie jest określona, automatycznie ustawiana jest maksymalny rozmiar strony,czyli 10 000 wierszy.

Na przykład w takim zapytaniu:

SELECT
 ad_group.id,
 ad_group_criterion.type,
 ad_group_criterion.criterion_id,
 ad_group_criterion.keyword.text,
 ad_group_criterion.keyword.match_type
FROM ad_group_criterion
WHERE ad_group_criterion.type = KEYWORD

Jeśli Twoje konto zawiera 50 000 słów kluczowych, a parametr page_size ma wartość 1,000, zestaw pierwszej odpowiedzi zawiera 1000 obiektów GoogleAdsRow w pierwszej odpowiedzi oraz next_page_token. Aby pobrać kolejny tysiąc wierszy, wyślij ponownie żądanie z tym samym rozmiarem strony, ale zaktualizuj żądanie page_token do odpowiedzi next_page_token. Wartość page_size w kolejnych żądaniach może się różnić za każdym razem.

Biblioteki stron automatycznie obsługują stronicowanie. Wystarczy iterować tylko wiersze odpowiedzi. Gdy wszystkie wiersze na bieżącej stronie zostały zwrócone, biblioteka klienta automatycznie pobierze nową stronę wierszy, dopóki cały zbiór danych nie zostanie pobrany. Jeśli zamiast gRPC używasz REST, musisz wyraźnie zażądać każdej nowej strony.

Interfejs Google Ads API wewnętrznie zapisuje cały zbiór danych w pamięci podręcznej, więc kolejne żądania są szybsze niż pierwsze. W zależności od przypadku możesz ustawić page_size na dowolną wartość z zakresu od 1 do 10 000. Ogólnie rzecz biorąc, aby przyspieszyć działanie, lepiej użyć większego elementu page_size ze względu na mniejszą liczbę odpowiedzi w obie strony.

Aby można było skorzystać z danych z pamięci podręcznej, w kolejnych żądaniach dane muszą być dokładnie takie same. Nie będą się one wliczały do Twojego limitu, zwłaszcza w przypadku dostępu podstawowego. Jeśli zapytanie będzie się różnić i zostanie wysłane razem z tokenem strony, wystąpi błąd.

Java

// Copyright 2018 Google LLC
//
// Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
// you may not use this file except in compliance with the License.
// You may obtain a copy of the License at
//
//   https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
//
// Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
// distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
// WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
// See the License for the specific language governing permissions and
// limitations under the License.

package com.google.ads.googleads.examples.basicoperations;

import com.beust.jcommander.Parameter;
import com.google.ads.googleads.examples.utils.ArgumentNames;
import com.google.ads.googleads.examples.utils.CodeSampleParams;
import com.google.ads.googleads.lib.GoogleAdsClient;
import com.google.ads.googleads.v11.common.KeywordInfo;
import com.google.ads.googleads.v11.errors.GoogleAdsError;
import com.google.ads.googleads.v11.errors.GoogleAdsException;
import com.google.ads.googleads.v11.resources.AdGroup;
import com.google.ads.googleads.v11.resources.AdGroupCriterion;
import com.google.ads.googleads.v11.services.GoogleAdsRow;
import com.google.ads.googleads.v11.services.GoogleAdsServiceClient;
import com.google.ads.googleads.v11.services.GoogleAdsServiceClient.SearchPagedResponse;
import com.google.ads.googleads.v11.services.SearchGoogleAdsRequest;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.IOException;
import javax.annotation.Nullable;

/**
 * Retrieves keywords for a customer or for a specific ad group, and also demonstrates how to use
 * the {@code omit_unselected_resource_names} option in the Google Ads Query Language (GAQL) to
 * reduce payload size.
 */
public class GetKeywords {

 private static final int PAGE_SIZE = 1_000;

 private static class GetKeywordsParams extends CodeSampleParams {

  @Parameter(names = ArgumentNames.CUSTOMER_ID, required = true)
  private Long customerId;

  @Parameter(names = ArgumentNames.AD_GROUP_ID)
  private Long adGroupId;

  @Parameter(names = ArgumentNames.OMIT_UNSELECTED_RESOURCE_NAMES, arity = 1)
  private Boolean omitUnselectedResourceNames = false;
 }

 public static void main(String[] args) throws IOException {
  GetKeywordsParams params = new GetKeywordsParams();
  if (!params.parseArguments(args)) {

   // Either pass the required parameters for this example on the command line, or insert them
   // into the code here. See the parameter class definition above for descriptions.
   params.customerId = Long.parseLong("INSERT_CUSTOMER_ID_HERE");

