Xử lý sự kiện

Ví dụ này cho thấy cách nghe và xử lý một số sự kiện trên bản đồ.

Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu.

Bắt đầu

Bạn phải định cấu hình môi trường phát triển trước khi dùng thử mã mẫu. Để biết thêm thông tin, hãy xem SDK Maps cho mã mẫu Android.

Xem mã

Kotlinclass EventsDemoActivity : AppCompatActivity(), OnMapClickListener,
  OnMapLongClickListener, OnCameraIdleListener, OnMapReadyCallback {

  private lateinit var tapTextView: TextView
  private lateinit var cameraTextView: TextView
  private lateinit var map: GoogleMap

  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.events_demo)
    tapTextView = findViewById(R.id.tap_text)
    cameraTextView = findViewById(R.id.camera_text)
    val mapFragment = supportFragmentManager.findFragmentById(R.id.map) as SupportMapFragment?
    mapFragment?.getMapAsync(this)
  }

  override fun onMapReady(googleMap: GoogleMap) {
    // return early if the map was not initialised properly
    map = googleMap
    map.setOnMapClickListener(this)
    map.setOnMapLongClickListener(this)
    map.setOnCameraIdleListener(this)
  }

  override fun onMapClick(point: LatLng) {
    tapTextView.text = "tapped, point=$point"
  }

  override fun onMapLongClick(point: LatLng) {
    tapTextView.text = "long pressed, point=$point"
  }

  override fun onCameraIdle() {
    if (!::map.isInitialized) return
    cameraTextView.text = map.cameraPosition.toString()
  }
}

   

Java


public class EventsDemoActivity extends AppCompatActivity
    implements OnMapClickListener, OnMapLongClickListener, OnCameraIdleListener,
    OnMapReadyCallback {

  private TextView tapTextView;
  private TextView cameraTextView;
  private GoogleMap map;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.events_demo);

    tapTextView = findViewById(R.id.tap_text);
    cameraTextView = findViewById(R.id.camera_text);

    SupportMapFragment mapFragment =
        (SupportMapFragment) getSupportFragmentManager().findFragmentById(R.id.map);
    mapFragment.getMapAsync(this);
  }

  @Override
  public void onMapReady(GoogleMap map) {
    this.map = map;
    this.map.setOnMapClickListener(this);
    this.map.setOnMapLongClickListener(this);
    this.map.setOnCameraIdleListener(this);
  }

  @Override
  public void onMapClick(LatLng point) {
    tapTextView.setText("tapped, point=" + point);
  }

  @Override
  public void onMapLongClick(LatLng point) {
    tapTextView.setText("long pressed, point=" + point);
  }

  @Override
  public void onCameraIdle() {
    cameraTextView.setText(map.getCameraPosition().toString());
  }
}

   

Sao chép và chạy các mẫu

Bạn cần có Git để chạy mẫu này cục bộ. Lệnh sau đây sao chép kho lưu trữ ứng dụng mẫu.

git clone git@github.com:googlemaps-samples/android-samples.git

Nhập dự án mẫu vào Android Studio:

 1. Trong Android Studio, hãy chọn File > New > Import Project (Tệp > Mới > Nhập dự án).
 2. Chuyển đến vị trí bạn đã lưu kho lưu trữ và chọn thư mục dự án cho Kotlin hoặc Java:

  • Kotlin: PATH-REPO/android-samples/ApiDemos/kotlin
  • Java: PATH-REPO/android-samples/ApiDemos/java
 3. Chọn Mở. Android Studio sẽ tạo dự án của bạn bằng công cụ xây dựng Gradle.
 4. Tạo một tệp secrets.properties trống trong cùng thư mục với tệp local.properties của dự án. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Thêm khoá API vào dự án.
 5. Thêm chuỗi sau vào secrets.properties, thay thế YOUR_API_KEY bằng giá trị của khoá API:

  MAPS_API_KEY=YOUR_API_KEY
 6. Chạy ứng dụng.