Sự kiện

Chọn nền tảng: Android iOS JavaScript

Sử dụng SDK bản đồ dành cho Android, bạn có thể nghe các sự kiện trên bản đồ.

Mã mẫu

Kho lưu trữ Apidemos trên GitHub bao gồm các mẫu minh hoạ các sự kiện và trình nghe:

Kotlin

Java

Sự kiện nhấp và nhấp vào bản đồ

Nếu muốn trả lời người dùng nhấn vào một điểm trên bản đồ, bạn có thể sử dụng OnMapClickListener mà bạn có thể đặt trên bản đồ bằng cách gọi GoogleMap.setOnMapClickListener(OnMapClickListener). Khi người dùng nhấp (nhấn) vào một vị trí nào đó trên bản đồ, bạn sẽ nhận được một sự kiện onMapClick(LatLng) cho biết vị trí trên bản đồ mà người dùng đã nhấp vào. Xin lưu ý rằng nếu cần vị trí tương ứng trên màn hình (tính bằng pixel), bạn có thể nhận Projection từ bản đồ. Việc này cho phép bạn chuyển đổi giữa toạ độ vĩ độ/kinh độ và toạ độ pixel trên màn hình.

Bạn cũng có thể theo dõi các sự kiện nhấp chuột dài bằng OnMapLongClickListener mà bạn có thể đặt trên bản đồ bằng cách gọi GoogleMap.setOnMapLongClickListener(OnMapLongClickListener). Trình nghe này hoạt động tương tự như trình nghe lượt nhấp và sẽ được thông báo về các sự kiện nhấp chuột và sử dụng lệnh gọi lại onMapLongClick(LatLng).

Tắt sự kiện nhấp chuột ở chế độ thu gọn

Để tắt các sự kiện nhấp chuột trên bản đồ ở chế độ thu gọn, hãy gọi setClickable() trên chế độ xem chứa MapView hoặc MapFragment. Điều này rất hữu ích, chẳng hạn như khi hiển thị một bản đồ hoặc các bản đồ trong chế độ xem danh sách mà bạn muốn sự kiện nhấp chuột gọi ra một hành động không liên quan đến bản đồ.

Tùy chọn tắt sự kiện nhấp chuột chỉ chế độ thu gọn. Việc tắt sự kiện nhấp chuột cũng sẽ làm cho các điểm đánh dấu không nhấp vào được. Nó sẽ không ảnh hưởng đến các chế độ điều khiển khác trên bản đồ.

Đối với MapView:

Kotlinval mapView = findViewById<MapView>(R.id.mapView)
mapView.isClickable = false

   

Java


MapView mapView = findViewById(R.id.mapView);
mapView.setClickable(false);

   

Đối với MapFragment:

Kotlinval mapFragment = supportFragmentManager
  .findFragmentById(R.id.map) as SupportMapFragment
val view = mapFragment.view
view?.isClickable = false

   

Java


SupportMapFragment mapFragment = (SupportMapFragment) getSupportFragmentManager()
  .findFragmentById(R.id.map);
View view = mapFragment.getView();
view.setClickable(false);

   

Sự kiện thay đổi camera

Chế độ xem bản đồ được mô hình hoá như một máy ảnh nhìn xuống mặt phẳng. Bạn có thể thay đổi các thuộc tính của máy ảnh để ảnh hưởng đến mức thu phóng, cổng xem và phối cảnh của bản đồ. Xem hướng dẫn sử dụng máy ảnh. Người dùng cũng có thể tác động đến máy ảnh bằng cách thực hiện cử chỉ.

Khi dùng trình nghe thay đổi camera, bạn có thể theo dõi chuyển động của camera. Ứng dụng có thể nhận thông báo về các sự kiện bắt đầu, đang diễn ra và kết thúc chuyển động của camera. Bạn cũng có thể xem lý do camera di chuyển, cho dù là do cử chỉ của người dùng, ảnh động API tích hợp sẵn hay chuyển động do nhà phát triển kiểm soát.