   // Optional: Specify an ad group ID to restrict search to only a given ad group.
   params.adGroupId = null;

   // Optional: Add omit_unselected_resource_names=true to the PARAMETERS clause in the GAQL
   // query of the search request.
   params.omitUnselectedResourceNames = false;
  }

  GoogleAdsClient googleAdsClient = null;
  try {
   googleAdsClient = GoogleAdsClient.newBuilder().fromPropertiesFile().build();
  } catch (FileNotFoundException fnfe) {
   System.err.printf(
     "Failed to load GoogleAdsClient configuration from file. Exception: %s%n", fnfe);
   System.exit(1);
  } catch (IOException ioe) {
   System.err.printf("Failed to create GoogleAdsClient. Exception: %s%n", ioe);
   System.exit(1);
  }

  try {
   new GetKeywords()
     .runExample(
       googleAdsClient,
       params.customerId,
       params.adGroupId,
       params.omitUnselectedResourceNames);
  } catch (GoogleAdsException gae) {
   // GoogleAdsException is the base class for most exceptions thrown by an API request.
   // Instances of this exception have a message and a GoogleAdsFailure that contains a
   // collection of GoogleAdsErrors that indicate the underlying causes of the
   // GoogleAdsException.
   System.err.printf(
     "Request ID %s failed due to GoogleAdsException. Underlying errors:%n",
     gae.getRequestId());
   int i = 0;
   for (GoogleAdsError googleAdsError : gae.getGoogleAdsFailure().getErrorsList()) {
    System.err.printf(" Error %d: %s%n", i++, googleAdsError);
   }
   System.exit(1);
  }
 }

 /**
  * Runs the example.
  *
  * @param googleAdsClient the Google Ads API client.
  * @param customerId the client customer ID.
  * @param adGroupId the ad group ID for which keywords will be retrieved. If {@code null}, returns
  *   from all ad groups.
  * @throws GoogleAdsException if an API request failed with one or more service errors.
  * @throws Exception if the example failed due to other errors.
  */
 private void runExample(
   GoogleAdsClient googleAdsClient,
   long customerId,
   @Nullable Long adGroupId,
   boolean omitUnselectedResourceNames) {
  try (GoogleAdsServiceClient googleAdsServiceClient =
    googleAdsClient.getLatestVersion().createGoogleAdsServiceClient()) {
   String searchQuery =
     "SELECT ad_group.id, "
       + "ad_group_criterion.type, "
       + "ad_group_criterion.criterion_id, "
       + "ad_group_criterion.keyword.text, "
       + "ad_group_criterion.keyword.match_type "
       + "FROM ad_group_criterion "
       + "WHERE ad_group_criterion.type = KEYWORD ";
   if (adGroupId != null) {
    searchQuery += String.format("AND ad_group.id = %d", adGroupId);
   }
   // Adds omit_unselected_resource_names=true to the PARAMETERS clause of the GAQL query, which
   // excludes the resource names of all resources that aren't explicitly requested in the SELECT
   // clause. Enabling this option reduces payload size, but if you plan to use a returned
   // object in subsequent mutate operations, make sure you explicitly request its
   // "resource_name" field in your SELECT clause.
   //
   // Read more about PARAMETERS:
   // https://developers.google.com/google-ads/api/docs/query/structure#parameters
   if (omitUnselectedResourceNames) {
    searchQuery += " PARAMETERS omit_unselected_resource_names=true";
   }

   // Creates a request that will retrieve all keywords using pages of the specified page size.
   SearchGoogleAdsRequest request =
     SearchGoogleAdsRequest.newBuilder()
       .setCustomerId(Long.toString(customerId))
       .setPageSize(PAGE_SIZE)
       .setQuery(searchQuery)
       .build();
   // Issues the search request.
   SearchPagedResponse searchPagedResponse = googleAdsServiceClient.search(request);
   // Iterates over all rows in all pages and prints the requested field values for the keyword
   // in each row.
   for (GoogleAdsRow googleAdsRow : searchPagedResponse.iterateAll()) {
    AdGroup adGroup = googleAdsRow.getAdGroup();
    AdGroupCriterion adGroupCriterion = googleAdsRow.getAdGroupCriterion();
    KeywordInfo keywordInfo = adGroupCriterion.getKeyword();
    String adGroupResourceNameStr =
      (!omitUnselectedResourceNames)
        ? String.format(" and resource name '%s'", adGroup.getResourceName())
        : "";
    System.out.printf(
      "Keyword with text '%s', match type '%s', criteria type '%s', and ID %d "
        + "was found in ad group with ID %d%s.%n",
      keywordInfo.getText(),
      keywordInfo.getMatchType(),
      adGroupCriterion.getType(),
      adGroupCriterion.getCriterionId(),
      adGroup.getId(),
      adGroupResourceNameStr);
   }
  }
 }
}

