Đánh dấu

Chọn nền tảng: Android iOS JavaScript

Các điểm đánh dấu cho biết các vị trí riêng lẻ trên bản đồ.

Theo mặc định, điểm đánh dấu sử dụng biểu tượng chuẩn có giao diện chung của Google Maps. Nếu muốn tuỳ chỉnh điểm đánh dấu, bạn có thể thay đổi màu của điểm đánh dấu mặc định, thay thế hình ảnh điểm đánh dấu bằng một biểu tượng tuỳ chỉnh hoặc thay đổi các thuộc tính khác của điểm đánh dấu.

Để phản hồi một sự kiện nhấp chuột trên một điểm đánh dấu, bạn có thể mở cửa sổ thông tin. Cửa sổ thông tin hiển thị văn bản hoặc hình ảnh trong cửa sổ hộp thoại phía trên điểm đánh dấu. Bạn có thể sử dụng cửa sổ thông tin mặc định để hiển thị văn bản hoặc tạo cửa sổ thông tin tuỳ chỉnh của riêng mình để kiểm soát hoàn toàn nội dung của cửa sổ đó.

Thêm điểm đánh dấu

Để thêm điểm đánh dấu, hãy tạo một đối tượng GMSMarker bao gồm positiontitle, đồng thời đặt map của đối tượng đó.

Ví dụ sau minh hoạ cách thêm điểm đánh dấu vào đối tượng GMSMapView hiện có. Điểm đánh dấu được tạo tại toạ độ 10,10 và hiển thị chuỗi "Hello world" trong cửa sổ thông tin khi được nhấp vào.

Swift

let position = CLLocationCoordinate2D(latitude: 10, longitude: 10)
let marker = GMSMarker(position: position)
marker.title = "Hello World"
marker.map = mapView
   

Objective-C

CLLocationCoordinate2D position = CLLocationCoordinate2DMake(10, 10);
GMSMarker *marker = [GMSMarker markerWithPosition:position];
marker.title = @"Hello World";
marker.map = mapView;
   

Bạn có thể tạo ảnh động cho việc thêm điểm đánh dấu mới vào bản đồ bằng cách đặt thuộc tính marker.appearAnimation thành:

 • kGMSMarkerAnimationPop để làm cho điểm đánh dấu bật lên từ groundAnchor khi được thêm.
 • kGMSMarkerAnimationFadeIn để làm cho điểm đánh dấu mờ dần khi được thêm.

Xóa điểm đánh dấu

Bạn có thể xoá một điểm đánh dấu khỏi bản đồ bằng cách đặt thuộc tính map của GMSMarker thành nil. Ngoài ra, bạn có thể xoá tất cả các lớp phủ (bao gồm cả các điểm đánh dấu) hiện có trên bản đồ bằng cách gọi phương thức GMSMapView clear.

Swift

let camera = GMSCameraPosition.camera(
 withLatitude: -33.8683,
 longitude: 151.2086,
 zoom: 6
)
let mapView = GMSMapView.map(withFrame: .zero, camera: camera)
// ...
mapView.clear()
   

Objective-C

GMSCameraPosition *camera = [GMSCameraPosition cameraWithLatitude:-33.8683
                            longitude:151.2086
                               zoom:6];
mapView = [GMSMapView mapWithFrame:CGRectZero camera:camera];
// ...
[mapView clear];
   

Nếu bạn muốn sửa đổi một điểm đánh dấu sau khi đã thêm điểm đánh dấu đó vào bản đồ, hãy đảm bảo rằng bạn luôn giữ đối tượng GMSMarker. Bạn có thể sửa đổi điểm đánh dấu vào lúc khác bằng cách thay đổi đối tượng này.

Swift

let position = CLLocationCoordinate2D(latitude: 10, longitude: 10)
let marker = GMSMarker(position: position)
marker.map = mapView
// ...
marker.map = nil
   

Objective-C

CLLocationCoordinate2D position = CLLocationCoordinate2DMake(10, 10);
GMSMarker *marker = [GMSMarker markerWithPosition:position];
marker.map = mapView;
// ...
marker.map = nil;
   

Thay đổi màu đánh dấu

Bạn có thể tuỳ chỉnh màu của hình ảnh điểm đánh dấu mặc định bằng cách yêu cầu phiên bản phủ màu của biểu tượng mặc định bằng markerImageWithColor:, rồi chuyển hình ảnh thu được đến thuộc tính biểu tượng của GMSMarker.

