การอ้างอิงชั้นเรียน GMSPlace


ภาพรวม

แสดงสถานที่ทางกายภาพแห่งหนึ่ง

GMSPlace จะสรุปข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ตั้งจริง ซึ่งรวมถึงชื่อ สถานที่ และข้อมูลอื่นๆ ที่เราอาจมี ชั้นเรียนนี้จะเปลี่ยนแปลงไม่ได้

ฟังก์ชันของสมาชิกสาธารณะ

(GMSPlaceOpenStatus)- isOpenAtDate:
 init เริ่มต้นไม่พร้อมใช้งาน
(GMSPlaceOpenStatus)- isOpen
 คํานวณได้ว่าสถานที่หนึ่งๆ จะเปิดตาม openingHours, UTCOffsetMinutes หรือไม่ รวมทั้งวันที่และเวลาปัจจุบันที่ได้รับจาก [NSDate date]

พร็อพเพอร์ตี้

NSString * name
 ชื่อสถานที่
NSString * รหัสสถานที่ [placeID]
 รหัสสถานที่ของสถานที่นี้
CLLocationCoordinate2Dcoordinate
 ตําแหน่งของสถานที่
NSString * หมายเลขโทรศัพท์
 หมายเลขโทรศัพท์ของสถานที่นี้ในรูปแบบระหว่างประเทศ เช่น
NSString * formattedAddress
 ที่อยู่ของสถานที่เป็นสตริงง่ายๆ
จํานวนลอยตัวคะแนน
 คะแนน 5 ดาวสําหรับสถานที่นี้ตามความเห็นของผู้ใช้
GMSPlacesPriceLevelระดับราคา
 ระดับราคาสําหรับสถานที่นี้ ซึ่งเป็นจํานวนเต็มตั้งแต่ 0 ถึง 4
NSArray< NSString * > * ประเภท
 ประเภทของสถานที่นี้
NSURL * เว็บไซต์
 เว็บไซต์สําหรับสถานที่นี้
NSAttributedString * การระบุแหล่งที่มา
 สตริงการระบุแหล่งที่มาของผู้ให้บริการข้อมูลสําหรับสถานที่นี้
GMSPlaceViewportInfoviewportInfo
 วิวพอร์ตที่แนะนําสําหรับสถานที่นี้
NSArray< GMSAddressComponent * > * addressComponents
 อาร์เรย์ของออบเจ็กต์ GMSAddressComponent ที่แสดงคอมโพเนนต์ในที่อยู่ของสถานที่
GMSPlusโค้ด Plus
 Plus Code แสดงตําแหน่งของสถานที่นี้
GMSOpeningHouropeningHours
 ข้อมูลเวลาทําการปกติของธุรกิจนี้
GMSOpeningHourเวลาเปิดทําการปัจจุบัน
 แสดงเวลาทําการของสถานที่นี้ในช่วง 7 วันข้างหน้า
NSArray< GMSOpeningHours * > * เวลาเปิดรอง
 ส่งคืนอาร์เรย์ของชั่วโมงที่ 2 ของสถ านที่นี้ในช่วง 7 วันข้างหน้า
NSUInteger คะแนนรวมของผู้ใช้
 แสดงจํานวนรีวิวที่เป็นการให้คะแนนสถานที่นี้
NSArray< GMSPlacePhotoMetadata * > * รูปภาพ
 อาร์เรย์ของวัตถุ GMSPlacePhotoMetadata ที่แสดงถึงรูปภาพของสถ านที่
NSNumber * UTCOffsetMinutes
 ออฟเซ็ตเขตเวลา UTC ของสถานที่เป็นนาที
GMSPlacesBusinessStatusสถานะธุรกิจ
 GMSPlaceBusinessStatus ของสถ านที่
NSString * editorialSummary
 แสดงสรุปบรรณาธิการของสถานที่นี้
UIColor * iconBackgroundColor
 สีพื้นหลังของไอคอนตามประเภทสถานที่ เพื่อกําหนดสีมุมมองให้กับไอคอน
NSURL * iconImageURL
 URL ตามประเภทสถานที่ ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อเรียกคืน NSData ของไอคอนสถานที่ได้
GMSBooleanPlaceAttributeสั่งกลับบ้าน
 วางแอตทริบิวต์สําหรับประสบการณ์การถ่ายโอน
GMSBooleanPlaceAttributeการนําส่ง
 วางแอตทริบิวต์สําหรับบริการจัดส่ง
GMSBooleanPlaceAttributeนั่งรับประทานที่ร้าน
 วางแอตทริบิวต์สําหรับประสบการณ์การใช้งาน
GMSBooleanPlaceAttributeการรับสินค้าโดยไม่ต้องลงจากรถ
 วางแอตทริบิวต์สําหรับบริการรับสินค้าโดยไม่ต้องลงจากรถ
GMSBooleanPlaceAttributeจองได้
 แอตทริบิวต์สถานที่ที่ระบุว่าสถานที่นี้เป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยว
GMSBooleanPlaceAttributeบริการอาหารเช้า
 แอตทริบิวต์สถานที่ระบุว่าสถานที่เสิร์ฟอาหารเช้า
GMSBooleanPlaceAttributeบริการอาหารกลางวัน
 แอตทริบิวต์สถานที่ระบุสถานที่ให้บริการอาหารกลางวัน
GMSBooleanPlaceAttributeอาหารค่ํา
 วางแอตทริบิวต์ที่ระบุสถานที่เสิร์ฟอาหารเย็น
GMSBooleanPlaceAttributeเสิร์ฟเบียร์
 แอตทริบิวต์สถานที่ระบุสถานที่เสิร์ฟเบียร์
GMSBooleanPlaceAttributeservesWine
 แอตทริบิวต์สถานที่ระบุสถานที่เสิร์ฟไวน์
GMSBooleanPlaceAttributeบริการอาหารมื้อสาย
 แอตทริบิวต์สถานที่ระบุสถานที่เสิร์ฟอาหารมื้อสาย
GMSBooleanPlaceAttributeมังสวิรัติมังสวิรัติ
 แอตทริบิวต์สถานที่ระบุสถานที่เสิร์ฟอาหารมังสวิรัติ
GMSBooleanPlaceAttributeทางเข้าเก้าอี้รถเข็น
 ป้ายวางของสถานที่นี้บอกสถานที่ที่รองรับเก้าอี้รถเข็น

