Thiết lập dự án Android Studio

Trang này mô tả cách định cấu hình dự án Android Studio để sử dụng Maps SDK dành cho Android mà không cần sử dụng mẫu Google Maps được nêu chi tiết trong phần Bắt đầu nhanh.

Mẫu Google Maps tự động định cấu hình và thêm bản đồ cơ bản vào dự án Android Studio mới. Tuy nhiên, bạn cũng có thể thêm bản đồ vào một dự án Android sử dụng mẫu Android Studio khác. Để thực hiện việc này, bạn cần định cấu hình dự án theo cách thủ công rồi thêm bản đồ.

Bước 1: Thiết lập Android Studio

Tài liệu này mô tả môi trường phát triển sử dụng Android Studio Hedgehogtrình bổ trợ Android cho Gradle phiên bản 8.2.

Bước 2. Thiết lập SDK

Thư viện SDK Maps dành cho Android có sẵn thông qua Kho lưu trữ Maven của Google. Để thêm SDK vào ứng dụng, hãy làm như sau:

 1. Trong tệp settings.gradle cấp cao nhất, hãy đưa cổng thông tin trình bổ trợ Gradle, Kho lưu trữ Google MavenKho lưu trữ trung tâm Maven vào khối pluginManagement. Khối pluginManagement phải xuất hiện trước mọi câu lệnh khác trong tập lệnh.
  pluginManagement {
    repositories {
      gradlePluginPortal()
      google()
      mavenCentral()
    }
  } 
 2. Trong tệp settings.gradle cấp cao nhất, hãy đưa Kho lưu trữ Maven của GoogleKho lưu trữ trung tâm Maven vào khối dependencyResolutionManagement:
  dependencyResolutionManagement {
    repositoriesMode.set(RepositoriesMode.FAIL_ON_PROJECT_REPOS)
    repositories {
      google()
      mavenCentral()
    }
  } 
 3. Trong tệp build.gradle ở cấp mô-đun, hãy thêm phần phụ thuộc Dịch vụ Google Play cho SDK Maps dành cho Android.

  Groovy

  dependencies {
  
    // Maps SDK for Android
    implementation 'com.google.android.gms:play-services-maps:19.0.0'
  }

  Kotlin

  dependencies {
  
    // Maps SDK for Android
    implementation("com.google.android.gms:play-services-maps:18.2.0")
  }
 4. Trong tệp build.gradle ở cấp mô-đun, hãy đặt compileSdkminSdk thành các giá trị sau:

  Groovy

  android {
    compileSdk 34
  
    defaultConfig {
      minSdk 21
      // ...
    }
  }

  Kotlin

  android {
    compileSdk = 34
  
    defaultConfig {
      minSdk = 21
      // ...
    }
  }
 5. Trong phần buildFeatures của tệp build.gradle cấp mô-đun, hãy thêm lớp BuildConfig mà bạn có thể dùng để truy cập vào các giá trị siêu dữ liệu được xác định sau trong quy trình này:

  Groovy

  android {
   // ...
   buildFeatures {
    buildConfig true
    // ...
   }
  }

  Kotlin

  android {
   // ...
   buildFeatures {
    buildConfig = true
    // ...
   }
  }

Bước 3: Thêm khoá API vào dự án

Phần này mô tả cách lưu trữ khoá API để ứng dụng của bạn có thể tham chiếu một cách an toàn. Bạn không nên kiểm tra khoá API trong hệ thống quản lý phiên bản. Vì vậy, bạn nên lưu trữ khoá đó trong tệp secrets.properties, nằm trong thư mục gốc của dự án. Để biết thêm thông tin về tệp secrets.properties, hãy xem các tệp thuộc tính Gradle.

Để đơn giản hoá tác vụ này, bạn nên sử dụng Trình bổ trợ Secrets Gradle cho Android.

Cách cài đặt trình bổ trợ Secrets Gradle cho Android trong dự án Google Maps:

 1. Trong Android Studio, hãy mở tệp build.gradle hoặc build.gradle.kts ở cấp cao nhất rồi thêm mã sau vào phần tử dependencies trong buildscript.