Swift

marker.icon = GMSMarker.markerImage(with: .black)
   

Objective-C

marker.icon = [GMSMarker markerImageWithColor:[UIColor blackColor]];
   

Tuỳ chỉnh hình ảnh điểm đánh dấu

Nếu muốn thay đổi hình ảnh điểm đánh dấu mặc định, bạn có thể đặt một biểu tượng tuỳ chỉnh bằng cách sử dụng thuộc tính icon hoặc iconView của điểm đánh dấu. Nếu bạn đặt iconView, API sẽ bỏ qua thuộc tính icon.

Sử dụng thuộc tính icon của điểm đánh dấu

Đoạn mã sau đây sẽ tạo một điểm đánh dấu có biểu tượng tuỳ chỉnh được cung cấp dưới dạng UIImage trong thuộc tính icon. Biểu tượng này được đặt ở chính giữa London, Anh. Đoạn mã này giả định rằng ứng dụng của bạn chứa một hình ảnh có tên là "house.png".

Swift

let positionLondon = CLLocationCoordinate2D(latitude: 51.5, longitude: -0.127)
let london = GMSMarker(position: positionLondon)
london.title = "London"
london.icon = UIImage(named: "house")
london.map = mapView
   

Objective-C

CLLocationCoordinate2D positionLondon = CLLocationCoordinate2DMake(51.5, -0.127);
GMSMarker *london = [GMSMarker markerWithPosition:positionLondon];
london.title = @"London";
london.icon = [UIImage imageNamed:@"house"];
london.map = mapView;
   

Nếu bạn đang tạo nhiều điểm đánh dấu bằng cùng một hình ảnh, hãy sử dụng cùng một bản sao của UIImage cho mỗi điểm đánh dấu. Điều này giúp cải thiện hiệu suất của ứng dụng khi hiển thị nhiều điểm đánh dấu.

Hình ảnh này có thể có nhiều khung hình. Ngoài ra, thuộc tính alignmentRectInsets cũng được tuân thủ. Điều này sẽ hữu ích nếu điểm đánh dấu có bóng hoặc khu vực không sử dụng được khác.

Sử dụng thuộc tính iconView của điểm đánh dấu

Đoạn mã sau đây sẽ tạo một điểm đánh dấu có biểu tượng tuỳ chỉnh bằng cách đặt thuộc tính iconView của điểm đánh dấu và tạo ảnh động thay đổi màu sắc của điểm đánh dấu. Đoạn mã giả định rằng ứng dụng của bạn có chứa một hình ảnh có tên là "house.png".

Swift

import CoreLocation
import GoogleMaps

class MarkerViewController: UIViewController, GMSMapViewDelegate {
 var mapView: GMSMapView!
 var london: GMSMarker?
 var londonView: UIImageView?

 override func viewDidLoad() {
  super.viewDidLoad()

  let camera = GMSCameraPosition.camera(
   withLatitude: 51.5,
   longitude: -0.127,
   zoom: 14
  )
  let mapView = GMSMapView.map(withFrame: .zero, camera: camera)
  view = mapView

  mapView.delegate = self

  let house = UIImage(named: "House")!.withRenderingMode(.alwaysTemplate)
  let markerView = UIImageView(image: house)
  markerView.tintColor = .red
  londonView = markerView

  let position = CLLocationCoordinate2D(latitude: 51.5, longitude: -0.127)
  let marker = GMSMarker(position: position)
  marker.title = "London"
  marker.iconView = markerView
  marker.tracksViewChanges = true
  marker.map = mapView
  london = marker
 }

 func mapView(_ mapView: GMSMapView, idleAt position: GMSCameraPosition) {
  UIView.animate(withDuration: 5.0, animations: { () -> Void in
   self.londonView?.tintColor = .blue
  }, completion: {(finished) in
   // Stop tracking view changes to allow CPU to idle.
   self.london?.tracksViewChanges = false
  })
 }
}
   

