Zbiorcze zmiany

Jeśli chcesz jednocześnie wykonywać operacje na różnych typach encji lub wolisz zapisywać dane w jednym punkcie końcowym zamiast używać osobnego punktu końcowego na każdy typ zasobu, możesz używać punktu końcowego GoogleAdsService.Mutate na potrzeby wszystkich obsługiwanych operacji mutacji.

Operacje mutacji

Każdy obiekt MutateGoogleAdsRequest akceptuje powtórzone żądania MutateOperation, z których każda może zawierać 1 operację dla jednego typu zasobu. Aby utworzyć jedną kampanię i jedną grupę reklam w jednym wywołaniu GoogleAdsService.Mutate, musisz utworzyć 2 elementy MutateOperation (jedną dla elementów CampaignOperation i drugą dla AdGroupOperation), a następnie przekazać je do GoogleAdsService.

Ruby

mutate_operation1 = client.operation(:Mutate)
mutate_operation2 = client.operation(:Mutate)

campaign_operation = client.operation(:Campaign)
ad_group_operation = client.operation(:AdGroup)

# Do some setup here to get campaign_operation and ad_group_operation into the
# state you would want them for a regular mutate call to their respective
# services.

mutate_operation1.campaign_operation = campaign_operation
mutate_operation2.ad_group_operation = ad_group_operation

google_ads_service.mutate(customer_id, [mutate_operation1, mutate_operation2])

Podobnie jak inne usługi, ten punkt końcowy obsługuje częściowe awarie i tylko weryfikację.