Đánh dấu

Chọn nền tảng: Android iOS JavaScript

Các điểm đánh dấu cho biết các vị trí đơn lẻ trên bản đồ. Bạn có thể tuỳ chỉnh điểm đánh dấu bằng cách thay đổi màu mặc định hoặc thay thế biểu tượng điểm đánh dấu bằng một hình ảnh tuỳ chỉnh. Cửa sổ thông tin có thể cung cấp ngữ cảnh bổ sung cho điểm đánh dấu.

Mã mẫu

Kho lưu trữ Apidemos trên GitHub bao gồm một mẫu minh hoạ nhiều tính năng đánh dấu:

Kotlin

Java

Giới thiệu

Điểm đánh dấu xác định vị trí trên bản đồ. Điểm đánh dấu mặc định sử dụng một biểu tượng tiêu chuẩn, phổ biến với giao diện Google Maps. Bạn có thể thay đổi màu sắc, hình ảnh hoặc điểm neo của biểu tượng thông qua API. Điểm đánh dấu là đối tượng thuộc loại Marker và được thêm vào bản đồ bằng phương thức GoogleMap.addMarker(markerOptions).

Điểm đánh dấu được thiết kế để có khả năng tương tác. Theo mặc định, những sự kiện này nhận được các sự kiện click và thường được dùng cùng với trình nghe sự kiện để hiển thị cửa sổ thông tin. Việc đặt thuộc tính draggable của điểm đánh dấu thành true cho phép người dùng thay đổi vị trí của điểm đánh dấu. Nhấn và giữ để kích hoạt tính năng di chuyển điểm đánh dấu.

Theo mặc định, khi người dùng nhấn vào một điểm đánh dấu, thanh công cụ của bản đồ sẽ xuất hiện ở dưới cùng bên phải bản đồ, cho phép người dùng truy cập nhanh vào ứng dụng Google Maps dành cho thiết bị di động. Bạn có thể tắt thanh công cụ. Để biết thêm thông tin, hãy xem hướng dẫn về các chế độ điều khiển.

Bắt đầu sử dụng điểm đánh dấu

Tập này của Maps Live trình bày thông tin cơ bản về cách thêm điểm đánh dấu vào bản đồ bằng cách sử dụng SDK Maps dành cho Android.

Thêm một điểm đánh dấu

Ví dụ sau đây minh hoạ cách thêm điểm đánh dấu vào bản đồ. Điểm đánh dấu được tạo tại toạ độ -33.852,151.211 (Sydney, Úc) và hiển thị chuỗi "Marker in Sydney" (Điểm đánh dấu ở Sydney) trong cửa sổ thông tin khi được nhấp vào.

Kotlinoverride fun onMapReady(googleMap: GoogleMap) {
  // Add a marker in Sydney, Australia,
  // and move the map's camera to the same location.
  val sydney = LatLng(-33.852, 151.211)
  googleMap.addMarker(
    MarkerOptions()
      .position(sydney)
      .title("Marker in Sydney")
  )
  googleMap.moveCamera(CameraUpdateFactory.newLatLng(sydney))
}

   

Java


@Override
public void onMapReady(GoogleMap googleMap) {
  // Add a marker in Sydney, Australia,
  // and move the map's camera to the same location.
  LatLng sydney = new LatLng(-33.852, 151.211);
  googleMap.addMarker(new MarkerOptions()
    .position(sydney)
    .title("Marker in Sydney"));
  googleMap.moveCamera(CameraUpdateFactory.newLatLng(sydney));
}

   

Hiển thị thông tin bổ sung về điểm đánh dấu

Một yêu cầu phổ biến là hiển thị thông tin bổ sung về một địa điểm hoặc vị trí khi người dùng nhấn vào một điểm đánh dấu trên bản đồ. Xem hướng dẫn về cửa sổ thông tin.

