Bắt đầu

Bắt đầu xây dựng bằng API Tối ưu hoá tuyến đường.
Tạo tài khoản, thiết lập dự án Google Cloud và bắt đầu xây dựng.
Sử dụng thư viện ứng dụng C#, Java, Python, Go hoặc Node.js để làm việc với các Dịch vụ Google Maps trên máy chủ của bạn.
Xem tài liệu tham khảo API REST và gRPC Tối ưu hoá tuyến đường.

Trợ giúp và hỗ trợ

Nhận sự trợ giúp. Trợ giúp. Hãy tham gia cộng đồng.

Nhận sự trợ giúp. Trợ giúp. Tạo nghiệp tổ Maps.

Báo cáo lỗi hoặc mở một yêu cầu về tính năng.

Tìm hiểu về các sự cố và sự cố ngừng hoạt động của nền tảng.

Nhận trợ giúp từ nhóm Nền tảng Google Maps.