Vẽ đa giác trên bản đồ

Ví dụ này vẽ các đa giác có hình dạng và màu sắc khác nhau trên bản đồ.

Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu.

Bắt đầu

Bạn phải định cấu hình môi trường phát triển trước khi dùng thử mã mẫu. Để biết thêm thông tin, hãy xem SDK Maps cho mã mẫu Android.

Xem mã

Kotlinoverride fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
  super.onCreate(savedInstanceState)
  setContentView(R.layout.polygon_demo)

  fillHueBar = findViewById<SeekBar>(R.id.fillHueSeekBar).apply {
    max = MAX_HUE_DEGREES
    progress = MAX_HUE_DEGREES / 2
  }

  fillAlphaBar = findViewById<SeekBar>(R.id.fillAlphaSeekBar).apply {
    max = MAX_ALPHA
    progress = MAX_ALPHA / 2
  }

  strokeWidthBar = findViewById<SeekBar>(R.id.strokeWidthSeekBar).apply {
    max = MAX_WIDTH_PX
    progress = MAX_WIDTH_PX / 3
  }

  strokeHueBar = findViewById<SeekBar>(R.id.strokeHueSeekBar).apply {
    max = MAX_HUE_DEGREES
    progress = 0
  }

  strokeAlphaBar = findViewById<SeekBar>(R.id.strokeAlphaSeekBar).apply {
    max = MAX_ALPHA
    progress = MAX_ALPHA
  }

  strokeJointTypeSpinner = findViewById<Spinner>(R.id.strokeJointTypeSpinner).apply {
    adapter = ArrayAdapter(
        this@PolygonDemoActivity, android.R.layout.simple_spinner_item,
        getResourceStrings(jointTypeNameResourceIds))
  }

  strokePatternSpinner = findViewById<Spinner>(R.id.strokePatternSpinner).apply {
    adapter = ArrayAdapter(
        this@PolygonDemoActivity, android.R.layout.simple_spinner_item,
        getResourceStrings(patternTypeNameResourceIds))
  }

  clickabilityCheckbox = findViewById(R.id.toggleClickability)

  val mapFragment = supportFragmentManager.findFragmentById(R.id.map) as SupportMapFragment
  mapFragment.getMapAsync(this)
}

override fun onMapReady(googleMap: GoogleMap) {

  // return early if the map was not initialised properly
  googleMap ?: return

  val fillColorArgb = Color.HSVToColor(
      fillAlphaBar.progress, floatArrayOf(fillHueBar.progress.toFloat(), 1f, 1f))
  val strokeColorArgb = Color.HSVToColor(
      strokeAlphaBar.progress, floatArrayOf(strokeHueBar.progress.toFloat(), 1f, 1f))

  with(googleMap) {
    // Override the default content description on the view, for accessibility mode.
    setContentDescription(getString(R.string.polygon_demo_description))
    // Move the googleMap so that it is centered on the mutable polygon.
    moveCamera(CameraUpdateFactory.newLatLngZoom(center, 4f))

    // Create a rectangle with two rectangular holes.
    mutablePolygon = addPolygon(PolygonOptions().apply {
      addAll(createRectangle(center, 5.0, 5.0))
      addHole(createRectangle(LatLng(-22.0, 128.0), 1.0, 1.0))
      addHole(createRectangle(LatLng(-18.0, 133.0), 0.5, 1.5))
      fillColor(fillColorArgb)
      strokeColor(strokeColorArgb)
      strokeWidth(strokeWidthBar.progress.toFloat())
      clickable(clickabilityCheckbox.isChecked)
    })

    // Add a listener for polygon clicks that changes the clicked polygon's stroke color.
    setOnPolygonClickListener { polygon ->
      // Flip the red, green and blue components of the polygon's stroke color.
      polygon.strokeColor = polygon.strokeColor xor 0x00ffffff
    }
  }

  // set listeners on seekBars
  arrayOf(fillHueBar, fillAlphaBar, strokeWidthBar, strokeHueBar, strokeAlphaBar).map {
    it.setOnSeekBarChangeListener(this)
  }

