Trước khi bắt đầu

Giới thiệu

Với gói Google Maps dành cho Flutter, bạn có thể thêm bản đồ dựa trên dữ liệu bản đồ của Google vào ứng dụng trên iOS hoặc Android. SDK tự động xử lý quyền truy cập vào máy chủ Google Maps, hiển thị bản đồ và phản hồi các cử chỉ của người dùng như nhấp và kéo. Bạn cũng có thể thêm điểm đánh dấu, hình nhiều đường, lớp phủ trên mặt đất và cửa sổ thông tin vào bản đồ của mình. Các đối tượng này cung cấp thêm thông tin cho các vị trí trên bản đồ và cho phép người dùng tương tác với bản đồ.

Khi sử dụng SDK, bạn cần tuân thủ Điều khoản dịch vụ của Nền tảng Google Maps và đảm bảo rằng ứng dụng của bạn tuân thủ luật hiện hành.

Mô hình trình bổ trợ Flutter

Các trình bổ trợ Flutter sử dụng kênh Dart để gọi các API dành riêng cho nền tảng. Các nhà phát triển Flutter tương tác với một gói duy nhất dành cho ứng dụng. Gói này nhận dạng nền tảng mà ứng dụng đang chạy và liên kết các lệnh gọi API với mã gốc thích hợp

Đối tượng người xem

Tài liệu này dành cho những người quen với các khái niệm phát triển nhanh. Bạn cũng nên làm quen với Google Maps từ góc nhìn của người dùng. Với hướng dẫn này, bạn có thể bắt đầu khám phá và phát triển các ứng dụng bằng gói Google Maps dành cho Flutter. Để tìm hiểu thông tin chi tiết cụ thể về các lớp và phương thức, hãy xem tài liệu tham khảo.

Yêu cầu về việc ghi công

Nếu sử dụng gói Google Maps dành cho Flutter trong ứng dụng của mình, bạn phải đưa văn bản thuộc tính vào phần thông báo pháp lý trong ứng dụng của mình. Bạn nên đưa các thông báo pháp lý vào mục trình đơn độc lập hoặc mục này trong mục "Giới thiệu".

Để nhận văn bản phân bổ, hãy gọi điểm cuối showLicensePage.

Nền tảng được hỗ trợ

Với gói Google Maps dành cho Flutter, bạn có thể xây dựng ứng dụng dành cho iOS, Android và Web.

Hãy tham khảo tài liệu về Flutter để biết các yêu cầu về môi trường phát triển và phiên bản hiện tại của nền tảng mục tiêu.

Để sử dụng URL Maps, thiết bị mục tiêu của bạn cần cài đặt ứng dụng Google Maps thích hợp. Đối với thiết bị di động, danh sách này bao gồm Google Maps dành cho iOS hoặc Google Maps dành cho Android.