Raportowanie

Film: zapoznaj się z prezentacją z warsztatów na temat Reklam hoteli z 2019 r.

Za pomocą interfejsu Google Ads API możesz tworzyć zapytania pozwalające generować potrzebne raporty o Reklamach hoteli. Możesz następnie włączyć te zapytania do swoich aplikacji klienckich.

Wymagania wstępne

Podstawowe zapytania w przypadku Reklam hoteli

Przejrzyj te przykładowe zapytania, aby dowiedzieć się, jak korzystać z interfejsu Google Ads API w przypadku Reklam hoteli.

Pobierz dane o kliknięciach

Podane niżej przykładowe zapytanie zwraca liczbę kliknięć z widoku wyników reklam hoteli.

SELECT metrics.clicks
FROM hotel_performance_view

Wyniki zapytania mogą wyglądać mniej więcej tak:

{
 "results": [
  {
   "metrics": {
    "clicks": "78090"
   },
   "hotelPerformanceView": {
    "resourceName": "customers/1234567890/hotelPerformanceView"
   }
  }
 ],
 "totalResultsCount": "1",
 "fieldMask": "metrics.clicks"
}

Pobierz segmentowane dane o kliknięciach

Podane niżej przykładowe zapytanie dotyczące widoków danych o skuteczności hoteli generuje kliknięcia i segmentuje wyniki według identyfikatora hotelu.

SELECT
 segments.partner_hotel_id,
 metrics.clicks
FROM hotel_performance_view

Wyniki zapytania wyglądają podobnie do ciągu JSON pokazanego poniżej. Kliknięcia są segmentowane według parametru partnerHotelID, więc dla tego samego obiektu hotelPerformanceView mogą być zwracane co najmniej 2 obiekty.

{
 "results": [
  {
   "metrics": {
    "clicks": "7055"
   },
   "hotelPerformanceView": {
    "resourceName": "customers/1234567890/hotelPerformanceView"
   },
   "segments": {
    "partnerHotelId": "1111"
   }
  },
  {
   "metrics": {
    "clicks": "3047"
   },
   "hotelPerformanceView": {
    "resourceName": "customers/1234567890/hotelPerformanceView"
   },
   "segments": {
    "partnerHotelId": "1112"
   }
  },
  ...
 ]
}

Pobierz dane o grupie reklam

Podane niżej przykładowe zapytanie dotyczące grup reklam uzyskuje wyświetlenia i kliknięcia z ostatnich 30 dni, podzielone według daty.

SELECT
 campaign.name,
 campaign.status,
 ad_group.name,
 segments.date,
 metrics.impressions,
 metrics.clicks
FROM ad_group
WHERE ad_group.type = HOTEL_ADS
 AND segments.date DURING LAST_30_DAYS

Wyniki zapytania wyglądają podobnie do ciągu JSON pokazanego poniżej. Odpowiedź jest filtrowana tylko pod kątem wskaźników spełniających warunki klauzuli WHERE. W polu daty pojawia się ostatnia data z okresu 30 dni.

{
 "results": [
  {
   "campaign": {
    "resourceName": "customers/123456789/campaigns/23456789",
    "name": "test campaign",
    "status": "ENABLED"
   },
   "adGroup": {
    "resourceName": "customers/123456789/adGroups/11111111",
    "name": "test adgroup"
   },
   "metrics": {
    "clicks": "91",
    "impressions": "5145"
   },
   "segments": {
    "date": "2020-05-10"
   }
  }
 ]
}

Włącz reklamy w grupie reklam

Podane niżej przykładowe zapytanie dotyczące reklam w grupach reklam pobiera grupy reklam, które zostaną wyświetlone. Aby można było wyświetlić dowolną grupę reklam, reklama z grupy reklam, grupa reklam i kampania muszą być włączone.