Liên kết dữ liệu với điểm đánh dấu

Bạn có thể lưu trữ một đối tượng dữ liệu tuỳ ý bằng điểm đánh dấu bằng cách sử dụng Marker.setTag() và truy xuất đối tượng dữ liệu bằng Marker.getTag(). Mẫu dưới đây cho biết cách bạn có thể đếm số lần nhấp vào một điểm đánh dấu bằng cách sử dụng thẻ:

Kotlin/**
 * A demo class that stores and retrieves data objects with each marker.
 */
class MarkerDemoActivity : AppCompatActivity(),
  OnMarkerClickListener, OnMapReadyCallback {
  private val PERTH = LatLng(-31.952854, 115.857342)
  private val SYDNEY = LatLng(-33.87365, 151.20689)
  private val BRISBANE = LatLng(-27.47093, 153.0235)

  private var markerPerth: Marker? = null
  private var markerSydney: Marker? = null
  private var markerBrisbane: Marker? = null

  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.activity_markers)
    val mapFragment =
      supportFragmentManager.findFragmentById(R.id.map) as SupportMapFragment?
    mapFragment!!.getMapAsync(this)
  }

  /** Called when the map is ready. */
  override fun onMapReady(map: GoogleMap) {
    // Add some markers to the map, and add a data object to each marker.
    markerPerth = map.addMarker(
      MarkerOptions()
        .position(PERTH)
        .title("Perth")
    )
    markerPerth?.tag = 0
    markerSydney = map.addMarker(
      MarkerOptions()
        .position(SYDNEY)
        .title("Sydney")
    )
    markerSydney?.tag = 0
    markerBrisbane = map.addMarker(
      MarkerOptions()
        .position(BRISBANE)
        .title("Brisbane")
    )
    markerBrisbane?.tag = 0

    // Set a listener for marker click.
    map.setOnMarkerClickListener(this)
  }

  /** Called when the user clicks a marker. */
  override fun onMarkerClick(marker: Marker): Boolean {

    // Retrieve the data from the marker.
    val clickCount = marker.tag as? Int

    // Check if a click count was set, then display the click count.
    clickCount?.let {
      val newClickCount = it + 1
      marker.tag = newClickCount
      Toast.makeText(
        this,
        "${marker.title} has been clicked $newClickCount times.",
        Toast.LENGTH_SHORT
      ).show()
    }

    // Return false to indicate that we have not consumed the event and that we wish
    // for the default behavior to occur (which is for the camera to move such that the
    // marker is centered and for the marker's info window to open, if it has one).
    return false
  }
}

   

Java


/**
 * A demo class that stores and retrieves data objects with each marker.
 */
public class MarkerDemoActivity extends AppCompatActivity implements
  GoogleMap.OnMarkerClickListener,
  OnMapReadyCallback {

  private final LatLng PERTH = new LatLng(-31.952854, 115.857342);
  private final LatLng SYDNEY = new LatLng(-33.87365, 151.20689);
  private final LatLng BRISBANE = new LatLng(-27.47093, 153.0235);

  private Marker markerPerth;
  private Marker markerSydney;
  private Marker markerBrisbane;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_markers);
    SupportMapFragment mapFragment =
      (SupportMapFragment) getSupportFragmentManager().findFragmentById(R.id.map);
    mapFragment.getMapAsync(this);
  }

  /** Called when the map is ready. */
  @Override
  public void onMapReady(GoogleMap map) {
    // Add some markers to the map, and add a data object to each marker.
    markerPerth = map.addMarker(new MarkerOptions()
      .position(PERTH)
      .title("Perth"));
    markerPerth.setTag(0);

    markerSydney = map.addMarker(new MarkerOptions()
      .position(SYDNEY)
      .title("Sydney"));
    markerSydney.setTag(0);

    markerBrisbane = map.addMarker(new MarkerOptions()
      .position(BRISBANE)
      .title("Brisbane"));
    markerBrisbane.setTag(0);