เอกสารฟังก์ชันของสมาชิก

- (GMSPlaceOpenStatus) isOpenAtDate: (NSDate *) วันที่ [date]

init เริ่มต้นไม่พร้อมใช้งาน

คํานวณว่าสถานที่หนึ่งๆ เปิดทําการตาม openingHours, UTCOffsetMinutes และ date หรือไม่

พารามิเตอร์:
วันที่จุดเวลาอ้างอิงที่ใช้ในการระบุว่าสถานที่เปิดอยู่หรือไม่
ส่งกลับ:
GMSPlaceOpenStatusOpen หากสถานที่นั้นเปิดอยู่ GMSPlaceOpenStatusClosed หากสถานที่นั้นปิดอยู่ และ GMSPlaceOpenStatusUnknown หากไม่ทราบสถานะแบบเปิด
หมายเหตุ
เลิกใช้งานไปแล้ว เลิกใช้วิธีนี้เพื่อใช้ GMSPlacesClient::isOpenAtDate:place:date:callback</ code> and will be removed in a future release.
แทนแล้ว

คํานวณได้ว่าสถานที่หนึ่งๆ จะเปิดตาม openingHours, UTCOffsetMinutes หรือไม่ รวมทั้งวันที่และเวลาปัจจุบันที่ได้รับจาก [NSDate date]

ส่งกลับ:
GMSPlaceOpenStatusOpen หากสถานที่นั้นเปิดอยู่ GMSPlaceOpenStatusClosed หากสถานที่นั้นปิดอยู่ และ GMSPlaceOpenStatusUnknown หากไม่ทราบสถานะแบบเปิด
หมายเหตุ
เลิกใช้งานไปแล้ว ระบบเลิกใช้เมธอดนี้เพื่อเปลี่ยนไปใช้ GMSPlacesClient::isOpen:place:callback แล้ว และจะถูกนําออกในรุ่นต่อๆ ไป

เอกสารประกอบเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

- (NSString*) name [read, copy]

ชื่อสถานที่

- (NSString*) placeID [read, copy]

รหัสสถานที่ของสถานที่นี้

- (CLLocationCoordinate2D) coordinate [read, assign]