   

C#

// Copyright 2019 Google LLC.
//
// Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
// you may not use this file except in compliance with the License.
// You may obtain a copy of the License at
//
//   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
//
// Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
// distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
// WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
// See the License for the specific language governing permissions and
// limitations under the License.

using CommandLine;
using Google.Ads.Gax.Examples;
using Google.Ads.GoogleAds.Lib;
using Google.Ads.GoogleAds.V11.Errors;
using Google.Ads.GoogleAds.V11.Resources;
using Google.Ads.GoogleAds.V11.Services;
using System;
using System.Collections.Generic;

namespace Google.Ads.GoogleAds.Examples.V11
{
  /// <summary>
  /// This code example illustrates getting keywords and demonstrates how to use the
  /// omit_unselected_resource_names option in GAQL to reduce payload size.
  /// </summary>
  public class GetKeywords : ExampleBase
  {
    /// <summary>
    /// Command line options for running the <see cref="GetKeywords"/> example.
    /// </summary>
    public class Options : OptionsBase
    {
      /// <summary>
      /// The Google Ads customer ID for which the call is made.
      /// </summary>
      [Option("customerId", Required = true, HelpText =
        "The Google Ads customer ID for which the call is made.")]
      public long CustomerId { get; set; }

      /// <summary>
      /// The Google Ads customer ID for which the call is made.
      /// </summary>
      [Option("omitUnselectedResourceNames", Required = false, HelpText =
        "Specifies whether to omit unselected resource names from response.",
        Default = false)]
      public bool? OmitUnselectedResourceNames { get; set; }
    }

    /// <summary>
    /// Main method, to run this code example as a standalone application.
    /// </summary>
    /// <param name="args">The command line arguments.</param>
    public static void Main(string[] args)
    {
      Options options = ExampleUtilities.ParseCommandLine<Options>(args);

      GetKeywords codeExample = new GetKeywords();
      Console.WriteLine(codeExample.Description);
      codeExample.Run(new GoogleAdsClient(),
        options.CustomerId, options.OmitUnselectedResourceNames);
    }

    /// <summary>
    /// Returns a description about the code example.
    /// </summary>
    public override string Description => "This code example illustrates getting keywords " +
      "and demonstrates how to use the omit_unselected_resource_names option in GAQL to " +
      "reduce payload size.";

    /// <summary>
    /// Runs the code example.
    /// </summary>
    /// <param name="client">The Google Ads client.</param>
    /// <param name="customerId">The Google Ads customer ID for which the call is made.</param>
    /// <param name="omitUnselectedResourceNames">Specifies whether to omit unselected resource
    /// names from response.</param>
    public void Run(GoogleAdsClient client, long customerId, bool? omitUnselectedResourceNames)
    {
      // Get the GoogleAdsService.
      GoogleAdsServiceClient googleAdsService = client.GetService(
        Services.V11.GoogleAdsService);
      try
      {
        string query =
          $@"SELECT
            ad_group.id,
            ad_group.status,
            ad_group_criterion.criterion_id,
            ad_group_criterion.keyword.text,
            ad_group_criterion.keyword.match_type
          FROM ad_group_criterion
          WHERE ad_group_criterion.type = 'KEYWORD'
            AND ad_group.status = 'ENABLED'
            AND ad_group_criterion.status IN ('ENABLED', 'PAUSED')";

        // Adds omit_unselected_resource_names=true to the PARAMETERS clause of the
        // Google Ads Query Language (GAQL) query, which excludes the resource names of
        // all resources that aren't explicitly requested in the SELECT clause.
        // Enabling this option reduces payload size, but if you plan to use a returned
        // object in subsequent mutate operations, make sure you explicitly request its
        // "resource_name" field in the SELECT clause.
        //
        // Read more about PARAMETERS:
        // https://developers.google.com/google-ads/api/docs/query/structure#parameters
        if (omitUnselectedResourceNames.HasValue && omitUnselectedResourceNames.Value)
        {
          query += " PARAMETERS omit_unselected_resource_names=true";
        }

        googleAdsService.SearchStream(customerId.ToString(), query,
          delegate (SearchGoogleAdsStreamResponse resp)
          {
            foreach (GoogleAdsRow criterionRow in resp.Results)
            {
              AdGroup adGroup = criterionRow.AdGroup;
              AdGroupCriterion criterion = criterionRow.AdGroupCriterion;
              string andResourceName = null;
              if (omitUnselectedResourceNames.HasValue &&
                omitUnselectedResourceNames.Value)
              {
                andResourceName = "";
              }
              else
              {
                andResourceName = $" and resource name '{adGroup.ResourceName}'";
              }

