<GMSPLACELocationBias> การอ้างอิงโปรโตคอล

<GMSPLACELocationBias> การอ้างอิงโปรโตคอล

ภาพรวม

โปรโตคอลสําหรับระบุว่าสามารถใช้ตําแหน่งนี้เป็นการให้น้ําหนักการค้นหา

ฟังก์ชันของสมาชิกสาธารณะ

(NSURLQueryItem *)- locationBiasURLQueryItem
 แสดงผลการให้น้ําหนักตําแหน่งเป็น NSURLQueryItem

เอกสารประกอบของฟังก์ชันสมาชิก

- (NSURLQueryItem *) locationBiasURLQueryItem

แสดงผลการให้น้ําหนักตําแหน่งเป็น NSURLQueryItem