Tổng quan về SDK Bản đồ dành cho Android

Chọn nền tảng: Android iOS JavaScript

Với SDK Maps dành cho Android, hãy thêm bản đồ vào ứng dụng Android của bạn, bao gồm cả ứng dụng Wear OS sử dụng dữ liệu Google Maps, hiển thị bản đồ và phản hồi cử chỉ bản đồ. Bạn cũng có thể cung cấp thêm thông tin cho vị trí trên bản đồ và hỗ trợ tương tác của người dùng bằng cách thêm điểm đánh dấu, đa giác và lớp phủ vào bản đồ.

SDK hỗ trợ cả ngôn ngữ lập trình Kotlin và Java, đồng thời cung cấp thêm các thư viện và tiện ích cho các tính năng và kỹ thuật lập trình nâng cao.


Các bước tiếp theo

Thiết lập và tạo ứng dụng đầu tiên:

Bắt đầu nhanh – Thêm bản đồ
Tạo một ứng dụng Android cơ bản có thể hiển thị bản đồ.
Nhận khoá API và bật tính năng thanh toán
Thông tin chi tiết về cách bật tính năng thanh toán và nhận khoá API. Bạn phải cung cấp cả hai thông tin này để thêm bản đồ vào ứng dụng của mình.
Thiết lập một dự án Android Studio hiện có
Thiết lập một ứng dụng hiện có để dùng SDK Maps cho Android.
Mức sử dụng và thanh toán
Giá và hạn mức sử dụng SDK.
Điều khoản dịch vụ
Điều khoản dịch vụ của Nền tảng Google Maps thảo luận về các yêu cầu pháp lý mà ứng dụng của bạn phải tuân thủ khi sử dụng SDK.