Hiển thị bản đồ cơ bản

Hình ảnh Hiển thị bản đồ cơ bản.

Ví dụ này tạo bản đồ bằng cách sử dụng SupportMapFragment trong SDK Maps dành cho Android.

Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu.

Bắt đầu

Bạn phải định cấu hình môi trường phát triển trước khi dùng thử mã mẫu. Để biết thêm thông tin, hãy xem SDK Maps cho mã mẫu Android.

Xem mã

Kotlinclass BasicMapDemoActivity : AppCompatActivity(), OnMapReadyCallback {

  val SYDNEY = LatLng(-33.862, 151.21)
  val ZOOM_LEVEL = 13f

  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.activity_basic_map_demo)
    val mapFragment : SupportMapFragment? =
        supportFragmentManager.findFragmentById(R.id.map) as? SupportMapFragment
    mapFragment?.getMapAsync(this)
  }

  /**
   * This is where we can add markers or lines, add listeners or move the camera. In this case,
   * we just move the camera to Sydney and add a marker in Sydney.
   */
  override fun onMapReady(googleMap: GoogleMap) {
    with(googleMap) {
      moveCamera(CameraUpdateFactory.newLatLngZoom(SYDNEY, ZOOM_LEVEL))
      addMarker(MarkerOptions().position(SYDNEY))
    }
  }
}

   

Java


public class BasicMapDemoActivity extends AppCompatActivity implements OnMapReadyCallback {

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.basic_demo);

    SupportMapFragment mapFragment =
        (SupportMapFragment) getSupportFragmentManager().findFragmentById(R.id.map);
    mapFragment.getMapAsync(this);
  }

  /**
   * This is where we can add markers or lines, add listeners or move the camera. In this case,
   * we
   * just add a marker near Africa.
   */
  @Override
  public void onMapReady(GoogleMap map) {
    map.addMarker(new MarkerOptions().position(new LatLng(0, 0)).title("Marker"));
  }
}

   

Sao chép và chạy các mẫu

Bạn cần có Git để chạy mẫu này cục bộ. Lệnh sau đây sao chép kho lưu trữ ứng dụng mẫu.

git clone git@github.com:googlemaps-samples/android-samples.git

Nhập dự án mẫu vào Android Studio:

 1. Trong Android Studio, hãy chọn File > New > Import Project (Tệp > Mới > Nhập dự án).
 2. Chuyển đến vị trí bạn đã lưu kho lưu trữ và chọn thư mục dự án cho Kotlin hoặc Java:

  • Kotlin: PATH-REPO/android-samples/ApiDemos/kotlin
  • Java: PATH-REPO/android-samples/ApiDemos/java
 3. Chọn Mở. Android Studio sẽ tạo dự án của bạn bằng công cụ xây dựng Gradle.
 4. Tạo một tệp secrets.properties trống trong cùng thư mục với tệp local.properties của dự án. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Thêm khoá API vào dự án.
 5. Thêm chuỗi sau vào secrets.properties, thay thế YOUR_API_KEY bằng giá trị của khoá API:

  MAPS_API_KEY=YOUR_API_KEY
 6. Chạy ứng dụng.