ตําแหน่งของสถานที่

ตําแหน่งอาจไม่ใช่ศูนย์กลางของสถานที่นี้ หรือจุดเข้าหรือออกจากตําแหน่งอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่บางจุดอาจเลือกได้เองโดยอยู่ภายในขอบเขตทางภูมิศาสตร์ของสถานที่

- (NSString*) phoneNumber [read, copy]

หมายเลขโทรศัพท์ของสถานที่นี้ในรูปแบบระหว่างประเทศ เช่น

รวมทั้งรหัสประเทศที่ขึ้นต้นด้วย "+" ตัวอย่างเช่น หมายเลขโทรศัพท์ของ Google Sydney คือ "+61 2 9374 4000"

- (NSString*) formattedAddress [read, copy]

ที่อยู่ของสถานที่เป็นสตริงง่ายๆ

- (คะแนน) แบบลอย [read, assign]

คะแนน 5 ดาวสําหรับสถานที่นี้ตามความเห็นของผู้ใช้

การให้คะแนนมีตั้งแต่ 1.0 ถึง 5.0 0.0 หมายถึงเราไม่มีคะแนนสําหรับสถานที่นี้ (เช่น เนื่องจากมีผู้ใช้รีวิวสถานที่นี้ไม่มากพอ)

- (GMSPlacesPriceLevel) priceLevel [read, assign]

ระดับราคาสําหรับสถานที่นี้ ซึ่งเป็นจํานวนเต็มตั้งแต่ 0 ถึง 4

เช่น ค่า 4 หมายความว่าสถานที่นี้คือ "$$$$" (แพง) ค่า 0 หมายถึงฟรี (เช่น พิพิธภัณฑ์ที่เปิดให้เข้าชมฟรี)

- (NSArray<NSString *>*) ประเภท [read, copy]

ประเภทของสถานที่นี้

ประเภทคือ NSString, ค่าที่ถูกต้องคือประเภทที่ระบุไว้ที่ <https://developers.google.com/places/ios-sdk/supported_types>

- (NSURL*) เว็บไซต์ [read, copy]

เว็บไซต์สําหรับสถานที่นี้

- (NSAttributedString*) การระบุแหล่งที่มา [read, copy]

สตริงการระบุแหล่งที่มาของผู้ให้บริการข้อมูลสําหรับสถานที่นี้

ค่าเหล่านี้ระบุเป็น NSAttributedString ซึ่งอาจมีไฮเปอร์ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของผู้ให้บริการแต่ละราย

โดยทั่วไป ข้อมูลเหล่านี้จะแสดงให้ผู้ใช้เห็นหากมีการแสดงข้อมูลจาก GMSPlace นี้ตามที่อธิบายไว้ในข้อกําหนดในการให้บริการของ Places SDK

- (GMSPlaceViewportInfo*) viewportInfo [read, assign]

วิวพอร์ตที่แนะนําสําหรับสถานที่นี้

ค่าขั้นต่ําคือหากไม่ทราบขนาดของสถานที่

ซึ่งจะแสดงวิวพอร์ตของขนาดที่เหมาะสมสําหรับการแสดงสถานที่นี้ ตัวอย่างเช่น วัตถุ GMSPlace ที่แสดงร้านค้าอาจมีวิวพอร์ตที่ค่อนข้างเล็ก ในขณะที่วัตถุ GMSPlace ของประเทศหนึ่งๆ อาจมีวิวพอร์ตขนาดใหญ่มาก

- (NSArray<GMSAddressComponent *>*) addressComponents [read, copy]

อาร์เรย์ของออบเจ็กต์ GMSAddressComponent ที่แสดงคอมโพเนนต์ในที่อยู่ของสถานที่

องค์ประกอบเหล่านี้ใช้เพื่อจุดประสงค์ในการแตกข้อมูลที่มีโครงสร้างเกี่ยวกับที่อยู่ของสถานที่ ตัวอย่างเช่น การค้นหาเมืองของสถานที่นั้น

ไม่ควรใช้องค์ประกอบเหล่านี้ในการจัดรูปแบบที่อยู่ หากต้องมีที่อยู่ที่มีการจัดรูปแบบ ให้ใช้พร็อพเพอร์ตี้ formattedAddress ซึ่งมีที่อยู่ที่จัดรูปแบบแล้ว

- (GMSPlusCode*) plusCode [read, assign]

