Hướng dẫn bảo mật dành cho Nền tảng Google Maps

Đối với các ứng dụng và dự án sử dụng API và SDK của Nền tảng Google Maps, bạn phải sử dụng khoá API hoặc Oauth (nếu được hỗ trợ) để ngăn việc sử dụng và tính phí trái phép. Nếu bạn sử dụng khoá API, hãy hạn chế khoá API khi tạo khoá để có mức độ bảo mật tối đa. Sau đây là các phương pháp hay nhất để bạn biết cách hạn chế những quảng cáo đó.

Ngoài việc áp dụng các hạn chế về khoá API và ứng dụng, hãy tuân theo mọi phương pháp bảo mật áp dụng cho các sản phẩm cụ thể của Nền tảng Google Maps. Ví dụ: xem API JavaScript của Maps bên dưới trong phần Các hạn chế về API và ứng dụng được đề xuất.

Nếu khoá API đang được sử dụng, hãy xem lại các đề xuất bên dưới trong phần Nếu bạn đang hạn chế hoặc tạo lại khoá API đang dùng.

Để biết thêm thông tin chi tiết về chữ ký số, vui lòng xem Hướng dẫn về chữ ký số.

Các phương pháp hay nhất được đề xuất

Để tăng cường bảo mật và tránh bị tính phí cho hoạt động sử dụng trái phép, hãy làm theo các phương pháp hay nhất về bảo mật API sau đây cho tất cả API, SDK hoặc dịch vụ của Nền tảng Google Maps:

Hạn chế khoá API

Sử dụng khoá API riêng cho từng ứng dụng

Xoá khoá API không dùng đến

Kiểm tra việc sử dụng khoá API

Hãy thận trọng khi tạo lại khoá API

Đề xuất bổ sung cho các trang web sử dụng API web tĩnh

Bảo vệ ứng dụng bằng API Web tĩnh

Các đề xuất khác cho các ứng dụng dùng dịch vụ web

Bảo vệ ứng dụng bằng dịch vụ web

Các đề xuất khác dành cho ứng dụng di động iOS và Android

Bảo vệ ứng dụng di động bằng Web Service hoặc Static Web API

Nếu bạn đang hạn chế hoặc tạo lại khoá API đang dùng

 • Trước khi bạn thay đổi khoá API, hãy Kiểm tra mức sử dụng khoá API. Bước này đặc biệt quan trọng nếu bạn thêm các quy tắc hạn chế sau khi khoá đang được sử dụng.

 • Sau khi bạn thay đổi khoá, hãy cập nhật khoá API mới cho tất cả ứng dụng nếu cần.

 • Nếu không có hoạt động lạm dụng khoá API nào đang hoạt động, bạn có thể di chuyển ứng dụng sang nhiều khoá API mới theo tiến độ riêng, giữ nguyên khoá API ban đầu cho đến khi chỉ thấy một loại lưu lượng truy cập. Sau đó, bạn có thể giới hạn các khoá API bằng quy định hạn chế về ứng dụng. Để biết thêm hướng dẫn, hãy xem bài viết Di chuyển sang nhiều khoá API.

  Theo dõi mức sử dụng theo thời gian và xem thời điểm các API, loại nền tảng và miền cụ thể đã di chuyển khỏi khoá API cũ trước khi bạn chọn hạn chế hoặc xoá khoá cũ. Để biết thêm thông tin, hãy xem các bài viết Báo cáo và theo dõi cũng như Chỉ số.

 • Nếu khoá API của bạn đã bị xâm phạm, bạn nên di chuyển nhanh hơn để bảo mật khoá API và ngăn chặn hành vi sai trái. Trong các ứng dụng Android và iOS, khoá sẽ không được thay thế cho đến khi khách hàng cập nhật ứng dụng. Việc cập nhật hoặc thay thế khoá trong JavaScript hoặc ứng dụng dịch vụ web đơn giản hơn nhiều, nhưng vẫn có thể đòi hỏi bạn phải lập kế hoạch cẩn thận và thực hiện thao tác nhanh chóng.

  Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Xử lý hoạt động sử dụng trái phép khoá API.

Hạn chế khoá API

Phương pháp hay nhất là luôn hạn chế các khoá API bằng một quy tắc hạn chế đối với ứng dụng và một hoặc nhiều quy định hạn chế về API. Để biết các hạn chế được đề xuất theo API, SDK hoặc dịch vụ JavaScript, hãy xem phần Các hạn chế được đề xuất cho ứng dụng và API ở bên dưới.

 • Hạn chế ứng dụng Bạn có thể giới hạn việc sử dụng khoá API cho các nền tảng cụ thể: ứng dụng Android hoặc iOS, hoặc trang web cụ thể cho ứng dụng phía máy khách, hoặc địa chỉ IP hay mạng con CIDR cụ thể cho các ứng dụng phía máy chủ tạo lệnh gọi API REST dịch vụ web.