              Console.WriteLine("Keyword with text '{0}', id = '{1}' and " +
                "match type = '{2}' was retrieved for ad group '{3}'{4}.",
                criterion.Keyword.Text, criterion.CriterionId,
                criterion.Keyword.MatchType, adGroup.Id, andResourceName);
            }
          }
        );
      }
      catch (GoogleAdsException e)
      {
        Console.WriteLine("Failure:");
        Console.WriteLine($"Message: {e.Message}");
        Console.WriteLine($"Failure: {e.Failure}");
        Console.WriteLine($"Request ID: {e.RequestId}");
        throw;
      }
    }
  }
}

   

PHP

<?php

/**
 * Copyright 2018 Google LLC
 *
 * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
 * you may not use this file except in compliance with the License.
 * You may obtain a copy of the License at
 *
 *   https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
 *
 * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
 * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
 * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
 * See the License for the specific language governing permissions and
 * limitations under the License.
 */

namespace Google\Ads\GoogleAds\Examples\BasicOperations;

require __DIR__ . '/../../vendor/autoload.php';

use GetOpt\GetOpt;
use Google\Ads\GoogleAds\Examples\Utils\ArgumentNames;
use Google\Ads\GoogleAds\Examples\Utils\ArgumentParser;
use Google\Ads\GoogleAds\Lib\V11\GoogleAdsClient;
use Google\Ads\GoogleAds\Lib\V11\GoogleAdsClientBuilder;
use Google\Ads\GoogleAds\Lib\V11\GoogleAdsException;
use Google\Ads\GoogleAds\Lib\OAuth2TokenBuilder;
use Google\Ads\GoogleAds\V11\Enums\CriterionTypeEnum\CriterionType;
use Google\Ads\GoogleAds\V11\Enums\KeywordMatchTypeEnum\KeywordMatchType;
use Google\Ads\GoogleAds\V11\Errors\GoogleAdsError;
use Google\Ads\GoogleAds\V11\Services\GoogleAdsRow;
use Google\ApiCore\ApiException;

/**
 * This example gets keywords from ad group criteria and demonstrates how to use the
 * omit_unselected_resource_names option in Google Ads Query Language (GAQL) queries to reduce
 * payload size.
 */
class GetKeywords
{
  private const CUSTOMER_ID = 'INSERT_CUSTOMER_ID_HERE';
  // Optional: Specify an ad group ID below to restrict search to only a given ad group.
  private const AD_GROUP_ID = null;
  // Optional: Change the below value to true to omit unselected resource names from the returned
  // response of GoogleAdsService.
  private const OMIT_UNSELECTED_RESOURCE_NAMES = false;

  private const PAGE_SIZE = 1000;

  public static function main()
  {
    // Either pass the required parameters for this example on the command line, or insert them
    // into the constants above.
    $options = (new ArgumentParser())->parseCommandArguments([
      ArgumentNames::CUSTOMER_ID => GetOpt::REQUIRED_ARGUMENT,
      ArgumentNames::AD_GROUP_ID => GetOpt::OPTIONAL_ARGUMENT,
      ArgumentNames::OMIT_UNSELECTED_RESOURCE_NAMES => GetOpt::OPTIONAL_ARGUMENT
    ]);

    // Generate a refreshable OAuth2 credential for authentication.
    $oAuth2Credential = (new OAuth2TokenBuilder())->fromFile()->build();

    // Construct a Google Ads client configured from a properties file and the
    // OAuth2 credentials above.
    $googleAdsClient = (new GoogleAdsClientBuilder())->fromFile()
      ->withOAuth2Credential($oAuth2Credential)
      ->build();

    try {
      self::runExample(
        $googleAdsClient,
        $options[ArgumentNames::CUSTOMER_ID] ?: self::CUSTOMER_ID,
        $options[ArgumentNames::AD_GROUP_ID] ?: self::AD_GROUP_ID,
        filter_var(
          $options[ArgumentNames::OMIT_UNSELECTED_RESOURCE_NAMES]
            ?: self::OMIT_UNSELECTED_RESOURCE_NAMES,
          FILTER_VALIDATE_BOOLEAN
        )
      );
    } catch (GoogleAdsException $googleAdsException) {
      printf(
        "Request with ID '%s' has failed.%sGoogle Ads failure details:%s",
        $googleAdsException->getRequestId(),
        PHP_EOL,
        PHP_EOL
      );
      foreach ($googleAdsException->getGoogleAdsFailure()->getErrors() as $error) {
        /** @var GoogleAdsError $error */
        printf(
          "\t%s: %s%s",
          $error->getErrorCode()->getErrorCode(),
          $error->getMessage(),
          PHP_EOL
        );
      }
      exit(1);
    } catch (ApiException $apiException) {
      printf(
        "ApiException was thrown with message '%s'.%s",
        $apiException->getMessage(),
        PHP_EOL
      );
      exit(1);
    }
  }