    // Set a listener for marker click.
    map.setOnMarkerClickListener(this);
  }

  /** Called when the user clicks a marker. */
  @Override
  public boolean onMarkerClick(final Marker marker) {

    // Retrieve the data from the marker.
    Integer clickCount = (Integer) marker.getTag();

    // Check if a click count was set, then display the click count.
    if (clickCount != null) {
      clickCount = clickCount + 1;
      marker.setTag(clickCount);
      Toast.makeText(this,
        marker.getTitle() +
          " has been clicked " + clickCount + " times.",
        Toast.LENGTH_SHORT).show();
    }

    // Return false to indicate that we have not consumed the event and that we wish
    // for the default behavior to occur (which is for the camera to move such that the
    // marker is centered and for the marker's info window to open, if it has one).
    return false;
  }
}

   

Dưới đây là một số ví dụ về các trường hợp mà bạn nên lưu trữ và truy xuất dữ liệu bằng điểm đánh dấu:

 • Ứng dụng của bạn có thể hỗ trợ nhiều loại điểm đánh dấu và bạn muốn xử lý các điểm đánh dấu theo cách khác nhau khi người dùng nhấp vào. Để thực hiện việc này, bạn có thể lưu trữ String bằng điểm đánh dấu cho biết loại.
 • Bạn có thể giao tiếp với một hệ thống có giá trị nhận dạng bản ghi duy nhất, trong đó các điểm đánh dấu đại diện cho các bản ghi cụ thể trong hệ thống đó.
 • Dữ liệu điểm đánh dấu có thể cho biết mức độ ưu tiên cần sử dụng khi quyết định chỉ mục z của điểm đánh dấu.

Tạo điểm đánh dấu có thể kéo

Bạn có thể định vị lại một điểm đánh dấu sau khi điểm đánh dấu đó được thêm vào bản đồ, miễn là thuộc tính draggable của điểm đánh dấu đó được đặt thành true. Nhấn và giữ điểm đánh dấu để bật tính năng kéo. Khi bạn rời ngón tay ra khỏi màn hình, điểm đánh dấu sẽ vẫn ở vị trí đó.

Theo mặc định, bạn không thể kéo điểm đánh dấu. Bạn phải đặt điểm đánh dấu một cách rõ ràng là có thể kéo bằng MarkerOptions.draggable(boolean) trước khi thêm vào bản đồ hoặc Marker.setDraggable(boolean) sau khi được thêm vào bản đồ. Bạn có thể theo dõi các sự kiện kéo trên điểm đánh dấu, như mô tả trong bài viết Sự kiện kéo điểm đánh dấu.

Đoạn mã dưới đây thêm điểm đánh dấu có thể kéo tại Perth, Úc.

Kotlinval perthLocation = LatLng(-31.90, 115.86)
val perth = map.addMarker(
  MarkerOptions()
    .position(perthLocation)
    .draggable(true)
)

   

Java


final LatLng perthLocation = new LatLng(-31.90, 115.86);
Marker perth = map.addMarker(
  new MarkerOptions()
    .position(perthLocation)
    .draggable(true));

   

Tuỳ chỉnh điểm đánh dấu

Video này hướng dẫn cách sử dụng điểm đánh dấu để trực quan hoá các vị trí trên bản đồ.

Điểm đánh dấu có thể xác định một hình ảnh tuỳ chỉnh để hiển thị thay cho biểu tượng mặc định. Việc xác định biểu tượng bao gồm việc đặt một số thuộc tính ảnh hưởng đến hành vi trực quan của điểm đánh dấu.