  Bạn hạn chế một khoá bằng cách thêm một hoặc nhiều hạn chế ứng dụng thuộc các kiểu mà bạn muốn cho phép, sau đó chỉ cho phép những yêu cầu bắt nguồn từ những nguồn này.

 • Các hạn chế về API Bạn có thể hạn chế những API, SDK hoặc dịch vụ trên Nền tảng Google Maps có thể sử dụng khoá API. Các hạn chế đối với API chỉ cho phép các yêu cầu đến API và SDK mà bạn chỉ định. Đối với một khoá API nhất định, bạn có thể chỉ định số lượng hạn chế API nếu cần. Danh sách các API hiện có bao gồm tất cả các API được bật trên một dự án.

Đặt hạn chế về ứng dụng cho khoá API

 1. Mở trang Thông tin xác thực của Nền tảng Google Maps trên Google Cloud Console.

 2. Chọn khoá API mà bạn muốn hạn chế.

 3. Trên Edit API key (Chỉnh sửa trang khoá API), hãy chọn Set an application Restricted (Đặt hạn chế cho ứng dụng) trong phần Key Restricted (Hạn chế về khoá).

  Chỉnh sửa trang khoá API

 4. Chọn một trong các loại hạn chế và cung cấp thông tin được yêu cầu sau danh sách hạn chế.

  Loại quy định hạn chế Nội dung mô tả
  Trang web Chỉ định một hoặc nhiều trang web giới thiệu.
  • Các giao thức URI liên kết giới thiệu được hỗ trợ phổ biến là httpshttp.
  • Luôn cung cấp URI liên kết giới thiệu đầy đủ, bao gồm lược đồ giao thức, tên máy chủ và cổng không bắt buộc (ví dụ: https://google.com).
  • Bạn có thể sử dụng ký tự đại diện để uỷ quyền cho tất cả miền con. Ví dụ: https://*.google.com chấp nhận mọi trang web có đuôi .google.com. Xin lưu ý rằng nếu bạn chỉ định www.domain.com, thì tên này sẽ hoạt động như một ký tự đại diện www.domain.com/* và cấp quyền cho mọi đường dẫn con trên tên máy chủ đó.
  • Hãy cẩn thận khi uỷ quyền cho các đường dẫn liên kết giới thiệu đầy đủ, ví dụ: https://google.com/some/path vì theo mặc định, hầu hết các trình duyệt hiện tại sẽ xoá đường dẫn khỏi các yêu cầu trên nhiều nguồn gốc.
  địa chỉ IP Chỉ định một hoặc nhiều địa chỉ IPv4 hay IPv6 hoặc mạng con bằng ký hiệu CIDR. Địa chỉ IP phải khớp với địa chỉ nguồn mà các máy chủ Nền tảng Google Maps quan sát được. Nếu bạn sử dụng dịch vụ dịch địa chỉ mạng (NAT), địa chỉ này thường tương ứng với địa chỉ IP công khai của máy.
  Ứng dụng Android Thêm tên gói Android (từ tệp AndroidManifest.xml) và dấu vân tay chứng chỉ ký SHA-1 của từng ứng dụng Android mà bạn muốn cho phép. Nếu bạn sử dụng Tính năng ký ứng dụng của Play, để tìm nạp vân tay số của chứng chỉ ký, hãy xem phần Làm việc với nhà cung cấp API. Nếu bạn quản lý khoá ký của riêng mình, hãy xem phần Tự ký ứng dụng hoặc tham khảo hướng dẫn dành cho môi trường tạo bản dựng của bạn.
  Ứng dụng iOS Thêm giá trị nhận dạng gói của từng ứng dụng iOS mà bạn muốn cho phép.

  Để biết các đề xuất về một quy định hạn chế đối với ứng dụng, hãy xem phần Các quy định hạn chế được đề xuất cho ứng dụng.

 5. Chọn Lưu.

Đặt các quy định hạn chế về API cho một khoá API

 1. Mở trang Thông tin xác thực của Nền tảng Google Maps trên Google Cloud Console.

 2. Chọn khoá API mà bạn muốn hạn chế.

 3. Trên trang Chỉnh sửa khoá API, trong phần Các hạn chế về API:

  • Chọn Restrict key (Hạn chế khoá).

  • Mở Select API (Chọn API) rồi chọn API hoặc SDK mà bạn muốn ứng dụng truy cập bằng khoá API.

   Nếu API hoặc SDK không có trong danh sách, bạn cần bật API hoặc SDK đó. Để biết thông tin chi tiết, hãy xem phần Cách bật một hoặc nhiều API hoặc SDK.