Mẫu sau đây minh hoạ tất cả các trình nghe sự kiện trên camera hiện có:

Kotlin

/*
 * Copyright 2018 Google LLC
 *
 * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
 * you may not use this file except in compliance with the License.
 * You may obtain a copy of the License at
 *
 *   https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
 *
 * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
 * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
 * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
 * See the License for the specific language governing permissions and
 * limitations under the License.
 */

package com.example.kotlindemos

import android.graphics.Color
import android.os.Bundle
import android.util.Log
import android.view.View
import android.widget.CompoundButton
import android.widget.SeekBar
import android.widget.Toast
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
import com.google.android.gms.maps.CameraUpdate
import com.google.android.gms.maps.CameraUpdateFactory
import com.google.android.gms.maps.GoogleMap
import com.google.android.gms.maps.GoogleMap.CancelableCallback
import com.google.android.gms.maps.GoogleMap.OnCameraIdleListener
import com.google.android.gms.maps.GoogleMap.OnCameraMoveCanceledListener
import com.google.android.gms.maps.GoogleMap.OnCameraMoveListener
import com.google.android.gms.maps.GoogleMap.OnCameraMoveStartedListener
import com.google.android.gms.maps.OnMapReadyCallback
import com.google.android.gms.maps.SupportMapFragment
import com.google.android.gms.maps.model.CameraPosition
import com.google.android.gms.maps.model.LatLng
import com.google.android.gms.maps.model.PolylineOptions

/**
 * This shows how to change the camera position for the map.
 */
class CameraDemoActivity :
    AppCompatActivity(),
    OnCameraMoveStartedListener,
    OnCameraMoveListener,
    OnCameraMoveCanceledListener,
    OnCameraIdleListener,
    OnMapReadyCallback {
  /**
   * The amount by which to scroll the camera. Note that this amount is in raw pixels, not dp
   * (density-independent pixels).
   */
  private val SCROLL_BY_PX = 100
  private val TAG = CameraDemoActivity::class.java.name
  private val sydneyLatLng = LatLng(-33.87365, 151.20689)
  private val bondiLocation: CameraPosition = CameraPosition.Builder()
      .target(LatLng(-33.891614, 151.276417))
      .zoom(15.5f)
      .bearing(300f)
      .tilt(50f)
      .build()

  private val sydneyLocation: CameraPosition = CameraPosition.Builder().
      target(LatLng(-33.87365, 151.20689))
      .zoom(15.5f)
      .bearing(0f)
      .tilt(25f)
      .build()

  private lateinit var map: GoogleMap
  private lateinit var animateToggle: CompoundButton
  private lateinit var customDurationToggle: CompoundButton
  private lateinit var customDurationBar: SeekBar
  private var currPolylineOptions: PolylineOptions? = null
  private var isCanceled = false

  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.camera_demo)
    animateToggle = findViewById(R.id.animate)
    customDurationToggle = findViewById(R.id.duration_toggle)
    customDurationBar = findViewById(R.id.duration_bar)

    updateEnabledState()

    val mapFragment = supportFragmentManager.findFragmentById(R.id.map) as SupportMapFragment
    mapFragment.getMapAsync(this)
  }

  override fun onResume() {
    super.onResume()
    updateEnabledState()
  }

  override fun onMapReady(googleMap: GoogleMap) {
    map = googleMap
    // return early if the map was not initialised properly
    with(googleMap) {
      setOnCameraIdleListener(this@CameraDemoActivity)
      setOnCameraMoveStartedListener(this@CameraDemoActivity)
      setOnCameraMoveListener(this@CameraDemoActivity)
      setOnCameraMoveCanceledListener(this@CameraDemoActivity)
      // We will provide our own zoom controls.
      uiSettings.isZoomControlsEnabled = false
      uiSettings.isMyLocationButtonEnabled = true

      // Show Sydney
      moveCamera(CameraUpdateFactory.newLatLngZoom(sydneyLatLng, 10f))
    }
  }

  /**
   * When the map is not ready the CameraUpdateFactory cannot be used. This should be used to wrap
   * all entry points that call methods on the Google Maps API.
   *
   * @param stuffToDo the code to be executed if the map is initialised
   */
  private fun checkReadyThen(stuffToDo: () -> Unit) {
    if (!::map.isInitialized) {
      Toast.makeText(this, R.string.map_not_ready, Toast.LENGTH_SHORT).show()
    } else {
      stuffToDo()
    }
  }

