Các giai đoạn ra mắt Nền tảng Google Maps

Chủ đề này mô tả các giai đoạn trong vòng đời mà các sản phẩm và tính năng trên Nền tảng Google Maps có thể trải qua, chẳng hạn như giai đoạn phát hành Thử nghiệm, Xem trước và Phát hành rộng rãi (GA) hoặc giai đoạn kết thúc vòng đời không dùng nữa và Ngừng sử dụng. Các tính năng trong giai đoạn không phải giai đoạn phát hành rộng rãi được gắn thẻ như trong tài liệu kèm theo biểu tượng và ghi chú.

Thử nghiệm

Thử nghiệm tập trung thu thập ý kiến phản hồi của khách hàng về một nguyên mẫu. Các bản cập nhật này không dành cho mục đích sử dụng sản xuất hoặc thuộc phạm vi điều chỉnh của Thoả thuận mức độ cung cấp dịch vụ (SLA), nghĩa vụ hỗ trợ hoặc chính sách ngừng sử dụng và có thể bị thay đổi không tương thích ngược. Các bản phát hành thử nghiệm thường chỉ phù hợp để sử dụng trong môi trường thử nghiệm và thường kéo dài tối đa 12 tháng, tuy nhiên, thời lượng có thể khác nhau.

Thử nghiệm là một sản phẩm trước giai đoạn phát hành rộng rãi có các điều khoản và điều kiện được xác định trong Điều khoản dành riêng cho dịch vụ của Nền tảng Google Maps thuộc phần Sản phẩm trước giai đoạn phát hành rộng rãi.

Xem trước

Tại Bản dùng thử, một sản phẩm hoặc tính năng đã sẵn sàng để khách hàng kiểm thử trước khi đưa vào sử dụng phát hành công khai trong GA. Bản dùng thử thường được thông báo công khai nhưng không nhất thiết phải hoàn chỉnh về tính năng. Google cũng không đưa ra Thoả thuận mức độ cung cấp dịch vụ (SLA) hoặc cam kết hỗ trợ kỹ thuật cho những nội dung này. Trừ phi Google có quy định khác, Bản dùng thử chỉ dành cho môi trường kiểm thử. Theo những điều khoản mô tả bên dưới, các tính năng trong Bản xem trước thường sẽ được phát hành rộng rãi trong vòng 12 tháng. Tuy nhiên, thời gian này có thể thay đổi.

Bản xem trước là sản phẩm trước giai đoạn phát hành rộng rãi có các điều khoản và điều kiện được xác định trong Điều khoản dành riêng cho dịch vụ của Nền tảng Google Maps trong phần Sản phẩm trước giai đoạn phát hành rộng rãi.

Giai đoạn phát hành rộng rãi (GA)

Các sản phẩm và tính năng trong giai đoạn phát hành rộng rãi hiện "sẵn sàng phát hành công khai", mặc dù không phải lúc nào cũng được cung cấp ở mọi nơi. Một số bản phát hành GA có thể chỉ được cung cấp cho một nhóm khách hàng giới hạn. Các bản phát hành về Phạm vi cung cấp rộng rãi sẽ chịu sự điều chỉnh của Điều khoản dịch vụ của Nền tảng Google Maps, bao gồm cả Thoả thuận mức độ cung cấp dịch vụ (SLA) của Nền tảng Google MapsNguyên tắc dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật của Nền tảng Google Maps, nếu có. Google thường hỗ trợ các sản phẩm và tính năng trong giai đoạn phát hành rộng rãi thông qua API, SDK và Google Cloud Console, ngoại trừ các trường hợp bất thường khi việc cung cấp một hoặc nhiều tính năng nêu trên không hợp lý trong bối cảnh của một sản phẩm hoặc tính năng cụ thể.

Quyền truy cập sớm, Alpha và Beta

Một số sản phẩm hoặc cấu phần phần mềm, chẳng hạn như SDK ứng dụng và API JavaScript của Maps, phân phối bản phát hành trước giai đoạn phát hành rộng rãi theo các mức độ ổn định theo tiêu chuẩn ngành, chẳng hạn như kênh "alpha" và "beta". Hãy xem chủ đề Tạo phiên bản API JavaScript của Maps làm ví dụ. Ngoài ra, SDK Nền tảng Google Maps dành cho Android và iOS có thể sử dụng số phiên bản có chứa mức ổn định theo tiêu chuẩn ngành, chẳng hạn như "beta" trong cách đánh số phiên bản, chẳng hạn như v3.1.0-beta.

Một số sản phẩm và tính năng được phát hành trước khi ra mắt "Thử nghiệm" và "Xem trước" có thể được gắn nhãn bằng các giai đoạn phát hành cũ, chẳng hạn như "Tiếp cận sớm", "Alpha" và "Beta". Các điều khoản cũ đó sẽ tiếp tục được sử dụng trong suốt thời gian triển khai các lần phát hành đó. Nhìn chung, Quyền truy cập sớm và Alpha tương tự như Thử nghiệm, còn Phiên bản Beta tương tự như Bản xem trước. Mọi trường hợp sử dụng Quyền truy cập sớm, Alpha hoặc Beta đều phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện được nêu trong Điều khoản dành riêng cho dịch vụ của Nền tảng Google Maps.

Các giai đoạn khác trong vòng đời

Không được dùng nữa

Việc đánh dấu một sản phẩm/dịch vụ không được dùng nữa cho biết rằng sản phẩm, tính năng hoặc phiên bản đó không còn được sử dụng nữa. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần "Chính sách ngừng sử dụng" trong Điều khoản dịch vụ của Nền tảng Google Maps. Các tính năng và sản phẩm trong các Dịch vụ chính của Google Maps nêu tại https://cloud.google.com/maps-platform/terms/maps-deprecation sẽ tuân thủ Chính sách về việc ngừng sử dụng.

Để biết danh sách các sản phẩm và tính năng đã ngừng hoạt động, hãy xem chủ đề Ngừng sử dụng trên Nền tảng Google Maps.

Đã ngừng hoạt động

Việc ngừng cung cấp có nghĩa là sản phẩm hoặc tính năng đó không còn hoạt động nữa. Việc gọi phần mềm đã ngừng hoạt động có thể dẫn đến hành vi khó đoán hoặc phản hồi không hợp lệ.

Các dịch vụ đã ngừng cung cấp sẽ bị xoá khỏi tài liệu. Để biết danh sách các sản phẩm đã ngừng cung cấp, hãy xem chủ đề Ngừng cung cấp Nền tảng Google Maps.