  Hạn chế API trên trang Chỉnh sửa khoá API

 4. Chọn Lưu.

  Quy định hạn chế này sẽ trở thành một phần của định nghĩa khoá API sau bước này. Hãy đảm bảo bạn cung cấp thông tin chi tiết thích hợp và chọn Save (Lưu) để lưu các quy tắc hạn chế đối với khoá API. Để biết thêm thông tin, hãy xem hướng dẫn Lấy khoá API trong tài liệu về API hoặc SDK cụ thể mà bạn quan tâm.

Để biết các hạn chế được đề xuất về API, hãy xem phần Các hạn chế được đề xuất về API.

Kiểm tra mức sử dụng khoá API

Nếu bạn đang hạn chế các khoá API sau khi tạo hoặc nếu muốn biết một khoá nào đang dùng API nào để có thể hạn chế các khoá đó, thì bạn nên kiểm tra mức sử dụng khoá API của mình. Các bước này cho bạn biết các dịch vụ và phương thức API mà một khoá API đang được sử dụng. Nếu bạn thấy có hoạt động sử dụng ngoài các dịch vụ của Nền tảng Google Maps, hãy điều tra để xác định xem bạn có cần bổ sung thêm quy định hạn chế hay không để tránh trường hợp sử dụng không mong muốn. Bạn có thể sử dụng Trình khám phá chỉ số trong Cloud Console của Google Maps Platform để giúp xác định các hạn chế về API và ứng dụng sẽ áp dụng cho khoá API của mình:

Xác định các API sử dụng khoá API

Các báo cáo chỉ số sau đây cho phép bạn xác định API nào đang sử dụng khoá API. Sử dụng các báo cáo này để thực hiện những việc sau:

 • Xem cách sử dụng khoá API
 • Phát hiện mức sử dụng ngoài dự kiến
 • Giúp xác minh xem khoá không dùng đến có an toàn khi xoá hay không. Để biết thông tin về cách xoá khoá API, hãy xem bài viết Xoá khoá API không dùng đến.

Khi áp dụng các quy định hạn chế về API, hãy sử dụng các báo cáo này để tạo danh sách API để uỷ quyền hoặc để xác thực các đề xuất hạn chế về khoá API được tạo tự động. Để biết thêm thông tin về các hạn chế được đề xuất, hãy xem phần Áp dụng các hạn chế được đề xuất. Để biết thêm thông tin về cách sử dụng Trình khám phá chỉ số, hãy xem bài viết Tạo biểu đồ bằng Trình khám phá chỉ số.

 1. Chuyển đến Trình khám phá chỉ số của Google Cloud Console.

 2. Đăng nhập và chọn dự án cho các khoá API mà bạn muốn kiểm tra.

 3. Chuyển đến trang Trình khám phá chỉ số cho loại API của bạn:

  • Đối với các khoá API sử dụng API bất kỳ ngoại trừ API Nhúng của Maps: Chuyển đến trang Trình khám phá chỉ số.

  • Đối với các khoá API sử dụng API Nhúng Maps: Chuyển đến Metrics Explorer (Trình khám phá chỉ số).

 4. Kiểm tra từng khoá API:

  1. Chọn THÊM BỘ LỌC.

  2. Chọn nhãn credential_id.

  3. Chọn value tương ứng với khoá mà bạn muốn kiểm tra.

  4. Lưu ý API mà khoá API này đang được dùng và xác nhận việc sử dụng dự kiến.

  5. Sau khi hoàn tất, hãy chọn biểu tượng Xoá bộ lọc ở cuối dòng bộ lọc đang hoạt động để xoá bộ lọc thừa.

 5. Lặp lại thao tác này cho các phím còn lại.

 6. Hạn chế khoá API của bạn chỉ ở các API đang được dùng.

 7. Nếu bạn phát hiện hành vi sử dụng trái phép, hãy xem phần Xử lý hành vi sử dụng trái phép khoá API.

Chọn đúng loại hạn chế ứng dụng bằng cách sử dụng Trình khám phá chỉ số

Sau khi bạn xác minh và thực hiện mọi hành động cần thiết để đảm bảo khoá API của bạn chỉ được dùng cho các dịch vụ của Nền tảng Google Maps mà khoá đó đang sử dụng, hãy đảm bảo khoá API có các quy định hạn chế chính xác về ứng dụng.

Nếu khoá API của bạn có các hạn chế được đề xuất đối với khoá API, hãy áp dụng các hạn chế đó. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Áp dụng các hạn chế đối với khoá API được đề xuất.

Nếu khoá API của bạn không có đề xuất hạn chế, hãy xác định loại quy định hạn chế đối với ứng dụng cần áp dụng, dựa trên platform_type được báo cáo bằng cách sử dụng Trình khám phá chỉ số:

 1. Chuyển đến Trình khám phá chỉ số của Google Cloud Console.

 2. Đăng nhập và chọn dự án cho các API mà bạn muốn kiểm tra.

