Tổng quan về API nhúng Maps

Đặt bản đồ tương tác hoặc ảnh toàn cảnh trong Chế độ xem đường phố trên trang web của bạn bằng API Nhúng của Maps. Sử dụng một yêu cầu HTTP đơn giản; không cần JavaScript.

Bạn có thể đặt URL của API Nhúng Maps dưới dạng thuộc tính src của iframe. Khi định cấu hình thuộc tính src, tham số q bắt buộc có thể hỗ trợ tên địa điểm, địa chỉ, mã cộng hoặc mã địa điểm được thoát khỏi URL:

<iframe
  width="600"
  height="450"
  style="border:0"
  loading="lazy"
  allowfullscreen
  referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"
  src="https://www.google.com/maps/embed/v1/place?key=API_KEY
    &q=Space+Needle,Seattle+WA">
</iframe>

Bắt đầu