Bắt đầu

Bắt đầu xây dựng bằng API tĩnh của Chế độ xem phố.
Tạo tài khoản, tạo khoá API và bắt đầu xây dựng.
Thêm ảnh toàn cảnh tĩnh ở Chế độ xem phố vào bản đồ của bạn bằng cách sử dụng thẻ <img>
Thêm ảnh toàn cảnh tương tác ở Chế độ xem phố vào bản đồ của bạn bằng dịch vụ Chế độ xem phố của API Maps JavaScript.
Tạo ảnh toàn cảnh tùy chỉnh với những quan điểm của riêng bạn.

Tính năng và API của Chế độ xem phố

Đưa hình ảnh Chế độ xem phố lên Android, iOS và web, tạo hình ảnh hình cầu của riêng bạn và xuất bản ảnh 360 độ lên Google Maps.
Hãy sử dụng dịch vụ Chế độ xem phố trên các thiết bị Android.
Sử dụng dịch vụ Chế độ xem phố trên các thiết bị iOS.
Nhúng hình ảnh Chế độ xem phố vào một trang web.
Xuất bản ảnh 360 độ lên Google Maps.
Sử dụng thông số kỹ thuật của API Máy ảnh hình cầu mở để tạo máy ảnh hình cầu và ứng dụng hoạt động cùng nhau.
Nhúng Siêu dữ liệu ảnh toàn cảnh 360 độ đang mở vào Ảnh toàn cảnh 360 độ hiện có và hình ảnh toàn cảnh của bạn.

Trợ giúp

Nhận sự trợ giúp. Trợ giúp. Hãy tham gia cộng đồng.

Nhận sự trợ giúp. Trợ giúp. Tạo nghiệp tổ Maps.

Báo cáo lỗi hoặc mở một yêu cầu về tính năng.

Tìm hiểu về các sự cố và sự cố ngừng hoạt động của nền tảng.

Nhận trợ giúp từ nhóm Nền tảng Google Maps.