Bắt đầu

Bắt đầu xây dựng bằng Navigation API.
Tạo tài khoản, tạo khoá API và bắt đầu xây dựng.
Xem đường đi từ nơi này đến nơi khác để lái xe, dùng phương tiện công cộng, đi xe đạp và đi bộ.
Sử dụng thư viện ứng dụng Java, Python, Go hoặc Node.js để xử lý các dịch vụ của Google Maps trên máy chủ của bạn.
Thêm chức năng chỉ đường vào trang web của bạn bằng dịch vụ Chỉ dẫn API JavaScript của Maps.

Tính năng

Tìm hiểu các tính năng chính của API Chỉ đường.
Yêu cầu chỉ đường từ nơi này đến nơi khác.
Đặt chế độ đi lại để nhận chỉ đường đi bộ, lái xe, dùng phương tiện công cộng hoặc đi xe đạp.
Chỉ định điểm tham chiếu để trả về tuyến đường có các điểm dừng tại các vị trí trung gian.
Trả về thời gian ước tính của một tuyến đường.
Chỉ định công cụ sửa đổi vị trí để chỉ ra cách người lái xe nên tiếp cận một vị trí cụ thể.
Hướng dẫn API trả về nhiều tuyến đường (nếu có).

Ứng dụng mẫu

Chạy mã mẫu trực tiếp trên máy cục bộ và sân chơi mã yêu thích bằng API JavaScript của Maps.
Sử dụng đối tượng DirectionsService để xem đường đi giữa các địa điểm.
Sử dụng đối tượng DirectionsRenderer để hiển thị bảng điều khiển đường đi.
Sử dụng đối tượng DirectionsService để tìm nạp đường đi cho một tuyến đường, bao gồm cả điểm tham chiếu.
Dùng đối tượng DirectionsService để tìm nạp đường đi giữa các điểm đánh dấu có thể kéo.
Sử dụng đối tượng DirectionsService để hiển thị dữ liệu dọc theo một tuyến đường.

Trợ giúp

Nhận sự trợ giúp. Trợ giúp. Hãy tham gia cộng đồng.

Nhận sự trợ giúp. Trợ giúp. Tạo nghiệp tổ Maps.

Báo cáo lỗi hoặc mở một yêu cầu về tính năng.

Tìm hiểu về các sự cố và sự cố ngừng hoạt động của nền tảng.

Nhận trợ giúp từ nhóm Nền tảng Google Maps.