 3. Chuyển đến trang Trình khám phá chỉ số này: Trình khám phá chỉ số.

 4. Kiểm tra từng khoá API:

  1. Chọn THÊM BỘ LỌC.

  2. Chọn nhãn credential_id.

  3. Chọn value tương ứng với khoá mà bạn muốn kiểm tra.

  4. Sau khi hoàn tất, hãy chọn biểu tượng Xoá bộ lọc ở cuối dòng bộ lọc đang hoạt động để xoá bộ lọc thừa.

 5. Lặp lại thao tác này cho các phím còn lại.

 6. Sau khi có loại nền tảng cho khoá API, hãy áp dụng quy định hạn chế về ứng dụng cho platform_type đó:

  PLATFORM_TYPE_JS
  Áp dụng các hạn chế về trang web đối với khoá.
  PLATFORM_TYPE_ANDROID
  Áp dụng các hạn chế đối với ứng dụng Android đối với khoá.
  PLATFORM_TYPE_IOS
  Áp dụng các hạn chế đối với ứng dụng iOS đối với khoá.
  PLATFORM_TYPE_WEBSERVICE
  Bạn có thể phải dựa vào các quy định hạn chế về địa chỉ IP trên khoá để hạn chế khoá đúng cách. Để biết thêm các lựa chọn cho API Static API và API tĩnh của Chế độ xem đường phố, hãy xem bài viết Bảo vệ ứng dụng bằng API web tĩnh. Để biết thêm hướng dẫn về API Nhúng của Maps, hãy xem phần Trang web có API Nhúng của Maps.
  Khoá API của tôi đang sử dụng nhiều loại nền tảng
  Hệ thống sẽ không thể bảo mật lưu lượng truy cập của bạn đúng cách chỉ bằng một khoá API duy nhất. Bạn cần chuyển sang nhiều khoá API. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Di chuyển sang nhiều khoá API.

Sử dụng khoá API riêng cho từng ứng dụng

Phương pháp này giới hạn phạm vi của từng khoá. Nếu một khoá API bị xâm phạm, bạn có thể xoá hoặc tạo lại khoá bị ảnh hưởng mà không cần cập nhật các khoá API khác. Bạn có thể tạo tối đa 300 khoá API cho mỗi dự án. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Các giới hạn đối với khoá API.

Mặc dù một khoá API cho mỗi ứng dụng là lựa chọn lý tưởng cho mục đích bảo mật, nhưng bạn có thể dùng các khoá bị hạn chế trên nhiều ứng dụng, miễn là các khoá đó sử dụng cùng một loại quy tắc hạn chế ứng dụng.

Áp dụng các hạn chế đối với khoá API được đề xuất

Đối với một số chủ sở hữu và người chỉnh sửa dự án, Google Cloud Console đề xuất các hạn chế cụ thể đối với khoá API đối với các khoá API không bị hạn chế dựa trên mức sử dụng và hoạt động của họ trên Nền tảng Google Maps.

Nếu có, các đề xuất sẽ xuất hiện dưới dạng lựa chọn điền sẵn trên trang Thông tin xác thực trên Nền tảng Google Maps.

Những lý do có thể khiến bạn không thấy một đề xuất hoặc một đề xuất chưa hoàn chỉnh

 • Bạn (cũng) đang sử dụng khoá API trên các dịch vụ khác ngoài các dịch vụ của Nền tảng Google Maps. Nếu bạn thấy hoạt động sử dụng trên các dịch vụ khác, đừng áp dụng đề xuất mà trước tiên hãy thực hiện như sau:

  1. Xác minh rằng hoạt động sử dụng API mà bạn thấy trong trình khám phá Chỉ số của Google Cloud Console là hợp lệ.

  2. Thêm các dịch vụ còn thiếu theo cách thủ công vào danh sách API để được cấp phép.

  3. Thêm theo cách thủ công mọi hạn chế về ứng dụng bị thiếu cho những dịch vụ đã được thêm vào danh sách API. Nếu bạn đã thêm khoá khác cần có một loại hạn chế khác đối với ứng dụng, hãy xem bài viết Di chuyển sang nhiều khoá API.

 • Khoá API của bạn không được dùng trong API hoặc SDK phía máy khách.

 • Bạn sử dụng khoá API trong một ứng dụng hoặc trang web có khối lượng thấp chưa từng sử dụng trong 60 ngày qua.

 • Bạn vừa tạo một khoá mới hoặc gần đây bạn mới triển khai một khoá hiện có trong một ứng dụng mới. Nếu đúng như vậy, bạn chỉ cần đợi thêm vài ngày để cho phép các đề xuất cập nhật.

