Raportowanie konwersji

W interfejsie Google Ads API możesz tworzyć raporty o konwersjach, pobierając dane o konkretnych działaniach powodujących konwersję lub dane o konwersjach dla innych zasobów, np. kampanii, grup reklam i reklam. Z tego przewodnika dowiesz się, jak możesz pobierać te informacje i jak dane interfejsu Google Ads są mapowane na dane interfejsu Google Ads API.

Pobieranie danych o konkretnych działaniach powodujących konwersję

Szczegóły dotychczasowych działań powodujących konwersję możesz pobierać za pomocą zasobu conversion_action.

Na przykład to zapytanie pobiera nazwę, typ i stan wszystkich działań powodujących konwersję:

SELECT
  conversion_action.resource_name,
  conversion_action.name,
  conversion_action.type,
  conversion_action.status
FROM conversion_action

Zobacz wszystkie dostępne pola w zasobie conversion_action lub użyj Kreatora zapytań Google Ads, aby rozpocząć tworzenie własnego zapytania.

Pobieranie wskaźników konwersji dla innych zasobów

Możesz segmentować dane według kolumny conversion_action i pobierać dane o konwersjach, takie jak conversions i all_conversions, wysyłając zapytania dotyczące innych zasobów, np. keyword_view i ad_group_view.

Na przykład to zapytanie pobiera dane conversions i conversions_value dotyczące Twoich kampanii podzielone na segmenty według atrybutu conversion_action:

SELECT
  campaign.name,
  segments.conversion_action,
  metrics.conversions,
  metrics.conversions_value
FROM campaign

Pamiętaj, że niektóre pola związane z konwersjami, np. segments.conversion_or_adjustment_lag_bucket i inne pola danych, mogą nie być dostępne we wszystkich raportach. Pełną listę zgodnych pól znajdziesz na stronie odpowiednich zasobów.

Częste pytania

Moje dane są nieaktualne.
Analizując dane o konwersjach, pamiętaj, że dane o skuteczności nie są dostępne natychmiast. Informacje o częstotliwości aktualizacji danych o konwersjach znajdziesz w przewodniku Google Ads dotyczącym częstotliwości aktualizacji danych.
Mój raport jest pusty.
Wiersze w raportach, w których dane mają wartość zero (np. w przypadku nowych działań powodujących konwersję), nie będą zwracane.
Nie mogę uzyskać dostępu do kolumn niestandardowych za pomocą interfejsu Google Ads API.
Kolumny niestandardowe nie są obsługiwane przez interfejs Google Ads API i nie można ich pobierać w raportach.

Mapuj dane interfejsu

Podczas wyświetlania kampanii w interfejsie Google Ads możesz zobaczyć wiele możliwych kolumn, które odpowiadają danym w interfejsie Google Ads API. W tabeli poniżej znajdziesz podsumowanie mapowania kolumn z interfejsu użytkownika na odpowiadające im wskaźniki w interfejsie API.

Interfejs użytkownika API
Wszystkie konw. metrics.all_conversions
Wszystkie konw. (wg czasu konw.) metrics.all_conversions_by_conversion_date
Współcz. wszystkich konw. metrics.all_conversions_value
Wartość wszystkich konw. / koszt metrics.all_conversions_value_per_cost
Wartość wszystkich konw. (wg czasu konw.) metrics.all_conversions_value_by_conversion_date
Konwersje metrics.conversions
Konwersje (wg czasu konw.) metrics.conversions_by_conversion_date
Konwersje (obecny model) metrics.current_model_attributed_conversions
Współcz. konw. metrics.conversions_from_interactions_rate
Współcz. konw. (obecny model) metrics.current_model_attributed_conversions_from_interactions_rate
Wartość konw. metrics.conversions_value
Wartość konw. (wg czasu konw.) metrics.conversions_value_by_conversion_date
Wartość konw. (obecny model) metrics.current_model_attributed_conversions_value
Wartość konw. / koszt metrics.conversions_value_per_cost
Wartość konw. / koszt (obecny model) metrics.current_model_attributed_conversions_value_per_cost
Wartość konw. / kliknięcie metrics.all_conversions_from_interactions_value_per_interaction
Wartość konw. / kliknięcie (obecny model) metrics.current_model_attributed_conversions_from_interactions_value_per_interaction
Koszt / wszystkie konw. metrics.cost_per_all_conversions
Koszt/konw. metrics.cost_per_conversion
Koszt/konw. (obecny model) metrics.cost_per_current_model_attributed_conversion
Konw. na różnych urządzeniach metrics.cross_device_conversions
Konwersje SKAdNetwork metrics.sk_ad_network_conversions
Wizyty w sklepie stacjonarnym metrics.all_conversions_from_store_visit
Wartość / wszystkie konw. metrics.value_per_all_conversions
Wartość / wszystkie konw. (wg czasu konw.) metrics.value_per_all_conversions_by_conversion_date
Wartość / konw. metrics.value_per_conversion
Wartość / konw. (wg czasu konw.) metrics.value_per_conversions_by_conversion_date
Wartość / konw. (obecny model) metrics.value_per_current_model_attributed_conversion
Konw. po obejrzeniu metrics.view_through_conversions