Điểm đánh dấu hỗ trợ tuỳ chỉnh thông qua các thuộc tính sau:

Vị trí (Bắt buộc)
Giá trị LatLng cho vị trí của điểm đánh dấu trên bản đồ. Đây là thuộc tính bắt buộc duy nhất cho đối tượng Marker.
Mỏ neo
Điểm trên hình ảnh sẽ được đặt ở vị trí Vĩ độ của điểm đánh dấu. Giá trị này mặc định là phần giữa phần dưới cùng của hình ảnh.
Alpha
Đặt độ mờ của điểm đánh dấu. Giá trị mặc định là 1.0.
Tiêu đề
Một chuỗi sẽ hiển thị trong cửa sổ thông tin khi người dùng nhấn vào điểm đánh dấu.
Đoạn trích
Văn bản bổ sung hiển thị bên dưới tiêu đề.
Biểu tượng
Một bitmap được hiển thị thay cho hình ảnh đánh dấu mặc định.
Có thể kéo
Đặt thành true nếu bạn muốn cho phép người dùng di chuyển điểm đánh dấu. Mặc định là false.
Khả năng hiển thị
Đặt thành false để ẩn điểm đánh dấu. Giá trị mặc định là true.
Hướng phẳng hoặc Biển quảng cáo
Theo mặc định, các điểm đánh dấu sẽ sử dụng hướng biển quảng cáo, tức là được vẽ hướng dựa vào màn hình của thiết bị chứ không phải hướng dựa vào bề mặt bản đồ. Việc xoay, nghiêng hoặc thu phóng bản đồ không làm thay đổi hướng của điểm đánh dấu. Bạn có thể đặt hướng của điểm đánh dấu sao cho phẳng so với trái đất. Các điểm đánh dấu phẳng sẽ xoay khi bản đồ được xoay và thay đổi phối cảnh khi bản đồ nghiêng. Giống như điểm đánh dấu trên biển quảng cáo, điểm đánh dấu phẳng vẫn giữ nguyên kích thước của chúng khi bản đồ được phóng to hoặc thu nhỏ.
Chế độ xoay
Hướng của điểm đánh dấu, được chỉ định theo độ theo chiều kim đồng hồ. Vị trí mặc định sẽ thay đổi nếu điểm đánh dấu là phẳng. Vị trí mặc định của điểm đánh dấu phẳng là căn hướng Bắc. Khi điểm đánh dấu không phẳng, vị trí mặc định sẽ là hướng lên trên và xoay sao cho điểm đánh dấu luôn hướng về phía máy ảnh.

Đoạn mã dưới đây tạo một điểm đánh dấu đơn giản có biểu tượng mặc định.

Kotlinval melbourneLocation = LatLng(-37.813, 144.962)
val melbourne = map.addMarker(
  MarkerOptions()
    .position(melbourneLocation)
)

   

Java


final LatLng melbourneLocation = new LatLng(-37.813, 144.962);
Marker melbourne = map.addMarker(
  new MarkerOptions()
    .position(melbourneLocation));

   

Tuỳ chỉnh màu đánh dấu

Bạn có thể tuỳ chỉnh màu của hình ảnh đánh dấu mặc định bằng cách chuyển đối tượng BitmapDescriptor vào phương thức icon(). Bạn có thể sử dụng một tập hợp màu được xác định trước trong đối tượng BitmapDescriptorFactory hoặc đặt màu đánh dấu tuỳ chỉnh bằng phương thức BitmapDescriptorFactory.defaultMarker(float hue). Màu sắc là một giá trị nằm trong khoảng từ 0 đến 360, đại diện cho các điểm trên bánh xe màu.

Kotlinval melbourneLocation = LatLng(-37.813, 144.962)
val melbourne = map.addMarker(
  MarkerOptions()
    .position(melbourneLocation)
    .icon(BitmapDescriptorFactory.defaultMarker(BitmapDescriptorFactory.HUE_AZURE))
)

   

Java


final LatLng melbourneLocation = new LatLng(-37.813, 144.962);
Marker melbourne = map.addMarker(
  new MarkerOptions()
    .position(melbourneLocation)
    .icon(BitmapDescriptorFactory.defaultMarker(BitmapDescriptorFactory.HUE_AZURE)));

   

Tuỳ chỉnh độ mờ của điểm đánh dấu

Bạn có thể kiểm soát độ mờ của điểm đánh dấu bằng phương thức MarkerOptions.alpha(). Alpha phải được chỉ định dưới dạng một số thực từ 0,0 đến 1,0, trong đó 0 là hoàn toàn trong suốt và 1 là hoàn toàn mờ đục.