 • Bạn đang sử dụng khoá API trong nhiều ứng dụng yêu cầu các loại xung đột hạn chế ứng dụng, hoặc bạn đang sử dụng cùng một khoá API trong quá nhiều ứng dụng hoặc trang web. Trong cả hai trường hợp, tốt nhất là bạn nên di chuyển sang nhiều khoá. Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy xem phần Di chuyển sang nhiều khoá API.

Những lý do có thể khiến bạn thấy các đề xuất không hiển thị trong biểu đồ

 • Ứng dụng hoặc trang web của bạn chỉ gửi những đợt lưu lượng truy cập rất ngắn. Trong trường hợp này, hãy chuyển từ chế độ xem BIỂU ĐỒ để cho thấy một BẢNG hoặc Cả hai, vì mức sử dụng vẫn hiển thị trong chú giải. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Chuyển đổi chú giải đầy đủ của biểu đồ.

 • Lưu lượng truy cập của bạn đến từ API Nhúng Maps. Để biết hướng dẫn, hãy xem phần Xác định các API sử dụng khoá API.

 • Lưu lượng truy cập từ ứng dụng hoặc trang web nằm ngoài phạm vi ngày có sẵn trong Trình khám phá chỉ số của Google Cloud Console.

 1. Mở trang Thông tin xác thực của Nền tảng Google Maps trên Google Cloud Console.

 2. Chọn Áp dụng các hạn chế được đề xuất (nếu có).

  Áp dụng các hạn chế được đề xuất

  Lưu ý: Nếu bạn không thấy bất kỳ hạn chế nào được đề xuất, hãy xem bài viết Đặt hạn chế API cho một khoá API để đặt các hạn chế phù hợp.

 3. Chọn Kiểm tra mức sử dụng API để xác minh xem khoá API đang được sử dụng cho những dịch vụ nào. Nếu bạn thấy các dịch vụ khác không phải là Nền tảng Google Maps, hãy tạm dừng để xem lại các bước đề xuất ở trên theo cách thủ công. Xem các bước khắc phục sự cố ở đầu phần Áp dụng các hạn chế đối với khoá API được đề xuất.

 4. Kiểm tra kỹ để đảm bảo các quy tắc hạn chế điền sẵn khớp với trang web và ứng dụng mà bạn muốn sử dụng khoá API.

  Phương pháp hay nhất: Ghi lại và xoá mọi quy định hạn chế về ứng dụng hoặc API không liên kết với dịch vụ của bạn. Nếu có sự cố nào đó bị lỗi do phần phụ thuộc không mong muốn, thì bạn có thể thêm lại các ứng dụng hoặc API bắt buộc.

  • Nếu bạn nhận ra rằng một ứng dụng, trang web hoặc API rõ ràng đang bị thiếu trong nội dung đề xuất, hãy thêm theo cách thủ công hoặc đợi một vài ngày để cho phép nội dung đề xuất đó cập nhật.

  • Nếu bạn cần được trợ giúp thêm về đề xuất bạn đề xuất, hãy liên hệ với nhóm hỗ trợ.

 5. Chọn Áp dụng.

Việc cần làm nếu đơn đăng ký bị từ chối sau khi áp dụng một đề xuất

Nếu bạn nhận thấy một ứng dụng hoặc trang web bị từ chối sau khi áp dụng quy định hạn chế, hãy tìm quy tắc hạn chế đối với ứng dụng mà bạn cần thêm vào thông báo lỗi phản hồi của API.

Đối với SDK phía máy khách, hãy xem phần dưới đây:

Để kiểm tra các hạn chế API bắt buộc, hãy xem phần Xác định các API sử dụng khoá API.

Nếu bạn không xác định được nên áp dụng quy định hạn chế nào:

 1. Ghi lại các quy định hạn chế hiện tại để tham khảo trong tương lai.
 2. Hãy tạm thời xoá những thông báo đó trong khi bạn điều tra sự cố. Bạn có thể kiểm tra mức sử dụng của mình theo thời gian bằng cách làm theo các bước trong bài viết Kiểm tra mức sử dụng khoá API.
 3. Nếu cần, hãy liên hệ với nhóm hỗ trợ.

Xoá khoá API không dùng đến

Trước khi xoá khoá API, hãy đảm bảo rằng khoá đó không được dùng trong phiên bản chính thức. Nếu không có lưu lượng truy cập thành công, thì khoá có thể sẽ an toàn để xoá. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Kiểm tra mức sử dụng khoá API.

Cách xoá khoá API:

 1. Mở trang Thông tin xác thực của Nền tảng Google Maps trên Google Cloud Console.

 2. Chọn khoá API bạn muốn xoá.

 3. Chọn nút Xoá ở gần đầu trang.

 4. Trên trang Xóa thông tin xác thực, chọn Xóa.

  Việc xoá một khoá API sẽ mất vài phút để có hiệu lực. Sau khi quá trình truyền tải hoàn tất, mọi lưu lượng truy cập sử dụng khoá API đã xoá sẽ bị từ chối.