SELECT
 ad_group.id,
 ad_group.name,
 ad_group.status,
 campaign.name,
 campaign.status,
 ad_group_ad.status
FROM ad_group_ad
WHERE ad_group_ad.status = ENABLED
 AND campaign.status = ENABLED
 AND ad_group.status = ENABLED

Wyniki zapytania wyglądają podobnie do ciągu JSON pokazanego poniżej.

{
 "results": [
  {
   "campaign": {
    "resourceName": "customers/123456789/campaigns/23456789",
    "name": "test campaign",
    "status": "ENABLED"
   },
   "adGroup": {
    "resourceName": "customers/123456789/adGroups/111111111111",
    "id": "106121857411",
    "name": "test adgroup",
    "status": "ENABLED"
   },
   "adGroupAd": {
    "resourceName": "customers/123456789/adGroupAds/111111111111~33333333333",
    "status": "ENABLED",
    "ad": {
     "resourceName": "customers/123456789/ads/77777777777"
    }
   }
  }
 ]
}

Widoki danych przydatne w raportach Reklam hoteli

W poprzednich interfejsach API do raportowania Reklam hoteli można było pobierać konkretny raport, na przykład raport skuteczności. W interfejsie Google Ads API dane te są prezentowane w oddzielnych zasobach *_view, takich jak hotel_performance_view i hotel_group_view. W tej sekcji znajdziesz zasoby związane z usługą *_view przydatne w raportach Reklam hoteli. Dostępne są też przykładowe zapytania.

Pamiętaj, że każdy zasób *_view ma określone pola zasobów, segmenty i wskaźniki. Zanim utworzysz zapytanie, zapoznaj się z dokumentacją wymienioną poniżej dotyczącą konkretnego zasobu *_view.

Widok grupy hoteli

Widok grupy hoteli jest widokiem kryteriów, więc przydaje się do pobierania danych według określonego typu kryteriów grupy hoteli.

Podane niżej przykładowe zapytanie dotyczące widoków grup hoteli uzyskuje kliknięcia dla każdego hotelu w grupie informacji o produktach w całym drzewie grupy informacji o hotelach, w tym do węzła głównego („Wszystkie hotele”).

SELECT
 metrics.clicks,
 ad_group_criterion.listing_group.case_value.hotel_id.value
FROM hotel_group_view

Wyniki zapytania wyglądają podobnie do tego ciągu JSON. Biorąc pod uwagę, że w węźle głównym („Wszystkie hotele”) właściwość case_value jest nieokreślona, widać, że pierwszy wiersz zawiera dane z grupy informacji o produktach „Wszystkie hotele”, a drugi – dane dotyczące podrzędnej grupy informacji o produktach przedstawiającej „Inne”.

{
 "results": [
  {
   "metrics": {
    "clicks": "5"
   },
   "adGroupCriterion": {
    "resourceName": "customers/1234567890/adGroupCriteria/22222222222~111111111111"
   },
   "hotelGroupView": {
    "resourceName": "customers/1234567890/hotelGroupViews/22222222222~111111111111"
   }
  },
  {
   "metrics": {
    "clicks": "0"
   },
   "adGroupCriterion": {
    "resourceName": "customers/1234567890/adGroupCriteria/22222222222~111111111112"
    "listingGroup": {
     "caseValue": {
      "hotelId": {
      }
     }
    }
   },
   "hotelGroupView": {
    "resourceName": "customers/1234567890/hotelGroupViews/22222222222~111111111112"
   }
  },
  {
   "metrics": {
    "clicks": "3"
   },
   "adGroupCriterion": {
    "resourceName": "customers/1234567890/adGroupCriteria/22222222222~111111111113"
    "listingGroup": {
     "caseValue": {
      "hotelId": {
       "value": "11111111111111111"
       }
      }
     }
    }
   },
   "hotelGroupView": {
    "resourceName": "customers/1234567890/hotelGroupViews/22222222222~111111111113"
   }
  },
  {
   "metrics": {
    "clicks": "2"
   },
   "adGroupCriterion": {
    "resourceName": "customers/1234567890/adGroupCriteria/22222222222~111111111114"
    "listingGroup": {
     "caseValue": {
      "hotelId": {
       "value": "11111111111111112"
       }
      }
     }
    }
   },
   "hotelGroupView": {
    "resourceName": "customers/1234567890/hotelGroupViews/22222222222~111111111114"
   }
  },
 ]
}

