Faktura

Faktury miesięczne za konto Google Ads możesz pobrać za pomocą InvoiceService.

Wymagania wstępne

Pobieranie faktur

Aby pobrać faktury, musisz poprosić o metodę InvoiceService.ListInvoices ustawienie wszystkich wymaganych pól w polach ListInvoicesRequest: customer_id, billing_setup, issue_year i issue_month.

Oto przykład:

Java

// Issues the request.
ListInvoicesResponse response =
  invoiceServiceClient.listInvoices(
    String.valueOf(customerId),
    ResourceNames.billingSetup(customerId, billingSetupId),
    String.valueOf(oneMonthAgo.getYear()),
    MonthOfYear.valueOf(oneMonthAgo.getMonth().toString()));
   

C#

ListInvoicesResponse response = invoiceServiceClient.ListInvoices(customerId.ToString(),
  ResourceNames.BillingSetup(customerId, billingSetupId),
  // Year must be 2019 or later.
  lastMonthDateTime.Year.ToString("yyyy"),
  lastMonth);
   

PHP

// Issues the request.
$response = $googleAdsClient->getInvoiceServiceClient()->listInvoices(
  ListInvoicesRequest::build(
    $customerId,
    ResourceNames::forBillingSetup($customerId, $billingSetupId),
    // The year needs to be 2019 or later.
    date('Y', $lastMonth),
    MonthOfYear::value(strtoupper(date('F', $lastMonth)))
  )
);
   

Python

# Issues a request to list invoices.
response = client.get_service("InvoiceService").list_invoices(
  customer_id=customer_id,
  billing_setup=client.get_service("GoogleAdsService").billing_setup_path(
    customer_id, billing_setup_id
  ),
  # The year needs to be 2019 or later, per the docs:
  # https://developers.google.com/google-ads/api/docs/billing/invoice?hl=en#retrieving_invoices
  issue_year=str(last_month.year),
  issue_month=last_month.strftime("%B").upper(),
)
   

Ruby

# Issues a request to list invoices.
response = client.service.invoice.list_invoices(
 customer_id: customer_id,
 billing_setup: client.path.billing_setup(customer_id, billing_setup_id),
 # The year needs to be 2019 or later.
 issue_year: last_month.year.to_s,
 # '%^B' option returns the uppercased full month name (e.g. 'JANUARY').
 issue_month: last_month.strftime("%^B").to_sym,
)
   

Perl

# Issue the request.
my $response = $api_client->InvoiceService()->list({
  customerId  => $customer_id,
  billingSetup =>
   Google::Ads::GoogleAds::V14::Utils::ResourceNames::billing_setup(
   ($customer_id, $billing_setup_id)
   ),
  # The year needs to be 2019 or later.
  issueYear => strftime("%Y", @last_month),
  issueMonth => uc(strftime("%B", @last_month))});
   

Odpowiedź to obiekt ListInvoicesResponse zawierający listę pasujących elementów Invoices, z których każdy zawiera duży zestaw pól, takich jak:

 • Identyfikatory: payments_account_id, payments_profile_id.
 • Godzina: issue_date, due_date, service_date_range.
 • Kwoty: subtotal_amount_micros, tax_amount_micros, total_amount_micros.
 • PDF: pdf_url Więcej informacji znajdziesz w artykule na temat pobierania faktury w formacie PDF.
 • Historia: corrected_invoice, replaced_invoices.

Zawiera też inne pola, jeśli są przydatne:

 • Dostosowania: adjustments_subtotal_amount_micros, adjustments_tax_amount_micros, adjustments_total_amount_micros.
 • Koszty prawne: regulatory_costs_subtotal_amount_micros, regulatory_costs_tax_amount_micros, regulatory_costs_total_amount_micros.
 • Opłaty za eksport: export_charge_subtotal_amount_micros, export_charge_tax_amount_micros, export_charge_total_amount_micros.