  /**
   * Runs the example.
   *
   * @param GoogleAdsClient $googleAdsClient the Google Ads API client
   * @param int $customerId the customer ID
   * @param int|null $adGroupId the ad group ID for which keywords will be retrieved. If `null`,
   *   returns from all ad groups
   * @param bool $omitUnselectedResourceNames whether to omit the resource names of all resources
   *   not explicitly requested in the SELECT clause of the GAQL query
   */
  public static function runExample(
    GoogleAdsClient $googleAdsClient,
    int $customerId,
    ?int $adGroupId,
    bool $omitUnselectedResourceNames
  ) {
    $googleAdsServiceClient = $googleAdsClient->getGoogleAdsServiceClient();
    // Creates a query that retrieves keywords.
    $query =
     'SELECT ad_group.id, '
       . 'ad_group_criterion.type, '
       . 'ad_group_criterion.criterion_id, '
       . 'ad_group_criterion.keyword.text, '
       . 'ad_group_criterion.keyword.match_type '
     . 'FROM ad_group_criterion '
     . 'WHERE ad_group_criterion.type = KEYWORD';
    if ($adGroupId !== null) {
      $query .= " AND ad_group.id = $adGroupId";
    }
    // Adds omit_unselected_resource_names=true to the PARAMETERS clause of the
    // Google Ads Query Language (GAQL) query, which excludes the resource names of
    // all resources that aren't explicitly requested in the SELECT clause.
    // Enabling this option reduces payload size, but if you plan to use a returned
    // object in subsequent mutate operations, make sure you explicitly request its
    // "resource_name" field in the SELECT clause.
    //
    // Read more about PARAMETERS:
    // https://developers.google.com/google-ads/api/docs/query/structure#parameters
    if ($omitUnselectedResourceNames) {
      $query .= ' PARAMETERS omit_unselected_resource_names=true';
    }

    // Issues a search request by specifying page size.
    $response =
      $googleAdsServiceClient->search($customerId, $query, ['pageSize' => self::PAGE_SIZE]);

    // Iterates over all rows in all pages and prints the requested field values for
    // the keyword in each row.
    foreach ($response->iterateAllElements() as $googleAdsRow) {
      /** @var GoogleAdsRow $googleAdsRow */
      $resourceNameString = $omitUnselectedResourceNames ? '' : sprintf(
        " and resource name '%s'",
        $googleAdsRow->getAdGroup()->getResourceName()
      );
      printf(
        "Keyword with text '%s', match type '%s', criterion type '%s', and ID %d "
        . "was found in ad group with ID %d%s.%s",
        $googleAdsRow->getAdGroupCriterion()->getKeyword()->getText(),
        KeywordMatchType::name(
          $googleAdsRow->getAdGroupCriterion()->getKeyword()->getMatchType()
        ),
        CriterionType::name($googleAdsRow->getAdGroupCriterion()->getType()),
        $googleAdsRow->getAdGroupCriterion()->getCriterionId(),
        $googleAdsRow->getAdGroup()->getId(),
        $resourceNameString,
        PHP_EOL
      );
    }
  }
}

GetKeywords::main();

   

Python

#!/usr/bin/env python
# Copyright 2018 Google LLC
#
# Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
# you may not use this file except in compliance with the License.
# You may obtain a copy of the License at
#
#   https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
#
# Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
# distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
# WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
# See the License for the specific language governing permissions and
# limitations under the License.
"""This example retrieves keywords for a customer for a specific ad group.