Widok skuteczności hotelu

Widok skuteczności hotelu jest przydatny, gdy chcesz pobrać dane o skuteczności hotelu za pomocą danych, które nie pochodzą z grupowania hoteli, nawet jeśli stosujesz podgrupy na podstawie identyfikatora hotelu.

Podane niżej przykładowe zapytanie dotyczące widoków danych o skuteczności hoteli generuje kliknięcia i segmentuje wyniki według identyfikatora hotelu.

SELECT
 segments.partner_hotel_id,
 metrics.clicks
FROM hotel_performance_view

Wyniki zapytania wyglądają podobnie do ciągu JSON pokazanego poniżej. Kliknięcia są podzielone na segmenty według atrybutu partner_hotel_id, dzięki czemu w tym samym widoku skuteczności hotelu mogą zostać zwrócone co najmniej 2 obiekty.

{
 "results": [
  {
   "metrics": {
    "clicks": "7055"
   },
   "hotelPerformanceView": {
    "resourceName": "customers/1234567890/hotelPerformanceView"
   },
   "segments": {
    "partnerHotelId": "1111"
   }
  },
  {
   "metrics": {
    "clicks": "3047"
   },
   "hotelPerformanceView": {
    "resourceName": "customers/1234567890/hotelPerformanceView"
   },
   "segments": {
    "partnerHotelId": "1112"
   }
  },
  ...
 ]
}

Widok odbiorców grupy reklam

Widok Odbiorcy grupy reklam przydaje się, gdy chcesz pobierać dane o skuteczności dotyczące odbiorców dołączonych na poziomie grupy reklam.

Pamiętaj, że jest to ogólny widok dla różnych typów kampanii, nie tylko kampanii reklam hoteli. Ten widok umożliwia też segmentowanie wyników według wymiaru hotel_date_selection_type. Dzięki temu możesz określić, czy data pobytu w hotelu została wybrana przez użytkownika, czy jest to domyślna data w przypadku wyszukiwania ustawionego przez Google. Jeśli posegmentujesz dane według wymiaru hotel_date_selection_type, zwrócone zostaną tylko wyniki kampanii reklam hoteli.

Poniżej znajdziesz przykładowe zapytanie. Zapytanie zwróci 1 wiersz na ad_group_criterion.user_list.user_list.

SELECT
 ad_group.id,
 campaign.id,
 ad_group_criterion.user_list.user_list,
 segments.device,
 segments.hotel_date_selection_type,
 metrics.impressions,
 metrics.clicks,
 metrics.cost_micros,
 metrics.conversions,
 metrics.all_conversions_value
FROM ad_group_audience_view

Wyniki zapytania wyglądają podobnie do ciągu JSON pokazanego poniżej.

{
 "results": [
  {
   "campaign": {
    "resourceName": "customers/123456789/campaigns/23456789",
    "id": "23456789"
   },
   "metrics": {
    "clicks": "0",
    "conversions": "0",
    "costMicros": "0",
    "impressions": "3",
    "allConversionsValue": "0"
   },
   "adGroupCriterion": {
    "resourceName": "customers/123456789/adGroupCriteria/23456789~789456",
    "userList": {
     "userList": "customers/123456789/userLists/456789"
    }
   },
   "adGroupAudienceView": {
    "resourceName": "customers/8005193609/adGroupAudienceViews/23456789~789456"
   },
   "segments": {
    "device": "TABLET",
    "hotelDateSelectionType": "USER_SELECTED"
   }
  }
 ]
}

Widok odbiorców kampanii

Widok Odbiorcy kampanii przydaje się, gdy chcesz pobierać dane o skuteczności dotyczące list odbiorców dołączonych na poziomie kampanii.