Pobieram szczegóły budżetu

Invoice udostępnia szczegółowe informacje o powiązanych budżetach konta w postaci listy obiektów AccountBudgetSummary w polu account_budget_summaries:

 • Identyfikatory: customer, account_budget, purchase_order_number.
 • Godzina: billable_activity_date_range.
 • Kwoty: subtotal_amount_micros, tax_amount_micros, total_amount_micros, invalid_activity_amount_micros, billed_amount_micros, served_amount_micros, overdelivery_amount_micros.

Pobieram szczegóły konta

Invoice udostępnia informacje o powiązanych kontach w postaci listy obiektów AccountSummary w polu account_summaries. Znajdziesz w nim szczegóły korekty płatności, korekty, opłaty za eksport oraz koszty regulacyjne.

Informacje o kwotach

Wszystkie kwoty podane w obiektach AccountBudgetSummary, AccountSummary i Invoice są przypisane w okresach ich obsługi i są oceniane według tych reguł:

AccountBudgetSummary Reguła oceny
served_amount_micros $account\_budżet\_wyświetlany$
billed_amount_micros $account\_budżet\_billed$
overdelivery_amount_micros $account\_budżet\_nadmiern$
invalid_activity_amount_micros $account\_budżet\_activity\_aktywność$
subtotal_amount_micros $account\_budżet\_pretax$
tax_amount_micros $account\_budżet\_tax$
total_amount_micros $account\_budżet\_pretax +
USD $account\_budżet\_tax$
AccountSummary Reguła oceny
billing_correction_subtotal_amount_micros $account\_billing\_correction\_pretax$
coupon_adjustment_subtotal_amount_micros $account\_coupon\_adjustment\_pretax$
excess_credit_adjustment_subtotal_amount_micros $account\_exough\_credit\_adjustment\_pretax$,
regulatory_costs_subtotal_amount_micros $account\_regulatory\_costs\_pretax$
export_charge_subtotal_amount_micros $account\_export\_charge\_pretax$
billing_correction_tax_amount_micros $account\_billing\_correction\_tax$
coupon_adjustment_tax_amount_micros $account\_coupon\_adjustment\_tax$
excess_credit_adjustment_tax_amount_micros $account\_exough\_credit\_adjustment\_tax$,
regulatory_costs_tax_amount_micros $account\_regulatory\_costs\_tax$
export_charge_tax_amount_micros $account\_eksport\_charge\_tax$
billing_correction_total_amount_micros $account\_billing\_correction\_pretax + $$
$account\_billing\_correction\_tax$
coupon_adjustment_total_amount_micros $account\_coupon\_adjustment\_pretax + $
$account\_coupon\_adjustment\_tax$
excess_credit_adjustment_total_amount_micros $account\_exough\_credit\_adjustment\_pretax + $
$account\_exough\_credit\_adjustment\_tax$
regulatory_costs_total_amount_micros $account\_regulatory\_costs\_pretax + $
$account\_regulatory\_costs\_tax$
export_charge_total_amount_micros $account\_export\_charge\_pretax + $
$account\_export\_charge\_tax$
subtotal_amount_micros $account\_pretax$
tax_amount_micros $account\_tax$
total_amount_micros $account\_pretax + $
$$\tax
Invoice Reguła oceny
adjustments_subtotal_amount_micros $\sum_{i=1}^n konto\_billing\_correction\_pretax_i + $
$\sum_{i=1}^n account\_coupon\_adjustment\_pretax_i + $
$\sum_{i=1}^n account\_exough\_credit\_adjustment\_pretax_i$
regulatory_costs_subtotal_amount_micros $\sum_{i=1}^n konto\_regulatory\_costs\_pretax_i$
export_charge_subtotal_amount_micros $\sum_{i=1}^n konto\_export\_charge\_pretax_i$
adjustments_tax_amount_micros $\sum_{i=1}^n konto\_billing\_correction\_tax_i + $
$\sum_{i=1}^n konto\_coupon\_adjustment\_tax_i + $
$\sum_{i=1}^n konto\_exough\_credit\_adjustment\_tax_i$
regulatory_costs_tax_amount_micros $\sum_{i=1}^n konto\_regulatory\_costs\_tax_i$
export_charge_tax_amount_micros $\sum_{i=1}^n konto\_eksport\_charge\_tax_i$
adjustments_total_amount_micros $adjustments\_pretax + $
$adjustments\_tax$
regulatory_costs_total_amount_micros $regulatory\_costs\_pretax + $
$regulatory\_costs\_tax$
export_charge_total_amount_micros $export\_charge\_pretax + $
$export\_charge\_tax$
subtotal_amount_micros $adjustments\_pretax + $
$\sum_{i=1}^n konto\_budżet\_pretax_i$
tax_amount_micros $adjustments\_tax + $
$regulatory\_costs\_tax + $
$export\_charge\_tax + $
$\sum_{i=1}^n konto\_budżet\_tax_i$
total_amount_micros $pretax + $
$regulatory\_costs\_pretax + $
$export\_charge\_pretax + $
$tax$