It also demonstrates how to use the omit_unselected_resource_names option in
GAQL to reduce payload size.
"""


import argparse
import sys

from google.ads.googleads.client import GoogleAdsClient
from google.ads.googleads.errors import GoogleAdsException


_DEFAULT_PAGE_SIZE = 1000


def main(
  client, customer_id, page_size, ad_group_id, omit_unselected_resource_names
):
  ga_service = client.get_service("GoogleAdsService")

  query = """
    SELECT
     ad_group.id,
     ad_group_criterion.type,
     ad_group_criterion.criterion_id,
     ad_group_criterion.keyword.text,
     ad_group_criterion.keyword.match_type
    FROM ad_group_criterion
    WHERE ad_group_criterion.type = KEYWORD"""

  if ad_group_id:
    query += f" AND ad_group.id = {ad_group_id}"

  # Adds omit_unselected_resource_names=true to the PARAMETERS clause of the
  # Google Ads Query Language (GAQL) query, which excludes the resource names
  # of all resources that aren't explicitly requested in the SELECT clause.
  # Enabling this option reduces payload size, but if you plan to use a
  # returned object in subsequent mutate operations, make sure you explicitly
  # request its "resource_name" field in the SELECT clause.
  #
  # Read more about PARAMETERS:
  # https://developers.google.com/google-ads/api/docs/query/structure#parameters
  if omit_unselected_resource_names:
    query += " PARAMETERS omit_unselected_resource_names=true"

  search_request = client.get_type("SearchGoogleAdsRequest")
  search_request.customer_id = customer_id
  search_request.query = query
  search_request.page_size = page_size

  results = ga_service.search(request=search_request)

  for row in results:
    ad_group = row.ad_group
    ad_group_criterion = row.ad_group_criterion
    keyword = row.ad_group_criterion.keyword

    if omit_unselected_resource_names:
      resource_name_log_statement = ""
    else:
      resource_name_log_statement = (
        f" and resource name '{ad_group.resource_name}'"
      )

    print(
      f'Keyword with text "{keyword.text}", match type '
      f"{keyword.match_type}, criteria type "
      f"{ad_group_criterion.type_}, and ID "
      f"{ad_group_criterion.criterion_id} was found in ad group "
      f"with ID {ad_group.id}{resource_name_log_statement}."
    )


if __name__ == "__main__":
  # GoogleAdsClient will read the google-ads.yaml configuration file in the
  # home directory if none is specified.
  googleads_client = GoogleAdsClient.load_from_storage(version="v11")

  parser = argparse.ArgumentParser(
    description=(
      "Retrieves keywords for the specified customer, or "
      "optionally for a specific ad group."
    )
  )
  # The following argument(s) should be provided to run the example.
  parser.add_argument(
    "-c",
    "--customer_id",
    type=str,
    required=True,
    help="The Google Ads customer ID.",
  )
  parser.add_argument(
    "-a", "--ad_group_id", type=str, help="The ad group ID."
  )
  parser.add_argument(
    "-o",
    "--omit-unselected-resource-names",
    type=bool,
    default=False,
    help="Whether or not the response should omit resource names.",
  )
  args = parser.parse_args()

  try:
    main(
      googleads_client,
      args.customer_id,
      _DEFAULT_PAGE_SIZE,
      args.ad_group_id,
      args.omit_unselected_resource_names,
    )
  except GoogleAdsException as ex:
    print(
      f'Request with ID "{ex.request_id}" failed with status '
      f'"{ex.error.code().name}" and includes the following errors:'
    )
    for error in ex.failure.errors:
      print(f'\tError with message "{error.message}".')
      if error.location:
        for field_path_element in error.location.field_path_elements:
          print(f"\t\tOn field: {field_path_element.field_name}")
    sys.exit(1)

   

Ruby

#!/usr/bin/env ruby
# Encoding: utf-8
#
# Copyright 2018 Google LLC
#
# Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
# you may not use this file except in compliance with the License.
# You may obtain a copy of the License at
#
#   https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
#
# Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
# distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
# WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
# See the License for the specific language governing permissions and
# limitations under the License.
#
# This example retrieves keywords for a customer or for a specific Ad Group and
# demonstrates how to use the omit_unselected_resource_names option in GAQL to
# reduce payload size.

require 'optparse'
require 'google/ads/google_ads'

def get_keywords(customer_id, ad_group_id=nil, omit_unselected_resource_names=false)
 # GoogleAdsClient will read a config file from
 # ENV['HOME']/google_ads_config.rb when called without parameters
 client = Google::Ads::GoogleAds::GoogleAdsClient.new

 search_query = <<~QUERY
  SELECT ad_group.id,
      ad_group_criterion.type,
      ad_group_criterion.criterion_id,
      ad_group_criterion.keyword.text,
      ad_group_criterion.keyword.match_type
  FROM ad_group_criterion
  WHERE ad_group_criterion.type = KEYWORD
 QUERY

