Tổng quan về API tĩnh của Chế độ xem đường phố

API tĩnh cho Chế độ xem đường phố nhúng một ảnh toàn cảnh hoặc hình thu nhỏ tĩnh (không tương tác) của Chế độ xem đường phố vào một trang web mà không sử dụng JavaScript. Xác định khung nhìn bằng các tham số URL được gửi qua yêu cầu HTTP chuẩn. Yêu cầu trả về một hình ảnh tĩnh.

https://maps.googleapis.com/maps/api/streetview?size=400x400&location=47.5763831,-122.4211769
&fov=80&heading=70&pitch=0&key=YOUR_API_KEY&signature=YOUR_SIGNATURE

Hãy xem hướng dẫn cho nhà phát triển để biết tất cả các tham số bắt buộc và không bắt buộc, cũng như các yêu cầu và phản hồi mẫu.

Tất cả các yêu cầu API tĩnh của Chế độ xem đường phố đều phải có một khoá API để hoạt động và phải có chữ ký số để tăng tối đa độ bảo mật cho API. Tìm hiểu các đề xuất của Google về các phương pháp hay nhất về API web tĩnhcác phương pháp hay nhất về bảo mật API.

API tĩnh của Chế độ xem đường phố được tính phí cho mỗi yêu cầu nhúng ảnh toàn cảnh tĩnh (không tương tác) của Chế độ xem đường phố. Hãy xem bài viết Mức sử dụng và thanh toán để biết thêm thông tin.

Kiểm soát mức sử dụng và mức chi tiêu API bằng tính năng theo dõi và báo cáo.

Thông tin khác

Để biết thêm thông tin về cách sử dụng API tĩnh của Chế độ xem đường phố hoặc các sản phẩm khác của API Google Maps, hãy nhớ xem trang hỗ trợ của API Maps.

Nếu bạn muốn xuất bản hình ảnh 360 độ ở chế độ xem đường phố, hãy xem API Phát hành Chế độ xem phố.