  // set listeners on spinners
  arrayOf(strokeJointTypeSpinner, strokePatternSpinner).map {
    it.onItemSelectedListener = this
  }

  // set line pattern and joint type based on current spinner position
  with(mutablePolygon) {
    strokeJointType = getSelectedJointType(strokeJointTypeSpinner.selectedItemPosition)
    strokePattern = getSelectedPattern(strokePatternSpinner.selectedItemPosition)
  }

}

   

Java


public class PolygonDemoActivity extends AppCompatActivity
    implements OnSeekBarChangeListener, OnItemSelectedListener, OnMapReadyCallback {

  private static final LatLng CENTER = new LatLng(-20, 130);
  private static final int MAX_WIDTH_PX = 100;
  private static final int MAX_HUE_DEGREES = 360;
  private static final int MAX_ALPHA = 255;

  private static final int PATTERN_DASH_LENGTH_PX = 50;
  private static final int PATTERN_GAP_LENGTH_PX = 10;
  private static final Dot DOT = new Dot();
  private static final Dash DASH = new Dash(PATTERN_DASH_LENGTH_PX);
  private static final Gap GAP = new Gap(PATTERN_GAP_LENGTH_PX);
  private static final List<PatternItem> PATTERN_DOTTED = Arrays.asList(DOT, GAP);
  private static final List<PatternItem> PATTERN_DASHED = Arrays.asList(DASH, GAP);
  private static final List<PatternItem> PATTERN_MIXED = Arrays.asList(DOT, GAP, DOT, DASH, GAP);

  private Polygon mutablePolygon;
  private SeekBar fillHueBar;
  private SeekBar fillAlphaBar;
  private SeekBar strokeWidthBar;
  private SeekBar strokeHueBar;
  private SeekBar strokeAlphaBar;
  private Spinner strokeJointTypeSpinner;
  private Spinner strokePatternSpinner;
  private CheckBox clickabilityCheckbox;

  // These are the options for polygon stroke joints and patterns. We use their
  // string resource IDs as identifiers.

  private static final int[] JOINT_TYPE_NAME_RESOURCE_IDS = {
      R.string.joint_type_default, // Default
      R.string.joint_type_bevel,
      R.string.joint_type_round,
  };

  private static final int[] PATTERN_TYPE_NAME_RESOURCE_IDS = {
      R.string.pattern_solid, // Default
      R.string.pattern_dashed,
      R.string.pattern_dotted,
      R.string.pattern_mixed,
  };
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.polygon_demo);

    fillHueBar = findViewById(R.id.fillHueSeekBar);
    fillHueBar.setMax(MAX_HUE_DEGREES);
    fillHueBar.setProgress(MAX_HUE_DEGREES / 2);

    fillAlphaBar = findViewById(R.id.fillAlphaSeekBar);
    fillAlphaBar.setMax(MAX_ALPHA);
    fillAlphaBar.setProgress(MAX_ALPHA / 2);

    strokeWidthBar = findViewById(R.id.strokeWidthSeekBar);
    strokeWidthBar.setMax(MAX_WIDTH_PX);
    strokeWidthBar.setProgress(MAX_WIDTH_PX / 3);

    strokeHueBar = findViewById(R.id.strokeHueSeekBar);
    strokeHueBar.setMax(MAX_HUE_DEGREES);
    strokeHueBar.setProgress(0);

    strokeAlphaBar = findViewById(R.id.strokeAlphaSeekBar);
    strokeAlphaBar.setMax(MAX_ALPHA);
    strokeAlphaBar.setProgress(MAX_ALPHA);

    strokeJointTypeSpinner = findViewById(R.id.strokeJointTypeSpinner);
    strokeJointTypeSpinner.setAdapter(new ArrayAdapter<>(
        this, android.R.layout.simple_spinner_item,
        getResourceStrings(JOINT_TYPE_NAME_RESOURCE_IDS)));

    strokePatternSpinner = findViewById(R.id.strokePatternSpinner);
    strokePatternSpinner.setAdapter(new ArrayAdapter<>(
        this, android.R.layout.simple_spinner_item,
        getResourceStrings(PATTERN_TYPE_NAME_RESOURCE_IDS)));

    clickabilityCheckbox = findViewById(R.id.toggleClickability);