Objective-C

@import CoreLocation;
@import GoogleMaps;

@interface MarkerViewController : UIViewController <GMSMapViewDelegate>
@property (strong, nonatomic) GMSMapView *mapView;
@end

@implementation MarkerViewController {
 GMSMarker *_london;
 UIImageView *_londonView;
}

- (void)viewDidLoad {
 [super viewDidLoad];

 GMSCameraPosition *camera = [GMSCameraPosition cameraWithLatitude:51.5
                             longitude:-0.127
                                zoom:14];
 _mapView = [GMSMapView mapWithFrame:CGRectZero camera:camera];
 self.view = _mapView;

 _mapView.delegate = self;

 UIImage *house = [UIImage imageNamed:@"House"];
 house = [house imageWithRenderingMode:UIImageRenderingModeAlwaysTemplate];
 _londonView = [[UIImageView alloc] initWithImage:house];
 _londonView.tintColor = [UIColor redColor];

 CLLocationCoordinate2D position = CLLocationCoordinate2DMake(51.5, -0.127);
 _london = [GMSMarker markerWithPosition:position];
 _london.title = @"London";
 _london.iconView = _londonView;
 _london.tracksViewChanges = YES;
 _london.map = self.mapView;
}

- (void)mapView:(GMSMapView *)mapView idleAtCameraPosition:(GMSCameraPosition *)position {
 [UIView animateWithDuration:5.0
          animations:^{
  self->_londonView.tintColor = [UIColor blueColor];
 }
          completion:^(BOOL finished) {
  // Stop tracking view changes to allow CPU to idle.
  self->_london.tracksViewChanges = NO;
 }];
}

@end
   

iconView chấp nhận UIView, nên bạn có thể có một hệ phân cấp các chế độ điều khiển giao diện người dùng chuẩn để xác định điểm đánh dấu, mỗi khung hiển thị có một bộ chức năng ảnh động tiêu chuẩn. Bạn có thể bao gồm các thay đổi về kích thước, màu sắc và mức alpha của điểm đánh dấu, cũng như áp dụng các phép biến đổi tuỳ ý. Thuộc tính iconView hỗ trợ ảnh động của tất cả các thuộc tính có thể tạo ảnh của UIView, ngoại trừ framecenter.

Khi sử dụng iconView, vui lòng lưu ý những điều cần cân nhắc sau đây:

 • UIView có thể đòi hỏi nhiều tài nguyên khi bạn đặt tracksViewChanges thành YES, điều này có thể làm tăng mức sử dụng pin. Khi so sánh, một UIImage khung đơn là tĩnh và không cần được kết xuất lại.
 • Một số thiết bị có thể gặp khó khăn khi kết xuất bản đồ nếu bạn có nhiều điểm đánh dấu trên màn hình, đồng thời mỗi điểm đánh dấu có UIView riêng và tất cả điểm đánh dấu đều theo dõi các thay đổi cùng một lúc.
 • iconView không phản hồi hoạt động tương tác của người dùng, vì đây là ảnh chụp nhanh của khung hiển thị.
 • Khung hiển thị sẽ hoạt động như thể clipsToBounds được đặt thành YES, bất kể giá trị thực tế của khung hiển thị đó là gì. Bạn có thể áp dụng các phép biến đổi hoạt động bên ngoài giới hạn, nhưng đối tượng mà bạn vẽ phải nằm trong giới hạn của đối tượng. Tất cả các phép biến đổi/chuyển dịch đều được giám sát và áp dụng. Tóm lại: khung hiển thị phụ phải có trong khung hiển thị đó.

Để quyết định thời điểm đặt thuộc tính tracksViewChanges, bạn nên xem xét các yếu tố cần cân nhắc về hiệu suất so với ưu điểm của việc tự động vẽ lại điểm đánh dấu. Ví dụ:

 • Nếu cần thực hiện một loạt thay đổi, bạn có thể thay đổi thuộc tính thành YES rồi quay lại NO.
 • Khi ảnh động đang chạy hoặc nội dung đang được tải không đồng bộ, bạn nên đặt thuộc tính này thành YES cho đến khi các thao tác hoàn tất.