Hãy cẩn thận khi tạo lại khoá API

Việc tạo lại khoá API sẽ tạo một khoá mới có tất cả các quy tắc hạn chế của khoá cũ. Quá trình này cũng bắt đầu bộ tính giờ 24 giờ, sau đó khoá API cũ sẽ bị xoá.

Trong khoảng thời gian này, cả khoá cũ và khoá mới đều được chấp nhận, giúp bạn có cơ hội di chuyển ứng dụng của mình để dùng khoá mới. Tuy nhiên, sau khi khoảng thời gian này kết thúc, mọi ứng dụng vẫn đang sử dụng khoá API cũ sẽ ngừng hoạt động.

Trước khi tạo lại khoá API:

 • Trước tiên, hãy thử hạn chế các khoá API như mô tả trong phần Hạn chế khoá API.

 • Nếu không thể hạn chế khoá API do các loại hạn chế ứng dụng xung đột với nhau, hãy di chuyển sang nhiều khoá mới (bị hạn chế) như mô tả trong phần Di chuyển sang nhiều khoá API. Nhờ tính năng di chuyển, bạn có thể kiểm soát quá trình di chuyển và ra mắt tiến trình di chuyển sang các khoá API mới.

Nếu không thể áp dụng các đề xuất trước đó và bạn phải tạo lại khoá API để ngăn việc sử dụng trái phép, hãy làm theo các bước sau:

 1. Mở trang Thông tin xác thực của Nền tảng Google Maps trên Google Cloud Console.

 2. Mở khoá API bạn muốn tạo lại.

 3. Ở đầu trang, hãy chọn Tạo lại khoá.

 4. Chọn Thay thế khoá.

Lưu ý: Nếu cần, bạn có thể khôi phục bất kỳ khoá nào đã được tạo lại về phiên bản trước đó. Không có giới hạn thời gian cho việc khôi phục.

Cách khôi phục khoá đã tạo lại

 1. Mở trang Thông tin xác thực của Nền tảng Google Maps trên Google Cloud Console.

 2. Mở khoá API bạn muốn khôi phục.

 3. Chọn Hoàn nguyên về phím trước.

 4. Trong hộp thoại Huỷ bỏ, hãy chọn Phím huỷ bỏ.

Sau khi khôi phục, phiên bản "mới" trước đây của khoá sẽ trở thành phiên bản trước, và bộ tính giờ huỷ kích hoạt trong 24 giờ mới sẽ được đặt cho phiên bản đó. Bạn có thể chuyển đổi giữa hai giá trị khoá này cho đến khi tạo lại khoá.

Nếu bạn tạo lại khoá, khoá đó sẽ ghi đè giá trị khoá cũ không hoạt động.

Di chuyển sang nhiều khoá API

Để chuyển từ sử dụng một khoá API cho nhiều ứng dụng sang một khoá API duy nhất cho từng ứng dụng, hãy làm như sau:

 1. Xác định ứng dụng nào cần khoá mới:

  • Ứng dụng web là ứng dụng dễ cập nhật nhất vì bạn kiểm soát tất cả các mã. Hãy lên kế hoạch cập nhật tất cả các khoá của ứng dụng dựa trên nền tảng web của bạn.
  • Ứng dụng dành cho thiết bị di động sẽ khó hơn nhiều vì khách hàng của bạn phải cập nhật ứng dụng thì mới có thể sử dụng khoá mới.
 2. Tạo và hạn chế các khoá mới: Thêm cả một quy tắc hạn chế cho ứng dụng và ít nhất một quy tắc hạn chế về API. Để biết thêm thông tin, hãy xem Các phương pháp hay nhất được đề xuất.

 3. Thêm khoá mới vào ứng dụng: Đối với ứng dụng dành cho thiết bị di động, quá trình này có thể mất nhiều tháng cho đến khi tất cả người dùng của bạn cập nhật lên ứng dụng mới nhất bằng khoá API mới.

Bảo vệ ứng dụng bằng API Web tĩnh

API web tĩnh, chẳng hạn như API tĩnh của Maps và API tĩnh của Chế độ xem đường phố, tương tự như các lệnh gọi API dịch vụ web.

Bạn gọi cả hai bằng một API REST HTTPS đơn giản và bạn thường tạo URL yêu cầu API trên máy chủ. Tuy nhiên, thay vì trả về phản hồi JSON, Static Web API sẽ tạo một hình ảnh mà bạn có thể nhúng vào mã HTML đã tạo. Quan trọng hơn, thường thì ứng dụng của người dùng cuối chứ không phải máy chủ gọi dịch vụ Nền tảng Google Maps.