  /**
   * Called when the Go To Bondi button is clicked.
   */
  @Suppress("UNUSED_PARAMETER")
  fun onGoToBondi(view: View) {
    checkReadyThen {
      changeCamera(CameraUpdateFactory.newCameraPosition(bondiLocation))
    }
  }

  /**
   * Called when the Animate To Sydney button is clicked.
   */
  @Suppress("UNUSED_PARAMETER")
  fun onGoToSydney(view: View) {
    checkReadyThen {
      changeCamera(CameraUpdateFactory.newCameraPosition(sydneyLocation),
          object : CancelableCallback {
            override fun onFinish() {
              Toast.makeText(baseContext, "Animation to Sydney complete",
                  Toast.LENGTH_SHORT).show()
            }

            override fun onCancel() {
              Toast.makeText(baseContext, "Animation to Sydney canceled",
                  Toast.LENGTH_SHORT).show()
            }
          })
    }
  }

  /**
   * Called when the stop button is clicked.
   */
  @Suppress("UNUSED_PARAMETER")
  fun onStopAnimation(view: View) = checkReadyThen { map.stopAnimation() }

  /**
   * Called when the zoom in button (the one with the +) is clicked.
   */
  @Suppress("UNUSED_PARAMETER")
  fun onZoomIn(view: View) = checkReadyThen { changeCamera(CameraUpdateFactory.zoomIn()) }

  /**
   * Called when the zoom out button (the one with the -) is clicked.
   */
  @Suppress("UNUSED_PARAMETER")
  fun onZoomOut(view: View) = checkReadyThen { changeCamera(CameraUpdateFactory.zoomOut()) }

  /**
   * Called when the tilt more button (the one with the /) is clicked.
   */
  @Suppress("UNUSED_PARAMETER")
  fun onTiltMore(view: View) {
    checkReadyThen {

      val newTilt = Math.min(map.cameraPosition.tilt + 10, 90F)
      val cameraPosition = CameraPosition.Builder(map.cameraPosition).tilt(newTilt).build()

      changeCamera(CameraUpdateFactory.newCameraPosition(cameraPosition))
    }
  }

  /**
   * Called when the tilt less button (the one with the \) is clicked.
   */
  @Suppress("UNUSED_PARAMETER")
  fun onTiltLess(view: View) {
    checkReadyThen {

      val newTilt = Math.max(map.cameraPosition.tilt - 10, 0F)
      val cameraPosition = CameraPosition.Builder(map.cameraPosition).tilt(newTilt).build()

      changeCamera(CameraUpdateFactory.newCameraPosition(cameraPosition))
    }
  }

  /**
   * Called when the left arrow button is clicked. This causes the camera to move to the left
   */
  @Suppress("UNUSED_PARAMETER")
  fun onScrollLeft(view: View) {
    checkReadyThen {
      changeCamera(CameraUpdateFactory.scrollBy((-SCROLL_BY_PX).toFloat(),0f))
    }
  }

  /**
   * Called when the right arrow button is clicked. This causes the camera to move to the right.
   */
  @Suppress("UNUSED_PARAMETER")
  fun onScrollRight(view: View) {
    checkReadyThen {
      changeCamera(CameraUpdateFactory.scrollBy(SCROLL_BY_PX.toFloat(), 0f))
    }
  }

  /**
   * Called when the up arrow button is clicked. The causes the camera to move up.
   */
  @Suppress("UNUSED_PARAMETER")
  fun onScrollUp(view: View) {
    checkReadyThen {
      changeCamera(CameraUpdateFactory.scrollBy(0f, (-SCROLL_BY_PX).toFloat()))
    }
  }

  /**
   * Called when the down arrow button is clicked. This causes the camera to move down.
   */
  @Suppress("UNUSED_PARAMETER")
  fun onScrollDown(view: View) {
    checkReadyThen {
      changeCamera(CameraUpdateFactory.scrollBy(0f, SCROLL_BY_PX.toFloat()))
    }
  }

  /**
   * Called when the animate button is toggled
   */
  @Suppress("UNUSED_PARAMETER")
  fun onToggleAnimate(view: View) = updateEnabledState()

  /**
   * Called when the custom duration checkbox is toggled
   */
  @Suppress("UNUSED_PARAMETER")
  fun onToggleCustomDuration(view: View) = updateEnabledState()

