مرجع کلاس GMSPlacePhotoMetadata

مرجع کلاس GMSPlacePhotoMetadata

بررسی اجمالی

فراداده مربوط به یک عکس منفرد مرتبط با یک مکان.

خواص

NSAttributedString * نسبت ها
رشته اسناد ارائه دهنده داده برای این عکس.
NSArray
< GMSPlaceAuthorAttribution * > *
نویسنده اسناد
اسناد نویسنده که در صورت نمایش این عکس باید به کاربر نشان داده شود.
CGSize maxSize
حداکثر اندازه پیکسلی که این عکس در آن موجود است.

اسناد ملکی

- اسناد (NSAttributedString*) [read, copy]

رشته اسناد ارائه دهنده داده برای این عکس.

اینها به‌عنوان یک NSAttributedString ارائه می‌شوند که ممکن است حاوی پیوندهایی به وب‌سایت هر ارائه‌دهنده باشد.

به طور کلی، اگر داده‌های این GMSPlacePhotoMetadata نشان داده شود، باید به کاربر نشان داده شود، همانطور که در شرایط خدمات Places SDK توضیح داده شده است.

- (NSArray< GMSPlaceAuthorAttribution *>*) authorAttributions [read, copy]

اسناد نویسنده که در صورت نمایش این عکس باید به کاربر نشان داده شود.

- (CGSize) maxSize [read, assign]

حداکثر اندازه پیکسلی که این عکس در آن موجود است.