Oto przykład iteracji pobranych faktur:

Java

// Iterates over all invoices retrieved and prints their information.
for (Invoice invoice : response.getInvoicesList()) {
 System.out.printf(
   "- Found the invoice '%s':\n"
     + " ID (also known as Invoice Number): '%s'\n"
     + " Type: %s\n"
     + " Billing setup ID: '%s'\n"
     + " Payments account ID (also known as Billing Account Number): '%s'\n"
     + " Payments profile ID (also known as Billing ID): '%s'\n"
     + " Issue date (also known as Invoice Date): %s\n"
     + " Due date: %s\n"
     + " Currency code: %s\n"
     + " Service date range (inclusive): from %s to %s\n"
     + " Adjustments: subtotal '%.2f', tax '%.2f', total '%.2f'\n"
     + " Regulatory costs: subtotal '%.2f', tax '%.2f', total '%.2f'\n"
     + " Replaced invoices: '%s'\n"
     + " Amounts: subtotal '%.2f', tax '%.2f', total '%.2f'\n"
     + " Corrected invoice: '%s'\n"
     + " PDF URL: '%s'\n"
     + " Account budgets: ",
   invoice.getResourceName(),
   invoice.getId(),
   invoice.getType(),
   invoice.getBillingSetup(),
   invoice.getPaymentsAccountId(),
   invoice.getPaymentsProfileId(),
   invoice.getIssueDate(),
   invoice.getDueDate(),
   invoice.getCurrencyCode(),
   invoice.getServiceDateRange().getStartDate(),
   invoice.getServiceDateRange().getEndDate(),
   convertMicrosToCurrency(invoice.getAdjustmentsSubtotalAmountMicros()),
   convertMicrosToCurrency(invoice.getAdjustmentsTaxAmountMicros()),
   convertMicrosToCurrency(invoice.getAdjustmentsTotalAmountMicros()),
   convertMicrosToCurrency(invoice.getRegulatoryCostsSubtotalAmountMicros()),
   convertMicrosToCurrency(invoice.getRegulatoryCostsTaxAmountMicros()),
   convertMicrosToCurrency(invoice.getRegulatoryCostsTotalAmountMicros()),
   invoice.getReplacedInvoicesList(),
   convertMicrosToCurrency(invoice.getSubtotalAmountMicros()),
   convertMicrosToCurrency(invoice.getTaxAmountMicros()),
   convertMicrosToCurrency(invoice.getTotalAmountMicros()),
   invoice.getCorrectedInvoice(),
   invoice.getPdfUrl());
 for (AccountBudgetSummary accountBudgetSummary : invoice.getAccountBudgetSummariesList()) {
  System.out.printf(
    " - Account budget '%s':\n"
      + "   Name (also known as Account Budget): '%s'\n"
      + "   Customer (also known as Account ID): '%s'\n"
      + "   Customer descriptive name (also known as Account): '%s'\n"
      + "   Purchase order number (also known as Purchase Order): '%s'\n"
      + "   Billing activity date range (inclusive): from %s to %s\n"
      + "   Amounts: subtotal '%.2f', tax '%.2f', total '%.2f'\n",
    accountBudgetSummary.getAccountBudget(),
    accountBudgetSummary.getAccountBudgetName(),
    accountBudgetSummary.getCustomer(),
    accountBudgetSummary.getCustomerDescriptiveName(),
    accountBudgetSummary.getPurchaseOrderNumber(),
    accountBudgetSummary.getBillableActivityDateRange().getStartDate(),
    accountBudgetSummary.getBillableActivityDateRange().getEndDate(),
    convertMicrosToCurrency(accountBudgetSummary.getSubtotalAmountMicros()),
    convertMicrosToCurrency(accountBudgetSummary.getTaxAmountMicros()),
    convertMicrosToCurrency(accountBudgetSummary.getTotalAmountMicros()));
 }
}
   