Plus Code แสดงตําแหน่งของสถานที่นี้

- (GMSOpeningHours*) openingHours [read, assign]

ข้อมูลเวลาทําการปกติของธุรกิจนี้

รวมสถานะเปิด ระยะเวลา และข้อความวันธรรมดา หากมี

- (GMSOpeningHours*) currentOpeningHours [read, assign]

แสดงเวลาทําการของสถานที่นี้ในช่วง 7 วันข้างหน้า

โดยระยะเวลาจะเริ่มตอนเที่ยงคืนของวันที่ส่งคําขอและสิ้นสุดเวลา 23:59 น. ของ 6 วันถัดไป

GMSPlaceSpecialDay รายการใน GMSOpeningHours จะปรากฏเฉพาะกับ GMSPlace currentOpeningHours และ GMSPlace secondaryOpeningHours

- (NSArray<GMSOpeningHours *>*) secondaryOpeningHours [read, copy]

ส่งคืนอาร์เรย์ของชั่วโมงที่ 2 ของสถ านที่นี้ในช่วง 7 วันข้างหน้า

เวลาทําการรองแตกต่างจากเวลาทําการหลักของธุรกิจ เช่น ร้านอาหารระบุเวลาเปิดทําการหรือเวลาจัดส่งเป็นเวลาทําการรองได้ ดูเวลาทําการประเภทต่างๆ ของ GMSPlaceHoursType

GMSPlaceSpecialDay รายการใน GMSOpeningHours จะปรากฏเฉพาะกับ GMSPlace currentOpeningHours และ GMSPlace secondaryOpeningHours

- (NSUInteger) userRatingsTotal [read, assign]

แสดงจํานวนรีวิวที่เป็นการให้คะแนนสถานที่นี้

- (NSArray<GMSPlacePhotoMetadata *>*) รูปภาพ [read, copy]

อาร์เรย์ของวัตถุ GMSPlacePhotoMetadata ที่แสดงถึงรูปภาพของสถ านที่

- (NSNumber*) UTCOffsetMinutes [read, assign]

ออฟเซ็ตเขตเวลา UTC ของสถานที่เป็นนาที

GMSPlaceBusinessStatus ของสถ านที่

- (NSString*) editorialSummary [read, copy]

แสดงสรุปบรรณาธิการของสถานที่นี้

- (UIColor*) iconBackgroundColor [read, assign]

สีพื้นหลังของไอคอนตามประเภทสถานที่ เพื่อกําหนดสีมุมมองให้กับไอคอน

- (NSURL*) iconImageURL [read, assign]

URL ตามประเภทสถานที่ ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อเรียกคืน NSData ของไอคอนสถานที่ได้

หมายเหตุ: ลิงก์ URL ไม่มีวันหมดอายุและอัตราส่วนของขนาดภาพอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภท

- (GMSBooleanPlaceAttribute) takeout [read, assign]

วางแอตทริบิวต์สําหรับประสบการณ์การถ่ายโอน

- (GMSBooleanPlaceAttribute) delivery [read, assign]

วางแอตทริบิวต์สําหรับบริการจัดส่ง

- (GMSBooleanPlaceAttribute) dineIn [read, assign]

วางแอตทริบิวต์สําหรับประสบการณ์การใช้งาน

วางแอตทริบิวต์สําหรับบริการรับสินค้าโดยไม่ต้องลงจากรถ

แอตทริบิวต์สถานที่ที่ระบุว่าสถานที่นี้เป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยว

แอตทริบิวต์สถานที่ระบุว่าสถานที่เสิร์ฟอาหารเช้า

แอตทริบิวต์สถานที่ระบุสถานที่ให้บริการอาหารกลางวัน

วางแอตทริบิวต์ที่ระบุสถานที่เสิร์ฟอาหารเย็น

แอตทริบิวต์สถานที่ระบุสถานที่เสิร์ฟเบียร์

แอตทริบิวต์สถานที่ระบุสถานที่เสิร์ฟไวน์

แอตทริบิวต์สถานที่ระบุสถานที่เสิร์ฟอาหารมื้อสาย

แอตทริบิวต์สถานที่ระบุสถานที่เสิร์ฟอาหารมังสวิรัติ

ป้ายวางของสถานที่นี้บอกสถานที่ที่รองรับเก้าอี้รถเข็น