  /**
   * Update the enabled state of the custom duration controls.
   */
  private fun updateEnabledState() {
    customDurationToggle.isEnabled = animateToggle.isChecked
    customDurationBar.isEnabled = animateToggle.isChecked && customDurationToggle.isChecked
  }

  /**
   * Change the camera position by moving or animating the camera depending on the state of the
   * animate toggle button.
   */
  private fun changeCamera(update: CameraUpdate, callback: CancelableCallback? = null) {
    if (animateToggle.isChecked) {
      if (customDurationToggle.isChecked) {
        // The duration must be strictly positive so we make it at least 1.
        map.animateCamera(update, Math.max(customDurationBar.progress, 1), callback)
      } else {
        map.animateCamera(update, callback)
      }
    } else {
      map.moveCamera(update)
    }
  }

  override fun onCameraMoveStarted(reason: Int) {
    if (!isCanceled) map.clear()

    var reasonText = "UNKNOWN_REASON"
    currPolylineOptions = PolylineOptions().width(5f)
    when (reason) {
      OnCameraMoveStartedListener.REASON_GESTURE -> {
        currPolylineOptions?.color(Color.BLUE)
        reasonText = "GESTURE"
      }
      OnCameraMoveStartedListener.REASON_API_ANIMATION -> {
        currPolylineOptions?.color(Color.RED)
        reasonText = "API_ANIMATION"
      }
      OnCameraMoveStartedListener.REASON_DEVELOPER_ANIMATION -> {
        currPolylineOptions?.color(Color.GREEN)
        reasonText = "DEVELOPER_ANIMATION"
      }
    }
    Log.d(TAG, "onCameraMoveStarted($reasonText)")
    addCameraTargetToPath()
  }

  /**
   * Ensures that currPolyLine options is not null before accessing it
   *
   * @param stuffToDo the code to be executed if currPolylineOptions is not null
   */
  private fun checkPolylineThen(stuffToDo: () -> Unit) {
    if (currPolylineOptions != null) stuffToDo()
  }

  override fun onCameraMove() {
    Log.d(TAG, "onCameraMove")
    // When the camera is moving, add its target to the current path we'll draw on the map.
    checkPolylineThen { addCameraTargetToPath() }
  }

  override fun onCameraMoveCanceled() {
    // When the camera stops moving, add its target to the current path, and draw it on the map.
    checkPolylineThen {
      addCameraTargetToPath()
      map.addPolyline(currPolylineOptions!!)
    }

    isCanceled = true // Set to clear the map when dragging starts again.
    currPolylineOptions = null
    Log.d(TAG, "onCameraMoveCancelled")
  }

  override fun onCameraIdle() {
    checkPolylineThen {
      addCameraTargetToPath()
      map.addPolyline(currPolylineOptions!!)
    }

    currPolylineOptions = null
    isCanceled = false // Set to *not* clear the map when dragging starts again.
    Log.d(TAG, "onCameraIdle")
  }
  private fun addCameraTargetToPath() {
    currPolylineOptions?.add(map.cameraPosition.target)
  }
}

Java

// Copyright 2020 Google LLC
//
// Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
// you may not use this file except in compliance with the License.
// You may obtain a copy of the License at
//
//   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
//
// Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
// distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
// WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
// See the License for the specific language governing permissions and
// limitations under the License.


package com.example.mapdemo;

import android.graphics.Color;
import android.os.Bundle;
import android.util.Log;
import android.view.View;
import android.widget.CompoundButton;
import android.widget.SeekBar;
import android.widget.Toast;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

import com.google.android.gms.maps.CameraUpdate;
import com.google.android.gms.maps.CameraUpdateFactory;
import com.google.android.gms.maps.GoogleMap;
import com.google.android.gms.maps.GoogleMap.CancelableCallback;
import com.google.android.gms.maps.GoogleMap.OnCameraIdleListener;
import com.google.android.gms.maps.GoogleMap.OnCameraMoveCanceledListener;
import com.google.android.gms.maps.GoogleMap.OnCameraMoveListener;
import com.google.android.gms.maps.GoogleMap.OnCameraMoveStartedListener;
import com.google.android.gms.maps.OnMapReadyCallback;
import com.google.android.gms.maps.SupportMapFragment;
import com.google.android.gms.maps.model.CameraPosition;
import com.google.android.gms.maps.model.LatLng;
import com.google.android.gms.maps.model.PolylineOptions;