C#

// information.
foreach (Invoice invoice in response.Invoices)
{
  Console.WriteLine(
    "- Found the invoice '{0}':\n" +
    " ID (also known as Invoice Number): '{1}'\n" +
    " Type: {2}\n" +
    " Billing setup ID: '{3}'\n" +
    " Payments account ID (also known as Billing Account Number): '{4}'\n" +
    " Payments profile ID (also known as Billing ID): '{5}'\n" +
    " Issue date (also known as Invoice Date): {6}\n" +
    " Due date: {7}\n" +
    " Currency code: {8}\n" +
    " Service date range (inclusive): from {9} to {10}\n" +
    " Adjustments: subtotal '{11}', tax '{12}', total '{13}'\n" +
    " Regulatory costs: subtotal '{14}', tax '{15}', total '{16}'\n" +
    " Replaced invoices: '{17}'\n" +
    " Amounts: subtotal '{18}', tax '{19}', total '{20}'\n" +
    " Corrected invoice: '{21}'\n" +
    " PDF URL: '{22}'\n" +
    " Account budgets:\n",
    invoice.ResourceName,
    invoice.Id,
    invoice.Type.ToString(),
    invoice.BillingSetup,
    invoice.PaymentsAccountId,
    invoice.PaymentsProfileId,
    invoice.IssueDate,
    invoice.DueDate,
    invoice.CurrencyCode,
    invoice.ServiceDateRange.StartDate,
    invoice.ServiceDateRange.EndDate,
    FormatMicros(invoice.AdjustmentsSubtotalAmountMicros),
    FormatMicros(invoice.AdjustmentsTaxAmountMicros),
    FormatMicros(invoice.AdjustmentsTotalAmountMicros),
    FormatMicros(invoice.RegulatoryCostsSubtotalAmountMicros),
    FormatMicros(invoice.RegulatoryCostsTaxAmountMicros),
    FormatMicros(invoice.RegulatoryCostsTotalAmountMicros),
    invoice.ReplacedInvoices.Count > 0
      ? string.Join("', '", invoice.ReplacedInvoices)
      : "none",
    FormatMicros(invoice.SubtotalAmountMicros),
    FormatMicros(invoice.TaxAmountMicros),
    FormatMicros(invoice.TotalAmountMicros),
    string.IsNullOrEmpty(invoice.CorrectedInvoice)
      ? invoice.CorrectedInvoice
      : "none",
    invoice.PdfUrl);
  foreach (AccountBudgetSummary accountBudgetSummary in
    invoice.AccountBudgetSummaries)
  {
    Console.WriteLine(
      "\t- Account budget '{0}':\n" +
      "\t Name (also known as Account Budget): '{1}'\n" +
      "\t Customer (also known as Account ID): '{2}'\n" +
      "\t Customer descriptive name (also known as Account): '{3}'\n" +
      "\t Purchase order number (also known as Purchase Order): '{4}'\n" +
      "\t Billing activity date range (inclusive): from {5} to {6}\n" +
      "\t Amounts: subtotal '{7}', tax '{8}', total '{9}'\n",
      accountBudgetSummary.AccountBudget,
      accountBudgetSummary.AccountBudgetName ?? "none",
      accountBudgetSummary.Customer,
      accountBudgetSummary.CustomerDescriptiveName ?? "none",
      accountBudgetSummary.PurchaseOrderNumber ?? "none",
      accountBudgetSummary.BillableActivityDateRange.StartDate,
      accountBudgetSummary.BillableActivityDateRange.EndDate,
      FormatMicros(accountBudgetSummary.SubtotalAmountMicros),
      FormatMicros(accountBudgetSummary.TaxAmountMicros),
      FormatMicros(accountBudgetSummary.TotalAmountMicros));
  }
}
   

