SDK bản đồ dành cho mã mẫu Android

Chọn nền tảng: Android iOS JavaScript

Kho lưu trữ SDK Maps dành cho Android trên GitHub bao gồm các mẫu minh hoạ việc sử dụng SDK Maps dành cho Android trong ứng dụng Android của bạn.

Kho lưu trữ chứa ứng dụng ApiDemos, một ứng dụng mẫu cho phép bạn tạo và chạy mẫu từ một ứng dụng Android duy nhất. Nhập và tạo ứng dụng, thêm khoá API, xem bản minh hoạ và sử dụng mã mẫu được cung cấp làm điểm xuất phát cho ứng dụng của bạn.

Khi bạn chạy ứng dụng mẫu, ứng dụng sẽ hiển thị danh sách các mẫu có sẵn mà bạn có thể chạy trên thiết bị của mình. Chọn một trong các mục sau. Ví dụ: nhấp vào Bản đồ cơ bản.

Khắc phục sự cố: Nếu ứng dụng mẫu chạy thành công nhưng bạn không thấy bản đồ, hãy kiểm tra để chắc chắn rằng bạn đã thêm khoá API vào tệp kê khai của ứng dụng, như mô tả trong phần Sử dụng khoá API.

Danh sách ứng dụng mẫu SDK Maps dành cho Android

Các hoạt động mẫu chính có trong ứng dụng ApiDemos của SDK Maps dành cho Android được liệt kê dưới đây và được tái tạo ở các trang được liên kết để bạn tham khảo nhanh. Hãy xem thư mục Kotlin hoặc Java để biết danh sách đầy đủ các mẫu có sẵn.

Sao chép và chạy mẫu

Bạn cần có Git để chạy mẫu này trên máy. Lệnh sau đây sẽ sao chép kho lưu trữ ứng dụng mẫu.

git clone git@github.com:googlemaps-samples/android-samples.git

Nhập dự án mẫu vào Android Studio:

 1. Trong Android Studio, hãy chọn File > New > Import Project (Tệp > Mới > Nhập dự án).
 2. Chuyển đến vị trí mà bạn đã lưu kho lưu trữ rồi chọn thư mục dự án cho Kotlin hoặc Java:

  • Kotlin: PATH-REPO/android-samples/ApiDemos/kotlin
  • Java: PATH-REPO/android-samples/ApiDemos/java
 3. Chọn Open (Mở). Android Studio sẽ tạo dự án của bạn bằng công cụ xây dựng Gradle.
 4. Tạo một tệp secrets.properties trống trong cùng thư mục với tệp local.properties của dự án. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Thêm khoá API vào dự án.
 5. Thêm chuỗi sau vào secrets.properties, thay thế YOUR_API_KEY bằng giá trị của khoá API:

  MAPS_API_KEY=YOUR_API_KEY
 6. Chạy ứng dụng.

Ứng dụng mẫu cho bản đồ trên Wear OS

Ứng dụng mẫu dành cho SDK Maps dành cho Android trên Wear OS hiện có trên GitHub. Bạn có thể dùng ứng dụng này làm điểm bắt đầu khi xây dựng ứng dụng cho thiết bị đeo. Ứng dụng mẫu này sẽ hướng dẫn bạn cách thiết lập Google Maps cơ bản trên Wear OS.