Thêm điểm đánh dấu nâng cao vào bản đồ

Hình ảnh về Thêm điểm đánh dấu nâng cao vào bản đồ.

Ví dụ này xác định một vị trí trên bản đồ bằng một điểm đánh dấu nâng cao và minh hoạ một số chức năng của điểm đánh dấu nâng cao.

Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu.

Bắt đầu

Bạn phải định cấu hình môi trường phát triển trước khi dùng thử mã mẫu. Để biết thêm thông tin, hãy xem SDK Maps cho mã mẫu Android.

Xem mã

Kotlinclass AdvancedMarkersDemoActivity : AppCompatActivity(), OnMapReadyCallback {
  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.advanced_markers_demo)
    val mapFragment = supportFragmentManager.findFragmentById(R.id.map) as SupportMapFragment?
    mapFragment?.getMapAsync(this)


  }

  override fun onMapReady(map: GoogleMap) {

    with(map) {
      moveCamera(CameraUpdateFactory.newLatLngZoom(SINGAPORE, ZOOM_LEVEL))
    }

    val capabilities: MapCapabilities = map.mapCapabilities
    Log.d(TAG, "are advanced marker enabled?" + capabilities.isAdvancedMarkersAvailable)

    // This sample sets a view as the iconView for the Advanced Marker
    val textView = TextView(this)
    textView.text = "Hello!"
    val advancedMarkerView: Marker? = map.addMarker(
      AdvancedMarkerOptions().position(SINGAPORE).iconView(textView).zIndex(1f)
    )

    // This uses PinConfig.Builder to create an instance of PinConfig.
    val pinConfigBuilder: PinConfig.Builder = PinConfig.builder()
    pinConfigBuilder.setBackgroundColor(Color.MAGENTA)
    val pinConfig: PinConfig = pinConfigBuilder.build()


    // Use the PinConfig instance to set the icon for AdvancedMarkerOptions.
    val advancedMarkerOptions: AdvancedMarkerOptions =
      AdvancedMarkerOptions().icon(BitmapDescriptorFactory.fromPinConfig(pinConfig))
        .position(KUALA_LUMPUR)


    // Pass the AdvancedMarkerOptions instance to addMarker().
    val marker: Marker? = map.addMarker(advancedMarkerOptions)

    // This sample changes the border color of the advanced marker
    val pinConfigBuilder2: PinConfig.Builder = PinConfig.builder()
    pinConfigBuilder2.setBorderColor(Color.BLUE)
    val pinConfig2: PinConfig = pinConfigBuilder2.build()

    val advancedMarkerOptions2: AdvancedMarkerOptions = AdvancedMarkerOptions()
      .icon(BitmapDescriptorFactory.fromPinConfig(pinConfig2))
      .position(JAKARTA)


    val marker2: Marker? = map.addMarker(advancedMarkerOptions2)

    // Set the glyph text.
    val pinConfigBuilder3: PinConfig.Builder = PinConfig.builder()
    val glyphText = PinConfig.Glyph("A")

    // Alternatively, you can set the text color:
    // Glyph glyphText = new Glyph("A", Color.GREEN);
    pinConfigBuilder3.setGlyph(glyphText)
    val pinConfig3: PinConfig = pinConfigBuilder3.build()

    val advancedMarkerOptions3: AdvancedMarkerOptions = AdvancedMarkerOptions()
      .icon(BitmapDescriptorFactory.fromPinConfig(pinConfig3))
      .position(BANGKOK)

    val marker3: Marker? = map.addMarker(advancedMarkerOptions3)

    // Create a transparent glyph.
    val pinConfigBuilder4: PinConfig.Builder = PinConfig.builder()
    pinConfigBuilder4.setBackgroundColor(Color.MAGENTA)
    pinConfigBuilder4.setGlyph(PinConfig.Glyph(Color.TRANSPARENT))
    val pinConfig4: PinConfig = pinConfigBuilder4.build()

    val advancedMarkerOptions4: AdvancedMarkerOptions = AdvancedMarkerOptions()
      .icon(BitmapDescriptorFactory.fromPinConfig(pinConfig4))
      .position(MANILA)

    val marker4: Marker? = map.addMarker(advancedMarkerOptions4)

    // Collision behavior can only be changed in the AdvancedMarkerOptions object.
    // Changes to collision behavior after a marker has been created are not possible
    val collisionBehavior: Int =
      AdvancedMarkerOptions.CollisionBehavior.REQUIRED_AND_HIDES_OPTIONAL
    val advancedMarkerOptions5: AdvancedMarkerOptions = AdvancedMarkerOptions()
      .position(HO_CHI_MINH_CITY)
      .collisionBehavior(collisionBehavior)

    val marker5: Marker? = map.addMarker(advancedMarkerOptions5)
  }
}

   

Java


public class AdvancedMarkersDemoActivity extends AppCompatActivity implements OnMapReadyCallback {

  private static final LatLng SINGAPORE = new LatLng(1.3521, 103.8198);
  private static final LatLng KUALA_LUMPUR = new LatLng(3.1390, 101.6869);
  private static final LatLng JAKARTA = new LatLng(-6.2088, 106.8456);
  private static final LatLng BANGKOK = new LatLng(13.7563, 100.5018);
  private static final LatLng MANILA = new LatLng(14.5995, 120.9842);
  private static final LatLng HO_CHI_MINH_CITY = new LatLng(10.7769, 106.7009);

  private static final float ZOOM_LEVEL = 3.5f;

  private static final String TAG = AdvancedMarkersDemoActivity.class.getName();