Thay đổi độ mờ của điểm đánh dấu

Bạn có thể kiểm soát độ mờ của điểm đánh dấu bằng thuộc tính opacity. Bạn nên chỉ định độ mờ là số thực có độ mờ từ 0,0 đến 1,0, trong đó 0 là hoàn toàn trong suốt và 1 là hoàn toàn mờ đục.

Swift

marker.opacity = 0.6
   

Objective-C

marker.opacity = 0.6;
   

Bạn có thể tạo ảnh động cho độ mờ của điểm đánh dấu bằng [Ảnh động cốt lõi]Ảnh động chính bằng cách sử dụng GMSMarkerLayer.

Làm phẳng điểm đánh dấu

Biểu tượng điểm đánh dấu thường được vẽ hướng dựa vào màn hình của thiết bị chứ không phải bề mặt của bản đồ. Vì vậy, thao tác xoay, nghiêng hoặc thu phóng bản đồ không nhất thiết phải thay đổi hướng của điểm đánh dấu.

Bạn có thể đặt hướng của điểm đánh dấu là phẳng so với trái đất. Điểm đánh dấu phẳng sẽ xoay khi bản đồ bị xoay và thay đổi phối cảnh khi bản đồ nghiêng. Giống như điểm đánh dấu thông thường, điểm đánh dấu phẳng giữ nguyên kích thước khi bản đồ được phóng to hoặc thu nhỏ.

Để thay đổi hướng của điểm đánh dấu, hãy đặt thuộc tính flat của điểm đánh dấu thành YES hoặc true.

Swift

let positionLondon = CLLocationCoordinate2D(latitude: 51.5, longitude: -0.127)
let londonMarker = GMSMarker(position: positionLondon)
londonMarker.isFlat = true
londonMarker.map = mapView
   

Objective-C

CLLocationCoordinate2D positionLondon = CLLocationCoordinate2DMake(51.5, -0.127);
GMSMarker *londonMarker = [GMSMarker markerWithPosition:positionLondon];
londonMarker.flat = YES;
londonMarker.map = mapView;
   

Xoay điểm đánh dấu

Bạn có thể xoay một điểm đánh dấu xung quanh điểm neo của điểm đánh dấu đó bằng cách đặt thuộc tính rotation. Hãy chỉ định chế độ xoay dưới dạng một loại CLLocationDegrees, được đo theo độ theo chiều kim đồng hồ tính từ vị trí mặc định. Khi điểm đánh dấu bằng phẳng trên bản đồ, vị trí mặc định là Bắc.

Ví dụ sau đây xoay điểm đánh dấu 90°. Việc đặt thuộc tính groundAnchor thành 0.5,0.5 sẽ khiến điểm đánh dấu xoay xung quanh tâm thay vì xoay quanh đế.

Swift

let degrees = 90.0
londonMarker.groundAnchor = CGPoint(x: 0.5, y: 0.5)
londonMarker.rotation = degrees
londonMarker.map = mapView
   

Objective-C

CLLocationDegrees degrees = 90;
londonMarker.groundAnchor = CGPointMake(0.5, 0.5);
londonMarker.rotation = degrees;
londonMarker.map = mapView;
   

Xử lý sự kiện trên điểm đánh dấu

Bạn có thể nghe các sự kiện xảy ra trên bản đồ, chẳng hạn như khi người dùng nhấn vào một điểm đánh dấu. Để theo dõi các sự kiện, bạn phải triển khai giao thức GMSMapViewDelegate. Xem các cử chỉ và sự kiện đánh dấu để tìm hiểu cách xử lý các sự kiện đánh dấu cụ thể. Hướng dẫn về sự kiện cũng cung cấp danh sách các phương thức trên GMSMapViewDelegate. Đối với các sự kiện trong Chế độ xem đường phố, hãy xem GMSPanoramaViewDelegate.