Pochylenie i obrót

Wybierz platformę: Android iOS JavaScript

Wyświetl próbkę

Przegląd

Możesz ustawić przechylenie i obrót (nagłówek) dla mapy wektorowej, dodając właściwości heading i tilt podczas inicjowania mapy oraz wywołując na mapie metody setTilt i setHeading. Poniższy przykład pokazuje dodanie do mapy kilku przycisków, które pokazują automatyczne dostosowywanie przechylenia i kierunku o 20 stopni.

TypeScript

function initMap(): void {
 const map = new google.maps.Map(
  document.getElementById("map") as HTMLElement,
  {
   center: {
    lat: 37.7893719,
    lng: -122.3942,
   },
   zoom: 16,
   heading: 320,
   tilt: 47.5,
   mapId: "90f87356969d889c",
  }
 );

 const buttons: [string, string, number, google.maps.ControlPosition][] = [
  ["Rotate Left", "rotate", 20, google.maps.ControlPosition.LEFT_CENTER],
  ["Rotate Right", "rotate", -20, google.maps.ControlPosition.RIGHT_CENTER],
  ["Tilt Down", "tilt", 20, google.maps.ControlPosition.TOP_CENTER],
  ["Tilt Up", "tilt", -20, google.maps.ControlPosition.BOTTOM_CENTER],
 ];

 buttons.forEach(([text, mode, amount, position]) => {
  const controlDiv = document.createElement("div");
  const controlUI = document.createElement("button");

  controlUI.classList.add("ui-button");
  controlUI.innerText = `${text}`;
  controlUI.addEventListener("click", () => {
   adjustMap(mode, amount);
  });
  controlDiv.appendChild(controlUI);
  map.controls[position].push(controlDiv);
 });

 const adjustMap = function (mode: string, amount: number) {
  switch (mode) {
   case "tilt":
    map.setTilt(map.getTilt()! + amount);
    break;
   case "rotate":
    map.setHeading(map.getHeading()! + amount);
    break;
   default:
    break;
  }
 };
}

declare global {
 interface Window {
  initMap: () => void;
 }
}
window.initMap = initMap;

JavaScript

function initMap() {
 const map = new google.maps.Map(document.getElementById("map"), {
  center: {
   lat: 37.7893719,
   lng: -122.3942,
  },
  zoom: 16,
  heading: 320,
  tilt: 47.5,
  mapId: "90f87356969d889c",
 });
 const buttons = [
  ["Rotate Left", "rotate", 20, google.maps.ControlPosition.LEFT_CENTER],
  ["Rotate Right", "rotate", -20, google.maps.ControlPosition.RIGHT_CENTER],
  ["Tilt Down", "tilt", 20, google.maps.ControlPosition.TOP_CENTER],
  ["Tilt Up", "tilt", -20, google.maps.ControlPosition.BOTTOM_CENTER],
 ];

 buttons.forEach(([text, mode, amount, position]) => {
  const controlDiv = document.createElement("div");
  const controlUI = document.createElement("button");

  controlUI.classList.add("ui-button");
  controlUI.innerText = `${text}`;
  controlUI.addEventListener("click", () => {
   adjustMap(mode, amount);
  });
  controlDiv.appendChild(controlUI);
  map.controls[position].push(controlDiv);
 });

 const adjustMap = function (mode, amount) {
  switch (mode) {
   case "tilt":
    map.setTilt(map.getTilt() + amount);
    break;
   case "rotate":
    map.setHeading(map.getHeading() + amount);
    break;
   default:
    break;
  }
 };
}

window.initMap = initMap;

CSS

/* 
 * Always set the map height explicitly to define the size of the div element
 * that contains the map. 
 */
#map {
 height: 100%;
}

/* 
 * Optional: Makes the sample page fill the window. 
 */
html,
body {
 height: 100%;
 margin: 0;
 padding: 0;
}