/**
 * This shows how to change the camera position for the map.
 */
public class CameraDemoActivity extends AppCompatActivity implements
    OnCameraMoveStartedListener,
    OnCameraMoveListener,
    OnCameraMoveCanceledListener,
    OnCameraIdleListener,
    OnMapReadyCallback {
  private static final String TAG = CameraDemoActivity.class.getName();

  /**
   * The amount by which to scroll the camera. Note that this amount is in raw pixels, not dp
   * (density-independent pixels).
   */
  private static final int SCROLL_BY_PX = 100;

  public static final CameraPosition BONDI =
      new CameraPosition.Builder().target(new LatLng(-33.891614, 151.276417))
          .zoom(15.5f)
          .bearing(300)
          .tilt(50)
          .build();

  public static final CameraPosition SYDNEY =
      new CameraPosition.Builder().target(new LatLng(-33.87365, 151.20689))
          .zoom(15.5f)
          .bearing(0)
          .tilt(25)
          .build();

  private GoogleMap map;
  private CompoundButton animateToggle;
  private CompoundButton customDurationToggle;
  private SeekBar customDurationBar;
  private PolylineOptions currPolylineOptions;
  private boolean isCanceled = false;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.camera_demo);
    animateToggle = findViewById(R.id.animate);
    customDurationToggle = findViewById(R.id.duration_toggle);
    customDurationBar = findViewById(R.id.duration_bar);

    updateEnabledState();

    SupportMapFragment mapFragment =
        (SupportMapFragment) getSupportFragmentManager().findFragmentById(R.id.map);
    mapFragment.getMapAsync(this);
  }

  @Override
  protected void onResume() {
    super.onResume();
    updateEnabledState();
  }

  @Override
  public void onMapReady(GoogleMap googleMap) {
    map = googleMap;

    map.setOnCameraIdleListener(this);
    map.setOnCameraMoveStartedListener(this);
    map.setOnCameraMoveListener(this);
    map.setOnCameraMoveCanceledListener(this);
    // We will provide our own zoom controls.
    map.getUiSettings().setZoomControlsEnabled(false);
    map.getUiSettings().setMyLocationButtonEnabled(true);

    // Show Sydney
    map.moveCamera(CameraUpdateFactory.newLatLngZoom(new LatLng(-33.87365, 151.20689), 10));
  }

  /**
   * When the map is not ready the CameraUpdateFactory cannot be used. This should be called on
   * all entry points that call methods on the Google Maps API.
   */
  private boolean checkReady() {
    if (map == null) {
      Toast.makeText(this, R.string.map_not_ready, Toast.LENGTH_SHORT).show();
      return false;
    }
    return true;
  }

  /**
   * Called when the Go To Bondi button is clicked.
   */
  public void onGoToBondi(View view) {
    if (!checkReady()) {
      return;
    }

    changeCamera(CameraUpdateFactory.newCameraPosition(BONDI));
  }

  /**
   * Called when the Animate To Sydney button is clicked.
   */
  public void onGoToSydney(View view) {
    if (!checkReady()) {
      return;
    }

    changeCamera(CameraUpdateFactory.newCameraPosition(SYDNEY), new CancelableCallback() {
      @Override
      public void onFinish() {
        Toast.makeText(getBaseContext(), "Animation to Sydney complete", Toast.LENGTH_SHORT)
            .show();
      }

      @Override
      public void onCancel() {
        Toast.makeText(getBaseContext(), "Animation to Sydney canceled", Toast.LENGTH_SHORT)
            .show();
      }
    });
  }

  /**
   * Called when the stop button is clicked.
   */
  public void onStopAnimation(View view) {
    if (!checkReady()) {
      return;
    }

    map.stopAnimation();
  }

  /**
   * Called when the zoom in button (the one with the +) is clicked.
   */
  public void onZoomIn(View view) {
    if (!checkReady()) {
      return;
    }

    changeCamera(CameraUpdateFactory.zoomIn());
  }

  /**
   * Called when the zoom out button (the one with the -) is clicked.
   */
  public void onZoomOut(View view) {
    if (!checkReady()) {
      return;
    }

    changeCamera(CameraUpdateFactory.zoomOut());
  }

  /**
   * Called when the tilt more button (the one with the /) is clicked.
   */
  public void onTiltMore(View view) {
    if (!checkReady()) {
      return;
    }

