Trước khi bắt đầu

Giới thiệu

Với gói Google Maps cho Flutter, bạn có thể thêm bản đồ dựa trên dữ liệu Google Maps vào ứng dụng iOS hoặc Android của mình. SDK tự động xử lý quyền truy cập vào máy chủ Google Maps, hiển thị bản đồ và phản hồi các cử chỉ của người dùng như nhấp chuột và kéo. Bạn cũng có thể thêm điểm đánh dấu, hình nhiều đường, lớp phủ trên mặt đất và cửa sổ thông tin vào bản đồ của mình. Các đối tượng này cung cấp thêm thông tin về vị trí trên bản đồ và cho phép người dùng tương tác với bản đồ.

Khi sử dụng SDK, bạn cần tuân thủ Điều khoản dịch vụ của Nền tảng Google Maps và đảm bảo rằng ứng dụng của bạn tuân thủ luật hiện hành.

Mô hình trình bổ trợ Flutter

Các trình bổ trợ Flutter sử dụng các kênh Dart để gọi các API dành riêng cho nền tảng. Các nhà phát triển Flutter tương tác với một gói dành riêng cho ứng dụng. Gói này nhận ra nền tảng mà ứng dụng đang chạy và liên kết các lệnh gọi API với mã gốc thích hợp

Đối tượng người xem

Tài liệu này dành cho những người đã làm quen với các khái niệm về phát triển Flutter. Bạn cũng nên làm quen với Google Maps từ góc nhìn của người dùng. Theo hướng dẫn này, bạn có thể bắt đầu khám phá và phát triển ứng dụng bằng gói Google Maps cho Flutter. Để tìm hiểu thông tin cụ thể về các lớp và phương thức, vui lòng xem tài liệu tham khảo.

Yêu cầu về việc ghi công

Nếu sử dụng gói Google Maps cho Flutter trong ứng dụng của mình, bạn phải đưa văn bản ghi công vào mục thông báo pháp lý trong ứng dụng của mình. Bạn nên đưa thông báo pháp lý vào dưới dạng một mục trong trình đơn độc lập hoặc trong một mục trong trình đơn "Giới thiệu".

Để nhận văn bản thuộc tính, hãy gọi điểm cuối showLicensePage.

Nền tảng được hỗ trợ

Với gói Google Maps cho Flutter, bạn có thể tạo các ứng dụng nhắm đến iOS, Android và Web.

Hãy tham khảo tài liệu về Flutter để biết các yêu cầu về môi trường phát triển và các phiên bản hiện tại của nền tảng mục tiêu.

Để sử dụng URL của Maps, thiết bị mục tiêu của bạn cần cài đặt ứng dụng Google Maps thích hợp. Đối với thiết bị di động, ứng dụng này bao gồm Google Maps cho iOS hoặc Google Maps cho Android.