Pamiętaj, że jest to ogólny widok dla różnych typów kampanii, nie tylko kampanii reklam hoteli. Ten widok umożliwia też segmentowanie wyników według wymiaru hotel_date_selection_type. Dzięki temu możesz określić, czy data pobytu w hotelu została wybrana przez użytkownika, czy jest to domyślna data w przypadku wyszukiwania ustawionego przez Google. Jeśli posegmentujesz dane według wymiaru hotel_date_selection_type, zwrócone zostaną tylko wyniki kampanii reklam hoteli.

Poniżej znajdziesz przykładowe zapytanie. Zapytanie zwróci 1 wiersz na campaign_criterion.user_list.user_list.

SELECT
 campaign.id,
 campaign_criterion.user_list.user_list,
 segments.device,
 segments.hotel_date_selection_type,
 metrics.impressions,
 metrics.clicks,
 metrics.cost_micros,
 metrics.conversions,
 metrics.all_conversions_value
FROM campaign_audience_view

Wyniki zapytania wyglądają podobnie do ciągu JSON pokazanego poniżej.

{
 "results": [
  {
   "campaign": {
    "resourceName": "customers/123456789/campaigns/23456789",
    "id": "23456789"
   },
   "metrics": {
    "clicks": "0",
    "conversions": "0",
    "costMicros": "0",
    "impressions": "3",
    "allConversionsValue": "0"
   },
   "campaignCriterion": {
    "resourceName": "customers/123456789/campaignCriteria/23456789~789456",
    "userList": {
     "userList": "customers/123456789/userLists/456789"
    }
   },
   "campaignAudienceView": {
    "resourceName": "customers/8005193609/campaignAudienceViews/23456789~789456"
   },
   "segments": {
    "device": "TABLET",
    "hotelDateSelectionType": "USER_SELECTED"
   }
  }
 ]
}

Raporty przydatne w Reklamach hoteli

W tej sekcji znajdziesz kilka przydatnych raportów zaprojektowanych specjalnie z myślą o Reklamach hoteli.

Raporty skuteczności

Zapytania te korzystają z widoku skuteczności hotelu do uzyskiwania danych o skuteczności.

Wydajność

Przykładowe zapytanie:

SELECT
 segments.hotel_center_id,
 segments.device,
 segments.partner_hotel_id,
 segments.hotel_check_in_day_of_week,
 segments.hotel_date_selection_type,
 segments.hotel_length_of_stay,
 segments.hotel_booking_window_days,
 metrics.search_top_impression_share,
 metrics.search_absolute_top_impression_share,
 metrics.impressions,
 metrics.clicks,
 metrics.cost_micros,
 metrics.conversions,
 metrics.all_conversions_value,
 metrics.search_impression_share
FROM hotel_performance_view

Przykładowa odpowiedź JSON:

{
 "results": [
  {
   "campaign": {
    "resourceName": "customers/123456789/campaigns/23456789"
   },
   "metrics": {
    "clicks": "0",
    "conversions": "0.0",
    "costMicros": "0",
    "impressions": "0",
    "searchImpressionShare": "0.0999",
    "searchAbsoluteTopImpressionShare": "0.0999",
    "searchTopImpressionShare": "0.0999",
    "allConversionsValue": "1"
   },
   "hotelPerformanceView": {
    "resourceName": "customers/123456789/hotelPerformanceView"
   },
   "segments": {
    "device": "DESKTOP",
    "hotelBookingWindowDays": "3",
    "hotelCenterId": "1234",
    "hotelCheckInDayOfWeek": "MONDAY",
    "hotelDateSelectionType": "USER_SELECTED",
    "hotelLengthOfStay": "4",
    "partnerHotelId": "123"
   }
  },
  {
   "campaign": {
    "resourceName": "customers/123456789/campaigns/23456789"
   },
   "metrics": {
    "clicks": "0",
    "conversions": "0.0",
    "costMicros": "0",
    "impressions": "1",
    "searchImpressionShare": "1.0",
    "searchAbsoluteTopImpressionShare": "0.0999",
    "searchTopImpressionShare": "1.0",
    "allConversionsValue": "1"
   },
   "hotelPerformanceView": {
    "resourceName": "customers/123456789/hotelPerformanceView"
   },
   "segments": {
    "device": "DESKTOP",
    "hotelBookingWindowDays": "3",
    "hotelCenterId": "1234",
    "hotelCheckInDayOfWeek": "MONDAY",
    "hotelDateSelectionType": "USER_SELECTED",
    "hotelLengthOfStay": "4",
    "partnerHotelId": "123"
   }
  }
 ]
}