Kotlinval melbourneLocation = LatLng(-37.813, 144.962)
val melbourne = map.addMarker(
  MarkerOptions()
    .position(melbourneLocation)
    .alpha(0.7f)
)

   

Java


final LatLng melbourneLocation = new LatLng(-37.813, 144.962);
Marker melbourne = map.addMarker(new MarkerOptions()
  .position(melbourneLocation)
  .alpha(0.7f));

   

Tuỳ chỉnh hình ảnh điểm đánh dấu

Bạn có thể thay thế hình ảnh điểm đánh dấu mặc định bằng hình ảnh điểm đánh dấu tuỳ chỉnh, thường được gọi là biểu tượng. Các biểu tượng tuỳ chỉnh luôn được đặt là BitmapDescriptor và được xác định bằng một trong các phương thức trong lớp BitmapDescriptorFactory.

fromAsset(String assetName)
Tạo một điểm đánh dấu tuỳ chỉnh bằng tên của hình ảnh Bitmap trong thư mục thành phần.
fromBitmap(Bitmap image)
Tạo điểm đánh dấu tuỳ chỉnh từ hình ảnh Bitmap.
fromFile(String fileName)
Tạo biểu tượng tuỳ chỉnh bằng tên của tệp hình ảnh Bitmap nằm trong bộ nhớ trong.
fromPath(String absolutePath)
Tạo điểm đánh dấu tuỳ chỉnh từ đường dẫn tệp tuyệt đối của hình ảnh Bitmap.
fromResource(int resourceId)
Tạo một điểm đánh dấu tuỳ chỉnh bằng mã tài nguyên của hình ảnh Bitmap.

Đoạn mã dưới đây sẽ tạo một điểm đánh dấu với biểu tượng tuỳ chỉnh.

Kotlinval melbourneLocation = LatLng(-37.813, 144.962)
val melbourne = map.addMarker(
  MarkerOptions()
    .position(melbourneLocation)
    .title("Melbourne")
    .snippet("Population: 4,137,400")
    .icon(BitmapDescriptorFactory.fromResource(R.drawable.arrow))
)

   

Java


final LatLng melbourneLocation = new LatLng(-37.813, 144.962);
Marker melbourne = map.addMarker(
  new MarkerOptions()
    .position(melbourneLocation)
    .title("Melbourne")
    .snippet("Population: 4,137,400")
    .icon(BitmapDescriptorFactory.fromResource(R.drawable.arrow)));

   

Làm phẳng điểm đánh dấu

Biểu tượng điểm đánh dấu thường được vẽ tương ứng với màn hình; việc xoay, nghiêng hoặc thu phóng bản đồ sẽ không thay đổi hướng của điểm đánh dấu. Bạn có thể đặt hướng của điểm đánh dấu sao cho phẳng so với trái đất. Các điểm đánh dấu được định hướng theo cách này sẽ xoay khi bản đồ được xoay và thay đổi phối cảnh khi bản đồ nghiêng. Các điểm đánh dấu phẳng sẽ giữ nguyên kích thước khi bản đồ được phóng to hoặc thu nhỏ.

Để thay đổi hướng của điểm đánh dấu, hãy đặt thuộc tính flat của điểm đánh dấu thành true.