PHP

// Iterates over all invoices retrieved and prints their information.
foreach ($response->getInvoices() as $invoice) {
  /** @var Invoice $invoice */
  printf(
    "- Found the invoice '%s':" . PHP_EOL .
    " ID (also known as Invoice Number): '%s'" . PHP_EOL .
    " Type: %s" . PHP_EOL .
    " Billing setup ID: '%s'" . PHP_EOL .
    " Payments account ID (also known as Billing Account Number): '%s'" . PHP_EOL .
    " Payments profile ID (also known as Billing ID): '%s'" . PHP_EOL .
    " Issue date (also known as Invoice Date): %s" . PHP_EOL .
    " Due date: %s" . PHP_EOL .
    " Currency code: %s" . PHP_EOL .
    " Service date range (inclusive): from %s to %s" . PHP_EOL .
    " Adjustments: subtotal '%.2f', tax '%.2f', total '%.2f'" . PHP_EOL .
    " Regulatory costs: subtotal '%.2f', tax '%.2f', total '%.2f'" . PHP_EOL .
    " Replaced invoices: '%s'" . PHP_EOL .
    " Amounts: subtotal '%.2f', tax '%.2f', total '%.2f'" . PHP_EOL .
    " Corrected invoice: '%s'" . PHP_EOL .
    " PDF URL: '%s'" . PHP_EOL .
    " Account budgets:" . PHP_EOL,
    $invoice->getResourceName(),
    $invoice->getId(),
    InvoiceType::name($invoice->getType()),
    $invoice->getBillingSetup(),
    $invoice->getPaymentsAccountId(),
    $invoice->getPaymentsProfileId(),
    $invoice->getIssueDate(),
    $invoice->getDueDate(),
    $invoice->getCurrencyCode(),
    $invoice->getServiceDateRange()->getStartDate(),
    $invoice->getServiceDateRange()->getEndDate(),
    Helper::microToBase($invoice->getAdjustmentsSubtotalAmountMicros()),
    Helper::microToBase($invoice->getAdjustmentsTaxAmountMicros()),
    Helper::microToBase($invoice->getAdjustmentsTotalAmountMicros()),
    Helper::microToBase($invoice->getRegulatoryCostsSubtotalAmountMicros()),
    Helper::microToBase($invoice->getRegulatoryCostsTaxAmountMicros()),
    Helper::microToBase($invoice->getRegulatoryCostsTotalAmountMicros()),
    $invoice->getReplacedInvoices()
      ? implode(
        "', '",
        iterator_to_array($invoice->getReplacedInvoices()->getIterator())
      ) : 'none',
    Helper::microToBase($invoice->getSubtotalAmountMicros()),
    Helper::microToBase($invoice->getTaxAmountMicros()),
    Helper::microToBase($invoice->getTotalAmountMicros()),
    $invoice->getCorrectedInvoice() ?: 'none',
    $invoice->getPdfUrl()
  );
  foreach ($invoice->getAccountBudgetSummaries() as $accountBudgetSummary) {
    /** @var AccountBudgetSummary $accountBudgetSummary */
    printf(
      " - Account budget '%s':" . PHP_EOL .
      "   Name (also known as Account Budget): '%s'" . PHP_EOL .
      "   Customer (also known as Account ID): '%s'" . PHP_EOL .
      "   Customer descriptive name (also known as Account): '%s'" . PHP_EOL .
      "   Purchase order number (also known as Purchase Order): '%s'" . PHP_EOL .
      "   Billing activity date range (inclusive): from %s to %s" . PHP_EOL .
      "   Amounts: subtotal '%.2f', tax '%.2f', total '%.2f'" . PHP_EOL,
      $accountBudgetSummary->getAccountBudget(),
      $accountBudgetSummary->getAccountBudgetName() ?: 'none',
      $accountBudgetSummary->getCustomer(),
      $accountBudgetSummary->getCustomerDescriptiveName() ?: 'none',
      $accountBudgetSummary->getPurchaseOrderNumber() ?: 'none',
      $accountBudgetSummary->getBillableActivityDateRange()->getStartDate(),
      $accountBudgetSummary->getBillableActivityDateRange()->getEndDate(),
      Helper::microToBase($accountBudgetSummary->getSubtotalAmountMicros()),
      Helper::microToBase($accountBudgetSummary->getTaxAmountMicros()),
      Helper::microToBase($accountBudgetSummary->getTotalAmountMicros())
    );
  }
}
   