 if ad_group_id
  search_query << " AND ad_group.id = #{ad_group_id}"
 end

 # Adds omit_unselected_resource_names=true to the PARAMETERS clause of the
 # Google Ads Query Language (GAQL) query, which excludes the resource names of
 # all resources that aren't explicitly requested in the SELECT clause.
 # Enabling this option reduces payload size, but if you plan to use a returned
 # object in subsequent mutate operations, make sure you explicitly request its
 # "resource_name" field in the SELECT clause.
 #
 # Read more about PARAMETERS:
 # https://developers.google.com/google-ads/api/docs/query/structure#parameters
 if omit_unselected_resource_names
  search_query << ' PARAMETERS omit_unselected_resource_names=true'
 end

 response = client.service.google_ads.search(
  customer_id: customer_id,
  query: search_query,
  page_size: PAGE_SIZE,
 )

 response.each do |row|
   ad_group = row.ad_group
   ad_group_criterion = row.ad_group_criterion
   keyword_info = ad_group_criterion.keyword
   if omit_unselected_resource_names
    and_resource_name = ''
   else
    and_resource_name = " and resource name #{ad_group.resource_name}"
   end

   puts "Keyword with text '#{keyword_info.text}', match type #{keyword_info.match_type}, " \
     "criteria type #{ad_group_criterion.type}, and ID #{ad_group_criterion.criterion_id} " \
     "was found in ad group with ID #{ad_group.id}#{and_resource_name}."
 end
end

if __FILE__ == $0
 PAGE_SIZE = 1000

 options = {}
 # The following parameter(s) should be provided to run the example. You can
 # either specify these by changing the INSERT_XXX_ID_HERE values below, or on
 # the command line.
 #
 # Parameters passed on the command line will override any parameters set in
 # code.
 #
 options[:customer_id] = 'INSERT_CUSTOMER_ID_HERE'
 options[:ad_group_id] = nil

 OptionParser.new do |opts|
  opts.banner = sprintf('Usage: %s [options]', File.basename(__FILE__))

  opts.separator ''
  opts.separator 'Options:'

  opts.on('-C', '--customer-id CUSTOMER-ID', String, 'Customer ID') do |v|
   options[:customer_id] = v
  end

  opts.on('-A', '--ad-group-id AD-GROUP-ID', String,
    '(Optional) Ad Group ID') do |v|
   options[:ad_group_id] = v
  end

  opts.on('-o', '--omit-unselected-resource-names OMIT-UNSELECTED-RESOURCE-NAMES', TrueClass,
  '(Optional) Omit unselected resource names') do |v|
   options[:omit_unselected_resource_names] = v
  end

  opts.separator ''
  opts.separator 'Help:'

  opts.on_tail('-h', '--help', 'Show this message') do
   puts opts
   exit
  end
 end.parse!

 begin
  get_keywords(
   options.fetch(:customer_id).tr("-", ""),
   options[:ad_group_id],
   options[:omit_unselected_resource_names])
 rescue Google::Ads::GoogleAds::Errors::GoogleAdsError => e
  e.failure.errors.each do |error|
   STDERR.printf("Error with message: %s\n", error.message)
   if error.location
    error.location.field_path_elements.each do |field_path_element|
     STDERR.printf("\tOn field: %s\n", field_path_element.field_name)
    end
   end
   error.error_code.to_h.each do |k, v|
    next if v == :UNSPECIFIED
    STDERR.printf("\tType: %s\n\tCode: %s\n", k, v)
   end
  end
  raise
 end
end

   

Perl

#!/usr/bin/perl -w
#
# Copyright 2019, Google LLC
#
# Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
# you may not use this file except in compliance with the License.
# You may obtain a copy of the License at
#
#   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
#
# Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
# distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
# WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
# See the License for the specific language governing permissions and
# limitations under the License.
#
# This example retrieves keywords for a customer or for a specific ad group and
# demonstrates how to use the omit_unselected_resource_names option in GAQL to
# reduce payload size.

use strict;
use warnings;
use utf8;

use FindBin qw($Bin);
use lib "$Bin/../../lib";
use Google::Ads::GoogleAds::Client;
use Google::Ads::GoogleAds::Utils::GoogleAdsHelper;
use Google::Ads::GoogleAds::Utils::SearchGoogleAdsIterator;
use
 Google::Ads::GoogleAds::V11::Services::GoogleAdsService::SearchGoogleAdsRequest;

use Getopt::Long qw(:config auto_help);
use Pod::Usage;
use Cwd qw(abs_path);

use constant PAGE_SIZE => 1000;