Kotlinval perthLocation = LatLng(-31.90, 115.86)
val perth = map.addMarker(
  MarkerOptions()
    .position(perthLocation)
    .flat(true)
)

   

Java


final LatLng perthLocation = new LatLng(-31.90, 115.86);
Marker perth = map.addMarker(
  new MarkerOptions()
    .position(perthLocation)
    .flat(true));

   

Xoay điểm đánh dấu

Bạn có thể xoay một điểm đánh dấu xung quanh điểm neo của nó bằng Marker.setRotation(). Độ xoay được đo theo độ theo chiều kim đồng hồ từ vị trí mặc định. Khi điểm đánh dấu nằm phẳng trên bản đồ, vị trí mặc định là Bắc. Khi điểm đánh dấu không phẳng, vị trí mặc định sẽ là hướng lên và xoay sao cho điểm đánh dấu luôn hướng về phía máy ảnh.

Ví dụ dưới đây xoay điểm đánh dấu 90°. Việc đặt điểm neo thành 0.5,0.5 sẽ khiến điểm đánh dấu xoay quanh tâm, thay vì xoay chân đế.

Kotlinval perthLocation = LatLng(-31.90, 115.86)
val perth = map.addMarker(
  MarkerOptions()
    .position(perthLocation)
    .anchor(0.5f, 0.5f)
    .rotation(90.0f)
)

   

Java


final LatLng perthLocation = new LatLng(-31.90, 115.86);
Marker perth = map.addMarker(
  new MarkerOptions()
    .position(perthLocation)
    .anchor(0.5f,0.5f)
    .rotation(90.0f));

   

Chỉ mục z của điểm đánh dấu

Chỉ mục z chỉ định thứ tự ngăn xếp của điểm đánh dấu này, so với các điểm đánh dấu khác trên bản đồ. Một điểm đánh dấu có chỉ mục z cao sẽ được vẽ trên các điểm đánh dấu có chỉ mục z thấp hơn. Giá trị chỉ mục z mặc định là 0.

Đặt chỉ mục z trên đối tượng tuỳ chọn của điểm đánh dấu bằng cách gọi MarkerOptions.zIndex(), như minh hoạ trong đoạn mã sau:

Kotlinmap.addMarker(
  MarkerOptions()
    .position(LatLng(10.0, 10.0))
    .title("Marker z1")
    .zIndex(1.0f)
)

   

Java


map.addMarker(new MarkerOptions()
  .position(new LatLng(10, 10))
  .title("Marker z1")
  .zIndex(1.0f));

   

Bạn có thể truy cập chỉ mục z của điểm đánh dấu bằng cách gọi Marker.getZIndex() và thay đổi chỉ mục đó bằng cách gọi Marker.setZIndex().

Điểm đánh dấu luôn được vẽ phía trên các lớp ô và các lớp phủ không phải điểm đánh dấu khác (lớp phủ mặt đất, hình nhiều đường, đa giác và các hình dạng khác) bất kể chỉ mục z của các lớp phủ khác. Các điểm đánh dấu được coi là nằm trong một nhóm chỉ mục z riêng biệt so với các lớp phủ khác.

Đọc về ảnh hưởng của chỉ mục z đến các sự kiện nhấp chuột bên dưới.

Xử lý sự kiện đánh dấu

API Maps cho phép bạn nghe và phản hồi các sự kiện của điểm đánh dấu. Để theo dõi những sự kiện này, bạn phải đặt trình nghe tương ứng trên đối tượng GoogleMap chứa điểm đánh dấu. Khi sự kiện này xảy ra trên một trong các điểm đánh dấu trên bản đồ, lệnh gọi lại của trình nghe sẽ được gọi với đối tượng Marker tương ứng được truyền qua dưới dạng tham số. Để so sánh đối tượng Marker này với tham chiếu của riêng bạn đến đối tượng Marker, bạn phải sử dụng equals() chứ không phải ==.