Python

  for invoice in response.invoices:
    print(
      f"""
- Found the invoice {invoice.resource_name}
  ID (also known as Invoice Number): '{invoice.id}'
  Type: {invoice.type_}
  Billing setup ID: '{invoice.billing_setup}'
  Payments account ID (also known as Billing Account Number): '{invoice.payments_account_id}'
  Payments profile ID (also known as Billing ID): '{invoice.payments_profile_id}'
  Issue date (also known as Invoice Date): {invoice.issue_date}
  Due date: {invoice.due_date}
  Currency code: {invoice.currency_code}
  Service date range (inclusive): from {invoice.service_date_range.start_date} to {invoice.service_date_range.end_date}
  Adjustments:
    subtotal {_micros_to_currency(invoice.adjustments_subtotal_amount_micros)}
    tax {_micros_to_currency(invoice.adjustments_tax_amount_micros)}
    total {_micros_to_currency(invoice.adjustments_total_amount_micros)}
  Regulatory costs:
    subtotal {_micros_to_currency(invoice.regulatory_costs_subtotal_amount_micros)}
    tax {_micros_to_currency(invoice.regulatory_costs_tax_amount_micros)}
    total {_micros_to_currency(invoice.regulatory_costs_total_amount_micros)}
  Replaced invoices: {invoice.replaced_invoices.join(", ") if invoice.replaced_invoices else "none"}
  Amounts:
    subtotal {_micros_to_currency(invoice.subtotal_amount_micros)}
    tax {_micros_to_currency(invoice.tax_amount_micros)}
    total {_micros_to_currency(invoice.total_amount_micros)}
  Corrected invoice: {invoice.corrected_invoice or "none"}
  PDF URL: {invoice.pdf_url}
  Account budgets:
  """
    )
    for account_budget_summary in invoice.account_budget_summaries:
      print(
        f"""
         - Account budget '{account_budget_summary.account_budget}':
           Name (also known as Account Budget): '{account_budget_summary.account_budget_name}'
           Customer (also known as Account ID): '{account_budget_summary.customer}'
           Customer descriptive name (also known as Account): '{account_budget_summary.customer_descriptive_name}'
           Purchase order number (also known as Purchase Order): '{account_budget_summary.purchase_order_number}'
           Billing activity date range (inclusive):
            from #{account_budget_summary.billable_activity_date_range.start_date}
            to #{account_budget_summary.billable_activity_date_range.end_date}
           Amounts:
            subtotal '{_micros_to_currency(account_budget_summary.subtotal_amount_micros)}'
            tax '{_micros_to_currency(account_budget_summary.tax_amount_micros)}'
            total '{_micros_to_currency(account_budget_summary.total_amount_micros)}'
        """
      )
   