    CameraPosition currentCameraPosition = map.getCameraPosition();
    float currentTilt = currentCameraPosition.tilt;
    float newTilt = currentTilt + 10;

    newTilt = (newTilt > 90) ? 90 : newTilt;

    CameraPosition cameraPosition = new CameraPosition.Builder(currentCameraPosition)
        .tilt(newTilt).build();

    changeCamera(CameraUpdateFactory.newCameraPosition(cameraPosition));
  }

  /**
   * Called when the tilt less button (the one with the \) is clicked.
   */
  public void onTiltLess(View view) {
    if (!checkReady()) {
      return;
    }

    CameraPosition currentCameraPosition = map.getCameraPosition();

    float currentTilt = currentCameraPosition.tilt;

    float newTilt = currentTilt - 10;
    newTilt = (newTilt > 0) ? newTilt : 0;

    CameraPosition cameraPosition = new CameraPosition.Builder(currentCameraPosition)
        .tilt(newTilt).build();

    changeCamera(CameraUpdateFactory.newCameraPosition(cameraPosition));
  }

  /**
   * Called when the left arrow button is clicked. This causes the camera to move to the left
   */
  public void onScrollLeft(View view) {
    if (!checkReady()) {
      return;
    }

    changeCamera(CameraUpdateFactory.scrollBy(-SCROLL_BY_PX, 0));
  }

  /**
   * Called when the right arrow button is clicked. This causes the camera to move to the right.
   */
  public void onScrollRight(View view) {
    if (!checkReady()) {
      return;
    }

    changeCamera(CameraUpdateFactory.scrollBy(SCROLL_BY_PX, 0));
  }

  /**
   * Called when the up arrow button is clicked. The causes the camera to move up.
   */
  public void onScrollUp(View view) {
    if (!checkReady()) {
      return;
    }

    changeCamera(CameraUpdateFactory.scrollBy(0, -SCROLL_BY_PX));
  }

  /**
   * Called when the down arrow button is clicked. This causes the camera to move down.
   */
  public void onScrollDown(View view) {
    if (!checkReady()) {
      return;
    }

    changeCamera(CameraUpdateFactory.scrollBy(0, SCROLL_BY_PX));
  }

  /**
   * Called when the animate button is toggled
   */
  public void onToggleAnimate(View view) {
    updateEnabledState();
  }

  /**
   * Called when the custom duration checkbox is toggled
   */
  public void onToggleCustomDuration(View view) {
    updateEnabledState();
  }

  /**
   * Update the enabled state of the custom duration controls.
   */
  private void updateEnabledState() {
    customDurationToggle.setEnabled(animateToggle.isChecked());
    customDurationBar
        .setEnabled(animateToggle.isChecked() && customDurationToggle.isChecked());
  }

  private void changeCamera(CameraUpdate update) {
    changeCamera(update, null);
  }

  /**
   * Change the camera position by moving or animating the camera depending on the state of the
   * animate toggle button.
   */
  private void changeCamera(CameraUpdate update, CancelableCallback callback) {
    if (animateToggle.isChecked()) {
      if (customDurationToggle.isChecked()) {
        int duration = customDurationBar.getProgress();
        // The duration must be strictly positive so we make it at least 1.
        map.animateCamera(update, Math.max(duration, 1), callback);
      } else {
        map.animateCamera(update, callback);
      }
    } else {
      map.moveCamera(update);
    }
  }

  @Override
  public void onCameraMoveStarted(int reason) {
    if (!isCanceled) {
      map.clear();
    }