    SupportMapFragment mapFragment =
        (SupportMapFragment) getSupportFragmentManager().findFragmentById(R.id.map);
    mapFragment.getMapAsync(this);
  }

  @Override
  public void onMapReady(GoogleMap map) {
    // Override the default content description on the view, for accessibility mode.
    map.setContentDescription(getString(R.string.polygon_demo_description));

    int fillColorArgb = Color.HSVToColor(
        fillAlphaBar.getProgress(), new float[]{fillHueBar.getProgress(), 1, 1});
    int strokeColorArgb = Color.HSVToColor(
        strokeAlphaBar.getProgress(), new float[]{strokeHueBar.getProgress(), 1, 1});

    // Create a rectangle with two rectangular holes.
    mutablePolygon = map.addPolygon(new PolygonOptions()
        .addAll(createRectangle(CENTER, 5, 5))
        .addHole(createRectangle(new LatLng(-22, 128), 1, 1))
        .addHole(createRectangle(new LatLng(-18, 133), 0.5, 1.5))
        .fillColor(fillColorArgb)
        .strokeColor(strokeColorArgb)
        .strokeWidth(strokeWidthBar.getProgress())
        .clickable(clickabilityCheckbox.isChecked()));

    fillHueBar.setOnSeekBarChangeListener(this);
    fillAlphaBar.setOnSeekBarChangeListener(this);

    strokeWidthBar.setOnSeekBarChangeListener(this);
    strokeHueBar.setOnSeekBarChangeListener(this);
    strokeAlphaBar.setOnSeekBarChangeListener(this);

    strokeJointTypeSpinner.setOnItemSelectedListener(this);
    strokePatternSpinner.setOnItemSelectedListener(this);

    mutablePolygon.setStrokeJointType(getSelectedJointType(strokeJointTypeSpinner.getSelectedItemPosition()));
    mutablePolygon.setStrokePattern(getSelectedPattern(strokePatternSpinner.getSelectedItemPosition()));

    // Move the map so that it is centered on the mutable polygon.
    map.moveCamera(CameraUpdateFactory.newLatLngZoom(CENTER, 4));

    // Add a listener for polygon clicks that changes the clicked polygon's stroke color.
    map.setOnPolygonClickListener(new GoogleMap.OnPolygonClickListener() {
      @Override
      public void onPolygonClick(Polygon polygon) {
        // Flip the red, green and blue components of the polygon's stroke color.
        polygon.setStrokeColor(polygon.getStrokeColor() ^ 0x00ffffff);
      }
    });
  }

}

   

Sao chép và chạy các mẫu

Bạn cần có Git để chạy mẫu này cục bộ. Lệnh sau đây sao chép kho lưu trữ ứng dụng mẫu.

git clone git@github.com:googlemaps-samples/android-samples.git

Nhập dự án mẫu vào Android Studio:

 1. Trong Android Studio, hãy chọn File > New > Import Project (Tệp > Mới > Nhập dự án).
 2. Chuyển đến vị trí bạn đã lưu kho lưu trữ và chọn thư mục dự án cho Kotlin hoặc Java:

  • Kotlin: PATH-REPO/android-samples/ApiDemos/kotlin
  • Java: PATH-REPO/android-samples/ApiDemos/java
 3. Chọn Mở. Android Studio sẽ tạo dự án của bạn bằng công cụ xây dựng Gradle.
 4. Tạo một tệp secrets.properties trống trong cùng thư mục với tệp local.properties của dự án. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Thêm khoá API vào dự án.
 5. Thêm chuỗi sau vào secrets.properties, thay thế YOUR_API_KEY bằng giá trị của khoá API:

  MAPS_API_KEY=YOUR_API_KEY
 6. Chạy ứng dụng.