.ui-button {
 background-color: #fff;
 border: 0;
 border-radius: 2px;
 box-shadow: 0 1px 4px -1px rgba(0, 0, 0, 0.3);
 margin: 10px;
 padding: 0 0.5em;
 font: 400 18px Roboto, Arial, sans-serif;
 overflow: hidden;
 height: 40px;
 cursor: pointer;
}
.ui-button:hover {
 background: rgb(235, 235, 235);
}

HTML

<html>
 <head>
  <title>Tilt and Rotation</title>
  <script src="https://polyfill.io/v3/polyfill.min.js?features=default"></script>

  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="./style.css" />
  <script type="module" src="./index.js"></script>
 </head>
 <body>
  <div id="map"></div>

  <!-- 
   The `defer` attribute causes the callback to execute after the full HTML
   document has been parsed. For non-blocking uses, avoiding race conditions,
   and consistent behavior across browsers, consider loading using Promises.
   See https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/load-maps-js-api
   for more information.
   -->
  <script
   src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=AIzaSyB41DRUbKWJHPxaFjMAwdrzWzbVKartNGg&callback=initMap&v=weekly"
   defer
  ></script>
 </body>
</html>

Wypróbuj fragment

Używanie gestów myszy i klawiatury

Jeśli włączono interakcje użytkowników z użytkownikiem w zakresie pochylania i obracania (kierunku) (programowo lub w konsoli Google Cloud), użytkownicy mogą dostosowywać przechylanie i obrót za pomocą myszy i klawiatury:

 • Za pomocą myszy przytrzymaj naciśnięty klawisz Shift, a następnie kliknij i przeciągnij myszką w górę i w dół, aby dostosować nachylenie, oraz w prawo i w lewo, aby dostosować kierunek.
 • Na klawiaturze przytrzymaj naciśnięty klawisz Shift, a następnie za pomocą klawiszy strzałek w górę i w dół dostosuj przechylenie. Strzałki w prawo i w lewo dostosuj kierunek.

Automatyczne dostosowywanie pochylenia i kierunku

Aby automatycznie dostosować przechylenie i kierunek na mapie wektorowej, użyj metod setTilt() i setHeading(). Kierunek to kierunek, w którym kamera jest skierowana w prawo, zaczynając od północy. map.setHeading(90) obróci mapę tak, aby wschód był skierowany do góry. Kąt nachylenia jest mierzony w zenicie, więc map.setTilt(0) patrzy prosto w dół, a map.setTilt(45) daje widok skośny.

 • Wywołaj setTilt(), aby ustawić kąt pochylenia mapy. Aby pobrać aktualną wartość pochylenia, użyj funkcji getTilt().
 • Wywołaj setHeading(), aby ustawić nagłówek mapy. Aby pobrać bieżącą wartość nagłówka, użyj parametru getHeading().

Aby zmienić środek mapy przy zachowaniu przechylenia i kierunku, użyj elementów map.setCenter() lub map.panBy().

Pamiętaj, że zakres dostępnych kątów powiększenia różni się w zależności od bieżącego poziomu powiększenia. Wartości spoza tego zakresu zostaną ograniczone do aktualnie dozwolonego zakresu.

Możesz też użyć metody moveCamera, aby automatycznie zmienić kierunek, przechylenie, wyśrodkować i powiększyć. Więcej informacji

Wpływ na inne metody

Po zastosowaniu do mapy przechylenia lub obrotu wpływa to na działanie innych metod interfejsu Maps JavaScript API:

 • Funkcja map.getBounds() zawsze zwraca najmniejszą ramkę ograniczającą, która zawiera widoczny obszar. Po zastosowaniu przechylenia zwrócone granice mogą przedstawiać większy obszar niż widoczny obszar widocznego obszaru mapy.
 • Przed dopasowaniem granic funkcja map.fitBounds() zresetuje przechylenie i kierunek na 0.
 • Przed przesuwaniem granic funkcja map.panToBounds() zresetuje przechylenie i kierunek na zero.
 • map.setTilt() akceptuje dowolną wartość, ale ogranicza maksymalne nachylenie mapy zgodnie z bieżącym poziomem powiększenia mapy.
 • map.setHeading() akceptuje dowolną wartość i zmodyfikuje ją, aby mieściła się w zakresie [0–360].