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.advanced_markers_demo);

    SupportMapFragment mapFragment = (SupportMapFragment) getSupportFragmentManager().findFragmentById(R.id.map);
    if (mapFragment != null) {
      mapFragment.getMapAsync(this);
    }
  }

  @Override
  public void onMapReady(GoogleMap map) {
    map.moveCamera(CameraUpdateFactory.newLatLngZoom(SINGAPORE, ZOOM_LEVEL));

    MapCapabilities capabilities = map.getMapCapabilities();
    Log.d(TAG, "Are advanced markers enabled? " + capabilities.isAdvancedMarkersAvailable());

    // This sample sets a view as the iconView for the Advanced Marker
    TextView textView = new TextView(this);
    textView.setText("Hello!");
    Marker advancedMarkerView = map.addMarker(new AdvancedMarkerOptions()
        .position(SINGAPORE)
        .iconView(textView)
        .zIndex(1f));

    // This uses PinConfig.Builder to create an instance of PinConfig.
    PinConfig.Builder pinConfigBuilder = PinConfig.builder();
    pinConfigBuilder.setBackgroundColor(Color.MAGENTA);
    PinConfig pinConfig = pinConfigBuilder.build();

    // Use the PinConfig instance to set the icon for AdvancedMarkerOptions.
    AdvancedMarkerOptions advancedMarkerOptions = new AdvancedMarkerOptions()
        .icon(BitmapDescriptorFactory.fromPinConfig(pinConfig))
        .position(KUALA_LUMPUR);

    // Pass the AdvancedMarkerOptions instance to addMarker().
    Marker marker = map.addMarker(advancedMarkerOptions);

    // This sample changes the border color of the advanced marker
    PinConfig.Builder pinConfigBuilder2 = PinConfig.builder();
    pinConfigBuilder2.setBorderColor(Color.BLUE);
    PinConfig pinConfig2 = pinConfigBuilder2.build();

    AdvancedMarkerOptions advancedMarkerOptions2 = new AdvancedMarkerOptions()
        .icon(BitmapDescriptorFactory.fromPinConfig(pinConfig2))
        .position(JAKARTA);

    Marker marker2 = map.addMarker(advancedMarkerOptions2);

    // Set the glyph text.
    PinConfig.Builder pinConfigBuilder3 = PinConfig.builder();
    PinConfig.Glyph glyphText = new PinConfig.Glyph("A");

    // Alternatively, you can set the text color:
    // Glyph glyphText = new Glyph("A", Color.GREEN);
    pinConfigBuilder3.setGlyph(glyphText);
    PinConfig pinConfig3 = pinConfigBuilder3.build();

    AdvancedMarkerOptions advancedMarkerOptions3 = new AdvancedMarkerOptions()
        .icon(BitmapDescriptorFactory.fromPinConfig(pinConfig3))
        .position(BANGKOK);

    Marker marker3 = map.addMarker(advancedMarkerOptions3);

    // Create a transparent glyph.
    PinConfig.Builder pinConfigBuilder4 = PinConfig.builder();
    pinConfigBuilder4.setBackgroundColor(Color.MAGENTA);
    pinConfigBuilder4.setGlyph(new PinConfig.Glyph(Color.TRANSPARENT));
    PinConfig pinConfig4 = pinConfigBuilder4.build();

    AdvancedMarkerOptions advancedMarkerOptions4 = new AdvancedMarkerOptions()
        .icon(BitmapDescriptorFactory.fromPinConfig(pinConfig4))
        .position(MANILA);

    Marker marker4 = map.addMarker(advancedMarkerOptions4);

    // Collision behavior can only be changed in the AdvancedMarkerOptions object.
    // Changes to collision behavior after a marker has been created are not possible
    int collisionBehavior = AdvancedMarkerOptions.CollisionBehavior.REQUIRED_AND_HIDES_OPTIONAL;
    AdvancedMarkerOptions advancedMarkerOptions5 = new AdvancedMarkerOptions()
        .position(HO_CHI_MINH_CITY)
        .collisionBehavior(collisionBehavior);

    Marker marker5 = map.addMarker(advancedMarkerOptions5);
  }
}

   

Sao chép và chạy các mẫu

Bạn cần có Git để chạy mẫu này cục bộ. Lệnh sau đây sao chép kho lưu trữ ứng dụng mẫu.

git clone git@github.com:googlemaps-samples/android-samples.git

Nhập dự án mẫu vào Android Studio:

 1. Trong Android Studio, hãy chọn File > New > Import Project (Tệp > Mới > Nhập dự án).
 2. Chuyển đến vị trí bạn đã lưu kho lưu trữ và chọn thư mục dự án cho Kotlin hoặc Java:

  • Kotlin: PATH-REPO/android-samples/ApiDemos/kotlin
  • Java: PATH-REPO/android-samples/ApiDemos/java
 3. Chọn Mở. Android Studio sẽ tạo dự án của bạn bằng công cụ xây dựng Gradle.
 4. Tạo một tệp secrets.properties trống trong cùng thư mục với tệp local.properties của dự án. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Thêm khoá API vào dự án.
 5. Thêm chuỗi sau vào secrets.properties, thay thế YOUR_API_KEY bằng giá trị của khoá API:

  MAPS_API_KEY=YOUR_API_KEY
 6. Chạy ứng dụng.