Skuteczność według typu kliknięcia

Przykładowe zapytanie:

SELECT
 segments.click_type,
 segments.hotel_center_id,
 segments.device,
 segments.partner_hotel_id,
 segments.hotel_check_in_day_of_week,
 segments.hotel_date_selection_type,
 segments.hotel_length_of_stay,
 segments.hotel_booking_window_days,
 metrics.impressions,
 metrics.clicks,
 metrics.cost_micros,
 metrics.conversions,
 metrics.all_conversions_value
FROM hotel_performance_view

Przykładowa odpowiedź JSON:

{
 "results": [
  {
   "campaign": {
    "resourceName": "customers/123456789/campaigns/23456789"
  },
   "metrics": {
    "clicks": "0",
    "conversions": "0.0",
    "costMicros": "0",
    "impressions": "1",
    "allConversionsValue": "0.0"
   },
   "hotelPerformanceView": {
    "resourceName": "customers/123456789/hotelPerformanceView"
   },
   "segments": {
    "device": "DESKTOP",
    "hotelBookingWindowDays": "0",
    "hotelCenterId": "1234",
    "hotelCheckInDayOfWeek": "TUESDAY",
    "hotelDateSelectionType": "USER_SELECTED",
    "hotelLengthOfStay": "4",
    "partnerHotelId": "123",
    "clickType": "HOTEL_PRICE"
   }
  },
  {
   "campaign": {
    "resourceName": "customers/123456789/campaigns/23456789"
   },
   "metrics": {
    "clicks": "1",
    "conversions": "0.0",
    "costMicros": "0",
    "impressions": "1",
    "allConversionsValue": "0.0"
   },
   "hotelPerformanceView": {
    "resourceName": "customers/123456789/hotelPerformanceView"
   },
   "segments": {
    "device": "DESKTOP",
    "hotelBookingWindowDays": "0",
    "hotelCenterId": "1234",
    "hotelCheckInDayOfWeek": "TUESDAY",
    "hotelDateSelectionType": "USER_SELECTED",
    "hotelLengthOfStay": "4",
    "partnerHotelId": "12345",
    "clickType": "HOTEL_PRICE"
   }
  }
 ]
}

Raport skuteczności dotyczący współczynników warunkowych

Zapytanie o raport widoczne poniżej uzyskuje dane o skuteczności podzielone na segmenty według:

 • campaign
 • hotel_center_id
 • hotel_country
 • hotel_rate_rule_id
 • hotel_rate_type
 • device
 • partner_hotel_id

Opisy poszczególnych typów znajdziesz w sekcji HotelRateType.

Zapytanie może zawierać wiele segmentów, ale liczba zwróconych wierszy może się znacznie zwiększyć po utworzeniu dodatkowych segmentów.

SELECT
 campaign.id,
 segments.hotel_center_id,
 segments.hotel_country,
 segments.hotel_rate_rule_id,
 segments.hotel_rate_type,
 segments.device,
 segments.partner_hotel_id,
 metrics.search_top_impression_share,
 metrics.search_absolute_top_impression_share,
 metrics.impressions,
 metrics.clicks,
 metrics.cost_micros,
 metrics.conversions
FROM hotel_performance_view

Wyniki zapytania wyglądają podobnie do ciągu JSON pokazanego poniżej.