Sử dụng chữ ký số

Phương pháp hay nhất là luôn sử dụng chữ ký số ngoài khoá API. Ngoài ra, hãy xem lại số lượng yêu cầu chưa ký mà bạn muốn cho phép mỗi ngày và điều chỉnh hạn mức yêu cầu chưa ký tương ứng.

Để biết thêm thông tin chi tiết về chữ ký số, vui lòng xem Hướng dẫn về chữ ký số.

Bảo vệ bí mật ký

Để bảo vệ API Web tĩnh, bạn không được nhúng mã thông báo bí mật cho API trực tiếp vào mã hoặc trong cây nguồn hoặc hiển thị các mã thông báo đó trong các ứng dụng phía máy khách. Hãy làm theo các phương pháp hay nhất sau đây để bảo vệ bí mật ký tên:

 • Ký yêu cầu phía máy chủ, chứ không phải trên máy khách. Nếu bạn thực hiện ký phía máy khách trong JavaScript, bạn sẽ tiết lộ hoạt động này cho bất kỳ ai truy cập vào trang web của bạn. Do đó, đối với hình ảnh được tạo động, hãy luôn tạo API tĩnh của Maps và API tĩnh của Chế độ xem đường phố yêu cầu các URL phía máy chủ khi phân phát trang web. Đối với nội dung trên web tĩnh, bạn có thể sử dụng tiện ích Ký URL ngay trên trang Thông tin xác thực của Nền tảng Google Maps trên Cloud Console.

 • Lưu trữ bí mật ký tên bên ngoài mã nguồn và cây nguồn của ứng dụng. Nếu bạn đặt khoá ký bí mật hoặc bất kỳ thông tin riêng tư nào khác vào các biến môi trường hoặc bao gồm các tệp được lưu trữ riêng biệt rồi chia sẻ mã của bạn, thì khoá bí mật ký sẽ không được đưa vào các tệp được chia sẻ. Nếu bạn lưu trữ bí mật ký hoặc bất kỳ thông tin riêng tư nào khác trong tệp, hãy giữ các tệp bên ngoài cây nguồn của ứng dụng để giữ bí mật ký không bị lộ khỏi hệ thống kiểm soát mã nguồn của bạn. Biện pháp phòng ngừa này đặc biệt quan trọng nếu bạn sử dụng một hệ thống quản lý mã nguồn công khai, chẳng hạn như GitHub.

Bảo vệ khoá API trong các ứng dụng bằng dịch vụ web

Lưu trữ khoá API bên ngoài mã nguồn hoặc cây nguồn của ứng dụng. Nếu bạn đặt khoá API hoặc bất kỳ thông tin nào khác vào biến môi trường hoặc bao gồm các tệp được lưu trữ riêng biệt rồi chia sẻ mã của bạn, thì các khoá API sẽ không được đưa vào các tệp được chia sẻ. Điều này đặc biệt quan trọng nếu bạn sử dụng một hệ thống quản lý mã nguồn công khai, chẳng hạn như GitHub.

Bảo vệ khoá API và bí mật ký trong ứng dụng di động bằng dịch vụ web hoặc Static Web API

Để bảo vệ ứng dụng dành cho thiết bị di động, hãy sử dụng kho khoá bảo mật hoặc máy chủ proxy bảo mật:

 • Lưu trữ khoá API hoặc bí mật ký trong kho khoá bảo mật. Bước này khiến việc trích xuất các khoá API và dữ liệu riêng tư khác trực tiếp từ ứng dụng trở nên khó khăn hơn.

 • Sử dụng máy chủ proxy bảo mật. Máy chủ proxy cung cấp một nguồn vững chắc để tương tác với API Nền tảng Google Maps thích hợp. Để biết thêm thông tin về cách sử dụng máy chủ proxy, hãy xem phần Sống gián tiếp: Sử dụng máy chủ proxy với thư viện ứng dụng API dữ liệu của Google.

  • Tạo các yêu cầu trên Nền tảng Google Maps trên máy chủ proxy. Không cho phép ứng dụng chuyển tiếp các lệnh gọi API tuỳ ý qua proxy.

  • Hậu xử lý các phản hồi của Nền tảng Google Maps trên máy chủ proxy. Lọc ra dữ liệu mà khách hàng không cần.

Xử lý hoạt động sử dụng trái phép khoá API

Nếu bạn phát hiện sử dụng trái phép khoá API, hãy làm như sau để giải quyết vấn đề:

 1. Giới hạn khoá API: Nếu bạn đã dùng cùng một khoá trong nhiều ứng dụng, hãy di chuyển sang nhiều khoá API và sử dụng các khoá API riêng cho từng ứng dụng. Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy xem:

 2. Chỉ tạo lại khoá nếu bạn không thể hạn chế các khoá đó. Hãy đọc qua phần Hãy cẩn thận khi tạo lại khoá API trước khi tiếp tục.