Ruby

# Iterates over all invoices retrieved and prints their information.
response.invoices.each do |invoice|
 puts <<~OUTPUT
 - Found the invoice '#{invoice.resource_name}'
  ID (also known as Invoice Number): '#{invoice.id}'
  Type: #{invoice.type}
  Billing Setup ID: '#{invoice.billing_setup}'
  Payments account ID (also known as Billing Account Number): '#{invoice.payments_account_id}'
  Payments profile ID (also known as Billing ID): '#{invoice.payments_profile_id}'
  Issue date (also known as Invoice Date): #{invoice.issue_date}
  Due date: #{invoice.due_date}
  Currency code: #{invoice.currency_code}
  Service date range (inclusive):
   from #{invoice.service_date_range.start_date}
   to #{invoice.service_date_range.end_date}
  Adjustments:
   subtotal '#{micro_to_base(invoice.adjustments_subtotal_amount_micros)}'
   tax '#{micro_to_base(invoice.adjustments_tax_amount_micros)}'
   total '#{micro_to_base(invoice.adjustments_total_amount_micros)}'
  Regulatory costs:
   subtotal '#{micro_to_base(invoice.regulatory_costs_subtotal_amount_micros)}'
   tax '#{micro_to_base(invoice.regulatory_costs_tax_amount_micros)}'
   total '#{micro_to_base(invoice.regulatory_costs_total_amount_micros)}'
  Replaced invoices: '#{invoice.replaced_invoices ? invoice.replaced_invoices.join(", ") : 'none'}'
  Amounts:
   subtotal '#{micro_to_base(invoice.subtotal_amount_micros)}'
   tax '#{micro_to_base(invoice.tax_amount_micros)}'
   total '#{micro_to_base(invoice.total_amount_micros)}'
  Corrected invoice: '#{invoice.corrected_invoices ? invoice.corrected_invoices : 'none'}'
  PDF URL: '#{invoice.pdf_url}'
  Account budgets:
 OUTPUT
 invoice.account_budget_summaries.each do |account_budget_summary|
  puts <<~OUTPUT
  \tAccount budget '#{account_budget_summary.account_budget}':
  \t Name (also known as Account Budget): '#{account_budget_summary.account_budget_name}'
  \t Customer (also known as Account ID): '#{account_budget_summary.customer}'
  \t Customer descriptive name (also known as Account): '#{account_budget_summary.customer_descriptive_name}'
  \t Purchase order number (also known as Purchase Order): '#{account_budget_summary.purchase_order_number}'
  \t Billing activity date range (inclusive):
  \t  from #{account_budget_summary.billable_activity_date_range.start_date}
  \t  to #{account_budget_summary.billable_activity_date_range.end_date}
  \t Amounts:
  \t  subtotal '#{micro_to_base(account_budget_summary.subtotal_amount_micros)}'
  \t  tax '#{micro_to_base(account_budget_summary.tax_amount_micros)}'
  \t  total '#{micro_to_base(account_budget_summary.total_amount_micros)}'
  OUTPUT
 end
end
   