  Groovy

  buildscript {
    dependencies {
      classpath "com.google.android.libraries.mapsplatform.secrets-gradle-plugin:secrets-gradle-plugin:2.0.1"
    }
  }

  Kotlin

  buildscript {
    dependencies {
      classpath("com.google.android.libraries.mapsplatform.secrets-gradle-plugin:secrets-gradle-plugin:2.0.1")
    }
  }
  
 2. Mở tệp build.gradle ở cấp mô-đun và thêm mã sau vào phần tử plugins.

  Groovy

  plugins {
    // ...
    id 'com.google.android.libraries.mapsplatform.secrets-gradle-plugin'
  }

  Kotlin

  plugins {
    id("com.google.android.libraries.mapsplatform.secrets-gradle-plugin")
  }
 3. Trong tệp build.gradle ở cấp mô-đun, hãy đảm bảo rằng targetSdkcompileSdk được đặt thành 34.
 4. Lưu tệp và đồng bộ hoá dự án của bạn với Gradle.
 5. Mở tệp secrets.properties trong thư mục cấp cao nhất của bạn, sau đó thêm mã sau. Thay thế YOUR_API_KEY bằng khoá API. Lưu trữ khoá của bạn trong tệp này vì secrets.properties sẽ không được kiểm tra trong một hệ thống quản lý phiên bản.
  MAPS_API_KEY=YOUR_API_KEY
 6. Lưu tệp.
 7. Tạo tệp local.defaults.properties trong thư mục cấp cao nhất, cùng thư mục với tệp secrets.properties, sau đó thêm mã sau.

  MAPS_API_KEY=DEFAULT_API_KEY

  Mục đích của tệp này là cung cấp vị trí sao lưu cho khoá API nếu hệ thống không tìm thấy tệp secrets.properties để các bản dựng sẽ không bị lỗi. Điều này có thể xảy ra nếu bạn sao chép ứng dụng từ một hệ thống quản lý phiên bản bỏ qua secrets.properties và bạn chưa tạo tệp secrets.properties cục bộ để cung cấp khoá API.

 8. Lưu tệp.
 9. Trong tệp AndroidManifest.xml, hãy chuyển đến com.google.android.geo.API_KEY rồi cập nhật android:value attribute. Nếu thẻ <meta-data> chưa tồn tại, hãy tạo thẻ đó làm thẻ con của thẻ <application>.
  <meta-data
    android:name="com.google.android.geo.API_KEY"
    android:value="${MAPS_API_KEY}" />

  Note: com.google.android.geo.API_KEY is the recommended metadata name for the API key. A key with this name can be used to authenticate to multiple Google Maps-based APIs on the Android platform, including the Maps SDK for Android. For backwards compatibility, the API also supports the name com.google.android.maps.v2.API_KEY. This legacy name allows authentication to the Android Maps API v2 only. An application can specify only one of the API key metadata names. If both are specified, the API throws an exception.

 10. In Android Studio, open your module-level build.gradle or build.gradle.kts file and edit the secrets property. If the secrets property does not exist, add it.

  Edit the properties of the plugin to set propertiesFileName to secrets.properties, set defaultPropertiesFileName to local.defaults.properties, and set any other properties.

  Groovy

  secrets {
    // Optionally specify a different file name containing your secrets.
    // The plugin defaults to "local.properties"
    propertiesFileName = "secrets.properties"
  
    // A properties file containing default secret values. This file can be
    // checked in version control.
    defaultPropertiesFileName = "local.defaults.properties"
  
    // Configure which keys should be ignored by the plugin by providing regular expressions.
    // "sdk.dir" is ignored by default.
    ignoreList.add("keyToIgnore") // Ignore the key "keyToIgnore"
    ignoreList.add("sdk.*")    // Ignore all keys matching the regexp "sdk.*"
  }
      