    String reasonText = "UNKNOWN_REASON";
    currPolylineOptions = new PolylineOptions().width(5);
    switch (reason) {
      case OnCameraMoveStartedListener.REASON_GESTURE:
        currPolylineOptions.color(Color.BLUE);
        reasonText = "GESTURE";
        break;
      case OnCameraMoveStartedListener.REASON_API_ANIMATION:
        currPolylineOptions.color(Color.RED);
        reasonText = "API_ANIMATION";
        break;
      case OnCameraMoveStartedListener.REASON_DEVELOPER_ANIMATION:
        currPolylineOptions.color(Color.GREEN);
        reasonText = "DEVELOPER_ANIMATION";
        break;
    }
    Log.d(TAG, "onCameraMoveStarted(" + reasonText + ")");
    addCameraTargetToPath();
  }

  @Override
  public void onCameraMove() {
    // When the camera is moving, add its target to the current path we'll draw on the map.
    if (currPolylineOptions != null) {
      addCameraTargetToPath();
    }
    Log.d(TAG, "onCameraMove");
  }

  @Override
  public void onCameraMoveCanceled() {
    // When the camera stops moving, add its target to the current path, and draw it on the map.
    if (currPolylineOptions != null) {
      addCameraTargetToPath();
      map.addPolyline(currPolylineOptions);
    }
    isCanceled = true; // Set to clear the map when dragging starts again.
    currPolylineOptions = null;
    Log.d(TAG, "onCameraMoveCancelled");
  }

  @Override
  public void onCameraIdle() {
    if (currPolylineOptions != null) {
      addCameraTargetToPath();
      map.addPolyline(currPolylineOptions);
    }
    currPolylineOptions = null;
    isCanceled = false; // Set to *not* clear the map when dragging starts again.
    Log.d(TAG, "onCameraIdle");
  }

  private void addCameraTargetToPath() {
    LatLng target = map.getCameraPosition().target;
    currPolylineOptions.add(target);
  }
}

Bạn có thể nghe các trình nghe camera sau đây:

 • Lệnh gọi lại onCameraMoveStarted() của OnCameraMoveStartedListener được thực hiện khi máy ảnh bắt đầu di chuyển. Phương thức gọi lại nhận một reason cho chuyển động của máy ảnh. Có thể là một trong những lý do sau:

  • REASON_GESTURE cho biết máy ảnh đã di chuyển theo cử chỉ của người dùng trên bản đồ, chẳng hạn như lia máy, nghiêng, chụm để thu phóng hoặc xoay bản đồ.
  • REASON_API_ANIMATION cho biết API đã di chuyển máy ảnh theo một thao tác không dùng cử chỉ của người dùng, chẳng hạn như nhấn vào nút thu phóng, nhấn vào nút Vị trí của tôi hoặc nhấp vào một điểm đánh dấu.
  • REASON_DEVELOPER_ANIMATION cho biết ứng dụng của bạn đã bắt đầu di chuyển camera.
 • Lệnh gọi lại onCameraMove() của OnCameraMoveListener được gọi nhiều lần khi máy ảnh đang di chuyển hoặc người dùng đang tương tác với màn hình cảm ứng. Để biết tần suất gọi lệnh gọi lại, bạn nên biết rằng API sẽ gọi lệnh gọi lại một lần cho mỗi khung hình. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng lệnh gọi lại này được gọi không đồng bộ nên không đồng bộ với nội dung hiển thị trên màn hình. Ngoài ra, xin lưu ý rằng vị trí của máy ảnh có thể không thay đổi giữa một lệnh gọi lại onCameraMove() và lệnh gọi lại tiếp theo.

 • Lệnh gọi lại OnCameraIdle() của OnCameraIdleListener được thực hiện khi máy ảnh ngừng di chuyển và người dùng ngừng tương tác với bản đồ.

 • Lệnh gọi lại OnCameraMoveCanceled() của OnCameraMoveCanceledListener được gọi khi chuyển động hiện tại của camera bị gián đoạn. Ngay sau lệnh gọi lại OnCameraMoveCanceled(), lệnh gọi lại onCameraMoveStarted() được gọi bằng reason mới.

  Nếu ứng dụng của bạn gọi GoogleMap.stopAnimation() một cách rõ ràng, thì lệnh gọi lại OnCameraMoveCanceled() sẽ được gọi, nhưng lệnh gọi lại onCameraMoveStarted() sẽ không được gọi.

Để thiết lập một trình nghe trên bản đồ, hãy gọi phương thức set-listener có liên quan. Ví dụ: để yêu cầu gọi lại từ OnCameraMoveStartedListener, hãy gọi GoogleMap.setOnCameraMoveStartedListener().