Perl

# Iterate over all invoices retrieved and print their information.
foreach my $invoice (@$response) {
 printf "- Found the invoice '%s':\n" .
  " ID (also known as Invoice Number): '%s'\n" .
  " Type: %s\n" . " Billing setup ID: '%s'\n" .
  " Payments account ID (also known as Billing Account Number): '%s'\n" .
  " Payments profile ID (also known as Billing ID): '%s'\n" .
  " Issue date (also known as Invoice Date): %s\n" .
  " Due date: %s\n" . " Currency code: %s\n" .
  " Service date range (inclusive): from %s to %s\n" .
  " Adjustments: subtotal '%.2f', tax '%.2f', total '%.2f'\n" .
  " Regulatory costs: subtotal '%.2f', tax '%.2f', total '%.2f'\n" .
  " Replaced invoices: '%s'\n" .
  " Amounts: subtotal '%.2f', tax '%.2f', total '%.2f'\n" .
  " Corrected invoice: '%s'\n" .
  " PDF URL: '%s'\n" . " Account budgets:\n",
  $invoice->{resourceName},
  $invoice->{id},
  $invoice->{type},
  $invoice->{billingSetup},
  $invoice->{paymentsAccountId},
  $invoice->{paymentsProfileId},
  $invoice->{issueDate},
  $invoice->{dueDate},
  $invoice->{currencyCode},
  $invoice->{serviceDateRange}{startDate},
  $invoice->{serviceDateRange}{endDate},
  micro_to_base($invoice->{adjustmentsSubtotalAmountMicros}),
  micro_to_base($invoice->{adjustmentsTaxAmountMicros}),
  micro_to_base($invoice->{adjustmentsTotalAmountMicros}),
  micro_to_base($invoice->{regulatoryCostsSubtotalAmountMicros}),
  micro_to_base($invoice->{regulatoryCostsTaxAmountMicros}),
  micro_to_base($invoice->{regulatoryCostsTotalAmountMicros}),
  $invoice->{replacedInvoices}
  ? join(',', @{$invoice->{replacedInvoices}})
  : "none",
  micro_to_base($invoice->{subtotalAmountMicros}),
  micro_to_base($invoice->{taxAmountMicros}),
  micro_to_base($invoice->{totalAmountMicros}),
  $invoice->{correctedInvoice} ? $invoice->{correctedInvoice} : "none",
  $invoice->{pdfUrl};

 foreach my $account_budget_summary (@{$invoice->{accountBudgetSummaries}}) {
  printf " - Account budget '%s':\n" .
   "   Name (also known as Account Budget): '%s'\n" .
   "   Customer (also known as Account ID): '%s'\n" .
   "   Customer descriptive name (also known as Account): '%s'\n" .
   "   Purchase order number (also known as Purchase Order): '%s'\n" .
   "   Billing activity date range (inclusive): from %s to %s\n" .
   "   Amounts: subtotal '%.2f', tax '%.2f', total '%.2f'\n",
   $account_budget_summary->{accountBudget},
   $account_budget_summary->{accountBudgetName}
   ? $account_budget_summary->{accountBudgetName}
   : "none",
   $account_budget_summary->{customer},
   $account_budget_summary->{customerDescriptiveName}
   ? $account_budget_summary->{customerDescriptiveName}
   : "none",
   $account_budget_summary->{purchaseOrderNumber}
   ? $account_budget_summary->{purchaseOrderNumber}
   : "none",
   $account_budget_summary->{billableActivityDateRange}{startDate},
   $account_budget_summary->{billableActivityDateRange}{endDate},
   $account_budget_summary->{subtotalAmountMicros},
   $account_budget_summary->{taxAmountMicros},
   $account_budget_summary->{totalAmountMicros};
 }
}
   

Pobieranie faktury w formacie PDF

Każdą fakturę można pobrać jako plik PDF. Po pobraniu elementu Invoice musisz wysłać żądanie HTTP dla adresu URL zapisanego w polu pdf_url. To żądanie musi zostać uwierzytelnione przy użyciu tego samego konta Google, z którego została pobrana faktura. Oznacza to, że w nagłówku żądania Authorization: Bearer musisz podać token dostępu OAuth wygenerowany za pomocą konta Google:

curl --request GET \
   --header "Authorization: Bearer access token" \
   Invoice.pdf_url > filename.pdf

Efektem jest faktura w formacie PDF zapisana w pliku filename.pdf.

Typowe kody błędów

Scenariusz Kod błędu
Brak albo brak konfiguracji płatności, rok wydania lub miesiąc wydania. RequestError.REQUIRED_FIELD_MISSING
Nie można przeanalizować składni płatności, roku wydania czy miesiąca wydania. FieldError.INVALID_VALUE
Prośba dotyczy faktur wystawionych przed 1 stycznia 2019 r. InvoiceError.YEAR_MONTH_TOO_OLD
Prośba dotyczy klienta, który nie otrzymuje faktur. InvoiceError.NOT_INVOICED_CUSTOMER
Użytkownik nie ma uprawnień do wyświetlania faktur w ramach konfiguracji płatności. AuthorizationError.ACTION_NOT_PERMITTED