Bạn có thể theo dõi các sự kiện sau:

Sự kiện nhấp vào điểm đánh dấu

Bạn có thể dùng OnMarkerClickListener để theo dõi các sự kiện nhấp chuột trên điểm đánh dấu. Để thiết lập trình nghe này trên bản đồ, hãy gọi GoogleMap.setOnMarkerClickListener(OnMarkerClickListener). Khi người dùng nhấp vào một điểm đánh dấu, onMarkerClick(Marker) sẽ được gọi và điểm đánh dấu đó sẽ được chuyển qua dưới dạng một đối số. Phương thức này trả về một giá trị boolean cho biết liệu bạn đã sử dụng sự kiện hay chưa (tức là bạn muốn ngăn chặn hành vi mặc định). Nếu hàm này trả về false, thì hành vi mặc định sẽ xảy ra ngoài hành vi tuỳ chỉnh. Hành vi mặc định cho một sự kiện nhấp vào điểm đánh dấu là hiển thị cửa sổ thông tin (nếu có) và di chuyển camera sao cho điểm đánh dấu nằm ở giữa bản đồ.

Ảnh hưởng của chỉ mục z đến các sự kiện nhấp chuột:

 • Khi người dùng nhấp vào một cụm điểm đánh dấu, sự kiện nhấp sẽ được kích hoạt cho điểm đánh dấu có chỉ mục z cao nhất.
 • Tối đa một sự kiện được kích hoạt cho mỗi nhấp chuột. Nói cách khác, lượt nhấp không được chuyển xuống các điểm đánh dấu hoặc lớp phủ khác có giá trị chỉ mục z thấp hơn.
 • Khi bạn nhấp vào một cụm điểm đánh dấu, các lượt nhấp tiếp theo sẽ chuyển qua cụm đó, chọn lần lượt từng điểm. Thứ tự của chu kỳ đầu tiên sẽ ưu tiên chỉ mục z, sau đó là khoảng gần với điểm nhấp.
 • Nếu người dùng nhấp vào bên ngoài vùng lân cận của cụm, thì API sẽ tính toán lại cụm và đặt lại trạng thái của chu kỳ nhấp để chu kỳ nhấp bắt đầu từ đầu.
 • Sự kiện nhấp chuột nằm qua các cụm điểm đánh dấu đến các hình dạng và lớp phủ khác trước khi bắt đầu lại chu kỳ.
 • Các điểm đánh dấu được coi là nằm trong một nhóm chỉ mục z riêng biệt so với các lớp phủ hoặc hình dạng khác (hình nhiều đường, đa giác, hình tròn và/hoặc lớp phủ trên mặt đất), bất kể chỉ mục z của các lớp phủ khác. Nếu nhiều điểm đánh dấu, lớp phủ hoặc hình dạng chồng lên nhau, thì sự kiện nhấp sẽ được chuyển qua cụm điểm đánh dấu trước, sau đó được kích hoạt cho các lớp phủ hoặc hình dạng khác có thể nhấp, dựa trên giá trị chỉ mục z của chúng.

Sự kiện kéo điểm đánh dấu

Bạn có thể dùng OnMarkerDragListener để theo dõi các sự kiện kéo trên một điểm đánh dấu. Để thiết lập trình nghe này trên bản đồ, hãy gọi GoogleMap.setOnMarkerDragListener. Để kéo một điểm đánh dấu, người dùng phải nhấn và giữ điểm đánh dấu đó. Khi người dùng nhấc ngón tay ra khỏi màn hình, điểm đánh dấu sẽ vẫn ở vị trí đó. Khi một điểm đánh dấu được kéo, onMarkerDragStart(Marker) sẽ được gọi ban đầu. Trong khi điểm đánh dấu đang được kéo, onMarkerDrag(Marker) sẽ được gọi liên tục. Khi kết thúc quá trình kéo, onMarkerDragEnd(Marker) sẽ được gọi. Bạn có thể tìm vị trí của điểm đánh dấu bất cứ lúc nào bằng cách gọi Marker.getPosition().