การอ้างอิงโปรโตคอล <GMSPlaceLocationRestriction>

การอ้างอิงโปรโตคอล <GMSPlaceLocationRestriction>

ภาพรวม

โปรโตคอลสําหรับระบุว่าสถานที่ตั้งสามารถใช้เป็นข้อจํากัดการค้นหาได้

ฟังก์ชันของสมาชิกสาธารณะ

(NSURLQueryItem *)- locationRestrictionURLQueryItem
 แสดงข้อจํากัดสถานที่ตั้งเป็น NSURLQueryItem

เอกสารประกอบของฟังก์ชันสมาชิก

- (NSURLQueryItem *) locationRestrictionURLQueryItem

แสดงข้อจํากัดสถานที่ตั้งเป็น NSURLQueryItem