نمای کلی API

راهنماهای این مجموعه یک نمای کلی از اشیاء، روش‌ها و خدمات موجود در Google Ads API ارائه می‌دهند. پس از خواندن این راهنماها، مفاهیم کلیدی زیر را درک خواهید کرد:

  1. ساختار Google Ads API چگونه است .
  2. نحوه عملکرد نسخه‌سازی Google Ads API
  3. از کدام سرویس API برای تغییر یک شی استفاده کنیم .
  4. کدام سرویس API برای بازیابی یک شی و آمار عملکرد آن استفاده شود .
  5. از کدام سرویس API برای بازیابی ابرداده های API استفاده کنید .
  6. نحوه ساختار فراخوانی API
  7. نحوه جهش منابع