Bạn có thể xem mục tiêu của máy ảnh (vĩ độ/kinh độ), thu phóng, góc phương vị và độ nghiêng từ CameraPosition. Xem hướng dẫn về vị trí camera để biết thông tin chi tiết về những thuộc tính này.

Sự kiện về doanh nghiệp và các địa điểm yêu thích khác

Theo mặc định, các địa điểm yêu thích (POI) sẽ xuất hiện trên bản đồ cơ sở cùng với các biểu tượng tương ứng. POI bao gồm công viên, trường học, toà nhà chính phủ và các địa điểm khác, cũng như địa điểm yêu thích là doanh nghiệp, chẳng hạn như cửa hàng, nhà hàng và khách sạn.

Bạn có thể phản hồi các sự kiện nhấp chuột trên một địa điểm yêu thích. Xem hướng dẫn về doanh nghiệp và các địa điểm yêu thích khác.

Sự kiện trên bản đồ trong nhà

Bạn có thể sử dụng sự kiện để tìm và tùy chỉnh cấp độ hoạt động của bản đồ trong nhà. Sử dụng giao diện OnIndoorStateChangeListener để thiết lập trình nghe sẽ được gọi khi một toà nhà mới được lấy làm tâm điểm hoặc một cấp độ mới được kích hoạt trong một toà nhà.

Tải toà nhà hiện đang được lấy tiêu điểm bằng cách gọi GoogleMap.getFocusedBuilding(). Việc căn giữa bản đồ vào một vĩ độ/kinh độ cụ thể thường sẽ cung cấp cho bạn toà nhà tại vĩ độ/kinh độ đó, nhưng điều này không được đảm bảo.

Sau đó, bạn có thể tìm cấp độ đang hoạt động bằng cách gọi IndoorBuilding.getActiveLevelIndex().

Kotlinmap.focusedBuilding?.let { building: IndoorBuilding ->
  val activeLevelIndex = building.activeLevelIndex
  val activeLevel = building.levels[activeLevelIndex]
}

   

Java


IndoorBuilding building = map.getFocusedBuilding();
if (building != null) {
  int activeLevelIndex = building.getActiveLevelIndex();
  IndoorLevel activeLevel = building.getLevels().get(activeLevelIndex);
}

   

Điều này rất hữu ích nếu bạn muốn hiện mã đánh dấu tuỳ chỉnh cho cấp độ đang hoạt động, chẳng hạn như điểm đánh dấu, lớp phủ mặt đất, lớp phủ ô, đa giác, hình nhiều đường và các hình dạng khác.

Gợi ý: Để quay lại cấp đường phố, hãy lấy cấp mặc định thông qua IndoorBuilding.getDefaultLevelIndex() và đặt cấp này làm cấp đang hoạt động thông qua IndoorLevel.activate().

Sự kiện ở điểm đánh dấu và cửa sổ thông tin

Bạn có thể theo dõi và phản hồi các sự kiện đánh dấu, bao gồm cả các sự kiện nhấp và kéo điểm đánh dấu, bằng cách đặt trình nghe tương ứng trên đối tượng GoogleMap chứa điểm đánh dấu. Xem hướng dẫn về sự kiện điểm đánh dấu.

Bạn cũng có thể nghe các sự kiện trên khoảng thời gian thông tin.

Sự kiện về hình dạng và lớp phủ

Bạn có thể nghe và phản hồi các sự kiện nhấp chuột trên hình nhiều đường, đa giác, hình trònlớp phủ mặt đất.

Sự kiện vị trí

Ứng dụng của bạn có thể phản hồi các sự kiện sau liên quan đến lớp Vị trí của tôi:

 • Nếu người dùng nhấp vào nút Vị trí của tôi, ứng dụng sẽ nhận được lệnh gọi lại onMyLocationButtonClick() từ GoogleMap.OnMyLocationButtonClickListener.
 • Nếu người dùng nhấp vào chấm màu xanh dương Vị trí của tôi, ứng dụng sẽ nhận được lệnh gọi lại onMyLocationClick() từ GoogleMap.OnMyLocationClickListener.

Để biết thông tin chi tiết, hãy xem hướng dẫn cho lớp Vị trí của tôi.