  Kotlin

  secrets {
    // Optionally specify a different file name containing your secrets.
    // The plugin defaults to "local.properties"
    propertiesFileName = "secrets.properties"
  
    // A properties file containing default secret values. This file can be
    // checked in version control.
    defaultPropertiesFileName = "local.defaults.properties"
  
    // Configure which keys should be ignored by the plugin by providing regular expressions.
    // "sdk.dir" is ignored by default.
    ignoreList.add("keyToIgnore") // Ignore the key "keyToIgnore"
    ignoreList.add("sdk.*")    // Ignore all keys matching the regexp "sdk.*"
  }
      

Bước 4: Cập nhật tệp kê khai ứng dụng

Phần này mô tả các chế độ cài đặt cần thêm vào tệp AndroidManifest.xml.

Số phiên bản của Dịch vụ Google Play

Thêm nội dung khai báo sau đây trong phần tử application. Thao tác này sẽ nhúng phiên bản Dịch vụ Google Play mà ứng dụng được biên dịch.

<meta-data
  android:name="com.google.android.gms.version"
  android:value="@integer/google_play_services_version" />

Quyền truy cập thông tin vị trí

Nếu ứng dụng của bạn cần truy cập vào thông tin vị trí của người dùng, bạn cần yêu cầu quyền truy cập thông tin vị trí trong tệp AndroidManifest.xml. Các tuỳ chọn là ACCESS_FINE_LOCATION cung cấp vị trí chính xác của thiết bị và ACCESS_COARSE_LOCATION (có độ chính xác thấp hơn). Để biết thông tin chi tiết, vui lòng xem hướng dẫn về dữ liệu vị trí.

Để yêu cầu quyền ACCESS_FINE_LOCATION, hãy thêm mã này vào phần tử manifest:

<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION"/>

Quyền truy cập vào bộ nhớ ngoài

Nếu đang nhắm đến phiên bản 8.3 trở lên của SDK Dịch vụ Google Play, thì bạn không cần quyền WRITE_EXTERNAL_STORAGE. Nếu đang nhắm đến các phiên bản cũ của SDK Dịch vụ Google Play, thì bạn phải yêu cầu quyền WRITE_EXTERNAL_STORAGE trong phần tử manifest.

<uses-permission
    android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" />

Thư viện Apache HTTP cũ

Nếu đang sử dụng com.google.android.gms:play-services-maps:16.0.0 trở xuống và ứng dụng của bạn đang nhắm đến API cấp 28 (Android 9.0) trở lên, bạn phải đưa nội dung khai báo sau vào phần tử <application> của AndroidManifest.xml. Nếu không, hãy bỏ qua phần khai báo này.

<uses-library
  android:name="org.apache.http.legacy"
  android:required="false" />

Bước 5: Thiết lập thiết bị Android

Để chạy một ứng dụng sử dụng SDK Maps dành cho Android, bạn phải triển khai ứng dụng đó trên thiết bị Android hoặc trình mô phỏng Android dựa trên Android 5.0 trở lên và bao gồm các API của Google.

 • Để sử dụng thiết bị Android, hãy làm theo hướng dẫn trong bài viết Chạy ứng dụng trên thiết bị phần cứng.
 • Để sử dụng trình mô phỏng Android, bạn có thể tạo một thiết bị ảo và cài đặt trình mô phỏng bằng cách sử dụng Trình quản lý thiết bị Android ảo (AVD) đi kèm với Android Studio.

Bước 6: Kiểm tra xem có hỗ trợ Dịch vụ Play không (không bắt buộc)

SDK bản đồ dành cho Android yêu cầu thiết bị mà bạn triển khai ứng dụng phải cài đặt Dịch vụ Google Play trên đó. Google cung cấp một phương thức mà bạn có thể gọi từ ứng dụng của mình để kiểm tra. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Kiểm tra xem Dịch vụ Google Play đã được cài đặt chưa.

Các bước tiếp theo

Sau khi dự án của bạn được định cấu hình, bạn có thể thêm bản đồ.