# The following parameter(s) should be provided to run the example. You can
# either specify these by changing the INSERT_XXX_ID_HERE values below, or on
# the command line.
#
# Parameters passed on the command line will override any parameters set in
# code.
#
# Running the example with -h will print the command line usage.
my $customer_id = "INSERT_CUSTOMER_ID_HERE";
# Optional: Specify an ad group ID below to restrict search to only a given ad group.
my $ad_group_id = undef;
# Optional: Change the below value to "true" to omit unselected resource names from
# the returned response of GoogleAdsService.
my $omit_unselected_resource_names = undef;

sub get_keywords {
 my ($api_client, $customer_id, $ad_group_id, $omit_unselected_resource_names)
  = @_;

 # Create the search query.
 my $search_query =
  "SELECT ad_group.id, ad_group_criterion.type, " .
  "ad_group_criterion.criterion_id, " .
  "ad_group_criterion.keyword.text, " .
  "ad_group_criterion.keyword.match_type FROM ad_group_criterion " .
  "WHERE ad_group_criterion.type = KEYWORD";

 if (defined $ad_group_id) {
  $search_query .= " AND ad_group.id = $ad_group_id";
 }

 # Add omit_unselected_resource_names = true to the PARAMETERS clause of the
 # Google Ads Query Language (GAQL) query, which excludes the resource names of
 # all resources that aren't explicitly requested in the SELECT clause.
 # Enabling this option reduces payload size, but if you plan to use a returned
 # object in subsequent mutate operations, make sure you explicitly request its
 # "resource_name" field in the SELECT clause.
 #
 # Read more about PARAMETERS:
 # https://developers.google.com/google-ads/api/docs/query/structure#parameters
 if (defined $omit_unselected_resource_names) {
  $search_query .= " PARAMETERS omit_unselected_resource_names = true";
 }

 # Create a search Google Ads request that will retrieve all keywords using pages
 # of the specified page size.
 my $search_request =
  Google::Ads::GoogleAds::V11::Services::GoogleAdsService::SearchGoogleAdsRequest
  ->new({
   customerId => $customer_id,
   query   => $search_query,
   pageSize  => PAGE_SIZE
  });

 # Get the GoogleAdsService.
 my $google_ads_service = $api_client->GoogleAdsService();

 my $iterator = Google::Ads::GoogleAds::Utils::SearchGoogleAdsIterator->new({
  service => $google_ads_service,
  request => $search_request
 });

 # Iterate over all rows in all pages and print the requested field values for
 # the keyword in each row.
 while ($iterator->has_next) {
  my $google_ads_row = $iterator->next;

  my $ad_group      = $google_ads_row->{adGroup};
  my $ad_group_criterion = $google_ads_row->{adGroupCriterion};
  my $keyword_info    = $ad_group_criterion->{keyword};
  my $resource_name_string =
   defined $omit_unselected_resource_names
   ? ""
   : sprintf " and resource name '%s'", $ad_group->{resourceName};

  printf
   "Keyword with text '%s', match type '%s', criteria type '%s', and ID %d "
   . "was found in ad group with ID %d%s.\n",
   $keyword_info->{text},
   $keyword_info->{matchType},
   $ad_group_criterion->{type},
   $ad_group_criterion->{criterionId},
   $ad_group->{id},
   $resource_name_string;
 }

 return 1;
}

# Don't run the example if the file is being included.
if (abs_path($0) ne abs_path(__FILE__)) {
 return 1;
}

# Get Google Ads Client, credentials will be read from ~/googleads.properties.
my $api_client = Google::Ads::GoogleAds::Client->new();

# By default examples are set to die on any server returned fault.
$api_client->set_die_on_faults(1);

# Parameters passed on the command line will override any parameters set in code.
GetOptions(
 "customer_id=s"          => \$customer_id,
 "ad_group_id=i"          => \$ad_group_id,
 "omit_unselected_resource_names=s" => \$omit_unselected_resource_names
);

# Print the help message if the parameters are not initialized in the code nor
# in the command line.
pod2usage(2) if not check_params($customer_id);

# Call the example.
get_keywords(
 $api_client, $customer_id =~ s/-//gr,
 $ad_group_id, $omit_unselected_resource_names
);

=pod

=head1 NAME

get_keywords

=head1 DESCRIPTION

This example retrieves keywords for a customer or for a specific ad group and
demonstrates how to use the omit_unselected_resource_names option in GAQL to
reduce payload size.

=head1 SYNOPSIS

get_keywords.pl [options]

  -help                Show the help message.
  -customer_id            The Google Ads customer ID.
  -ad_group_id            [optional] The ad group ID from which keywords will be retrieved.
                    If not set, keywords from all ad groups will be returned.
  -omit_unselected_resource_names   [optional] Whether to omit the resource names of all resources
                    not explicitly requested in the SELECT clause of the GAQL query.

=cut