{
 "results": [
  {
   "campaign": {
    "resourceName": "customers/123456789/campaigns/23456789",
    "id": "23456789"
   },
   "metrics": {
    "clicks": "1",
    "conversions": "0.0",
    "costMicros": "0",
    "impressions": "24",
    "searchAbsoluteTopImpressionShare": "0.0999",
    "searchTopImpressionShare": "0.17073170731707318"
   },
   "hotelPerformanceView": {
    "resourceName": "customers/123456789/hotelPerformanceView"
   },
   "segments": {
    "device": "TABLET",
    "hotelCenterId": "1234",
    "partnerHotelId": "123",
    "hotelRateRuleId": "desktop",
    "hotelRateType": "PUBLIC_RATE"
   }
  },
  {
   "campaign": {
    "resourceName": "customers/123456789/campaigns/23456789",
    "id": "23456789"
   },
   "metrics": {
    "clicks": "107",
    "conversions": "0.0",
    "costMicros": "0",
    "impressions": "1668",
    "searchAbsoluteTopImpressionShare": "0.0999",
    "searchTopImpressionShare": "0.3581201665675193"
   },
   "hotelPerformanceView": {
    "resourceName": "customers/123456789/hotelPerformanceView"
   },
   "segments": {
    "device": "TABLET",
    "hotelCenterId": "1234",
    "partnerHotelId": "1235",
    "hotelRateRuleId": "desktop",
    "hotelRateType": "PUBLIC_RATE"
   }
  }
 ]
}

Raport o konkurencyjności cenowej

Możesz sprawdzić, jak Twoje ceny wypadają w porównaniu z cenami konkurencji w przypadku tych samych planów podróży do hoteli.

Przykładowe zapytanie:

SELECT
 segments.hotel_center_id,
 segments.partner_hotel_id,
 segments.hotel_price_bucket,
 metrics.hotel_average_lead_value_micros,
 metrics.hotel_price_difference_percentage
FROM hotel_performance_view

Przykładowa odpowiedź JSON:

{
 "results": [
  {
   "metrics": {
    "hotelAverageLeadValueMicros": "96416341.829268292",
    "hotelPriceDifferencePercentage": "-0.014627310872986811"
   },
   "hotelPerformanceView": {
    "resourceName": "customers/123456789/hotelPerformanceView"
   },
   "segments": {
    "hotelCenterId": "1234",
    "partnerHotelId": "123",
    "hotelPriceBucket": "LOWEST_TIED"
   }
  }
 ]
}

Raport średniej zarezerwowanej ceny

Możesz uzyskać dane potrzebne do obliczenia średniej ceny rezerwacji hotelu (all_conversions_value podzielonej przez conversions).

Przykładowe zapytanie:

SELECT
 segments.hotel_center_id,
 segments.partner_hotel_id,
 segments.hotel_price_bucket,
 metrics.all_conversions_value,
 metrics.conversions
FROM hotel_performance_view

Przykładowa odpowiedź JSON:

{
 "results": [
  {
   "metrics": {
    "allConversionsValue": "123.5",
    "conversions": "1"
   },
   "hotelPerformanceView": {
    "resourceName": "customers/123456789/hotelPerformanceView"
   },
   "segments": {
    "hotelCenterId": "1234",
    "partnerHotelId": "123",
    "hotelPriceBucket": "LOWEST_TIED"
   }
  }
 ]
}

Raporty z sekcji Odbiorcy

Raporty o odbiorcach pokazują skuteczność mnożników stawek na listach odbiorców Google Ads. Przykłady raportów o odbiorcach znajdziesz w przykładowych zapytaniach w sekcjach Widok odbiorców grupy reklam i Widok odbiorców kampanii.