 3. Nếu bạn vẫn gặp vấn đề hoặc cần trợ giúp, hãy liên hệ với nhóm hỗ trợ.

Các hạn chế đề xuất về API và ứng dụng

Các phần sau đây đề xuất các hạn chế thích hợp đối với ứng dụng và API cho từng API, SDK hoặc dịch vụ trên Nền tảng Google Maps.

Các quy định hạn chế được đề xuất về API

Các nguyên tắc sau đây về các quy định hạn chế đối với API áp dụng cho toàn bộ Nền tảng Google Maps:

 • Hạn chế khoá API của bạn chỉ ở các API mà bạn đang sử dụng với các ngoại lệ sau:

  • Nếu ứng dụng của bạn sử dụng SDK Địa điểm cho Android hoặc SDK Địa điểm cho iOS, hãy cho phép API Địa điểm.

  • Nếu ứng dụng của bạn dùng API Maps JavaScript, hãy luôn uỷ quyền cho API này trên khoá của bạn.

  • Nếu sử dụng bất kỳ dịch vụ API JavaScript cho Maps nào sau đây, thì bạn cũng nên cho phép các API sau đây:

  Dịch vụ Quy định hạn chế về API
  Dịch vụ chỉ đường, API Maps JavaScript Directions API
  Dịch vụ ma trận khoảng cách, API Maps JavaScript Distance Matrix API
  Dịch vụ dữ liệu độ cao, API Maps JavaScript Elevation API
  Dịch vụ mã hóa địa lý, API Maps JavaScript Geocoding API
  Thư viện địa điểm, API JavaScript cho Maps Places API

Một số ví dụ:

 • Bạn đang sử dụng SDK Maps cho Android và SDK Địa điểm cho Android, vì vậy bạn đưa SDK Maps cho Android và API Địa điểm vào dưới dạng các hạn chế API.

 • Trang web của bạn sử dụng Dịch vụ độ cao của API JavaScript Maps và API Tĩnh của Maps, vì vậy, bạn cần thêm các quy định hạn chế về API cho tất cả các API sau:

  • API JavaScript cho Maps
  • Elevation API
  • Maps Static API

Hạn chế được đề xuất cho ứng dụng

Các trang web có API JavaScript Maps hoặc API web tĩnh

Đối với các trang web sử dụng dịch vụ JavaScript của Maps hoặc API web tĩnh, hãy áp dụng quy định hạn chế đối với ứng dụng Websites.

Dùng cho các trang web sử dụng các API và dịch vụ JavaScript sau:

1 Đối với ứng dụng di động, hãy cân nhắc sử dụng SDK Maps dành cho AndroidSDK Maps dành cho iOS gốc.

2 Xem thêm bài viết Bảo vệ ứng dụng di động bằng dịch vụ web hoặc API web tĩnh.

Các trang web có API Nhúng Maps

Mặc dù sử dụng API Nhúng của Maps là miễn phí, bạn vẫn nên hạn chế mọi khoá API đã dùng để ngăn chặn hành vi sử dụng sai mục đích trên các dịch vụ khác.

Phương pháp hay nhất: Tạo một khoá API riêng để sử dụng API Nhúng của Maps và hạn chế khoá này chỉ API Nhúng của Maps. Quy định hạn chế này đảm bảo đủ an toàn cho khoá để ngăn việc sử dụng trái phép khoá đó trên mọi dịch vụ khác của Google.

Nếu bạn không thể phân tách việc sử dụng API Nhúng Maps với một khoá API riêng, hãy bảo mật khoá của bạn bằng cách sử dụng quy định hạn chế đối với ứng dụng Websites.

Ứng dụng và máy chủ dùng dịch vụ web

Đối với các ứng dụng và máy chủ dùng dịch vụ web, hãy áp dụng quy tắc hạn chế IP addresses đối với ứng dụng.

Dùng cho ứng dụng và máy chủ sử dụng các API sau:

3 Đối với ứng dụng di động, hãy cân nhắc sử dụng SDK Địa điểm dành cho AndroidSDK Địa điểm dành cho iOS gốc.

Ứng dụng Android

Đối với các ứng dụng trên Android, hãy sử dụng giới hạn đối với ứng dụng Android apps. Sử dụng cho ứng dụng và máy chủ sử dụng các SDK này:

Ngoài ra, hãy ngăn việc vô tình kiểm tra các khoá API vào chế độ quản lý phiên bản bằng cách sử dụng Trình bổ trợ Bí mật cho Gradle để chèn khoá bí mật từ một tệp cục bộ thay vì lưu trữ chúng trong Tệp kê khai Android.

Ứng dụng iOS

Đối với ứng dụng trên iOS, hãy áp dụng giới hạn cho ứng dụng iOS apps. Sử dụng cho ứng dụng và máy chủ sử dụng các SDK này: